Категории
Министерство

Месечен отчет на БД през месец февруари 2023 г.

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейновите дирекции през месец февруари 2023 г.

 

 I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на басейновите дирекции:

    През месец февруари 2023 г. Басейновите дирекции (БД) са извършили общо 730 броя проверки, от които 184 броя проверки за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите.

  През периода са извършени 496 бр. извънредни проверки, в т.ч. съвместни и др. проверки, и 41 броя проверки по жалби и сигнали, от които 17 бр. са по сигнали, подадени на „Зелен телефон“ в Басейновите дирекции.

  В рамките на осъществения контрол от БД са дадени 149 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

  От директорите на БД са издадени общо 23 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 16 880 лв.                           

   Общо събраните от БД през м. февруари суми по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на 24 323 лв.

  От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БД са събрани общо 17 955 990 лв.

  През м. февруари от БД са издадени 19 акта за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ), на обща стойност 226 860 лв.

   Постъпилите суми по АУПДВ през отчетния месец са в размер на 213 079 лв.

   Общо постъпленията от осъществената контролна дейност на Басейновите дирекции през м. февруари 2023 г. са в размер на  18 193 391 лв.

 

 II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейновите дирекции:

  • Проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени и за изясняване на обстоятелства по постъпили жалби и сигнали за установени нередности при използване на водите и водните обекти.
  • Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите и заплащане на дължимите такси.
  • Изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ за използване на водите.

 

 III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

    Приоритет в контролната дейност на БД през месец февруари е извършването на проверки за: състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени, състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите; обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; последващи проверки за изпълнение на дадени предписания и др., които представляват приблизително 75 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период.

    Приблизително 25 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период са проверките за спазване на условията по издадените разрешителни по реда на Закона за водите и за заплащане на дължимите  такси за осъществяване правото на използване на водите, в т.ч. изпращане на писма до титулярите на разрешителни, както и изготвяне на констативни протоколи за издаване на АУПДВ за несъбраните задължения.

   През отчетният период са предприети съответни действия от Басейновите дирекции, във връзка с получени жалби и сигнали от институции, организации, граждани и юридически лица за наличие на нередности при използване на водите и водните обекти, част от които са:

 

  •   Във връзка с постъпил сигнал в БД „Дунавски район“ за замърсяване на река Новачица, протичаща в урбанизираната зона на град София, Столична община, е извършена съвместна проверка на експерти от БДДР с представител на РИОСВ-София. Извършен е обход при посоченото от сигналоподателя място и е констатирано, че реката в този участък е бистра, без специфични оцветявания и мирис, като само на отделни места се наблюдават  оранжеви отложения от изградените технически съоръжения за отводняване на скатовете за  корекцията на реката.

 

  •  Във връзка с постъпил в БД „Черноморски район“ сигнал за нерегламентирано изнасяне на инертен материал от коритото на река Черна и полагането му в строителен обект - паркинг, находящ се в урбанизираната територия на град Царево, община Царево, област Бургас, е извършена съвместна проверка на място с представители на община Бургас и община Царево. За констатациите от проверката на място е съставен констативен протокол по образец на БДЧР, като присъстващият на проверката представител на община Царево е отказал да подпише констативния протокол, което е удостоверено с подписите на двама свидетели. Съгласно съставеният при проверката констативен протокол, при извършения оглед на река Черна от гр. Царево до вливането ѝ в Черно море, територията е урбанизирана. Над реката има построен мост и преминава асфалтов път. На южният бряг на реката, вляво от моста, по посока централната част на гр. Царево са установени следи от тежкотоварна верижна техника, достигащи почти до водното течение. На брега на реката е установен струпан инертен материал от речни камъни, чакъл и пясък. От извършена документална проверка се установява, че в БДЧР няма постъпило уведомление за извършвани дейности в р. Черна. В деня на проверката не са установени дейности в реката с тежкотоварна или друга техника, обаче е установено, че в непосредствена близост до реката се извършват строителни дейности в терен - общинска собственост, с работеща тежкотоварна техника верижен багер и валяк. Установено е, че около 2/3 от терена на строителния обект е изравнен с инертен материал наподобяващ материала от реката до моста, а в останалата част, на около 1/3 от терена се полага чист трошен камък. Съгласно констатациите от проверката на място е изведено, че не може да се установи по безспорен начин описаното в сигнала нарушение.

 

  •   Във връзка с постъпил сигнал на „Зелен телефон“ в БД „Източнобеломорски район“, относно „замърсяване на река Чепинска“ в град Рудозем, община Рудозем, област Смолян, при Промишлената зона на града, където има разположени административни сгради, е извършена съвместна проверка на място на участъци от реката с представители на РИОСВ-Смолян и РЛ-Смолян към ИАОС. Извършен е оглед на няколко участъка от р. Чепинска - над моста при Промишлената площадка, нагоре срещу течението на реката в посока с. Чепинци и надолу по течението, при вливането ѝ в р. Елховска, като не са установени следи от замърсяване, мирис и пяна. За извършване на анализ на водна проба, от РЛ-Смолян към ИАОС са взети водни проби, като при установяване на нарушение по реда на Закона за водите ще бъде образувано административнонаказателно производство срещу собственика на административните сгради.

 

  •   Във връзка с постъпил сигнал в БД „Западнобеломорски район“, относно „замърсяване с черен цвят“ на река Струма в центъра на град Перник, община Перник, е извършена съвместна проверка на място, с представители на РИОСВ-София, ЦЛ-София към ИАОС и община Перник. Обходени и проверени са участъци от реката в централната част на гр. Перник, като в някои от тях е установено, че водите са оцветени в черен цвят. Взети са водни проби от представител на ЦЛ-София към ИАОС, след анализите на които ще се предприемат съответни действия по компетентност от страна на РИОСВ – София.

 

През отчетния период са извършени общо 243 броя проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени. При извършените проверки през месеца са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци и др. Извършени са и последващи проверки за изпълнение на предписания, дадени при предходни проверки за осигуряване на проводимостта на речните легла.

От Басейновите дирекции са извършени проверки на място и по документи, във връзка с изпълнение на утвърдения от Министъра на околната среда и водите режимен график за месец февруари на комплексните и значими язовири по Приложение № 1 от Закона за водите.

За констатирани административни нарушения на Закона за водите са съставени 16 броя актове за установяване на административни нарушения (АУАН), част от които са за:

  • Неизпълнение на условия, поставени в разрешителните за използване на водите;
  • Водовземане/ползване без издадено разрешително по реда на Закона за водите;

Неизпълнение на дадени предписания при предходни проверки и др.

 

  IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

През отчетния период, в резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по Закон за водите за използване на водите, са събрани приблизително 18 млн. лв., които са трансферирани в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).