Категории
Министерство

Годишен отчет за контролната дейност на РИОСВ през 2022 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ

през 2022 г.

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност през 2022 г. и резултати от извършената контролна дейност.

През 2022 г., от експертите на 15-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), са извършени 20 053 проверки на 17 029 обекта.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 1 224 актове (АУАН). Издадени са 847 наказателни постановления (НП), с които са наложени глоби и имуществени санкции на обща стойност 6 910 720 лв.

Наложени са и 154 санкции по реда на чл. 69 от ЗООС – за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда на обща стойност 2 541 823,76 лв.

На основание разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), между наказващия орган и нарушителя, за периода, са сключени 292 споразумения на обща стойност 398 000 лв.

Постъпилите суми по наложени глоби и санкции (вкл. от еднократни и текущи санкции по реда на чл. 69 от ЗООС) са общо 2 931 128,60 лв. Постъпилите суми от сключени по ЗАНН споразумения между наказващия орган и нарушителя са в размер на 350 120 лв.

За едногодишния период са приложени 42 бр. принудителни административни мерки (ПАМ).