Категории
Министерство

Месечен отчет на БД през месец ноември 2021 г.

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейновите дирекции

през месец ноември 2021 г.

 

 1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на басейновите дирекции:

              През месец ноември 2021 г. Басейновите дирекции (БД) са извършили общо 864 броя проверки, от които 374 броя проверки за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите.

              През периода са извършени 72 броя проверки по жалби и сигнали, от които 20 бр. са по сигнали, подадени на „Зелен телефон“ в Басейновите дирекции.

              В рамките на осъществения контрол от БД са дадени 299 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

              От директорите на БД са издадени общо 66 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 125 100 лв.                           

              Общо събраните от БД през м. ноември суми по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на 36 013 лв.

              От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БД са събрани общо 682 664 лв.

              През м. ноември от БД са издадени 13 броя актове за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ), на стойност 469 136 лв.

              Постъпилите суми по АУПДВ през отчетния месец са в размер на 817 448 лв.

              Общо постъпленията от осъществената контролна дейност на Басейновите дирекции през м. ноември 2021 г. са в размер на 1 536 125 лв.

 

 1. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейновите дирекции:
 • Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите и заплащане на дължимите такси.
 • Проверки за проводимост на речните легла и в участъците до 500 м. след язовирните стени.
 • Проверки за изясняване на обстоятелства по постъпили жалби и сигнали от граждани за установени нередности при използване на водите и водните обекти.

 

              III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

              Приоритет в контролната дейност на БД през месец ноември е извършването на проверки за спазване на условията по издадените разрешителни по реда на Закона за водите, което е приблизително 43% от общия брой извършени проверки и заплащане на дължимите такси за осъществяване правото на използване на водите, изпращане на писма до титулярите на разрешителни, както и изготвяне на констативни протоколи за издаване на АУПДВ за несъбраните задължения.

              Приблизително 57% от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период са за: състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите; обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; последващи проверки за изпълнение на дадени предписания и др.

              През отчетния период са предприети действия във връзка с получени жалби и сигнали от граждани и юридически лица за установени нередности при използване на водите и водните обекти, част от които са:

 • Във връзка с постъпил сигнал на „Зелен телефон“ в БД ИБР за изземване на инертни материали от реката при с. Птичар, общ. Момчилград е извършена съвместна проверка на място с РУ Момчилград. Установени са два камиона, които са задържани от РУ Момчилград преди пристигането на експертите на БД ИБР. Издадено е наказателно постановление № 111/12.11.2021г. от Директора на БД ИБР.
 • Във връзка с подаден сигнал за „Изграждане на водопровод с водовземане от Дряновска река от жители на селото“, експерти на БДЗБР са извършили проверка на водохващания, изградени на дере ляв приток на р. Дряновска и на р. Църна, землище на с. Горно Дряново, община Гърмен. Констатиран е изграден бетонов праг напречно на водното течение, в който е вградена тръба на левия бряг на реката. В хода на проверката не са извършвани строителни дейности и няма физическо присъствие.

     При проверка на водохващане на р. Църна е констатирано, че след водохващането не протичат водни количества. Извършва се водовземане с цел ПБВ на с. Лещен и с. Горно Дряново, община Гърмен. От Директора на БДЗБР е издадено Разрешително за водовземане, чийто срок е изтекъл и Заповед за определяне на СОЗ. Констатирано е, че се заустват отпадъчни води, формирани от населеното място, за което община Гърмен няма издадено по реда на Закона за водите Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчнни води в повърхностни води.

За извършените нарушения БДЗБР е предприела действия за съставяне на АУАН и са дадени предписания за издаване на Разрешителни по реда на Закона за водите от Община Гърмен. За извършената проверка са уведомени РИОСВ Благоевград и ТП „ДГС ГЪРМЕН“ КЪМ ЮЗДП с. Гърмен.

 

 

            През отчетния период са извършени 142 броя проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени. При извършените проверки през месеца са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци и др. Извършени са проверки и за изпълнение на предписания дадени при предходни проверки за осигуряване на проводимостта.

 

От Басейновите дирекции са извършени проверки на място и по документи, във връзка с изпълнение на утвърдения от Министъра на околната среда и водите режимен график за месец ноември на комплексните и значими язовири по Приложение № 1 от ЗВ. Няма установено неизпълнение (надвишаване на разрешените лимити) и няма констатирани нарушения за спазване разпоредбите на Закона за водите и Наредбата за ползване на повърхностни води, за изпълнение на условията, лимитите и контролните обеми, посочени в графика.

 

За констатирани административни нарушения на ЗВ са съставени 40 броя актове за установяване на административни нарушения (АУАН), част от които са за:

 • Неизпълнение на условия, поставени в разрешителни за използване на водите;
 • Водовземане/ползване без издадено разрешително по реда на Закона за водите
 • Неизпълнение на дадени предписания при предходни проверки и др.

 

За установени от БД неизпълнения на поставени условия в издадените разрешителни и нарушения на ЗВ, през м. ноември са наложени глоби/имуществени санкции на: „Хидросонди“ ЕООД, гр. Благоевград – 2 бр. на обща стойност – 4 000 лв.; ,,ВиК“ ООД, гр. Перник – 2 бр. на обща стойност – 4 000,00 лв.; Община Симитли – 2 000 лв.; „Рубин 08“ ООД, гр. Благоевград – 2 000 лв.; Община Благоевград – 1 000 лв.; Община Аксаково – 800 лв. и др.

 

През месец ноември от Басейнова дирекция ,,Черноморски район“ е извършено облитане  с безпилотен летателен апарат тип „дрон“ над акваторията на Черно море в района, където беше заседнал кораб „Vera Su“ и  над ЗМ „Яйлата“,  която беше почистена от отпадъци  при акция по инициатива на БДЧР, проведена на 5 ноември.

 

 1. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

              При проверките за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения са дадени предписания на компетентните институции за осигуряване на проводимост, с цел недопускане на неблагоприятни последици от вредното въздействие на водите.

През отчетния период, в резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ за използване на водите са събрани около 700 хил. лв., които са трансферирани в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).