Категории
Министерство

Месечен отчет за контролната дейност на РИОСВ - м. август 2023 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ

през месец август 2023 г.

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за месец август 2023 г. и резултати от извършената контролна дейност

През месец август 2023 г. от експертите на 15-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 1 918 проверки на 1 638 обекта. В рамките на осъществения контрол от РИОСВ са дадени 420 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на мерки.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 133 акта (АУАН), от които 23 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 67 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции на обща стойност 743 230,00 лв.

Наложени са 17 санкции по реда на чл. 69 от ЗООС – за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води и въздух) на обща стойност 477 153,88 лв.

На основание разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), между наказващия орган и нарушителя, за периода, са сключени 30 споразумения на обща стойност 28 070,00 лв.

Постъпилите суми по наложени глоби и санкции (вкл. от еднократни и текущи санкции) са общо 569 791,67 лв. Постъпилите суми от сключени по ЗАНН споразумения между наказващия орган и нарушителя са в размер на 33 320,00 лв.

За периода е наложена 1 принудителна административна мярка (ПАМ).

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно- наказателна дейност

  • Засилен контрол на емитерите на отпадъчни води в повърхностни водни обекти;
  • Засилен контрол на операторите, притежаващи разрешителен документ, издаден по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност

През месец август е осъществен засилен контрол на емитерите на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

За заустване на отпадъчни води в повърхносдтен воден обект без издадено разрешително по реда на Закона за водите, от РИОСВ-Благоевград са съставени 2 АУАН на „БОЖАНОВ ГРУП“ EООД, от РИОСВ-Бургас са съставени АУАН на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, община Царево (3 бр.), „Ависпал БГ“ ЕООД, „Дък Фарм“ ЕООД и „ПСОВ Елените“ ЕООД, от РИОСВ- Варна с 1 400 лв. е санкционирано „Аквакултури Варна“ ООД, а от РИОСВ- Смолян са съставени АУАН на „Девин“ ЕАД и „В и К“ ЕООД, гр. Смолян.

За неизпълнение на условие от издаденото разрешително за заустване на отпадъчните води, от РИОСВ-София са наложени 2 имуществени санкции, в общ размер на 6 100 лв., на „ВиК-Дупница“ ООД, а от РИОСВ-Варна са съставени АУАН на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД и „Водоснабдяване и канализация-Добрич“ АД.

Във връзка с постъпил сигнал за наличие на мъртва риба, от експерти на РИОСВ-Пазарджик е извършен оглед на р. Чепинска в района на с. Драгиново. Установено е наличие на мъртва риба от железния мост на с. Драгиново надолу по течението на реката. От РЛ-Пазарджик са взети водни проби за анализ от р. Чепинска. Извършена е проверка r на минерален плаж с ресторант в с. Драгиново. Установено е нерегламентирано заустване на отпадъчните води от обекта в р. Чепинска. Взета е водна проба за анализ. Резултатите от извършените анализи показват превишения на регламентираните норми. За установеното нерегламентирано заустване на отпадъчни води в р. Чепинска е съставен АУАН на нарушителя.

Във връзка с постъпил сигнал за мъртва риба в р. Девинска в района на гр. Девин, от експерти на РИОСВ-Смолян, съвместно с представители на БД ИБР, РЛ-Смолян, община Девин и РУ-Девин е извършена проверка на място. Установено е, че следствие спиране работата на помпите в помпената станция за препомпване на отпадъчните води към градската канализационна мрежа на гр. Девин в Завод за бутилиране на натурална, минерална, изворна, трапезна вода и безалкохолни напитки, стопанисван от „Девин“ ЕАД, водното ниво в черпателният резервоар на помпената станция се повишава и чрез байпасна връзка (тръба) се извършва нерегламентирано аварийно заустване на отпадъчни води в р. Девинска. За констатираното нарушение е съставен АУАН на управителя на дружеството.

Във връзка с постъпил сигнал за мъртва риба в р. Черна, в района на моста за ж.к. „Петровица“, кв. „Устово“, гр. Смолян, от експерти на РИОСВ-Смолян, съвместно с представители на БД ИБР, РЛ-Смолян и община Смолян, е извършена проверка на Градски канализационен колектор на гр. Смолян в участък от мост за ж.к. „Петровица“ до мост под „Родопея Белев“ ЕООД. При огледа е установено нерегламентирано изтичане на непречистени отпадъчни води от колектора в р. Черна от отливна тръба на преливник. Дадено е предписание на „В и К“ ЕООД, гр. Смолян да се преустанови изтичането на непречистени отпадъчни води в р. Черна, което е изпълнено в срок. За констатираното нарушение е съставен АУАН на „В и К“ ЕООД, гр. Смолян.

За превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване на отпадъчните води, са наложени текущи месечни санкции: от РИОСВ-Благоевград на „Екорепласт“ ЕООД (130 лв.), от РИОСВ-Бургас – на . „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД, гр. Бургас (492 лв.), от РИОСВ-Варна – на „Проучване и добив на нефт и газ“ АД (728 лв.), от РИОСВ-Плевен – за Канализационна система на гр. Белене (2 367 лв.) и за Канализационна система на гр. Кнежа (958 лв.),  от РИОСВ-Пловдив – на „Белла България“ АД (1 298.89 лв.), от РИОСВ-Хасково – на „Пашов-ЯР“ ЕООД (440 лв.) и от РИОСВ-Шумен – на „Мит и Ко“ ЕООД (150,35 лв.). За същото нарушение, от РИОСВ-Пазарджик е съставен АУАН на „ВиК услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, от РИОСВ-Пловдив е съставен АУАН на „Деликатес-2” ООД и са наложени имуществени санкции на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД (2 бр., в общ размер на 7 300 лв.)    и на „Нова Трейд“ ЕООД (2 000 лв.), от РИОСВ-Русе със 700 лв. е санкционирана община Ситово, от РИОСВ-Смолян е съставен АУАН на „Горубсо Мадан“ АД и е санкционирано със 700 лв. „Персенски” ООД, от РИОСВ-София са наложени имуществени санкции на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД (2 000 лв.), „СММ Комерс“ ООД (2 000 лв.), „ВиК“ ЕООД (2 бр., в общ размер на 7 000 лв.) и на община Бобошево (1 000 лв.),  от РИОСВ-Хасково е санкционирано със 700 лв. „Еко Антрацит“ ЕАД, а от РИОСВ-Шумен е съставен АУАН на община Опака.

За неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, от РИОСВ-Русе е съставен АУАН на община Исперих, а от РИОСВ-Смолян е съставен АУАН и е санкционирано с 350 лв. „В и К“ ЕООД, гр. Смолян.

През месеца е осъществен засилен контрол на операторите, притежаващи разрешителен документ, издаден по реда на ЗУО.

За неводене на отчетност на отпадъците в НИСО, от РИОСВ-Велико Търново са съставени АУАН на „Тисина“ ООД, „Дентур“ ООД, „Гепард“ ООД, „ПОДЕМ ГАБРОВО“ ЕООД и „Канеппеле Интернешънъл Груп България“ ООД и са санкционирани с по 1 400 лв. „Би Си Си Хандел“ ООД, „Тисина“ ООД, „ВиК“ ООД и „Канеппеле Интернешънъл Груп България“ ООД, от РИОСВ-Русе са съставени АУАН на „РУБИКОН ШИПИНГ“ ЕООД и „СЮПРИЙМ ЛОГИСТИК“ ЕООД и са наложени имуществени санкции, в размер на 2 000 лв., на „БОРКА - 13“ ЕООД и „КРАСИ АВТОСЕРВИЗ“ ЕООД, а от РИОСВ- Шумен е съставен АУАН на „Стройтранс Шумен“  ООД.

За нерегламентирано изгаряне на отпадъци, от РИОСВ-Бургас е наложена имуществена санкция, в размер на 7 000 лв., на община Сунгурларе, от РИОСВ-Пловдив е съставен АУАН на „Филипополис РК“ ООД, а от РИОСВ-Русе – на община Силистра.

От РИОСВ-Пазарджик е приложена ПАМ чрез извършено пломбиране на пелет-пресата на Инсталацията за производство на пелети, стопанисвана от „ВИ-22“ АД.

За извършване на дейности с отпадъци без издаден разрешителен документ по реда на ЗУО, от РИОСВ-Варна е съставен АУАН на „Горски път 22“ ЕООД и е наложена имуществена санкция, в размер на 7 000 лв. на „Метал стар 61“ ЕООД, от РИОСВ-Велико Търново е съставен АУАН на физическо лице и 2 физически лица са глобени с по 980 лв., от РИОСВ-Плевен са съставени АУАН на 3 физически лица и с 2 000 лв. е глобено физическо лице, от РИОСВ-Пловдив и РИОСВ-Русе са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 7 000 лв., на „Тансер 1“ ЕООД  и „АВТОМОРГА СПАРТАК“ ЕООД, а от РИОСВ-Стара Загора са глобени с по 3 000 лв. на 2 физически лица.

