Категории
Министерство

Месечен отчет на БД през месец май 2022 г.

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейновите дирекции

през месец май 2022 г.

I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на басейновите дирекции:

              През месец май 2022 г. Басейновите дирекции (БД) са извършили общо 753 броя проверки, от които 406 броя проверки за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите.

              През периода са извършени 50 броя проверки по жалби и сигнали, от които 20 бр. са по сигнали, подадени на „Зелен телефон“ в Басейновите дирекции.

              В рамките на осъществения контрол от БД са дадени 159 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

              От директорите на БД са издадени общо 51 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 59 180 лв.                           

              Общо събраните от БД през м. май суми по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на 43 504 лв.

              От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БД са събрани общо 2 089 327 лв.

              През м. май от БД са издадени 15 акта за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ), на стойност 963 604 лв.

              Постъпилите суми по АУПДВ през отчетния месец са в размер на 161 112 лв.

              Общо постъпленията от осъществената контролна дейност на Басейновите дирекции през м. май 2022 г. са в размер на 2 293 945 лв.

 II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейновите дирекции:

 • Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите и заплащане на дължимите такси.
 • Проверки за изясняване на обстоятелства по постъпили жалби и сигнали за установени нередности при използване на водите и водните обекти.
 • Изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ за използване на водите.

 

III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

              Приоритет в контролната дейност на БД през месец май е извършването на проверки за спазване на условията по издадените разрешителни по реда на Закона за водите, което е приблизително 54 % от общия брой извършени проверки и за заплащане на дължимите  такси за осъществяване правото на използване на водите, в т.ч. изпращане на писма до титулярите на разрешителни, както и изготвяне на констативни протоколи за издаване на АУПДВ за несъбраните задължения.

              Приблизително 46 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период са за: състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите; обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; последващи проверки за изпълнение на дадени предписания и др.

              През отчетния период са предприети съответни действия от Басейновите дирекции във връзка с получени жалби и сигнали от граждани и юридически лица за наличие на нередности при използване на водите и водните обекти, част от които са:

 • В БДДР е постъпил сигнал по електронната поща във връзка с нарушена проводимост на р. Бели Вит, в участък преминаващ през урбанизираната територия на с. Рибарица, община Тетевен, област Ловеч. Извършена е съвместна проверка на място от експерти на БДДР и представител на община Тетевен. При извършването на проверката е констатирано наличието на две върби и два паднали дънера пред върбите напречно на течението, вследствие на което е влошена проводимостта на речното корито и е създадена предпоставка за възникване на ерозионни процеси по бреговете на реката при високи водни нива. Дадени са предписания на община Тетевен за предприемане на необходимите дейности за подобряване на проводимостта на речното корито в участъка на р. Бели Вит.
 • Във връзка с постъпил сигнал в БДЧР за течащи замърсени води в дере в района на „Елпром“ - Варна до изградено мостово съоръжение е извършена съвместна проверка на място от експерти на БДЧР с представители на РИОСВ - Варна и РЛ - Варна към ИАОС. При проверката е извършен обход с дължина около 600 м. и обстоен оглед на дерето и прилежащия водосбор, като е констатирано, че водата в дерето е без мирис и с естествен цвят, специфичен за течащите води в дере, като в района до магазин „Декатлон“ водата е с бистър цвят и също без мирис. Обходеният участък е с нормална проводимост. Наблюдава се прорасла здрава дървесна растителност, която не нарушава проводимостта. В дерето не се установява наличие на замърсяване от инертни материали, паднали дървета, отпадъци, както и храстовидна растителност, която да нарушава проводимостта и водите се оттичат свободно. С цел установяване на състоянието на водите  в дерето, са взети водни проби от представителя на РЛ - Варна към ИАОС за извършване на анализи на водната проба. В обходеният участък не е установен брегови източник на замърсяване.

 

 • Във връзка с постъпил в БДИБР сигнал на „Зелен телефон“ относно наличие на голямо количество измряла риба в язовир Студен кладенец, в залива до с. Калоянци, община Кърджали, е извършена незабавно съвместна проверка на място от експерти на БДИБР с представители на РИОСВ-Хасково и РЛ – Хасково към ИАОС. Направен е оглед на част от коритото на река Перперек, ляв приток на река Арда, в участъка при вливането ѝ в язовир Студен кладенец, в землището на с. Калоянци, община Кърджали. При проверката е констатирано наличие на голямо количество измряла риба. С цел установяване състоянието на водите в язовир Студен кладенец от РЛ – Хасково към ИАОС са взети водни проби от язовира, както и от река Перперек за извършване на анализи. БДИБР е изискала информация от Института по рибарство и аквакултури - Пловдив, ИАРА и от Областна дирекция по безопасност на храните - Кърджали за вероятните причини, довели до измиране на рибата в язовира.
 • Във връзка с постъпил сигнал в БДЗБР за нерегламентирано отклоняване на воден поток от р. Селска река в с. Сирищник, община Ковачевци, област Перник, с цел създаване на незаконен развъдник на риби . Извършена е незабавно съвместна проверка от експерти на БДЗБР с кметския наместник на селото. При проверката е извършен и оглед на имот, собственост на жител на с. Сирищник, община Ковачевци, находящ се в урбанизираната територия на селото, като е установено изградено малко езеро в имота, което е зарибено и се ползва за личен риболов. В изграденото езеро постъпват води от р. Селска река. За извършваното водовземане от река Селска река за водоснабдяване на гореописаното езерце няма издадено разрешително за водовземане по реда на Закона за водите. Дадени са задължителни предписания на собственика на имота, за привеждане на дейността в съответствие с изискванията на Закона за водите.

 

През отчетния период са извършени 177 броя проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени. При извършените проверки през месеца са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци и др. Извършени са проверки и за изпълнение на предписания дадени при предходни проверки за осигуряване на проводимостта.

От Басейновите дирекции са извършени проверки на място и по документи, във връзка с изпълнение на утвърдения от Министъра на околната среда и водите режимен график за месец май на комплексните и значими язовири по Приложение № 1 от Закона за водите.

За констатирани административни нарушения на Закона за водите са съставени 54 броя актове за установяване на административни нарушения (АУАН), част от които са за:

 • Неизпълнение на условия, поставени в разрешителните за използване на водите;
 • Водовземане/ползване без издадено разрешително по реда на Закона за водите
 • Неизпълнение на дадени предписания при предходни проверки и др.

 

 • За установени от БД неизпълнения на поставени условия в издадените разрешителни и нарушения на Закона за водите, през м. май са наложени глоби/имуществени санкции на: Община Гърмен – 3 бр. на стойност 6000 лв.; „ТЕЦ Бобов дол” АД, с. Големо село – 1 бр. на стойност 2000 лв.; „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник – 1 бр. на стойност 1550 лв.; ИА "Морска администрация", гр. Варна – 1 бр. на стойност 5000 лв.; "Джедар" ЕООД, гр. София – 1 бр. на стойност 4000 лв.; Община Бургас – 1 бр. на стойност 2000 лв. и др.

 IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

             

През отчетния период, в резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по Закон за водите за използване на водите са събрани 2,09 млн. лв., които са трансферирани в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).