Категории
Министерство

Месечен отчет за контролната дейност на РИОСВ - м. август 2022 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ

през месец август 2022 г.

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за месец август 2022 г. и резултати от извършената контролна дейност

През месец август 2022 г. от експертите на 15-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 1 934 проверки на 1 621 обекта. В рамките на осъществения контрол от РИОСВ са дадени 543 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на мерки.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 92 акта (АУАН), от които 13 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 73 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции на обща стойност 438 350 лв.

Наложени са и 11 санкции по реда на чл. 69 от ЗООС – за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води и въздух) на обща стойност 44 250,31 лв.

На основание разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), между наказващия орган и нарушителя, за периода, са сключени 31  споразумения на обща стойност 43 680 лв.

Постъпилите суми по наложени глоби и санкции (вкл. от еднократни и текущи санкции) са общо 226 437,78 лв. Постъпилите суми от сключени по ЗАНН споразумения между наказващия орган и нарушителя са в размер на 45 160 лв.

За периода са наложени 3 принудителни административни мерки (ПАМ).

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно- наказателна дейност

  • Засилен контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води;
  • Контрол за опазване на защитените животински и растителни видове

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност

            През месец август е осъществен засилен контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води.

За неизпълнение на условия от издаденото разрешително за заустване на отпадъчните води, от РИОСВ Бургас са съставени АУАН на „Парадайз Бийч” ЕАД,.„ВиК” ЕАД и „Лукойл Нефтохим-Бургас” АД, от РИОСВ София са наложени 2 имуществени санкции, всяка в размер на 2 000 лв., на „Водоснабдяване и канализация – Перник“ ООД.

За превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешително за заустване на отпадъчните води, са наложени текущи месечни санкции, от РИОСВ Бургас на „ИПАР 2015” ООД (1 754 лв.) и „Парадайз бийч” ЕАД (426 лв.), от  РИОСВ Русе на „Ейч енд Ес транспорт“ ЕАД (80 лв.), от РИОСВ Хасково на ,,Мони Мес“ ЕООД (38 .лв. – еднократна), а от РИОСВ Шумен на „Млечни продукти“ ЕООД (355,15 лв.) и „Хан Омуртаг“ АД (34,42 лв.). За същото нарушение, от РИОСВ Благоевград е съставен АУАН на „Оникс 2014“ ЕООД, и „Бистрица“ ООД е санкционирано със 700 лв., от РИОСВ Пловдив е съставен АУАН на „Либхер транспортейшън системс Марица“ ООД, от РИОСВ Варна са съставени АУАН на „Исторически парк“ АД и „Макс 79“ ЕООД, от РИОСВ Смолян са съставени АУАН на „Горубсо Мадан“ АД и „Дюлгер“ ООД, от РИОСВ Стара Загора са съставени АУАН на „МИНЕРАЛКОМЕРС“ АД, „В и К“ ЕООД, гр. Стара Загора и Земеделски институт в гр. Стара Загора, от РИОСВ Хасково е съставен АУАН на „Еко Антрацит“ ЕАД и е наложена имуществена санкция, в размер на 1 000 лв., на ,,В и К“ ООД, гр. Кърджали, а от РИОСВ Шумен с 1 000 лв. е санкционирана община Опака.

За неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на съоръжения, от РИОСВ Бургас е наложена имуществена санкция, в размер на 1 000 лв., на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, а от РИОСВ Смолян с 350 лв. е санкционирано „Скорпион 21” ООД.

За ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води без издадено разрешително по рида на Закона за водите, от РИОСВ Благоевград са наложени 2 имуществени санкции, всяка в размер на 2 200 лв., на община Гърмен, от РИОСВ Бургас са съставени АУАН на „ВиК” ЕАД и община Царево (2 бр.) и са наложени имуществени санкции на „ВиК“ ЕАД (2 000 лв. и 6 000 лв.) и община Камено (2 000 лв.), от РИОСВ Варна е съставен АУАН на „Блексирама“ АД, а от РИОСВ Шумен е съставен АУАН на ЕТ „Бисер Митев-Сейко-Емил Митев- Нели Алдинова“.

