Категории
Министерство

Месечен отчет за контролната дейност на РИОСВ - м. април 2023 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ

през месец април 2023 г.

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за месец април 2023 г. и резултати от извършената контролна дейност

През месец април 2023 г. от експертите на 15-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 1 902 проверки на 1 604 обекта. В рамките на осъществения контрол от РИОСВ са дадени 498 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на мерки.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 69 акта (АУАН), от които 7 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са  38 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции на обща стойност 692 020,00 лв.

Наложени са  11 санкции по реда на чл. 69 от ЗООС – за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води и въздух) на обща стойност 7 015,27 лв.

На основание разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), между наказващия орган и нарушителя, за периода, са сключени 22 споразумения на обща стойност 21 175,00 лв.

Постъпилите суми по наложени глоби и санкции (вкл. от еднократни и текущи санкции) са общо 397 450,81 лв. Постъпилите суми от сключени по ЗАНН споразумения между наказващия орган и нарушителя са в размер на 38 745,00 лв.

За периода са наложени 3 принудителни административни мерки (ПАМ).

 

Акценти от извършената месечна контролна и административнонаказателна дейност

  • Засилен контрол за спазване на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове към него, както и по компонент „Биологично разнообразие“;
  • Контрол за спазване на изискванията на законодателството в областта на управление на отпадъците.

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност

 

Компонент „Атмосферен въздух“

За превишаване на нормите за допустими емисии, от РИОСВ-Шумен е наложена текуща месечна санкция, в размер на 135.5 лв., на „Уайър Продакшън“ ЕООД.

За неорганизирано изпускане на емисии в атмосферния въздух, от РИОСВ-Велико Търново е съставен АУАН на „Топлофикация – Габрово” ЕАД.

От РИОСВ-Варна е извършена оценка на 15 доклада за резултати от извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и на 9 доклада за резултати от извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ-Враца – на 7 доклада за резултати от извършени СНИ и на 8 доклада за резултати от извършени СПИ, от РИОСВ-Бургас – на 14 доклади за резултати от извършени СНИ и на 8 доклада за резултати от извършени СПИ, а от РИОСВ-София – 13 доклади за резултати от извършени СНИ и на 8 доклада за резултати от извършени СПИ.

За неизвършени СПИ на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ-Благоевград е съставен АУАН на ЕТ „ЕЛИМЕКС – ИВАН РАДЕВСКИ“ и е санкционирано с 1 400 лв. „ТОПИК 2012“ ООД, от РИОСВ-Велико Търново е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на  „МЕГАПЛАСТИКА“ ООД, от РИОСВ-Бургас са съставени АУАН на „Индустриал Комерс Ко“ ЕАД, „Маратан“ ЕООД, „Пи Ен  Пи Ауто“ ЕООД, „Експрес Сервиз“ ООД, „Мулти Вип Кар“ ООД, „Оптимакс Тур“ ООД,  „Милвест“ ООД и „Бова Кар“ ЕООД, а от РИОСВ-Русе е санкционирано със 70 лв. „ДЕЙЗИ ДИЗАЙН“ ЕООД, а за непредставяне в срок в РИОСВ-Велико Търново на доклад за резултатите от извършени СПИ на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на ,,Топлофикация-Габрово“ ЕАД.

За неспазване на нормата за общи емисии на летливи органични съединения, от РИОСВ-Варна е съставен АУАН на „Агро Плант Инвест“ ЕООД.

За непредставяне в срок на информация за оборудването, съдържащо флуоросъдържащи парникови газове, от РИОСВ-Русе са съставени АУАН на „ЕУРО & КОНТ“ ЕООД и „БУЛМИЛК 1783“ ЕООД.

 

Компонент „Води“

За заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без издадено разрешително по реда на Закона за водите, от РИОСВ-Пловдив са съставени АУАН на „Даринка агро“ ЕООД и „Анелийка“ ЕООД, а от РИОСВ-Смолян – на „Лактена“ ООД.

