Категории
Министерство

Месечен отчет на БД през месец август 2022 г.

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейновите дирекции

през месец август 2022 г.

 

 I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на басейновите дирекции:

              През месец август 2022 г. Басейновите дирекции (БД) са извършили общо 755 броя проверки, от които 434 броя проверки за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите.

              През периода са извършени 106 броя проверки по жалби и сигнали, от които 31 бр. са по сигнали, подадени на „Зелен телефон“ в Басейновите дирекции.

              В рамките на осъществения контрол от БД са дадени 238 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

              От директорите на БД са издадени общо 49 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 37 450 лв.                           

              Общо събраните от БД през м. август суми по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на 30 245 лв.

              От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БД са събрани общо 814 644 лв.

              През м. август от БД са издадени 22 акта за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ), на обща стойност 269 895 лв.

              Постъпилите суми по АУПДВ през отчетния месец са в размер на 430 338 лв.

              Общо постъпленията от осъществената контролна дейност на Басейновите дирекции през м. август 2022 г. са в размер на 1 275 228 лв.

 

II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейновите дирекции:

 • Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите и заплащане на дължимите такси.
 • Проверки за изясняване на обстоятелства по постъпили жалби и сигнали за установени нередности при използване на водите и водните обекти.
 • Изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ за използване на водите.

 

III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

              Приоритет в контролната дейност на БД през месец август е извършването на проверки за спазване на условията по издадените разрешителни по реда на Закона за водите, което е над 57 % от общия брой извършени проверки и за заплащане на дължимите  такси за осъществяване правото на използване на водите, в т.ч. изпращане на писма до титулярите на разрешителни, както и изготвяне на констативни протоколи за издаване на АУПДВ за несъбраните задължения.

              Приблизително 43 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период са за: състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите; обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; последващи проверки за изпълнение на дадени предписания и др.

              През отчетния период са предприети съответни действия от Басейновите дирекции, във връзка с получени жалби и сигнали от граждани и юридически лица за наличие на нередности при използване на водите и водните обекти, част от които са:

 

 • Във връзка с постъпил сигнал в БД „Дунавски район“, за намалена проводимост на река Негованка, протичаща през урбанизираната територия на с. Русаля, община В. Търново, е извършена незабавно съвместна проверка на място от експерти на БДДР и сигналоподателят. Представител на местната власт не е присъствал, поради ангажираност на Кмета на селото и липса на възможност да осигури негов представител. При проверката на място е установено, че в този участък на реката, който се намира в центъра на селото, както и по посока на течението на отделни места има паднали единични стволове на дървета, както и довлечени от водното течение и отложени клони, които намаляват проводимостта на речното корито. В този участък от реката се наблюдават и израснали единични дървета и храсти. Една част от дърветата са наклонени към водното течение и създават опасност при висока вълна да паднат и да възпрепятстват още повече проводимостта надолу по течението. Реката в обследвания участък е с много слабо течение и е преобладаващо обрасла с блатна растителност. Предприети са действия от страна на БДДР за даване на предписание, чрез писмо до кмета на община Велико Търново за почистване на речното корито и за осигуряване на нормална проводимост на реката.

 

 • Във връзка с постъпил в БД „Черноморски район“ сигнал от РИОСВ-Бургас за измряла риба и наличие на фекална маса в река Ахелой, е извършена съвместна проверка от експерти на БДЧР, заедно с представители на РИОСВ-Бургас, РЛ-Бургас към ИАОС и община Поморие. При огледът на място е констатирано, че в проверявания участък от моста до устието на река Ахелой, брегът е обрасъл с водна растителност и има наличие на „водна леща“, която на места е изцяло покрила повърхността на реката и отока е много слаб.  При обхода на участъка не са установени наземно изведени тръби, отвеждащи отпадъчни води към река Ахелой, не се констатира наличие на фекална маса, описана в подадения сигнал. Водите на река Ахелой са без специфичен мирис. В участък в близост до хотелски комплекс „Сънрайз клуб“, на около 100 - 120 м се наблюдават около 50 бр. умрели екземпляра от вида шаран и таранка, с размери около 20 до 40 см. В този участък реката е почти плътно покрита с „водна леща“ и водорасли. Не се констатира наличие на умряла риба в района на моста и устието на река Ахелой. В деня на проверката от представителя на РЛ-Бургас към ИАОС са взети 3 броя водни проби за извършване на физико-химичен, от различни точки: от района на моста, от района на умрялата риба и на около 20 м. преди вливането на р. Ахелой в Черно море.

