Категории
Министерство

Месечен отчет за контролната дейност на РИОСВ - м. август 2021 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ

през месец август 2021 г.

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за месец август 2021 г. и резултати от извършената контролна дейност

През месец август 2021 г. от експертите на 15-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 1 686 проверки на 1 457 обекта. В рамките на осъществения контрол от РИОСВ са дадени 527 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на мерки.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 96 акта (АУАН), от които 9 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 83 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции на обща стойност 250 300 лв.

Наложени са и 16 санкции по реда на чл. 69 от ЗООС – за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води и въздух) на обща стойност 289 097,11 лв.

Постъпилите суми по наложени глоби и санкции са общо 182 253,42 лв.

За периода са приложени 4 принудителни административни мерки (ПАМ).

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно- наказателна дейност

  • Засилен контрол на обектите с издадени комплексни разрешителни (КР);
  • Контрол за спазване на изискванията на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност

През месец август е осъществен засилен контрол на обектите с издадени КР.

От РИОСВ София са извършени 6 проверки на „ТЕЦ Бобов дол“ АД. При проверките, на дружеството са дадени 8 предписания; за констатирани нарушения са  съставени 4  АУАН, наложена е имуществена санкция, в размер на 50 000 лв. и е издадена заповед за прилагане на ПАМ за спиране на производствената дейността на енергийни котли 1 и 2.

За неизпълнение на условия от КР, от РИОСВ Пловдив са съставени АУАН на общините Асеновград и Пловдив, от РИОСВ София са съставени АУАН на „София Мед“ АД, „Топлофикация Перник“ АД и „Стомана Индъстри“ АД, от РИОСВ Стара Загора са съставени АУАН на „Брикел” ЕАД (3 бр.), на „Ей и Ес-3С Марица изток 1” ЕООД (2 бр.) и „Вигалекс” ООД и са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 1 500 лв., на „ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ” и на „КонтурГлобал Марица Изток-3” АД, а от РИОСВ Шумен е съставен АУАН на „Алкомет“ АД.

От РИОСВ Стара Загора е извършено пломбиране на Мазутен резервоар № 2 на площадката на „Брикел” ЕАД.

През месеца е осъществен и засилен контрол за спазване на изискванията на ЗЗТ.

От РИОСВ Варна са извършени 60 проверки в защитени територии. За констатирани нарушения на определените режими в тях са съставени АУАН на 2 физически лица и физическо лице е глобено с 5 000 лв.

За нарушаване на определените режим в защитени територии, от РИОСВ Бургас са съставени АУАН на „Респект 73” ЕООД и на 3 физически лица, а от РИОСВ Стара Загора с по 50 лв. са глобени 2 физически лица.

От РИОСВ Бургас е издадена заповед за прилагане на ПАМ за спиране на дейност, извършвана на територията на  ПП „Странджа“, от „Респект 73“ ЕООД.

От РИОСВ Плевен са извършени проверки на защитени дървета от видовете „Цер“, „Космат дъб“ и „Летен дъб“, при които е констатирано, че 2 от проверените екземпляри са необратимо увредени, за което са предприети действия за заличаването им от регистъра на защитените дървета.

В РИОСВ Бургас са постъпили 50 сигнала в обхвата на биологичното разнообразие, от които преобладаващи са за бедстващи, ранени или мъртви екземпляри от животински видове. На всички постъпили сигнали е реагирано своевременно и са предприети действия, включително и със съдействието на други компетентни органи.

За неправомерно притежаване и предлагане за продажба на живи или препарирани екземпляри от защитени животински видове, от РИОСВ Варна е съставен АУАН на физическо лице, а от екоинспекциите в градовете Бургас, София и Велико Търново с по 100 лв. са глобени  4 физически лица.

От РИОСВ Бургас е извършена оценка на 24 доклади за резултати от извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух и на 14 доклади за извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, а от РИОСВ Варна – на 16 доклада за извършени СНИ и 15 доклада за извършени СПИ.

За превишаване на нормите за допустими емисии, от РИОСВ София са наложени еднократни санкции на „Елаците-мед“ АД (15,59 лв.) и на „Топлофикация София“ ЕАД (272 605,38 лв. и 3 884,21 лв.).

За непредставяне в срок на информация за оборудването, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, са наложни имуществени санкции, всяка в размер на 1 000 лв., от РИОСВ Русе на „Голдън Уест Сийд България“ ООД, „Картекс П“ АД,. „Ве енд Ве Инвест“ ООД, ЕТ „Верас 90 – Ашим Хамид“ и „Моника 871“ ЕООД, а от РИОСВ Шумен - на „Трейдфарма“ ЕООД.