Във връзка с постъпил сигнал в РИОСВ-Шумен, че водата в дере, след РДНО-Шумен, при мост по стария път гр. Шумен- с. Хан Крум, е черна, е извършена незабавна проверка на РДНО-Шумен. Установено е изтичане на инфилтрат от клетка 3, който преминава през бетонови канавки за дъждовни води и се зауства в дерето. Дадено е предписание на община Шумен за предприемане на действия за преустановяване на теча. За констатираното нарушение от РИОСВ-Шумен да бъдат предприети административнонаказателни мерки спрямо общината.

За неизпълнение на условия от разрешителното за заустване на отпадъчните води, от РИОСВ-Стара Загора са съставени АУАН на „Арсенал“ АД (2 бр.) и на община Тунджа.

За превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване на отпадъчните води, са наложени текущи месечни санкции, от РИОСВ Монтана на община Грамада (34,46 лв.), от РИОСВ-Плевен – на община Тетевен (78 лв.) и на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Плевен (899 лв.), от РИОСВ-Русе - на „Калатея“ ООД (1 213 лв.), от РИОСВ-Бургас – на община Малко Търново (17 лв. и 372 лв.), а от РИОСВ-Шумен – на „Хан Омуртаг“ АД (26,90 лв.) и ДП Кабиюк (1 376.51 лв.).  За същото нарушение, от РИОСВ-Пазарджик е съставен АУАН на „Биовет“ АД, а от РИОСВ-Смолян е наложена имуществена санкция, в размер на 1 000 лв., на „Родопи Еко Проджектс“ ЕООД.

За неподдържане на пречиствателно съоръжение в техническа и експлоатационно изправност, от РИОСВ-Монтана е санкционирано с 350 лв. „Компас“ ЕООД.

От РИОСВ-Русе е приложена ПАМ чрез затапване и пломбиране на 11 сифони в цех „Смоли“, стопанисван от „Оргахим Резинс“ АД.

 

Компонент „Почви“

От РИОСВ-Благоевград са извършени проверки на складовете за съхранение на ПРЗ с изтекъл срок на годност, разположени в населените места Петрич, Струмяни, Плоски, Дамяница, Хърсово, Катунци, Петрово, Разлог и Баничан. Дадени са предписания на кмета на община Петрич за предприемане на спешни мерки за обезопасяване на склада в гр. Петрич и на кмета на община Гоце Делчев за отстраняване на растителност.

 

Компонент „Биологично разнообразие“

От РИОСВ-Смолян са извършени 17 проверки във връзка със сигнали за нанесени щети от кафява мечка върху селскостопанското имущество. Установено е, че 16 от щетите са нанесени от кафява мечка, а за 1 щета (в землището на с. Аламовци) не може да се потвърди, че е нанесена от мечка.

За невнесено заявление за регистрация на диви птици, от РИОСВ-Русе с 35 лв. е глобено физическо лице.

За непредставен отчет за изкупените, обработени и реализирани билки, от РИОСВ- Шумен са глобени, в общ размер на  770 лв., 4 физически лица и ЕТ „Самодива - Димка Ненова“ е санкциониран с 300 лв., а от РИОСВ- Русе са съставени АУАН на 3 физически лица.

          За нарушение на определените режими на териториите на защитени зони, от РИОСВ-Варна е наложена имуществена санкция, в размер на 1 000 лв., на „Б-104“ ЕООД, а от РИОСВ-Шумен е съставен АУАН на физически лице. За същото нарушение, от РИОСВ-Варна са наложени 2 ПАМ на община Провадия.

