Категории
Министерство

Месечен отчет на БД през месец юли 2022 г.

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейновите дирекции

през месец юли 2022 г.

 I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на басейновите дирекции:

              През месец юли 2022 г. Басейновите дирекции (БД) са извършили общо 825 броя проверки, от които 425 броя проверки за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите.

              През периода са извършени 77 броя проверки по жалби и сигнали, от които 18 бр. са по сигнали, подадени на „Зелен телефон“ в Басейновите дирекции.

              В рамките на осъществения контрол от БД са дадени 203 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

              От директорите на БД са издадени общо 40 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 71 650 лв.                           

              Общо събраните от БД през м. юли суми по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на 55 875 лв.

              От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БД са събрани общо 971 151 лв.

              През м. юли от БД са издадени 10 акта за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ), на стойност 424 251 лв.

              Постъпилите суми по АУПДВ през отчетния месец са в размер на 229 588 лв.

              Общо постъпленията от осъществената контролна дейност на Басейновите дирекции през м. юли 2022 г. са в размер на 1 256 616 лв.

 

 II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейновите дирекции:

 • Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите и заплащане на дължимите такси.
 • Проверки за изясняване на обстоятелства по постъпили жалби и сигнали за установени нередности при използване на водите и водните обекти.
 • Изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ за използване на водите.

 

III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

              Приоритет в контролната дейност на БД през месец юли е извършването на проверки за спазване на условията по издадените разрешителни по реда на Закона за водите, което е над 51 % от общия брой извършени проверки и за заплащане на дължимите  такси за осъществяване правото на използване на водите, в т.ч. изпращане на писма до титулярите на разрешителни, както и изготвяне на констативни протоколи за издаване на АУПДВ за несъбраните задължения.

              Приблизително 49 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период са за: състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите; обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; последващи проверки за изпълнение на дадени предписания и др.

              През отчетния период са предприети съответни действия от Басейновите дирекции, във връзка с получени жалби и сигнали от граждани и юридически лица за наличие на нередности при използване на водите и водните обекти, част от които са:

 

 •       Във връзка с постъпил сигнал в БДДР за замърсяване на воден обект - дере, част от левия приток на река Малки Лом, находящо се в землището на с. Садина, област Шумен е извършена незабавна съвместна проверка на място, заедно с представител на РИОСВ-Шумен. При проверката е установено, че в близост до дерето се намира свинекомплекс, като формираната от свинефермата торова маса се отвежда в изградена лагуна, която е пълна до около 10-20 см от преливния ръб. По време на проверката не е установено преливане или пряко заустване на торовите маси в дерето. При огледа на скатовете на дерето са установени изхвърлени торови маси и образуван заблатен терен, както и наличие на следи от изтичане по посока на повърхностния воден обект. Предприети са действия по компетентност от РИОСВ-Шумен за налагане на административно наказание на нарушителя, дадено е и предписание за почистване на терена от изхвърлените торови маси.

 

 •    Във връзка с постъпил сигнал в БДЧР по „Зелен телефон“ за наличие на замърсяване (във вид на „розово петно“) във водите на Варненското езеро, в района срещу ресторант „Тримата мускетари“, находящ се в с. Звездица, област Варна, е извършена незабавна съвместна проверка от представители на БДЧР, РИОСВ-Варна, РЛ-Варна към ИАОС, в присъствието на сигналоподателя. При проверката е извършен обстоен обход на района и е направен оглед на водите на Варненското езеро, като не е установено наличие на замърсяване във вид на „розово петно“, както и няма измрели риби или ракообразни видове. Видимо в езерните води има цъфтеж на водорасли и процес на гниене със силен специфичен мирис и в тази връзка са  взети водни проби от водите на езерото от представителя на РЛ-Варна към ИАОС за извършване на физико-химичен анализ. В обходеният участък не е установен брегови източник на замърсяване.

 

 •    Във връзка с получен сигнал по „зелен телефон“ в БДИБР за наличие на мъртва риба в река Луда Яна, в района на с. Росен, община Пазарджик, е извършена съвместна проверка на място, заедно с представители на РИОСВ-Пазарджик и РЛ-Пазарджик към ИАОС. Направен е обход на реката в четири участъка, като при извършения оглед в участъка до моста на реката при с. Росен, е установено потъмняване и запенване на водите, както и единични екземпляри мъртва риба по течението. В останалите участъци не е установено наличие на измряла риба или оцветяване на водите. Не е констатиран точков източник на замърсяване в района. Взети са водни проби за анализ от представителя на РЛ-Пазарджик към ИАОС.

 

 • Във връзка с получен сигнал в БДЗБР за наличие на нерегламентирано заустване на отпадъчни води в р. Доспатска е извършена незабавно съвместна проверка, заедно с представител на РИОСВ-Пазарджик. При проверката на място е установено, че обект „Млекопреработвателно предприятие“, находящ се в района на гр. Сърница, област Пазарджик, в момента на проверката работи и извършва дейност по производство на млечни продукти. Установено е, че водоснабдяването на обекта и отвеждането на формираните от дейността отпадъчни води, се осъществява съгласно сключен договор с ВиК оператора, обслужващ гр. Сърница („ВКТВ“ ЕООД Велинград), като формираните от дейността на предприятието отпадъчни води, постъпват в локално пречиствателно съоръжение и посредством потопяема помпа, работеща в автоматичен режим, постъпват в канализационната мрежа на гр. Сърница.

       При извършения обход на преминаващото в близост до обекта дере, приток на р. Доспатска, е установено, че вследствие на дрениране, част от формираните от дейността  на обекта отпадъчни води се изпускат в дерето и в тази връзка се подготвя указателно писмо за недопускане заустването на отпадъчни води в повърхностния воден обект.

 

През отчетния период са извършени 139 броя проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени. При извършените проверки през месеца са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци и др. Извършени са и повторни проверки за изпълнение на предписания, дадени при предходни проверки за осигуряване на проводимостта.

От Басейновите дирекции са извършени проверки на място и по документи, във връзка с изпълнение на утвърдения от Министъра на околната среда и водите режимен график за месец юни на комплексните и значими язовири по Приложение № 1 от Закона за водите.

За констатирани административни нарушения на Закона за водите са съставени 38 броя актове за установяване на административни нарушения (АУАН), част от които са за:

 • Неизпълнение на условия, поставени в разрешителните за използване на водите;
 • Водовземане/ползване без издадено разрешително по реда на Закона за водите
 • Неизпълнение на дадени предписания при предходни проверки и др.
 • За установени от БД неизпълнения на поставени условия в издадените разрешителни и нарушения на Закона за водите, през м. юли са наложени глоби/имуществени санкции на: "Андреа 2012" ЕООД – 2 150 лв., "Геология, проектиране проучване" АД – 2 000 лв., "Кристера Агро" ЕООД – 1400 лв., Агенция "Пътна инфраструктура"– 3000 лв., "В и К Добрич" АД – 5000 лв., "В и К Добрич" АД – 5000 лв., "В и К Добрич" АД – 5000 лв., "В и К Добрич" АД – 5000 лв., "В и К Добрич" АД – 10 000 лв., "В и К Добрич" АД – 10 000 лв., „Хотел Русковец“, ЕООД, гр. София – 1000 лв., „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник – 1600 лв. и др.

IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

             През отчетния период, в резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по Закон за водите за използване на водите са събрани 971 151 лв., които са трансферирани в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).