 

 • Във връзка с получен сигнал в БД „Източнобеломорски район“, за наличие на умряла риба в река Перперек, е извършена съвместна проверка на място, заедно с представители на РИОСВ-Хасково, РЛ -Хасково към ИАОС и служители  на МВР-Кърджали. Направен е оглед на участък от коритото на реката, който преминава през частен имот, находящ се в землището на община Кърджали. Взети са водни проби за анализ от РЛ-Хасково към ИАОСВ. Установено е замърсяване на водния обект и наличие на умряла риба. Своевременно са уведомени ВиК, РЗИ, ОДБХ, ИАРА, кмета на Община Кърджали, Областния управител на област Кърджали, Районната Прокуратура в гр. Кърджали и са дадени предписания на собственика на установения имот.

 

 • Във връзка с постъпил сигнал по електронната поща на БД „Западнобеломорски район“, за изграден басейн в коритото на р. Кладнишка, в района на селище „Делта Хил“, в землището на с. Кладница, община Перник, е извършена незабавна проверка на място от представители на БДЗБР на участък от р. Кладнишка, в землището на с. Кладница, община Перник, с дължина около 100 м. Провереният участък се намира извън урбанизираната територия, като част от него граничи с имот с изградена жилищна сграда и плувен басейн до нея. Същата се намира в с. Кладница, община Перник и е частично оградена с масивна ограда. В хода на проверката се е присъединило лице, живущо на гореописания адрес. Същото е заявило, че реката под имота се разделя на два ръкава и десния ръкав, граничещ с имота е почистен с техника и е укрепен с варовикови блокове с различна големина по десния бряг за защита от вредното въздействие на високи води. Островът, намиращ се между двата ръкава е разделен по средата, като следствие на изкопни дейности са се образували два острова с разстояние на около 3 м. един от друг. В речното корито са налични два броя бентове в проверения участък, вследствие на което е получено завиряване на протичащите води с тинести наслагвания. Не е установена налична земекопна и транспортна техника в речното легло по време на проверката. Няма изграден басейн в коритото на р. Кладнишка в района на селище „Делта Хил“ и в тази връзка твърденията в сигнала са неоснователни. След уточняване на всички обстоятелства относно границите на водния обект, при необходимост  БДЗБР ще предприеме действия по реда на Закона за водите.

 

        През отчетния период са извършени 129 броя проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени. При извършените проверки през месеца са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци и др. Извършени са и повторни проверки за изпълнение на предписания, дадени при предходни проверки за осигуряване на проводимостта.

        От Басейновите дирекции са извършени проверки на място и по документи, във връзка с изпълнение на утвърдения от Министъра на околната среда и водите режимен график за месец август на комплексните и значими язовири по Приложение № 1 от Закона за водите.

За констатирани административни нарушения на Закона за водите са съставени 45 броя актове за установяване на административни нарушения (АУАН), част от които са за:

 • Неизпълнение на условия, поставени в разрешителните за използване на водите;
 • Водовземане/ползване без издадено разрешително по реда на Закона за водите;
 • Неизпълнение на дадени предписания при предходни проверки и др.

 

 • За установени от БД неизпълнения на поставени условия в издадените разрешителни и нарушения на Закона за водите, през м. август са наложени глоби/имуществени санкции на: "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД – 8 000 лв., "Бизнес парк Варна" ЕООД – 950 лв., „Младен Асенов ММ“ ЕООД, гр. Петрич - 2000,00 лв., „Езерец“ ЕООД, гр. Благоевград – 150,00 лв., „ХС Пропърти Мениджмънт" ЕООД, гр. София - 2000,00 лв., „Хелпик“ ООД, гр. София - 4000,00 лв., „Биоагроинвест“ ЕООД, гр. София - 150,00 лв., Сдружение „Американски университет в България“, гр. Благоевград - 150,00 лв. и др.

 

 IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

             През отчетния период, в резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по Закон за водите за използване на водите, са събрани общо 815 хил. лв., които са трансферирани в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).