За нарушение на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, от РИОСВ София са съставени АУАН на „Еуроботикс“ ЕООД, „Грийн Хаус 2018“ ЕООД, „Фрешком 2018“ ЕООД, „Лотус 2018“ ЕООД, „Карел 2018“ ЕООД и „Маркет Експрес 2018“ ЕООД.

Контрол е осъществен и за спазване на изискванията на законодателството в областта на управление на водите.

За заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без издадено разрешително по реда на Закона за водите, от РИОСВ Бургас е съставен АУАН на община Царево, от РИОСВ Пловдив е съставен АУАН на „КУМИНЯНО  ФРУТ" ООД, от РИОСВ Стара Загора са съставени АУАН на „Аскент” ЕООД и на „Беленски” ЕООД и са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 2 200 лв., на ЕТ „Костадин Байчев 1977“ и на ЕТ „Кирил Шилев-1985“, а от РИОСВ Смолян е съставен АУАН на „Калвърт“ ЕООД.

Във връзка с получен сигнал за изтичане на замърсени отпадъчни води от площадката на свинекомплекс в с. Априлци, от експерти на РИОСВ Пазарджик е извършена проверка „на място“. Констатирано е изтичане на отпадъчни води от свинекомплекса в дере, приток на р. Елшишка. По предписание на РИОСВ изтичането е прекратено незабавно и е извършено почистване на открит канал за отпадъчни води и тръбопровод, отвеждаш до земно-насипни лагуни. Дадено е предписание на оператора („Свиком“АД) да осъществява непрекъснато наблюдение на стените на лагуните.

За неизпълнение на условия от разрешителното за заустване на отпадъчните води, от РИОСВ Бургас са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 2 000 лв., на „ЗТВ” ЕООД (2 бр.) и „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас.

За превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителната за заустване на отпадъчните води, са наложени текущи месечни санкции от РИОСВ Бургас на „ВиК” ЕАД, гр. Бургас (7 678 лв.), „Комплектстрой” ЕООД (366 лв.),

„Хелиос Милк” ЕООД (183 лв.) и „ИПАР 2015” ООД (699 лв.), от РИОСВ Плевен - на „ПЕЛТИНА”ООД (512,13 лв.), от РИОСВ Русе - на „ВиК“ ООД, гр. Силистра (525 лв.), „Имдо“ ООД (30 лв.) и „Борисов и син“ ЕООД (39 лв.), от РИОСВ  Благоевград - на „Грома Холд” ЕООД (734 лв.) и „Екорепласт” ЕООД (1 557 лв.), а от РИОСВ Монтана - на „Аркус“ АД (253,61 лв.). За същото нарушение, от РИОСВ Пловдив са съставени АУАН на „Полидей-2" ООД, „Бяла река ВЕЦ" ЕООД, „Шел България" ЕАД и „ВМЗ" ЕАД, от РИОСВ Русе е наложена имуществена санкция, в размер на 1 000 лв., на община Дулово, от РИОСВ София са наложени имуществени санкции на „ВиК“ ЕООД, гр. София (1 000 лв., 4 000 лв., 2, в размер на 3 000 лв., и 5 000 лв.), на „Пюрити Био“ ЕООД (4 000 лв.), на „Водоснабдяване и канализация - Дупница“ ЕООД (в размер на 2 000 лв. (2 броя), 3 000 лв. и 4 000 лв.), от РИОСВ Стара Загора е съставен АУАН на „Геострой – инженеринг“ ЕООД и са наложени имуществени санкции на „Геострой-инженеринг“ ЕООД, (1 500 лв.), „Мини Марица Изток” ЕАД (2, всяка в размер на 1 500 лв.), от РИОСВ Смолян е съставен АУАН на „Перперикона“ ООД, а от РИОСВ Шумен е съставен АУАН и е наложена имуществена санкция, в размер на 1 000 лв., на „ВиК-Шумен“ ООД.

За неподдържане на пречиствателните съоръжения в техническа и експлоатационна изправност, са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 500 лв., на „Еко Антрацит“ ЕАД (РИОСВ Хасково) и на „Мода шпорт“ ЕООД (РИОСВ Смолян).

От РИОСВ Бургас е извършено пломбиране на савак на аварийната байпасна връзка на ПСОВ, стопанисвана от        „ПСОВ Елените” ЕООД.

