Категории
Министерство

Месечен отчет на БД през месец януари 2022 г.

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейновите дирекции

през месец януари 2022 г.

 I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на басейновите дирекции:

              През месец януари 2022 г. Басейновите дирекции (БД) са извършили общо 280 броя проверки, от които 151 броя проверки за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите.

              През периода са извършени 39 броя проверки по жалби и сигнали, от които 12 бр. са по сигнали, подадени на „Зелен телефон“ в Басейновите дирекции.

              В рамките на осъществения контрол от БД са дадени 94 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

              От директорите на БД са издадени общо 26 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 18 250 лв.                           

              Общо събраните от БД през м. декември суми по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на 59 968 лв.

              От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БД са събрани общо 7 630 914 лв.

              През м. януари от БД са издадени 32 акта за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ), на стойност 354 344 лв.

              Постъпилите суми по АУПДВ през отчетния месец са в размер на 308 962 лв.

              Общо постъпленията от осъществената контролна дейност на Басейновите дирекции през м. януари 2022 г. са в размер на 7 999 845 лв.

 II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейновите дирекции:

  • Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите и заплащане на дължимите такси.
  • Проверки за изясняване на обстоятелства по постъпили жалби и сигнали от граждани за установени нередности при използване на водите и водните обекти.

 

 III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

              Приоритет в контролната дейност на БД през месец декември е извършването на проверки за спазване на условията по издадените разрешителни по реда на Закона за водите, което е приблизително 54% от общия брой извършени проверки и заплащане на дължимите  такси за осъществяване правото на използване на водите, изпращане на писма до титулярите на разрешителни, както и изготвяне на констативни протоколи за издаване на АУПДВ за несъбраните задължения.

              Приблизително 46% от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период са за: състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите; обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; последващи проверки за изпълнение на дадени предписания и др.

              През отчетния период са предприети действия във връзка с получени жалби и сигнали от граждани и юридически лица за установени нередности при използване на водите и водните обекти, част от които са:

  • Във връзка с подаден сигнал в БДЗБР за замърсяване с битови отпадъци в река Места от община Белица до с. Дагоново: На 04.01.2022 г. е извършен обход и оглед по течението на р. Места в участък от с. Дагоново до края на общ. Белица – ж.п. гара „Генерал Тодоров“, с дължина около 10 км., като част от проверения участък попада в урбанизираната част на населените места. В основите на мост, свързващ с. Краище и гара Белица (общински път) е установена натрупана дървесна растителност и отпадъци, напречно на водното течение, което възпрепятства нормалната речна проводимост. Изпратени са писма до ОА Благоевград и кмета на община Белица за предприемане на действия по компетентност за почистване на речното легло.
  • Във връзка с постъпил сигнал в БДИБР относно нарушена дига вследствие на дейности от дружеството „Ай Си Джи Би“ АД по извършване на хидравличен тест на преносен газопровод „Гърция-България“ е извършена съвместна проверка на място с РИОСВ-Хасково, „Напоителни системи“ ЕАД-клон Хасково на участък от р. Марица в землището на с. Черногорово, общ. Димитровград, в присъствието на представител на дружеството. Констатирано е нарушение на короната на дигата от извършваната дейност. Дадено е предписание за възстановяване на дигата в първоначален вид. За констатираното нарушение предстои образуване на административнонаказателно производство.
  • Във връзка с постъпил сигнал на „Зелен телефон“ в БДИБР за изземване на инертен материал от коритото на река Върбица, под моста за с. Птичар, общ. Момчилград е извършена проверка на място. Установено е, че в частен имот има механизация за изземване на инертни материали - колесен багер и образувана траншея. От страна на дружеството, извършващо дейност, е представено разрешение за проучване на концесионна площ за строителни материали, издадено от Министерството на енергетиката. Предстои изготвяне на писмо до Министерство на енергетиката за действия по компетентност.

 

През отчетния период са извършени 19 броя проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени. При извършените проверки през месеца са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци и др. Извършени са проверки и за изпълнение на предписания дадени при предходни проверки за осигуряване на проводимостта.

От Басейновите дирекции са извършени проверки на място и по документи, във връзка с изпълнение на утвърдения от Министъра на околната среда и водите режимен график за месец януари на комплексните и значими язовири по Приложение № 1 от ЗВ. Няма установено неизпълнение (надвишаване на разрешените лимити) и няма констатирани нарушения за спазване разпоредбите на Закона за водите и Наредбата за ползване на повърхностни води, за изпълнение на условията, лимитите и контролните обеми в графика.

За констатирани административни нарушения на ЗВ са съставени 16 броя актове за установяване на административни нарушения (АУАН), част от които са за:

  • Неизпълнение на условия, поставени в разрешителни за използване на водите;
  • Водовземане/ползване без издадено разрешително по реда на Закона за водите
  • Неизпълнение на дадени предписания при предходни проверки и др.

За установени от БД неизпълнения на поставени условия в издадените разрешителни и нарушения на ЗВ, през м. декември са наложени глоби/имуществени санкции на: „В и К - Перник“ ООД - 2000 лв.; „Топлофикация Перник“ АД – 1650 лв., „В и К ЕООД“, гр. Смолян  – 2000 лв.; „Кюстендилска вода“ ЕООД – 2000 лв., ,,Лъки Енергия“ ЕАД - 2 000 лв., ,,Хотел Русловец“ ЕООД – 1150 лв., „Тандем Травъл“ ЕООД - 150 лв., ,,Тони Шик“ ЕООД - 150 лв., ,,Напоителни системи” ЕАД - 1000 лв. и др.

През месец януари от Басейновите дирекции не са извършвани проверки с безпилотен летателен апарат тип „дрон“.

 IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

             През отчетния период, в резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ за използване на водите са събрани 7,6 млн. лв., които са трансферирани в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).