От РИОСВ-Благоевград са съставени 2 АУАН на „Мери Хрис“ ЕООД за извършен трансграничен превоз на неопасни отпадъци без изискуемите по Регламент (ЕО) 1013/2006 г. документи.

За неприлагане на мерки за предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци на неразрешено за това място, от РИОСВ-Бургас са глобени с по 3 000 лв. кметовете на общините Сунгурларе и Средец, от РИОСВ-Монтана са съставени АУАН на кметовете на с. Аспарухово, община Димово, с. Славотин и с. Горна Вереница, от РИОСВ-Русе е съставен АУАН на кмета на с. Желязковец, а от РИОСВ-Стара Загора е глобен с 6 000 лв. кмета на община Сливен.

Осъществен е планирания контрол на обектите с издадени комплексни разрешителни.

За неизпълнение на условие от комплексното разрешително, от РИОСВ-Враца е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на „Холсим България“ АД, от РИОСВ-Пловдив са съставени АУАН на „Монди Стамболийски“ ЕАД и „КЦМ“ АД, от РИОСВ-София са наложени 7 еднократни месечни санкции на „Топлофикация София“ ЕАД, в общ размер на 470 185,64 лв. и 2 имуществени санкции на „ТЕЦ-Бобов дол“ АД, в общ размер на 430 000 лв., от РИОСВ-Стара Загора са наложени 5 имуществени санкции, в общ размер на 70 000 лв., на „Брикел” ЕАД и община Стара Загора е санкционирана с 10 000 лв. и от РИОСВ-Хасково е съставен АУАН на „Неохим“ АД и „ТЕЦ Марица 3“ АД е санкционирано с 80 000 лв.

          Осъществен е и засилен контрол на емитерите на вредни вещества в атмосферния въздух.

От РИОСВ-Бургас е извършена оценка на 27 доклада за резултати за извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и на 12 доклада за резултати от извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух., а от РИОСВ-Варна – на 25 доклада за резултати от извършени СПИ и на 16 доклада за резултати от извършени СНИ.

За неизвършени СПИ на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ-Пловдив е съставен АУАН на „МАКРИ 7“ ЕООД, от РИОСВ-Русе е съставен АУАН на „ЛА КОМЕРЧИАЛЕ“ ЕООД и със 70 лв. е санкциониран ЕТ „АГРОГАРД – ЯНКА САБАНОВА“, а от РИОСВ-Шумен е съставен АУАН на земеделски производител.

За изпускане на неорганизирани емисии в атмосферния въздух, от РИОСВ-Благоевград е съставен АУАН на „КАЛЪР БОКС“ ЕООД.

За непредставяне на отчет за оборудването, заредени с флуорсъдържащи парникови газове, от РИОСВ-Варна с по 700 лв. са санкционирани „СИМА“ ООД и „Сабросо 2012“ ООД  и, в размер на 1 000 лв., „Дивеста“ ЕООД, „СБАЛ по детски болести-доктор Лисичкова“ ЕООД и „Бул аква фиш“ ЕООД.

От инспекциите в градовете Варна, Монтана, Русе и Хасково за извършени 173 проверки за спазване на определените режими в защитените територии и зони. За констатирано нарушение е съставен АУАН на физическо лице.

За нарушения на определените режими в защитените територии и зони, от РИОСВ-.Бургас са съставени АУАН на 15 физически лица, 9 физически лица са глобени с по 100 лв., 2 физически лица - с по 200 лв. и 3 физически лица - с по 500 лв., от РИОСВ-Велико Търново с 250 лв. е глобено физическо лица, а от РИОСВ-Монтана е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на община Берковица.

          От РИОСВ-Плевен са извършени 6 проверки на защитени дървета от видовете „Цер“,  „Летен дъб“ и „Черна топола“.

В РИОСВ-Бургас са постъпили 74 сигнала в обхвата на биологичното разнообразие, от които преобладаващи са за бедстващи, ранени или мъртви екземпляри от животински видове. На всички сигнали е реагирано своевременно и са предприети действия, включително и със съдействието на други компетентни органи.