За извършване на дейности с отпадъци без издаден разрешителен документ по реда на Закона за управление на отпадъците, от РИОСВ Бургас са глобени с по 1 400 лв. 3 физически лица, от РИОСВ Варна са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 7 000 лв., на „ИВВЕ“ ЕООД и „ДТХ“ ООД, от РИОСВ Плевен е съставен АУАН на физическо лице, от РИОСВ София са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 7 000 лв., на „Евгени Интер Транс“ ООД  и на „КК-2010“ ЕООД и физическо лице е глобено с 2 000 лв., и от РИОСВ Монтана е наложена имуществена санкция на „ЛАГЕРМАКС СПЕДИЦИО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (7 000 лв.).  

За неизпълнение на условия от издадените разрешителни документи за дейности с отпадъци, от РИОСВ София е наложена имуществена санкция, в размер на 7 000 лв., на „Феникс Дупница“ ООД, а от РИОСВ Стара Загора е съставен АУАН на „ТОМЕКС–СПЕД” ООД.

От РИОСВ Плевен са утвърдени 116 работни листи за класификация на отпадъците, а от РИОСВ Русе  - 50.

От РИОСВ Плевен е издадена заповед за налагане на ПАМ на „Феникс Плевен“ ЕООД за извършване на екологосъобразно третиране на отпадъци.

От РИОСВ Враца е наложена имуществена санкция, в размер на 1 500 лв., на „Косаня“ ЕАД за нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци.

От РИОСВ Пловдив са дадени предписания на кметовете на общини – собственици на регионални депа за битови отпадъци в област Пловдив за засилване на мерките за осигуряване на пожарна безопасност във връзка с екстремните метеорологични условия (дълготрайните суши и високи дневни и нощни температури), създаващи предпоставки за възникване и бързо разпространение на пожари.

За непредприемане на мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешено за това място, от РИОСВ Бургас са съставени АУАН на кметовете на общините Сунгурларе, Поморие и Карнобат, от РИОСВ Пловдив с 3 000 лв. е глобен кмета на община Кричим, от РИОСВ София с по 4 000 лв. са глобени кметовете на общините Дупница и Ботевград, от РИОСВ Монтана е съставен АУАН на кмета на община Вършец, а от РИОСВ Шумен с 3 000 лв. е глобен кмета на община Хитрино.

            Осъществен е и засилен последващ контрол за изпълнение на дадени предписания.

За неизпълнение на дадени предписания, от РИОСВ Бургас е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „Водолей 13” АД, от РИОСВ Варна е глобено с 3 000 лв. физическо лице, от РИОСВ София са наложени имуществени санкции на „Ледър тренд“ ЕООД (2 000 лв.), „ТЕЦ Бобов дол“ АД (11 000 лв.), „Топлофикация Перник“ АД (10 000 лв.) и „РИОС 10“ ЕООД (5 000 лв.) и кмета на община Радомир е глобен с 3 000 лв., от РИОСВ Стара Загора е съставен АУАН на „Беленски“ ЕООД и е наложена имуществена санкции, в размер на 2 100 лв., на „ДС2017” ООД, от РИОСВ Велико Търново е съставен АУАН на „БОН“ ЕООД, от РИОСВ Враца е съставен АУАН на община Враца, от РИОСВ Хасково е съставен АУАН на кмета на община Хасково и е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на община Свиленград, а от РИОСВ Шумен е съставен АУАН на „Еко-Транс“ ЕООД и са наложени 2 имуществени санкции, всяка в размер на 2 000 лв., на „Акация Трейд“ ЕООД.

 

Ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността

Почистени са терени, замърсени с отпадъци, в землищата на кв. „Малко Белово“, селата Паталеница, Нова махала, Виноградец, Славовица, Горно Вършило, Семчиново, Симеоновец, Варвара, Лозен, Мечка и Голямо Враново и гр. Ветрен и на териториите на общините Смолян, Девин и Ардино.

Възстановени са оградата и разрушената настилка на Претоварна площадка за твърди битови отпадъци в гр. Девин.

Екземпляри от защитените видове „Мишелов“, „Щъркел“, „Малък воден бик“, „Черношипа ветрушка“, „Сокол“, „Градска лястовица“, „Голям ястреб“, „Зелен пчелояд“, „Бързолет“, „Осояд“, „Таралеж“ и „Костенурка“ са настанени в спасителни центрове за диви животни. Един екземпляр от вида „Бял щъркел“ е пуснат на свобода в подходящ за вида район. По един екземпляр от видовете „Черношипа ветрушка“ и „Зелен пчелояд“ са предадени на Регионален исторически музей Русе за препариране.