Категории
Министерство

Месечен отчет на БД през месец януари 2023 г.

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейновите дирекции

през месец януари 2023 г.

I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на басейновите дирекции:

              През месец януари 2023 г. Басейновите дирекции (БД) са извършили общо 430 броя проверки, от които 239 броя проверки за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите.

              През периода са извършени 191 бр. извънредни проверки, в т.ч. съвместни и др. проверки, и 23 броя проверки по жалби и сигнали, от които 8 бр. са по сигнали, подадени на „Зелен телефон“ в Басейновите дирекции.

              В рамките на осъществения контрол от БД са дадени 110 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

              От директорите на БД са издадени общо 49 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 34 880 лв.                           

              Общо събраните от БД през м. януари суми по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на 42 163 лв.

              От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БД са събрани общо 6 955 732 лв.

              През м. януари от БД са издадени 11 акта за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ), на обща стойност 40 028 лв.

              Постъпилите суми по АУПДВ през отчетния месец са в размер на 376 940 лв.

              Общо постъпленията от осъществената контролна дейност на Басейновите дирекции през м. януари 2023 г. са в размер на  7 374 835 лв.

II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейновите дирекции:

  • Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите и заплащане на дължимите такси.
  • Проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени и за изясняване на обстоятелства по постъпили жалби и сигнали за установени нередности при използване на водите и водните обекти.
  • Изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ за използване на водите.

 

III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

              Приоритет в контролната дейност на БД през месец януари е извършването на проверки за спазване на условията по издадените разрешителни по реда на Закона за водите и за заплащане на дължимите  такси за осъществяване правото на използване на водите, в т.ч. изпращане на писма до титулярите на разрешителни, както и изготвяне на констативни протоколи за издаване на АУПДВ за несъбраните задължения, които представляват приблизително 56 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период.

              Приблизително 44 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период са проверките за: състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени, състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите; обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; последващи проверки за изпълнение на дадени предписания и др.

              През отчетния период са предприети съответни действия от Басейновите дирекции, във връзка с получени жалби и сигнали от институции, организации, граждани и юридически лица за наличие на нередности при използване на водите и водните обекти, част от които са:

 

  • Във връзка с постъпил сигнал в БД „Дунавски район“ за „неправомерно укрепване на бреговете на р. Искър със строителни отпадъци смесени с пръст“ на територията на махала „Голяма лъка“, находяща се в село Владо Тричков, община Своге, област Софийска област, е извършена незабавна проверка на място от експерти на БДДР по течението на р. Искър. При проверката е констатирано наличие на изхвърлени на брега (на десният бряг на реката, по протежение на брега, с приблизителна дължина от 25-30 м.) земни маси, клони от дървета, ПДЧ материали, дъски и др., без да е засегнато водното течение на реката. Установено е и наличие на тежка механизация в този участък. От БДДР са дадени предписания към кмета на община Своге да се предприемат действия по изчистването и извозването на земните маси, клоните и отпадъците на определените за това места, без да се засяга течението и бреговете на реката, за което БДДР следва да се уведоми писмено.

  

  • Във връзка с постъпил в БД „Черноморски район“ сигнал за недостиг на вода от жителите на селата Солник, Бърдарево и Голица, находящи се в община Долни Чифлик, област Варна, е извършена съвместна проверка на място на водовземните съоръжения от експерти на БДЧР, с представители на община Долни чифлик и ,,ВиК-Варна“ ООД - район Долни чифлик. При проверката е установено, че шахтовите кладенци, находящи се в терасата на р. Двойница (на около 100-120 м. северно от коритото й) са с изключително нисък воден стълб – 0,40 м, а дебитът на дренаж ,,Селски чешми“ е 1л/с. Обходено е коритото на р. Двойница с обхват, около 500 м от ШК-1 срещу течението, и на около 500 м от ШК-2 по течението й. Установено е, че дигите на реката са обрасли с храстовидна растителност, със следи от минали разливи и струпване на инертен материал в коритото на реката. Не са открити нарушения в целостта на дигите, както и следи от тежка техника за извършване на дейности в терасата на реката. Установено е, че терена в района е силно хълмист, насечен, с множество възвишения и ясно изразени следи от скатови води, събиращи се в коритото. В момента на проверката, коритото на реката е било сухо, без воден приток. Съгласно представените при проверката дневници за ползваните водни количества от двата ШК и дневниците с проведени режимни наблюдения на дренаж ,,Селски чешми“, се установила тенденция за съществено намаляване на водопритока от атмосферни води в съоръженията, което е довело до недостиг на вода в района. По данни от присъстващите на проверката представители на „ВиК-Варна“ ООД и на община Долни чифлик, валежи в района не е имало от м. април 2022 г., което е и една от причините за наложения режим на водата. В БДЧР не са постъпвали сигнали за извършване на дейности в коритото на р. Двойница в посочения участък. Oт събраната информация и установените на място факти е видно, че проблема с недостига на вода в района възниква при трайно засушаване и липса на достатъчно валежи, поради което водоизточниците за подземни води силно намаляват дебитите си. Дадени са предписания от БДЧР на община Долни чифлик и на ,,ВиК-Варна“ ООД да се търсят алтернативни източници на водоснабдяване, за да се реши проблема с осигуряване на необходимото количество вода за населението.

  

  • Във връзка с постъпил сигнал на „Зелен телефон“ в БД „Източнобеломорски район“,  относно замърсяване на дере, приток на река Беленска, е извършена съвместна проверка на място с РИОСВ-Стара Загора и РЛ-Стара Загора към ИАОС. При проверката е установено струпване на животинска тор по скатовете на дерето от близко разположените стопански сгради за отглеждане на селскостопански животни. Констатирано е и наличието на пластмасова тръба, служеща за отвеждане на отпадъчни води от обор, разположен в непосредствена близост до дерето. Взети са водни проби на място за анализ от РЛ-Стара Загора към ИАОС. За констатираното нарушение по реда на Закона за водите ще бъде образувано административнонаказателно производство срещу собственика на стопанските обекти.

 

  • В БД „Западнобеломорски район“ е постъпил сигнал за „замърсяване с битово-фекални води“ от имот в местност „Синаница - Реката“, находящ се в село Габрово, община Благоевград, област Благоевград, както и замърсяване в района с битови и строителни отпадъци. След проверка и анализ на наличната в БДЗБР информация е установено, че община Благоевград вече е дала предписания на собствениците на имота да изгради водоплътна изгребна яма и да не се допуска изхвърляне на битови отпадъци извън границите на имота. Сигналът е изпратен на община Благоевград и на РИОСВ – Благоевград за извършване на проверка и за предприемане на необходимите действия по компетентност от тяхна страна.

 

През отчетния период са извършени 56 броя проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени. При извършените проверки през месеца са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци и др. Извършени са и повторни проверки за изпълнение на предписания, дадени при предходни проверки за осигуряване на проводимостта на речните легла.

От Басейновите дирекции са извършени проверки на място и по документи, във връзка с изпълнение на утвърдения от Министъра на околната среда и водите режимен график за месец януари на комплексните и значими язовири по Приложение № 1 от Закона за водите.

За констатирани административни нарушения на Закона за водите са съставени 33 броя актове за установяване на административни нарушения (АУАН), част от които са за:

  • Неизпълнение на условия, поставени в разрешителните за използване на водите;
  • Водовземане/ползване без издадено разрешително по реда на Закона за водите;
  • Неизпълнение на дадени предписания при предходни проверки и др.

 

IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

             

През отчетния период, в резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по Закон за водите за използване на водите, са събрани приблизително 7 млн. лв., които са трансферирани в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).