Категории
Министерство

Месечен отчет на БД през месец октомври 2022 г.

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейновите дирекции

през месец октомври 2022 г.

 

I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на басейновите дирекции:

              През месец октомври 2022 г. Басейновите дирекции (БД) са извършили общо 1170 броя проверки, от които 388 броя проверки за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите.

              През периода са извършени 782 бр. извънредни проверки, в т.ч. съвместни и др. проверки,  и 76 броя проверки по жалби и сигнали, от които 36 бр. са по сигнали, подадени на „Зелен телефон“ в Басейновите дирекции.

              В рамките на осъществения контрол от БД са дадени 217 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

              От директорите на БД са издадени общо 43 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 26 300 лв.                           

              Общо събраните от БД през м. октомври суми по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на 22 124 лв.

              От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БД са събрани общо 574 731 лв.

              През м. октомври от БД са издадени 21 акта за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ), на обща стойност 253 067 лв.

              Постъпилите суми по АУПДВ през отчетния месец са в размер на 301 477 лв.

              Общо постъпленията от осъществената контролна дейност на Басейновите дирекции през м. октомври 2022 г. са в размер на  898 332 лв.

II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейновите дирекции:

  • Проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени и за изясняване на обстоятелства по постъпили жалби и сигнали за установени нередности при използване на водите и водните обекти.
  • Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите и заплащане на дължимите такси.
  • Изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ за използване на водите.

 

III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

              Приоритет в контролната дейност на БД през месец октомври е извършването на проверки за: състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени, състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите; обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; последващи проверки за изпълнение на дадени предписания и др., които представляват приблизително 67 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период.

              Приблизително 33 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период са проверките за спазване на условията по издадените разрешителни по реда на Закона за водите и за заплащане на дължимите  такси за осъществяване правото на използване на водите, в т.ч. изпращане на писма до титулярите на разрешителни, както и изготвяне на констативни протоколи за издаване на АУПДВ за несъбраните задължения.

              През отчетния период са предприети съответни действия от Басейновите дирекции, във връзка с получени жалби и сигнали от институции, организации, граждани и юридически лица за наличие на нередности при използване на водите и водните обекти, част от които са:

 

  • Във връзка с постъпил сигнал в БД „Дунавски район“ за замърсяване в кафяв цвят и замътняване на водите на река Перловска в участък, протичащ през „Южния парк“ в гр. София, е извършена проверка на място от експерти на БДДР. При проверката е констатирано, че в посочения участък реката е бистра без специфичен цвят и мирис. Извършена е документална проверка в регистрите на БДДР, при което е установено, че на участъци от р. Перловска, р. Дреновичка и р. Ваташка над Южния парк в гр. София е извършено планово почистване на речните корита, за което БДДР е уведомена официално с писмо от Столична община.

 

  •     Във връзка с постъпил сигнал на „Зелен телефон“ в БД „Черноморски район“, за неосигурен минимален отток в р. Голяма Камчия при водохващането за ВЕЦ „Тича“, землище на с. Миланово, община Велики Преслав, област Шумен, е извършена проверка на място от експерти на БДЧР. При проверката е установено, че савака за осигуряване на минималния екологичен отток в р. Голяма Камчия след водохващането за ВЕЦ „Тича“ е в затворено положение и е заключен с катинар, като отвора на савака е на 0 см – показание. Измерени са и количествата, които постъпват в реката по измервателно устройство, както и загубите от основния изпускател от язовира. Установено е неизпълнение на условия, поставени в издаденото разрешително водовземане от р. Голяма Камчия  за производство на електроенергия от ВЕЦ „Тича“. За констатираното неспазване на поставени условия в издаденото разрешително, ще се предприемат съответни административно-наказателни действия, съгласно Закона за водите.

 

  • Във връзка с постъпил сигнал на „Зелен телефон“ в БД „Източнобеломорски район“  за добиване на инертни материали и копаене на дупки в р. Стряма,  след моста на с. Песнопой,  община Калояново, е извършена съвместна проверка на място от експерти на БДИБР и кмета на с. Песнопой в община Калояново. При направения оглед на място на описания в сигнала участък от р. Стряма, не е установено изземване на инертен материал и наличие на техника в коритото и извън коритото на река Стряма в землището на с. Песнопой, община Калояново.     

 

  • Във връзка с получен сигнал в БД „Западнобеломорски район“ за „нарушена проводимост на коригирано дере в кв. „Върба“, гр. Радомир, което създава опасност да прелее и да наводни къщите покрай него, по посока изток от главен  път Кюстендил – София“, е извършена проверка на място от експерти на БДЗБР в урбанизираната територия на гр. Радомир, кв. "Върба". Провереното дере е ляв приток на р. Струма и е двустранно коригирано по целия обходен участък. По цялата дължина на провереният участък на коригираното дере има израсла дървесна, храстовидна и тревна растителност, което затруднява проводимостта му и при евентуални високи води би създало предпоставка за наводняване на прилежащите терени. Изготвя се предписание до Община Радомир за предприемане на действия по компетентност за почистване на дерето.

През отчетния период са извършени 521 броя проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени. При извършените проверки през месеца са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци и др. Извършени са и повторни проверки за изпълнение на предписания, дадени при предходни проверки за осигуряване на проводимостта на речните легла.

От Басейновите дирекции са извършени проверки на място и по документи, във връзка с изпълнение на утвърдения от Министъра на околната среда и водите режимен график за месец октомври на комплексните и значими язовири по Приложение № 1 от Закона за водите.

За констатирани административни нарушения на Закона за водите са съставени 34 броя актове за установяване на административни нарушения (АУАН), част от които са за:

  • Неизпълнение на условия, поставени в разрешителните за използване на водите;
  • Водовземане/ползване без издадено разрешително по реда на Закона за водите;
  • Неизпълнение на дадени предписания при предходни проверки и др.

IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

             

През отчетния период, в резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по Закон за водите за използване на водите, са събрани приблизително 575 хил. лв., които са трансферирани в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).