Категории
Министерство

Месечен отчет на БД през месец април 2022 г.

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейновите дирекции

през месец април 2022 г.

 I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на басейновите дирекции:

              През месец април 2022 г. Басейновите дирекции (БД) са извършили общо 703 броя проверки, от които 375 броя проверки за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите.

              През периода са извършени 34 броя проверки по жалби и сигнали, от които 21 бр. са по сигнали, подадени на „Зелен телефон“ в Басейновите дирекции.

              В рамките на осъществения контрол от БД са дадени 120 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

              От директорите на БД са издадени общо 25 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 42 100 лв.                           

              Общо събраните от БД през м. април суми по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на 91 774 лв.

              От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БД са събрани общо 1 169 205 лв.

              През м. април от БД са издадени 7 акта за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ), на стойност 165 146 лв.

              Постъпилите суми по АУПДВ през отчетния месец са в размер на 155 116 лв.

              Общо постъпленията от осъществената контролна дейност на Басейновите дирекции през м. април 2022 г. са в размер на 1 416 097 лв.

 

II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейновите дирекции:

 • Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите и заплащане на дължимите такси.
 • Проверки за изясняване на обстоятелства по постъпили жалби и сигнали за установени нередности при използване на водите и водните обекти.
 • Изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ за използване на водите.

 

     III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

              Приоритет в контролната дейност на БД през месец април е извършването на проверки за спазване на условията по издадените разрешителни по реда на Закона за водите, което е приблизително 53 % от общия брой извършени проверки и за заплащане на дължимите  такси за осъществяване правото на използване на водите, в т.ч. изпращане на писма до титулярите на разрешителни, както и изготвяне на констативни протоколи за издаване на АУПДВ за несъбраните задължения.

              Приблизително 47 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период са за: състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите; обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; последващи проверки за изпълнение на дадени предписания и др.

              През отчетния период са предприети съответни действия от Басейновите дирекции във връзка с получени жалби и сигнали от граждани и юридически лица за наличие на нередности при използване на водите и водните обекти, част от които са:

 • В БДДР е постъпил сигнал на „Зелен телефон“ във връзка с нарушена проводимост на р. Бели Осъм, в участък, преминаващ през урбанизираната територия на гр. Троян, община Троян, област Ловеч. Извършена е проверка на място от експерти на БДДР на речният участък при новият мост до бензиностанция „Лукойл“. Констатирано е, че дължината на речния участък от около 100 м преди моста по течението на реката, е коригиран с каменна облицовка едностранно по дeсния бряг, като проводимостта в участъка е частично намалена, поради наличието на дървесна и храстовидна растителност в дясната част на речното корито. Под мостовото съоръжение реката е с добра проводимост и водните обеми в речното течение протичат свободно. Дадени са предписания на Община Троян за предприемане на дейности за подобряване на проводимостта на речното корито на р. Бели Осъм в описания участък, преминаващ в урбанизираната територия на гр. Троян, чрез премахване на дървесната и храстовидна растителност между корекцията и речното течение, като за извършваните дейности от Община Троян и за края на почистването, БДДР следва да бъде уведомена писмено.
 • Във връзка с постъпил сигнал в БДЧР за изградена дървена постройка на брега на яз. „Тича“ е извършена съвместна проверка на с представители на „Напоителни системи“ - клон Шумен, Община Върбица и РИОСВ - Шумен, при която се установи, че на брега на яз. „Тича“ в „Ивановския ръкав“ e изградена дървена постройка (барака) с размери 10 метра дължина и 3 метра ширина. В непосредствена близост до постройката е изградена външна тоалетна с попивна яма, които попадат в заливаемата зона на яз. „Тича“, ограничена на кота НВВН. При проверката на място няма установено присъствие на хора и в тази връзка са предприети действия по уведомяване на компетентните органи за незаконното строителство - РДНСК и Община Върбица.
 • Във връзка с постъпил сигнал в БДИБР на „Зелен телефон“ относно наличие на умряла риба в язовир Безмер, находящ се в землището на с. Безмер, община Тунджа, област Ямбол, е извършена проверка на място от експерти на БДИБР, съвместно с представители на РИОСВ - Стара Загора и РЛ – Стара Загора към ИАОС. При проверката е констатирано наличие на малък брой маломерни умрели риби. В района на язовир Безмер няма точкови източници на замърсяване. С цел установяване на състоянието на водите в язовир Безмер са взети водни проби за анализ от РЛ – Стара Загора към ИАОС.
 • Във връзка с получено писмо в БДИБР на 26.04.2022 г., за наличие на голямо количество мъртва риба в язовир Ивайловград е извършена незабавна проверка на място от експерти на БДИБР в посочения в сигнала район на язовира. При проверката е извършен обход на участък около 3 км. от заливаемата площ на язовирното езеро, както и в участъка при вливането на река Арда в язовира, който е посочен като място с образували се лагуни. В обходения район не са открити точкови източници на замърсяване При проверката е констатирано, че на 21.04. и 22.04.2022 г. през ВЕЦ "Ивайловград" са преработени водни количества надвишаващи постъпилия приток, което е в отклонение на утвърдения от Министъра на околната среда и водите график за използване на водите на язовир Ивайловград за месец април 2022 г. За констатираните нарушения ще бъдат образувани административно наказателни производства срещу нарушителя.
 • Във връзка със сигнал подаден в БДЗБР относно нарушена проводимост на речното корито на река Белишка и изместване на водното течение към левия бряг на реката, от служители на БДЗБР е извършена проверка на място, в присъствието на подателя на сигнала и представител на Община Белица, като е обходен участък от река Белишка с дължина около 300 м, извън урбанизираната територия, при моста над реката на асфалтов път, свързващ гр. Разлог с гр. Якоруда. При проверката е констатирано, че речното корито на река Белишка е с нарушена проводимост, поради струпване на дънери, клони и отпадъци. Дадено е предписание на Областна администрация Благоевград за предприемане на необходимите действия по компетентност.

 

През отчетния период са извършени 176 броя проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени. При извършените проверки през месеца са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци и др. Извършени са проверки и за изпълнение на предписания дадени при предходни проверки за осигуряване на проводимостта.

От Басейновите дирекции са извършени проверки на място и по документи, във връзка с изпълнение на утвърдения от Министъра на околната среда и водите режимен график за месец април на комплексните и значими язовири по Приложение № 1 от Закона за водите.

За констатирани административни нарушения на Закона за водите са съставени 142 броя актове за установяване на административни нарушения (АУАН), част от които са за:

 • Неизпълнение на условия, поставени в разрешителните за използване на водите;
 • Водовземане/ползване без издадено разрешително по реда на Закона за водите
 • Неизпълнение на дадени предписания при предходни проверки и др.

 

 • За установени от БД неизпълнения на поставени условия в издадените разрешителни и нарушения на Закона за водите, през м. април са наложени глоби/имуществени санкции на: „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил – 2 бр. на стойност 4 000,00 лв.; „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София – 2 бр. на стойност 4 000,00 лв.; „Сашко 2014“ ЕООД, гр. Кюстендил – 1 бр. на стойност 2 000,00 лв.; „Топлофикация Перник“ АД, гр. Перник – 1 бр. на стойност 2 000,00 лв.; „МВЕЦ Драговищица“ ЕООД, гр. Мездра – 1 бр. на стойност 2 000,00 лв.; „Регнум“ ЕООД, гр. София – 1 бр. на стойност 2 000,00 лв. и др.

 IV. Kратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

             

През отчетния период, в резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по Закон за водите за използване на водите са събрани 1,17 млн. лв., които са трансферирани в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).