Категории
Министерство

Месечен отчет на БД през месец декември 2021 г.

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейновите дирекции

през месец декември 2021 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на басейновите дирекции:

              През месец декември 2021 г. Басейновите дирекции (БД) са извършили общо 469 броя проверки, от които 265 броя проверки за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите.

              През периода са извършени 45 броя проверки по жалби и сигнали, от които 15 бр. са по сигнали, подадени на „Зелен телефон“ в Басейновите дирекции.

              В рамките на осъществения контрол от БД са дадени 132 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

              От директорите на БД са издадени общо 47 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 29 250 лв.                           

              Общо събраните от БД през м. декември суми по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на 31 287 лв.

              От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БД са събрани общо 1 023 087 лв.

              През м. декември от БД e издаден 1 акт за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ), на стойност 344 лв.

              Постъпилите суми по АУПДВ през отчетния месец са в размер на 127 282 лв.

              Общо постъпленията от осъществената контролна дейност на Басейновите дирекции през м. декември 2021 г. са в размер на 1 181 657 лв.

 Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейновите дирекции:

  • Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите и заплащане на дължимите такси.
  • Проверки за проводимост на речните легла и в участъците до 500 м. след язовирните стени.
  • Проверки за изясняване на обстоятелства по постъпили жалби и сигнали от граждани за установени нередности при използване на водите и водните обекти.

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

              Приоритет в контролната дейност на БД през месец декември е извършването на проверки за спазване на условията по издадените разрешителни по реда на Закона за водите, което е приблизително 56% от общия брой извършени проверки и заплащане на дължимите такси за осъществяване правото на използване на водите, изпращане на писма до титулярите на разрешителни, както и изготвяне на констативни протоколи за издаване на АУПДВ за несъбраните задължения.

              Приблизително 44% от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период са за: състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите; обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; последващи проверки за изпълнение на дадени предписания и др.

              През отчетния период са предприети действия във връзка с получени жалби и сигнали от граждани и юридически лица за установени нередности при използване на водите и водните обекти, част от които са:

  • Във връзка с подаден сигнал в БДЗБР, препратен от РИОСВ-Благоевград за негативни последствия от затлачено и непочистено корито на р. Златарица в рамките на с. Златарица е извършена проверка на място, от служители на БДЗБР, РИОСВ – Благоевград и ОМБП при Община Разлог. При извършен обход и оглед на участък от р. Златарица в урбанизираната територия на с. Елешница, община Разлог е установено наличие на храстовидна и дървесна растителност и наносни отложения в речното корито на р. Златарица, вследствие на което е нарушена нормалната речна проводимост. Река Златарица не е преминала извън корекцията в населеното място и не е установено заливане на дворни места от преминалите високи води при проливните валежи на 11 и 12 декември 2021 г.

 Установено е запушено с наноси дере, десен приток на р. Златарица, преминаващо през закрит канал в урбанизираната територия на с. Елешница, вследствие на проливните валежи придошлите водите, преминават по уличната мрежа и наводняват имоти в селото.

          На кмета на Община Разлог е дадено предписание за почистване на речното легло и натрупаните наноси от дере десен приток на р. Златарица, с цел недопускане създаването на предпоставки за възникване на аварийни ситуации, вследствие преминаване на високи води.

            През отчетния период са извършени 45 броя проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени. При извършените проверки през месеца са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци и др. Извършени са проверки и за изпълнение на предписания дадени при предходни проверки за осигуряване на проводимостта.

От Басейновите дирекции са извършени проверки на място и по документи, във връзка с изпълнение на утвърдения от Министъра на околната среда и водите режимен график за месец декември на комплексните и значими язовири по Приложение № 1 от ЗВ. Констатиранo e нарушениe (надвишаване на разрешените лимити) за яз. Студена, за коeто ще бъдат предприети действия за ангажиране на административно-наказателна отговорност.

За констатирани административни нарушения на ЗВ са съставени 42 броя актове за установяване на административни нарушения (АУАН), част от които са за:

  • Неизпълнение на условия, поставени в разрешителни за използване на водите;
  • Водовземане/ползване без издадено разрешително по реда на Закона за водите
  • Неизпълнение на дадени предписания при предходни проверки и др.

За установени от БД неизпълнения на поставени условия в издадените разрешителни и нарушения на ЗВ, през м. декември са наложени глоби/имуществени санкции на: „В и К“ ООД, гр. Перник - 2 000 лв.; „Карелия 2011“ ООД, с. Струмяни - 800 лв.; ,,Аква Шелс“ ЕООД - 4 000 лв., ,,СЕТТА“ ЕООД - 2 000 лв., ,,Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас - 2 000 лв., Община Несебър - 1 000 лв., ,,КЕДР – М” ЕООД - 950 лв., ,,Блубел 90” ЕООД - 500 лв. и др.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

              При проверките за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения са дадени предписания на компетентните институции за осигуряване на проводимост, с цел недопускане на неблагоприятни последици от вредното въздействие на водите.

През отчетния период, в резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ за използване на водите са събрани над 1 млн. лв., които са трансферирани в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).