            През месеца е осъществен и засилен контрол за опазването на защитените животински и растителни видове.

От екоинспекцията в град Варна е наложена ПАМ на „Домостроителен комбинат-София“ АД за спиране на всички дейности, свързани с обработка на земята, с изключение на паша, косене и дейности за възстановяване на приоритетен за опазване тип природно местообитание 62С0* „Понто-Сарматски степи“.

В РИОСВ Бургас са постъпили 73 сигнала в обхвата на биологичното разнообразие, от които преобладаващи са за бедстващи, ранени или мъртви екземпляри от животински видове. На всички постъпили сигнали е реагирано своевременно и са предприети действия, включително и със съдействието на други компетентни органи.  

От РИОСВ Варна са извършени 34 проверки във връзка със сигнали за намерени мъртви или бедстващи екземпляри от защитени животински видове.

От РИОСВ Плевен са извършени 2 проверки във връзка със сигнал за отглеждане на екземпляри от вида „Шипоопашата костенурка“. Установено е неправомерно отглеждане на 7 екземпляра от защитения вид. За нарушението е съставен АУАН на физическо лице, а костенурките са пуснати на свобода в подходящ за вида район.

За неправомерно отглеждане на екземпляри от защитени животински видове, от РИОСВ Пловдив е глобено физическо лице със 100 лв., а от РИОСВ Русе е съставен АУАН на физическо лице.

От РИОСВ Смолян са извършени 33 проверки във връзка с постъпили сигнали за нанесени щети върху селскостопанското имущество от кафява мечка. Установено е, че 29 от щетите, са нанесени от кафява мечка.

От РИОСВ Пловдив са извършени 19 проверки на защитени вековни дървета, при които е установено, че същите са в добро състояние.

От РИОСВ Враца е съставен АУАН на физическо лице за това, че защитено вековно дърво е с отрязана корона.

От РИОСВ Варна са извършени 82 проверки за спазване на определените режими в защитените територии и зони. За констатирани нарушения са съставени АУАН на 5 физически лица,  7 физически лица са глобени с по 50 лв. и физическо лице е глобено с 500 лв.

За нарушения на определените режими в защитените територии и зони, от РИОСВ Бургас са наложени имуществени санкции на „Мохито Смокиня” ЕООД (5 000 лв.), „МИЛА 2016“ ЕООД (2 000 лв.), „ПИ ДЖЕЙ ЕНЕРЖИ” ООД (700 лв.) и „ММ-Груп Силистар” ООД (700 лв.) и 4 физически лица са глобени със 100 лв., а от РИОСВ Хасково е съставен АУАН на „ИК Наталия“ ООД.

            Контрол е осъществен за спазване на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове към нето.

Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на атмосферния въздух от Цех за производство на пелети в с. Мурсалево, собственост на „Албрек“ ЕООД, от експерти на РИОСВ Благоевград е извършена проверка „на място“. Констатирано е, че по продължението на Цеха е изграден навес (ограден от три страни), в който се съхраняват дървесни трици. Срещу навеса (на открито) се съхраняват дървесни трици, с което се създават условия за отделяне на неорганизирани емисии в атмосферния въздух. За нарушението до управителят на дружеството е изпратена покана за явяване в екоинспекцията за съставяне на АУАН.

За превишаване на нормите за допустими емисии, от РИОСВ Благоевград е наложена текуща месечна санкция, в размер на 77 лв., на „Пирин пеллет“  ЕООД.

От РИОСВ Варна е извършена оценка на 16 доклада за резултати от извършени собствени непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух и на 27 доклада за резултати от извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух.

За неизвършени СПИ от екоинспекциите в градовете Благоевград и Шумен са съставени АУАН на „Треска” ЕООД, „Био Ароматик“ ЕООД и „Драгомир Ценков“ ЕООД.

