Категории
Министерство

Месечен отчет на БД през месец март 2022 г.

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейновите дирекции

през месец март 2022 г.

 I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на басейновите дирекции:

              През месец март 2022 г. Басейновите дирекции (БД) са извършили общо 689 броя проверки, от които 486 броя проверки за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите.

              През периода са извършени 49 броя проверки по жалби и сигнали, от които 20 бр. са по сигнали, подадени на „Зелен телефон“ в Басейновите дирекции.

              В рамките на осъществения контрол от БД са дадени 96 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

              От директорите на БД са издадени общо 53 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 52 100 лв.                           

              Общо събраните от БД през м. март суми по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на 26 880 лв.

              От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БД са събрани общо 5 985 522 лв.

              През м. март от БД са издадени 5 акта за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ), на стойност 7 544 лв.

              Постъпилите суми по АУПДВ през отчетния месец са в размер на 316 919 лв.

              Общо постъпленията от осъществената контролна дейност на Басейновите дирекции през м. март 2022 г. са в размер на 6 326 322 лв.

 II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейновите дирекции:

  • Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите и заплащане на дължимите такси.
  • Проверки за изясняване на обстоятелства по постъпили жалби и сигнали от граждани за установени нередности при използване на водите и водните обекти.
  • Изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ за използване на водите.

 

 III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

              Приоритет в контролната дейност на БД през месец март е извършването на проверки за спазване на условията по издадените разрешителни по реда на Закона за водите, което е приблизително 70 % от общия брой извършени проверки и заплащане на дължимите  такси за осъществяване правото на използване на водите, изпращане на писма до титулярите на разрешителни, както и изготвяне на констативни протоколи за издаване на АУПДВ за несъбраните задължения.

              Приблизително 30 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период са за: състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите; обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; последващи проверки за изпълнение на дадени предписания и др.

              През отчетния период са предприети съответни действия от Басейновите дирекции във връзка с получени жалби и сигнали от граждани и юридически лица за наличие на нередности при използване на водите и водните обекти, част от които са:

 

  • Във връзка с постъпил сигнал в БДИБР за извършване на дейности по разкопаване в района на едно от езерата в парк „Клептуза“, община Велинград. На 11.03.2022 г. е извършена съвместна проверка на място с представители на РИОСВ - Пазарджик и Община Велинград. Констатирано е, че се извършва изграждане на отводнителна система на едно от езерата в парк „Клептуза“. Дейностите се извършват в терен публична общинска собственост. Изискани са документи от Община Велинград с оглед преценка на всички обстоятелства от значение за случая.

 

  • Във връзка със сигнал постъпил в БДЗБР за компрометирана дига на р. Мелнишка, в землището на с. Капатово, общ. Петрич, вследствие на интензивни валежи през м. декември 2021 г. На 14.03.2022 г. е извършена проверка от експерти на БДЗБР. Установено е, че сигналът е идентичен с предходен такъв за съседен имот, за който също е извършена проверка от БДЗБР. Във връзка с установените обстоятелства е изпратено писмо до „Напоителни системи“ ЕАД за предприемане на необходимите действия по компетентност.

 

  • Във връзка с получен в БДДР сигнал по зелен телефон за наличие на умряла риба в язовир Засмяно, общ. Аксаково, област Варна. На 28.03.2022 г. е извършена съвместна проверка от експерти на БДДР с представители на РЛ-Варна при ИАОС, представител на община Аксаково, в присъствието на оператора на яз. „Засмяно” и концесионера на язовира - фирма „ИНТЕЛИ ИНВЕСТ” ЕООД, със седалище гр. Шумен. При проверката на място се констатира наличие на голямо количество мъртва риба на повърхността на язовира. При извършения оглед на язовира не се установява видимо замърсяване, но при язовирната стена се усеща наличие на специфична фекална миризма. От РЛ-Варна към ИАОС е извършено пробовземане от водите на яз. „Засмяно” и от подхранващото язовира дере, водещо началото си от язовир „Любен Каравелово”, разположен в землището на село Любен Каравелово, община Аксаково, с цел оценка на качеството на водата в язовир „Засмяно”.

През отчетния период са извършени 11 броя проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени. При извършените проверки през месеца са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци и др. Извършени са проверки и за изпълнение на предписания дадени при предходни проверки за осигуряване на проводимостта.

От Басейновите дирекции са извършени проверки на място и по документи, във връзка с изпълнение на утвърдения от Министъра на околната среда и водите режимен график за месец февруари на комплексните и значими язовири по Приложение № 1 от ЗВ.

За констатирани административни нарушения на ЗВ са съставени 131 броя актове за установяване на административни нарушения (АУАН), част от които са за:

  • Неизпълнение на условия, поставени в разрешителни за използване на водите;
  • Водовземане/ползване без издадено разрешително по реда на Закона за водите
  • Неизпълнение на дадени предписания при предходни проверки и др.

 За установени от БД неизпълнения на поставени условия в издадените разрешителни и нарушения на ЗВ, през м. март са наложени глоби/имуществени санкции на: „Еко електрик“ ЕООД, гр. София – 4 бр. на стойност 8 000,00 лв.; „Бийстън енерджи“ АД, гр. София – 2 бр. на стойност 4 000,00 лв.; „Инерт Груп Комерс“ ЕООД, гр. София – 2 бр. на стойност 3 000,00 лв.; „Хотел Русковец“ ЕООД, гр. София – 3 бр. на стойност 4 150,00 лв.; „Грома Холд“ ЕООД, с. Бело поле - 2 бр. на стойност 4 000,00 лв.; ЕТ „Георги Саватинов - Саватини“, гр. Гоце Делчев - 1 бр. на стойност  2 000,00 лв. и др.

 IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

        През отчетния период, в резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ за използване на водите са събрани 5,98 млн. лв., които са трансферирани в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).