 

Фактор „Отпадъци“

За извършване на дейности с отпадъци без издаден разрешителен документ по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), от РИОСВ- Благоевград са санкционирани с по 980 лв. ЕТ „АТАНАС СЕКУЛОВ И СИНОВЕ“ и „ТОПИК 2012“ ООД, от РИОСВ-Варна е съставен АУАН на „Метал стар 61“ ЕООД, от РИОСВ-Смолян и РИОСВ–Стара Загора - на 2 физически лица, а от РИОСВ-София в размер на 7 000 лв. са санкционирани „Маргив БГ“  ЕООД, „СИЕН 99“  ЕООД и „БО-ТЕ Метал“ ООД.

За неизпълнение на условия от разрешителен документ, издаден по реда на ЗУО, от инспекциите в градовете Русе и Шумен са съставени АУАН на „КОМПАКТ ПАК“ ООД и „ВиК-Шумен“ ООД, а от РИОСВ-София е наложена имуществена санкция, в размер на 7 000 лв., на „Маргив БГ“  ЕООД.

От РИОСВ-Варна са обработени 40 работни листи за класификация на отпадъците, а от РИОСВ- Плевен – 71.

За неизвършена класификация на отпадъците, от РИОСВ-Русе е санкционирано с 3 500 лв. „ЕЛИКА ЯРД“ ООД.

За неводене отчетност на отпадъците, от РИОСВ-Велико Търново са съставени АУАН на „БУЛКАРТО“ ЕООД и „ГРАНД ПРОДУКШЪН“ ООД и от РИОСВ-София е санкционирано с 2 000 лв. „БО-ТЕ Метал“ ООД, а за водене на невярна отчетност на отпадъците, от РИОСВ-Стара Загора е съставен АУАН на „Енерджи-2“ ООД.

За нерегламентирано изгаряне на отпадъци, от РИОСВ-Велико Търново е санкционирано с 980 лв. „Проджект България Агро Груп“ ООД.

От РИОСВ-Монтана с 980 лв. е санкционирано „Феникс“ ООД за допуснато замърсяване на терени с неопасни отпадъци.

За непрдприемане на мерки за недопускане на изхвърляне на отпаци на неразрешени места, от РИОСВ-София са съставени АУАН на кметовете на район „Панчарево“, Столична община и на община Ихтиман.

Във връзка с инициативата на Министерството на околната среда и водите „Да сложим точка на замърсяването“ от РИОСВ-Враца са извършени 17 проверки за наличие на замърсени терени с отпадъци.

 

          Направление „Защитени територии“

От инспекциите в градовете Варна, Русе и Хасково са извършени 112 проверки за спазване на определените режими в защитените територии.

 

Направление „ЕО и ОВОС“

За издаване на краен административен акт без да е издаден краен административен акт по процедура по ЕО, от РИОСВ-Монтана е съставен АУАН на кмета на община Лом, а от РИОСВ-Русе са санкционирани кметовете на общините Лозница (в общ размер на 600 лв.) и Дулово (140 лв.).

          За неуведомяване на РИОСВ – Русе за изменение на инвестиционно предложение е санкционирано с 1 400 лв. „ФЕРМАТЪ“ ООД.

От РИОСВ-София е извършена проверка във връзка със сигнал за изсичане на растителност в коритото на р. Бистрица, на територията на район „Панчарево“, в Поземлен имот № 04234.6904.1539. Констатирано е, че в съседен имот (с идентификатор 04234.6904.115) се осъществява инвестиционното предложение на „ГОЛДХЪРСТ РИЪЛ ЕСТЕЙТ“ ЕООД за Изграждане на жилищен комплекс „Камбаните“. При извършения оглед е установено, че дере (ляв приток на р. Искър) се явява граница на Поземлен имот с идентификатор 04234.6904.1539. В разглеждания участък десния бряг на дерето е иззето и по бреговете на същото има изрязана дълготрайна дървесна растителност и храстовидна растителност. Извършените дейности са в нарушение на условията на издаденото от директора на РИОСВ-София Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционното предложение на „ГОЛДХЪРСТ РИЪЛ ЕСТЕЙТ“ ЕООД. За констатираните нарушенията са предприети административнонаказателни мерки спрямо дружеството.