За непредставяне на отчет за оборудването, заредено с флуорсъдържащи парникови газове, от РИОСВ Пловдив са съставени АУАН на „Ранкар-Калековец“ ООД и „Био Фреш“ ООД и „АСТ Попкорн“ ООД е санкционирано с 1 000 лв.

            През месеца е осъществен и контрол в областта на управление на отпадъците.

За извършване на дейности с отпадъци без издаден разрешителен документ по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), от РИОСВ Бургас е наложена имуществена санкция, в размер на 7 000 лв., на             „ИРБИС ПЛАСТ“ ООД, от РИОСВ Велико Търново е съставен АУАН на физическо лице, от РИОСВ Пазарджик е съставен АУАН на „АСС-Синко“ ЕООД и физическо лице е глобено с 980 лв., от РИОСВ Пловдив е съставен АУАН на „ДДИ Транс“ ЕООД, от РИОСВ Смолян с 980 лв. е санкционирано „Рудомет  груп” ЕООД, от РИОСВ София е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на „И Спортс“ ЕООД и физическо лице е глобено с 2 000 лв., от Шумен е наложена имуществена санкция, в размер на 3 000 лв., на „Виктор Вичев“ ЕООД, от РИОСВ Стара Загора е съставен АУАН на „ГЕОРГИ ГРУП“ ООД и 4 физически лица са глобени, в общ размер на 7 000 лв., от РИОСВ Хасково е съставен АУАН и е наложена имуществена санкция, в размер на 7 500 лв., на „Динатрейд България ЕООД, а от РИОСВ Шумен е санкционирано с 4 900 лв. „Метарекс“ ООД.

            За нарушения на ЗУО, от РИОСВ Монтана са глобени 2 физически лица, всяко в размер на 2 800 лв.

За неизпълнение на условия от разрешителния документ за извършване на дейности с отпадъци, от РИОСВ Бургас е наложена имуществена санкция, в размер на 7 000 лв., на „Евро Импекс – Бургас” ЕООД, от РИОСВ Враца е наложена имуществена санкция, в размер на 12 000 лв., на „Тошел Агро” ООД, а от РИОСВ Стара Загора е съставен АУАН на „БОЗАВ“ ЕООД.

От РИОСВ Бургас са извършени 64 проверки на концесионери на морски плажове за изпълнение на изискванията на Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. 

За неводене отчетност на отпадъците от РИОСВ Шумен са съставени АУАН на „Системстрой“ ЕООД и СМДЛ „Микробиостил“ ЕООД. От РИОСВ Стара Загора е съставен АУАН на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол и е съставен АУАН на „Енерджи-2“ ООД за водене на невярна отчетност на отпадъците.

За непредприемане на мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, от РИОСВ Благоевград е глобен с 3 000 лв. кметът на община Благоевград, а от РИОСВ Бургас е съставен АУАН на кмета на община Средец и кметът на община Сунгурларе е глобен с 3000 лв.

За неизпълнение на условия от комплексното разрешително, от РИОСВ Бургас са наложени 2 имуществени санкции, в общ размер на 30 000 лв., на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, от РИОСВ Варна е наложена имуществена санкция, в размер на 15 000 лв., на община Добрич, от РИОСВ Велико Търново е съставен АУАН на „Кроношпан България“ ЕООД в е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на „НИКОМ-97” АД, от РИОСВ Пловдив е съставен АУАН на „КЦМ” АД и е наложена имуществена санкция, в размер на 14 000 лв., на община Пловдив, от РИОСВ София е съставен АУАН на „Топлофикация - Перник“ АД и са наложени имуществени санкции на „ТЕЦ - Бобов дол“ АД (190 000 лв.) и „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ АД (10 000 лв.), от РИОСВ Хасково е наложена имуществена санкции, в размер на 1 000 лв., на ,,Хармони 2012“ ЕООД, а от РИОСВ Шумен са съставени АУАН на община Шумен. и „Хан Омуртаг“ АД.

