Категории
Министерство

Месечен отчет на БД през месец февруари 2022 г.

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейновите дирекции

през месец февруари 2022 г.

 I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на басейновите дирекции:

              През месец февруари 2022 г. Басейновите дирекции (БД) са извършили общо 470 броя проверки, от които 289 броя проверки за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите.

              През периода са извършени 64 броя проверки по жалби и сигнали, от които 26 бр. са по сигнали, подадени на „Зелен телефон“ в Басейновите дирекции.

              В рамките на осъществения контрол от БД са дадени 155 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

              От директорите на БД са издадени общо 45 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 28 250 лв.                           

              Общо събраните от БД през м. февруари суми по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на 12 428 лв.

              От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БД са събрани общо 15 917 797 лв.

              През м. февруари от БД са издадени 3 акта за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ), на стойност 2 007 лв.

              Постъпилите суми по АУПДВ през отчетния месец са в размер на 841 842 лв.

              Общо постъпленията от осъществената контролна дейност на Басейновите дирекции през м. февруари 2022 г. са в размер на 16 772 068 лв.

 II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейновите дирекции:

  • Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите и заплащане на дължимите такси.
  • Проверки за изясняване на обстоятелства по постъпили жалби и сигнали от граждани за установени нередности при използване на водите и водните обекти.

 

III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

              Приоритет в контролната дейност на БД през месец февруари е извършването на проверки за спазване на условията по издадените разрешителни по реда на Закона за водите, което е приблизително 61 % от общия брой извършени проверки и заплащане на дължимите  такси за осъществяване правото на използване на водите, изпращане на писма до титулярите на разрешителни, както и изготвяне на констативни протоколи за издаване на АУПДВ за несъбраните задължения.

              Приблизително 39 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период са за: състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите; обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; последващи проверки за изпълнение на дадени предписания и др.

              През отчетния период са предприети съответни действия от Басейновите дирекции във връзка с получени жалби и сигнали от граждани и юридически лица за наличие на нередности при използване на водите и водните обекти, част от които са:

 

  • Във връзка с постъпил сигнал на „Зелен телефон“ в БДИБР за замърсяване на река Марица: На 10.02.2022г. е извършена проверка на място на участъка от р. Марица, описан в сигнала, съвместно с представители на РИОСВ-Пловдив и РЛ-Пловдив към ИАОС. Направен е оглед на десен бряг на река Марица, в землището на общ. Садово, като при обхода на участъка не се забелязва видимо замърсяване на водата. С цел установяване на състоянието на водите на р. Марица са взети водни проби за анализ от РЛ-Пловдив към ИАОС.

 

  • Във връзка с постъпил сигнал в БДЧР за замърсяване водите в дере Налбанка, преминаващо през Западната промишлена зона на гр. Варна: На 03.02.2022 г. е извършена проверка от Басейновата дирекция, съвместно с РИОСВ-Варна и РЛ-гр. Варна към ИАОС. При огледа на място е установено, че в резултат на свлачищни процеси е пропаднала част от западния скат на дерето. Вследствие на пропадането на откоса е скъсан селищен канализационен колектор и отпадъчните води се изливат в дерето. Взета е водна проба от отпадъчните води, която ще бъде анализирана в РЛ-гр. Варна към ИАОС. На „ВиК-Варна“ ООД е дадено предписание в срок до 02.2021 г. да възстанови целостта на канализационния колектор и да се преустанови изливането на отпадъчни води в дерето. От „ВиК-Варна“ ООД незабавно са предприети дейности по отстраняване на аварията на канализационния колектор, като за предприетите действия БДЧР е уведомена с писмо.

 

  • Във връзка с постъпил сигнал на „Зелен телефон“ в БДИБР за наличие на нефтено петно в река Черна, в района на Римския мост в кв. Райково на гр. Смолян: На 02.2022г. е извършена съвместна проверка на място с представители на Община Смолян, РИОСВ-Смолян и РЛ-Смолян към ИАОС. При извършената проверка на място и обхода на река Черна в участъка, намиращ се от АРЗ-Смолян до вход тунел, кв. Устово, гр. Смолян, общ. Смолян, е установено, че водата на река Черна е бистра и видимо няма наличие на следи от замърсяване с нефтопродукти – петна и други. С цел установяване на състоянието на водите на р. Черна в обходения участък, са взети водни проби за анализ от РЛ-Смолян към ИАОС.

 

През отчетния период са извършени 21 броя проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени. При извършените проверки през месеца са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци и др. Извършени са проверки и за изпълнение на предписания дадени при предходни проверки за осигуряване на проводимостта.

От Басейновите дирекции са извършени проверки на място и по документи, във връзка с изпълнение на утвърдения от Министъра на околната среда и водите режимен график за месец февруари на комплексните и значими язовири по Приложение № 1 от ЗВ. Констатирано е нарушение (надвишаване на разрешените лимити) за яз. Студена, за което ще бъдат предприети действия за ангажиране на административно-наказателна отговорност.

За констатирани административни нарушения на ЗВ са съставени 26 броя актове за установяване на административни нарушения (АУАН), част от които са за:

  • Неизпълнение на условия, поставени в разрешителни за използване на водите;
  • Водовземане/ползване без издадено разрешително по реда на Закона за водите
  • Неизпълнение на дадени предписания при предходни проверки и др.

 

За установени от БД неизпълнения на поставени условия в издадените разрешителни и нарушения на ЗВ, през м. февруари са наложени глоби/имуществени санкции на: „Ейч Би Минералс” ООД, гр. София - 1 бр. на стойност  2000 лв.; „Пирин фиш 2019“ ЕООД, гр. Разлог – 1 бр. на стойност 1000,00 лв.; „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София - 1 бр. на стойност 2000 лв.; "Езерец" ЕООД, гр. Благоевград - 1 бр. на стойност 2000,00 лв.; "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник - 3 бр. на стойност 5500 лв.;  „Грома Холд“ ЕООД, с. Бело поле - 2 бр. на стойност 500 лв. и др.

През месец февруари от Басейновите дирекции не са извършвани проверки с безпилотен летателен апарат тип „дрон“.

 IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

             През отчетния период, в резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ за използване на водите са събрани 15,9 млн. лв., които са трансферирани в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).