От РИОСВ-.Варна са извършени 23 проверки във връзка с постъпили сигнали за намерени бедстващи или мъртви екземпляри от защитени животински видове.

От РИОСВ-Смолян са извършени 29 проверки във връзка с постъпили сигнали за нанесени щети от кафява мечка.

За неправомерно отглеждане на екземпляри от защитени животински видове, от РИОСВ-Монтана е глобено физическо лице със 70 лв.

За реализация на инвестиционно предложение без издаден краен административен акт по реда на ЗООС, от РИОСВ-Бургас са съставени 5 АУАН на 3 физически лица и на „Виа Понтика БГ“ ЕООД.

За неизпълнение на предписания, от РИОСВ-Бургас е съставен АУАН на „Феникс Гарант“ ЕООД и е наложена имуществена санкция, в размер на 5 000 лв., на „Хийт енерджи" ЕООД, от РИОСВ-Варна са съставени АУАН на „Агро сип“ ООД и ЕТ „Диди-М-Диян Иванов“, от РИОСВ-Враца е съставен АУАН на „Еко Ре“ ЕООД, от РИОСВ-Монтана са съставени АУАН на кметовете на общините Белоградчик и Медковец, от РИОСВ-Пловдив е съставен АУАН и е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „Елит-95“ ООД, от РИОСВ-Русе са съставени АУАН на „ДЕНИСЕА ГЪДА ВЕ ТЕМИЗЛИК ЮРЮНЛЕРИ ДЪШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТ“ КЧТ, кмета на община Дулово и „БИОВЕТ“ АД и „КЛМ - ЕКО“ ООД е санкционирано с 2 000 лв., от РИОСВ-София са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 2 000 лв., на кмета на район „Връбница“, Столична община, и „Етробалкан“ ЕООД, от РИОСВ-Стара Загора са съставени АУАН на 2 физически лица, от РИОСВ-Хасково е съставен АУАН на „ТЕЦ Марица 3“АД, а от РИОСВ-Шумен са съставени АУАН на „Генезес Юръп“ ЕООД (2 бр.) , „Карко Логистикс“  ЕООД и 2 физически лица, наложени са 2 имуществени санкции, в общ размер на  7 000 лв., на „Генезес Юръп“ ЕООД и община Омуртаг е санкционирана с 2 000 лв.

 

Ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността

Качеството на заустваните в повърхностни водни обекти отпадъчни води, формиращи се от дейността на „ИПАР 2015“ ООД и „ИФ Фаворит“ ООД и от канализационните системи на с. Маринка и гр. Лозница, е приведено в съответствие с изискванията.

Преустановено е изтичането на непречистени отпадъчни води от Градски събирателен колектор на гр. Смолян в р. Черна, в района на „Римски мост” и от отливна тръба на преливник в близост до „Тунел-Устово”, гр. Смолян.

Премахната е тръба от втори савак на авариен канал в помпена станция за отпадъчни води към Завод за минерална и изворна вода в гр. Девин, стопанисван от „Девин” ЕАД, като е предотвратена възможността за изтичане на отпадъчни води в р. Девинска.

Почистени са изсушителните полета за утайка на площадката на ГПСОВ-Рудозем, като е осигурен необходимия обем, в случай на авария на филтърпресата в Утайковото стопанство на ГПСОВ.

Почистени са замърсени терени с отпадъци в землищата на селата Железница. Рохлева, Кандови, Драгиново, Злато поле, Широко поле и Глухар и градовете Златоград, Кърджали, Лом, Ракитово и Велинград, Извършено е почистване на 2 терена (горска територия) по пътя за с. Юндола.

Екземпляри от защитените животински видове „Горска улулица“, „Бял щъркел“, „Авлига“, „Бързолет“, „Воден бик“, „Щиглец“, „Видра“, „Сова“, „Таралежи“, „Брегова лястовица“, „Голям ястреб“, „Обикновен мишелов“, „Пчелояд“, „Ветрушка“ и „Европейски козодой“ са настанени в спасителни центрове за диви животни. Екземпляри от видовете „Бял щъркел“, „Осояд“, „Таралеж“, „Прилеп“ и „Сова“ са освободени в подходяща за вида среда.

Отбелязани са годишнините от обявяването на Резерват „Врачански карст“ и Поддържан резерват „Атанасовско езеро“ за защитени територии.