От РИОСВ Благоевград е приложена ПАМ, с която е преустановена дейността по изграждане на фотоволтаична централа в гр. Разлог.  

За неизпълнение на предписание, от РИОСВ Бургас са санкционирани община Сунгурларе (2 000 лв.) и „МИЛА 2016“ ЕООД (4 000 лв.), от РИОСВ Варна е наложена имуществена санкция, в размер на 5 000 лв., на „Термстрой“ ООД, от РИОСВ Велико Търново е съставен АУАН на „ОЛИВА“ АД и са санкционирани „ЕВИПАРТС“ ЕОО (5 000 лв.), „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ГАБРОВО“ ЕАД (2 000 лв.) и „ОЛИВА“ АД (1 400 лв.), от РИОСВ Плевен е съставен АУАН на физическо лице, от РИОСВ Пловдив е глобен с 2 000 лв. кметът на община Първомай, от РИОСВ София е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „Вадиас Трейд“ ООД, от РИОСВ Стара Загора са съставени 5 АУАН на „Енерджи-2" ООД и са наложени 3 имуществени санкции, всяка в размер на 5 000 лв., на „РОДОПИ БОЛЕТУС” ЕООД, от РИОСВ Хасково е съставен АУАН на „Динатрейд България ЕООД и е санкционирано с 2 500 лв. „ЕНЕМОНА ЕКОГАЗ‘‘ ООД, а от РИОСВ Шумен са съставени АУАН на „Гроугрийн България“ ООД, „Автомагистрали Черно Море“ АД, „Олимпия Шумен“ ООД, „МАРТ 313“ ЕООД и ,Джан-М 2014“ ЕООД и са санкционирани „Гроугрийн-България“ ООД (2 000 лв.) и „Автомагистрали Черно Море“ АД (1 400 лв.).

 

Ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността

Преустановено е замърсяването на водите на повърхностни водни обекти с отпадъчни води от канализационна система на с. Лозенец, от Цех за производство на алуминиеви профили в с. Дебелт, от Винарна „Шато Сунгурларе” в гр. Сунгурларе, от Хотелски комплекс „Лазурно море“ в с. Лозенец и от Бетонов възел и варово стопанство, стопанисвани от „Дюлгер“ ООД.

Почистени са околовръстни канавки и отвеждащи съоръжения за скатни атмосферни води около рекултивираното Хвостохранилище „Лъки-1“ в гр. Лъки, като е предотвратена възможността за навлизането на водите в чашата на хвостохранилището и компрометиране на извършената му рекултивация.

Възстановена е проводимостта и защитата от навлизане на скатни атмосферни води на площадката на Склада за съхранение на продукти за растителна защита с изтекъл срок на годност в с. Търън.

Преустановено е замърсяването на атмосферния въздух от дейността на ,,Беттран“ АД.

Почистени са замърсявания с отпадъци в землищата на градовете Севлиево, Сухиндол, Лом, Видин, Димитровград, Пещера и Хасково и на селата Благоево, Виноград, Замфирово, Говедаре, Кръстава, Сарая, Книжовник, Райново, Крепост и Младен и на територията на Защитена местност „Марашка кория“.

Екземпляри от защитените животински видове „Голям ястреб“, „Бял щъркел“, „Осояд“, „Пчелояд“, „Обикновен мишелов“, „Чухал“, „Таралеж“, „Сокол“, „Орел“, „Костенурка“, „Горска ушата сова“, „Селска лястовица“, „Земеродно рибарче“, „Малък воден бик“, „Тръстиков блатар“, „Домашна кукумявка“, „Белоглав лешояд“, „Зеленоглава патица“ и „Ням лебед“ са настанени в спасителни центрове за диви животни. Един екземпляр от вида „Бял щъркел“ е предаден на Регионален исторически музей, гр. Русе за препариране.

Отбелязана е годишнината от обявяването на Атанасовското езеро за поддържан резерват.