 

Направление „Комплексни разрешителни“

За нарушение на условие от комплексното разрешително, от РИОСВ-Благоевград е съставен АУАН на община Гоце Делчев, от РИОСВ-Варна е наложена имуществена санкция, в размер на 20 000 лв., на „Агро сип“ ООД, от РИОСВ-Стара Загора е съставен АУАН и са наложени 4 имуществени санкции, всяка в размер на 20 000 лв., на „Брикел“ ЕАД, от РИОСВ-Хасково е наложена еднократна санкция, в размер на 2 856 лв., на „Неохим“АД, от РИОСВ-Шумен е съставен АУАН на община Шумен, а от РИОСВ-София са санкционирани „ТЕЦ Бобов дол“ АД (в общ размер на 450 000 лв.) и „ВМВ МЕТАЛ“ ЕООД (20 000лв.).

За непредставяне на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително, от РИОСВ-Русе е съставен АУАН на „ГРИЙНБЪРН“ ЕООД.

За извършване на дейност без издадено комплексно разрешително, от РИОСВ-Стара Загора е наложена имуществена санкция, в размер на 50 000 лв., на „Енерджи-2“ ООД.

 

Изпълнение на дадени предписания

За неизпълнение на дадени предписания, от РИОСВ-Благоевград е съставен АУАН на „Унитрейд Благоевград“ ЕООД, от РИОСВ-Велико Търново е съставен АУАН и е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „ТОПЛОФИКАЦИЯ – ГАБРОВО” ЕАД, от РИОСВ-Плевен е санкционирано, в общ размер на 7 000 лв., „Мелта 90“ АД, от РИОСВ-Хасково е санкционирана с 2 000 лв. община Симеоновград, от РИОСВ- Шумен са съставени АУАН на 2 физически лица и на „ВиК-Шумен“ ООД и физическо лице е глобено с 2 000 лв., а от РИОСВ-София са санкционирани „МТП Голф клуб“ АД с 1 400 лв. и „БО-ТЕ Метал“ ООД с 5 000 лв.

 

Ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността

Качеството на заустваните в повърхностни водни обекти отпадъчни води от канализационните системи на селата Маринка и Пирне, на кв. „Горно Езерово“ на гр. Бургас и на Лесопарк „Росенец“ (Зона Хижи) и от месопреработвателно предприятие в с. Лъвино е приведено в съответствие с изискванията.

Почистени са замърсени терени с отпадъци в землищата на селата Недан, Бутово, Петко, Каравелово, Сливовик, Градец, Исперихово, Дебръщица, Оряхово, Гъсково, Скалище, Силен, Стамболово и Нова надежда и в градовете Габрово, Дебелец, Ракитово, Белене, Кърджали, Хасково и Радомир.

Поставени са съдове за отпадъци на пътните отбивки и крайпътните чешми по републиканска пътна мрежа на територията на община Ардино.

Извършен е ремонт на стена на склада за ПРЗ с изтекъл срок на годност в с. Габрово.

Екземпляри от защитените животински видове „Бял щъркел“, „Горска ушата сова“, „Блатна сова“, „Обикновен мишелов“, „Таралеж“, „Ням лебед“, „Сокол“ и „Чухал“ са настанени в спасителни центрове за диви животни. Екземпляр от вида „Кафяво прилепче“  е предоставен за препариране на Регионален исторически музей, гр. Русе.

С партньорство на РИОСВ–Пловдив, Студентските съвети при Аграрен университет–Пловдив, Студентски съвет към Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“, Движение „Да спасим почвите“, Сдружение “Зелени Балкани”, Спасителен център за диви животни–Стара Загора, Дружество на анималисти, флористи и научни илюстратори и LifeWatch ERIC е проведен фестивал „Инвестираме в нашата планета“.

Отбелязани са Деня на Земята, Международния ден на бобрите, Световния ден на птиците и Седмицата на гората.