Категории
Министерство

Месечен отчет на БД през месец декември 2022 г.

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейновите дирекции

през месец декември 2022 г.

 I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на басейновите дирекции:

              През месец декември 2022 г. Басейновите дирекции (БД) са извършили общо 609 броя проверки, от които 241 броя проверки за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите.

              През периода са извършени 368 бр. извънредни проверки, в т.ч. съвместни и др. проверки,  и 49 броя проверки по жалби и сигнали, от които 21 бр. са по сигнали, подадени на „Зелен телефон“ в Басейновите дирекции.

              В рамките на осъществения контрол от БД са дадени 171 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

              От директорите на БД са издадени общо 41 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 39 400 лв.                           

              Общо събраните от БД през м. декември суми по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на 28 803 лв.

              От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БД са събрани общо 2 723 368 лв.

              През м. декември от БД са издадени 27 акта за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ), на обща стойност 291 547 лв.

              Постъпилите суми по АУПДВ през отчетния месец са в размер на 207 426 лв.

              Общо постъпленията от осъществената контролна дейност на Басейновите дирекции през м. декември 2022 г. са в размер на  2 959 597 лв.

 

II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейновите дирекции:

  • Проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени и за изясняване на обстоятелства по постъпили жалби и сигнали за установени нередности при използване на водите и водните обекти.
  • Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите и заплащане на дължимите такси.
  • Изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ за използване на водите.

 

III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

              Приоритет в контролната дейност на БД през месец декември е извършването на проверки за: състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени, състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите; обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; последващи проверки за изпълнение на дадени предписания и др., които представляват приблизително 60 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период.

              Приблизително 40 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период са проверките за спазване на условията по издадените разрешителни по реда на Закона за водите и за заплащане на дължимите  такси за осъществяване правото на използване на водите, в т.ч. изпращане на писма до титулярите на разрешителни, както и изготвяне на констативни протоколи за издаване на АУПДВ за несъбраните задължения.

              През отчетния период са предприети съответни действия от Басейновите дирекции, във връзка с получени жалби и сигнали от институции, организации, граждани и юридически лица за наличие на нередности при използване на водите и водните обекти, част от които са:

 

 

  •    Във връзка с постъпил сигнал в БД „Дунавски район“ за „заравяне на речното корито“ на река Дряновска (Тревненска), протичаща в центъра на гр. Трявна, община Трявна, област Габрово, е извършена незабавно съвместна проверка на място от експерти на БДДР с представител на община Трявна. При проверката е констатирано, че община Трявна е започнала изграждането на подпорна стена, по одобрени проекти, с цел защита от вредното въздействие на водите на река Дряновска (Тревненска) в централна градска част на гр. Трявна. За изграждането на подпорната стена има издадено от директора на БДДР разрешително за ползване на повърхностния воден обект. В момента на проверката е установено извършване на строителни дейности по изграждането на стената, като дейностите се осъществяват по левия (висок) бряг на реката и не засягат водното течение, което е концентрирано при десния бряг на реката. В момента на проверката, реката протича с минимален за сезона отток. На левият бряг са депонирани изкопаните земни маси (извън границите на водният обект), с които след изграждането на подпорната стена, ще се извършат обратните насипни дейности, а остатъчния материал се предвижда да бъде извозен на площадка, одобрена от община Трявна, като брегът ще бъде възстановен в първоначалния си вид. Строителните дейности по одобрените проекти се извършват на общински терени и не засягат частни имоти. При проверката не са установени следи от строителни дейности, извършвани във водният обект.

 

 

  • Във връзка с получен в БД „Черноморски район“ сигнал за „замърсяване на водите на Черно море с жълто-кафяви петна“, в участък находящ се от първа до четвърта буна на гр. Балчик, е извършена незабавна съвместна проверка на място с представител на РЛ-Варна към ИАОС. При проверката е извършен обход и оглед на акваторията на Черно море в района на гр. Балчик, по крайбрежната плажна алея, на участък находящ се от първа до четвърта буна, където на места водата е с ръждиво-оранжев цвят, без мирис и опалесценция. Извършено е еднократно водно пробовземане от представителят на РЛ-Варна към ИАОС за физико-химичен анализ. При установяване на замърсяване, ще бъдат предприети съответни административно-наказателни действия, съгласно Закона за водите.

 

 

 

  • Във връзка с постъпил сигнал в БД „Източнобеломорски район“ от ОД на МВР Ямбол за „незаконно водовземно съоръжение за водоснабдяване на обект – автомивка“, е извършена незабавна проверка на място. При извършеният оглед на обекта е установено наличието на изградено и оборудвано водовземно съоръжение за подземни води, за което няма издадено разрешително от директора на БДИБР. За констатираното нарушение по реда на Закона за водите ще бъде образувано административнонаказателно производство срещу дружеството собственик на автомивката.

 

 

  • Във връзка с постъпил сигнал в БД „Западнобеломорски район“ за незаконно изхвърляне на оборска тор в река Беладоново дере, протичаща през урбанизираната територия на село Змеица, община Доспат, област Смолян, е извършена съвместна проверка от експерти от БДЗБР с представители на община Доспат, ОДБХ-Смолян, РИОСВ-Смолян и „НЕК“ ЕАД. По време на проверката е установено, че животновъден обект, находящ се в района на селото функционира, но не е констатирано изхвърляне на оборска тор в река Беладаново дере, както и заустване на отпадъчни води. При обхода по течението на реката, е установено наличието на два броя гофрирани тръби Ø400, чието начало е от друг животновъден обект, изграден в близост до десния бряг на р. Беладаново дере. В тази връзка, предвид компетентностите по Закона за водите, е уведомена РИОСВ-Смолян за предприемане на необходимите действия по компетентност предвид установеното нерегламентираното заустване от животновъдния обект.

 

През отчетния период са извършени 201 броя проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени. При извършените проверки през месеца са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци и др. Извършени са и повторни проверки за изпълнение на предписания, дадени при предходни проверки за осигуряване на проводимостта на речните легла.

От Басейновите дирекции са извършени проверки на място и по документи, във връзка с изпълнение на утвърдения от Министъра на околната среда и водите режимен график за месец декември на комплексните и значими язовири по Приложение № 1 от Закона за водите.

За констатирани административни нарушения на Закона за водите са съставени 91 броя актове за установяване на административни нарушения (АУАН), част от които са за:

  • Неизпълнение на условия, поставени в разрешителните за използване на водите;
  • Водовземане/ползване без издадено разрешително по реда на Закона за водите;
  • Неизпълнение на дадени предписания при предходни проверки и др.

 

IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

             

През отчетния период, в резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по Закон за водите за използване на водите, са събрани над 2,7 млн. лв., които са трансферирани в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).