Категории
Министерство

Годишен отчет за контролната дейност на РИОСВ през 2021 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ

през 2021 г.

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност през 2021 г. и резултати от извършената контролна дейност.

През 2021 г., от експертите на 15-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), са извършени 19 694 проверки на 16 599 обекта.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 1 195 актове (АУАН). Издадени са 1 203 наказателни постановления (НП), с които са наложени глоби и имуществени санкции на обща стойност 5 008 640 лв.

Наложени са и 172 санкции по реда на чл. 69 от ЗООС – за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда на обща стойност 2 396 746,11 лв.

Постъпилите суми по наложени глоби и санкции са общо 2 542 191,02 лв.

За едногодишния период са приложени 44 бр. принудителни административни мерки (ПАМ).