Категории
Министерство

Месечен отчет на БД през месец ноември 2022 г.

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейновите дирекции

през месец ноември 2022 г.

I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на басейновите дирекции:

              През месец ноември 2022 г. Басейновите дирекции (БД) са извършили общо 774 броя проверки, от които 333 броя проверки за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите.

              През периода са извършени 442 бр. извънредни проверки, в т.ч. съвместни и др. проверки,  и 73 броя проверки по жалби и сигнали, от които 33 бр. са по сигнали, подадени на „Зелен телефон“ в Басейновите дирекции.

              В рамките на осъществения контрол от БД са дадени 226 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

              От директорите на БД са издадени общо 44 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 47 760 лв.                           

              Общо събраните от БД през м. ноември суми по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на 24 400 лв.

              От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БД са събрани общо 517 891 лв.

              През м. ноември от БД са издадени 21 акта за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ), на обща стойност 250 168 лв.

              Постъпилите суми по АУПДВ през отчетния месец са в размер на 339 412 лв.

              Общо постъпленията от осъществената контролна дейност на Басейновите дирекции през м. ноември 2022 г. са в размер на  881 703 лв.

II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейновите дирекции:

  • Проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени и за изясняване на обстоятелства по постъпили жалби и сигнали за установени нередности при използване на водите и водните обекти.
  • Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите и заплащане на дължимите такси.
  • Изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ за използване на водите.

 

III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от  осъществената контролна дейност:

              Приоритет в контролната дейност на БД през месец ноември е извършването на проверки за: състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени, състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите; обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; последващи проверки за изпълнение на дадени предписания и др., които представляват приблизително 57 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период.

              Приблизително 43 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период са проверките за спазване на условията по издадените разрешителни по реда на Закона за водите и за заплащане на дължимите  такси за осъществяване правото на използване на водите, в т.ч. изпращане на писма до титулярите на разрешителни, както и изготвяне на констативни протоколи за издаване на АУПДВ за несъбраните задължения.

              През отчетния период са предприети съответни действия от Басейновите дирекции, във връзка с получени жалби и сигнали от институции, организации, граждани и юридически лица за наличие на нередности при използване на водите и водните обекти, част от които са:

 

  •  Във връзка с постъпил сигнал в БД „Дунавски район“ за „затлачено дере-водосбор“ в централната част на гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград,  вследствие на което е намалена проводимостта на р. Хлебаровска, приток на р. Бели Лом, е извършена незабавно съвместна проверка на място от експерти на БДДР с представители на община Цар Калоян и сигналоподателят. При проверката е констатирано, че обходения участък от реката е обрасъл с многогодишна храстовидна растителност и при високи води могат да се  получат разливи извън речното корито. Дерето е със силно намалена проводимост, поради натрупани наноси, които при обилни валежи могат да предизвикат разливи и заливане на съседни имоти. Дадени са предписания на кмета на общината за предприемане на действия по почистването на участъка на р. Хлебаровска при спазване на всички разпоредби на Закона за водите, както и да се премахнат натрупаните наноси в дерето, като за предприетите действия и изпълнението на дадените предписания директора на БДДР следва да бъде уведомен писмено.

 

  • Във връзка с получен в БД „Черноморски район“ сигнал за замърсяване на водите на р. Крива река, в с. Крива река, община Никола Козлево, област Шумен, с отпадъчни води от дейността на млекопреработвателно предприятие на „Камаджиев милк“ ООД, е извършена съвместна проверка на място с представители на РИОСВ-Шумен и РЛ-Шумен към ИАОС. Направен е оглед на реката и на предприятието собственост на „Камаджиев милк“ ЕООД. При проверката е установено, че от дейността на предприятието се формират отпадъчни води, които се заустват в Баши дере,  приток на р. Крива река. Взети са три броя водни проби от повърхностните води: от Баши дере, от р. Крива река, преди заустване на отпадъчните води от предприятието в дерето и след заустването им в дерето. При установяване на замърсяване, ще бъдат предприети съответни административно-наказателни действия, съгласно Закона за водите.
  •     Във връзка с постъпил сигнал на „Зелен телефон“ в БД „Източнобеломорски район“, относно „замърсяване на реката при с. Болярино“, община Раковски, област Пловдив, от ферма за патици, находяща се над селото, е извършена съвместна проверка на място с представители на кметството в с. Болярино, РИОСВ-Пловдив и РЛ-Пловдив към ИАОС. Извършен е оглед на бившия стопански двор на с. Болярино, в местност „Черницата“ и е установено наличие на действаща „Ферма за отглеждане и гушене на патици“, стопанисвана от дружество „Айва-81“ ЕООД. Отпадъчните води и торовата маса от дейността на обекта постъпват в изградена  земно-насипна лагуна, в която има утайка от патешки екскременти и перушина, с характерна миризма от дейността на обекта. Течната и твърда маса и отпадъчните води от обекта, се заустват чрез изграден тръбопровод в дере, находящо се след язовира, който се намира над бившият стопански двор на с. Болярино. Коритото на дерето е обрасло с водна растителност. При мястото на заустване водата е застояла, с белезникав цвят и има характерна миризма от дейността на обекта. При проверката е установено, че в дерето не постъпва чиста повърхностна вода и дерето е без воден отток, като над точката на заустване от фермата, дерето е пресъхнало. От РЛ-Пловдив към ИАОС не бе взета водна проба преди точката на заустване, поради липсата на воден отток, както и от участък 100 м след заустването, тъй като оттокът е формиран от непречистени отпадъчни води и торова маса, а дерето е обрасло с водна растителност. С цел установяване въздействието на замърсяването върху подземните води от РЛ-Пловдив към ИАОС е извършено пробонабиране от водовземно съоръжение, представляващо тръбен кладенец (ТК) за водовземане от подземни води, който се използва за нуждите на обекта. За изграденото водовземно съоръжение дружеството „Айва-81“ ЕООД не притежава издадено от Директора на БДИБР разрешително за водовземане от подземни води, съгласно Закона за водите. За констатираните нарушения по Закона за водите ще бъде образувано административнонаказателно производство срещу дружеството „Айва-81“ ЕООД.

 

  • Във връзка с получен сигнал в БД „Западнобеломорски район“ за замърсяване на водите на р. Струма в участък след яз. Пчелина, при с. Жабляно, община Земен, област Перник, е извършена проверка на участъци от р. Струма в землищата на с. Лобош, община Ковачевци, област Перник и с. Жабляно, община Земен, област Перник. Установено е, че в проверените участъци водата е бистра и без мирис. В проверените участъци от р. Струма няма обекти, които да са потенциални замърсители и не е установено наличие на умряла риба.

 

През отчетния период са извършени 188 броя проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени. При извършените проверки през месеца са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци и др. Извършени са и повторни проверки за изпълнение на предписания, дадени при предходни проверки за осигуряване на проводимостта на речните легла.

От Басейновите дирекции са извършени проверки на място и по документи, във връзка с изпълнение на утвърдения от Министъра на околната среда и водите режимен график за месец ноември на комплексните и значими язовири по Приложение № 1 от Закона за водите.

За констатирани административни нарушения на Закона за водите са съставени 81 броя актове за установяване на административни нарушения (АУАН), част от които са за:

  • Неизпълнение на условия, поставени в разрешителните за използване на водите;
  • Водовземане/ползване без издадено разрешително по реда на Закона за водите;
  • Неизпълнение на дадени предписания при предходни проверки и др.

IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

             

През отчетния период, в резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по Закон за водите за използване на водите, са събрани приблизително 518 хил. лв., които са трансферирани в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).