Категории
Министерство

Месечен отчет на БД през месец септември 2022 г.

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейновите дирекции

през месец септември 2022 г.

 

 I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на басейновите дирекции:

              През месец септември 2022 г. Басейновите дирекции (БД) са извършили общо 864 броя проверки, от които 317 броя проверки за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите.

              През периода са извършени 547 бр. извънредни проверки, в т.ч. съвместни и др. проверки,  и 74 броя проверки по жалби и сигнали, от които 36 бр. са по сигнали, подадени на „Зелен телефон“ в Басейновите дирекции.

              В рамките на осъществения контрол от БД са дадени 174 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

              От директорите на БД са издадени общо 55 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 63 300 лв.                           

              Общо събраните от БД през м. септември суми по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на 19 527 лв.

              От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БД са събрани общо 649 158 лв.

              През м. септември от БД са издадени 15 акта за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ), на обща стойност 481 391 лв.

              Постъпилите суми по АУПДВ през отчетния месец са в размер на 299 298 лв.

              Общо постъпленията от осъществената контролна дейност на Басейновите дирекции през м. септември 2022 г. са в размер на  967 983 лв.

 

 II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейновите дирекции:

 • Проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени и за изясняване на обстоятелства по постъпили жалби и сигнали за установени нередности при използване на водите и водните обекти.
 • Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите и заплащане на дължимите такси.
 • Изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ за използване на водите.

 

III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

              Приоритет в контролната дейност на БД през месец септември е извършването на проверки за: състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени, състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите; обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; последващи проверки за изпълнение на дадени предписания и др., които представляват приблизително 63 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период.

              Приблизително 37 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период са проверките за спазване на условията по издадените разрешителни по реда на Закона за водите и за заплащане на дължимите  такси за осъществяване правото на използване на водите, в т.ч. изпращане на писма до титулярите на разрешителни, както и изготвяне на констативни протоколи за издаване на АУПДВ за несъбраните задължения.

              През отчетния период са предприети съответни действия от Басейновите дирекции, във връзка с получени жалби и сигнали от институции, организации, граждани и юридически лица за наличие на нередности при използване на водите и водните обекти, част от които са:

 

 • Във връзка с постъпил в БД „Дунавски басейн“ сигнал за намалена проводимост на р. Стара река, протичаща в урбанизираната територия на с. Кесарево, община Стражица, област Велико Търново и във връзка с постановление на окръжна прокуратура гр. Велико Търново, е извършена проверка на място от експерти на БДДР и сигналоподателят. При проверката на място е установено, че участъка на реката, който преминава през селото е с нарушена проводимост, поради наличен значителен обем наноси, оформящи наносни острови, върху които се наблюдава храстовидна и дървесна растителност. Този участък  намалява в значителна степен проводимостта на речното корито и създава предпоставки за наводняване на прилежащата урбанизирана територия при силно завишен отток на реката. Предприети са незабавни действия от страна на БДДР за даване на предписание на областният управител на гр. Велико Търново и кмета на гр. Стражица. Дейностите по премахването на дървета, клони и храстовата растителност във водното течение, както отнемане на наноси и изграждане на защитно съоръжение – земнонасипна дига, следва да се извършват след издаване от директора на БДДР на съответното разрешително по реда на чл. 46, ал. 1 от Закона за водите.

 

 • Във връзка с постъпил в БД „Черноморски район“ сигнал, относно „обрасло корито с храсти и дървета“ на река Ропотамо в района на с. Ново Паничарево, община Приморско, област Бургас е извършена съвместна проверка на място, с представител на община Приморско и кмета на с. Ново Паничарево. При проверката на място е установено, че реката преминава през урбанизираната територия на с. Ново Паничарево и са налични предпоставки за опасност от наводнения в района. По време на огледа е констатирано, че в обследвания участък има наличие на типична за сезона водна леща, храстовидна и дървесна растителност, която частично нарушава проводимостта на реката. Водата в реката е видимо чиста без мирис и не е установено изтичане или заустване на отпадъчни води. Дадено е предписание на община Приморско и на кмета на с. Ново Паничарево за премахване на храстовидната растителност и дърветата в коритото на реката и осигуряване на нормалната ѝ проводимост в този участък.

 

 • Във връзка с получен сигнал на „Зелен телефон“ в БД „Източнобеломорски район“ за „изземване на инертен материал“ от Чуковско дере до гр. Момчилград, преди с. Чуково, община Момчилград, област Кърджали, е извършена незабавна проверка на място от експерти на БДИБР. Направен е оглед на част от коритото на река Чуковска в землището на община Момчилград, област Кърджали. При огледа на място е установено, че от речното корито, на разстояние през около 100 м. има два участъка с обща площ около 2 дка, в които има следи от изземване на инертни материали, непосредствено под село Чуково, община Момчилград. На място е установен неработещ багер, находящ се непосредствено над констатираните участъци с иззет инертен материал. Предстои повторна проверка на място, като за установените обстоятелства ще бъде уведомена Районна прокуратура – Момчилград.

 

 • Във връзка с получен сигнал в БД „Западнобеломорски район“ за „подкопаване и изнасяне на земи от частен имот от водите на р. Струма, в землището на гр. Кресна, община Кресна“, е извършена незабавна проверка на място от експерти на БДЗБР. Обходен и проверен е участък от р. Струма в землището на гр. Кресна, при което е установено, че в тази част реката се разделя на 3 ръкава. В близост до реката, извън границите на населеното място, се намира частният имот, който по информация на жалбоподателя се залива при високи води. Изготвено е писмо до Областна администрация Благоевград за предприемане на действия по компетентност.

 

 

През отчетния период са извършени 323 броя проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени. При извършените проверки през месеца са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци и др. Извършени са и повторни проверки за изпълнение на предписания, дадени при предходни проверки за осигуряване на проводимостта на речните легла.

От Басейновите дирекции са извършени проверки на място и по документи, във връзка с изпълнение на утвърдения от Министъра на околната среда и водите режимен график за месец септември на комплексните и значими язовири по Приложение № 1 от Закона за водите.

За констатирани административни нарушения на Закона за водите са съставени 56 броя актове за установяване на административни нарушения (АУАН), част от които са за:

 • Неизпълнение на условия, поставени в разрешителните за използване на водите;
 • Водовземане/ползване без издадено разрешително по реда на Закона за водите;
 • Неизпълнение на дадени предписания при предходни проверки и др.

 

 • За установени от БД неизпълнения на поставени условия в издадените разрешителни и нарушения на Закона за водите, през м. септември са наложени глоби/имуществени санкции на: "Юриек - 2001" ЕООД, гр. Петрич – 1 бр. на стойност 150,00 лв.; "Кристо 2008" ЕООД, гр. Благоевград – 1 бр. на стойност 150,00 лв.; "Кристо 2008" ЕООД, гр. Благоевград – 1 бр. на стойност 150,00 лв.; "Кристо 2008" ЕООД, гр. Благоевград– 1 бр. на стойност 2 000,00 лв.; Община Сатовча, с. Сатовча – 1 бр. на стойност 150,00 лв.; "Благоустройство и чистота-Разлог", гр. Разлог – 1 бр. на стойност 500,00 лв.; Община Бобов дол – 1 бр. на стойност 150,00 лв.; „Вивафрукт“ ООД, гр. Петрич– 1 бр. на стойност 150,00 лв.; „Вивафрукт“ ООД, гр. Петрич– 1 бр. на стойност 150,00 лв. и др.

 

 IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

             

През отчетния период, в резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по Закон за водите за използване на водите, са събрани приблизително 650 хил. лв., които са трансферирани в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).