Категории
Министерство

Месечен отчет за контролната дейност на РИОСВ - м. декември 2021 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ

през месец декември 2021 г.

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за месец декември 2021 г. и резултати от извършената контролна дейност

През месец декември 2021 г. от експертите на 15-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 1 556 проверки на 1 179 обекта. В рамките на осъществения контрол от РИОСВ са дадени 273 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на мерки.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 99 акта (АУАН), от които 15 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 202 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции на обща стойност 1 044 050 лв.

Наложени са и 16 санкции по реда на чл. 69 от ЗООС – за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води и въздух) на обща стойност 3 248,06 лв.

Постъпилите суми по наложени глоби и санкции са общо 240 615,83 лв.

За периода са приложени 18 принудителни административни мерки (ПАМ).

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно- наказателна дейност

  • Изпълнение на плановете за контролната дейност за 2021 г.;
  • Засилен контрол на кметовете на общините и кметствата за изпълнение на задълженията им, свързани с чистотата на населените места

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност

През месец декември е осъществен засилен контрол на кметовете на общините и кметствата за изпълнение на задълженията им, свързани с чистотата на населените места

            По сигнал за замърсявания с отпадъци в с. Черногорово от експерти на РИОСВ Пазарджик е извършена проверка „на място“, при която е констатирано, че около контейнери са натрупани смесени битови отпадъци и продължава нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от двете страни на полски път (близо до стадиона на селото). За констатираното нарушение на кмета на община Пазарджик е съставен АУАН и е дадено  предписание да организира почистване на замърсените участъци и да предприеме мерки за недопускане на нови замърсявания.

За непредприемане на мерки за предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, от РИОСВ Бургас с по 3 000 лв. са глобени кметовете на общините Сунгурларе, Поморие, Карнобат, Царево и Айтос, от РИОСВ София е глобен кмета на община Дупница с 10 000 лв., от РИОСВ Велико Търново е съставен АУАН на кмета на с. Писарево и кмета на гр. Бяла черква е глобен с 500 лв., от РИОСВ Монтана са съставени АУАН на кметовете на селата Антимово и Бела Рада, от РИОСВ Шумен е съставен АУАН на кмета на община Омуртаг, от РИОСВ Благоевград с по 3 000 лв. са глобени кметовете на общините Петрич (2 бр.), Гърмен, Якоруда и Кочериново.

За извършване на дейности с отпадъци без издадени разрешителни документ по реда на Закона за управление на отпадъците, от РИОСВ Бургас е съставен АУАН на „МИНА ЧЕРНО МОРЕ – БУРГАС“ ЕАД и са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 7 000 лв., на „Елвайс“ ООД и на „Неоспед“ ЕООД, от РИОСВ Пазарджик са съставени АУАН на ОП „БКС и общински имоти“, гр. Стрелча и на физическо лице, от РИОСВ Плевен е глобено с 1 400 лв. физическо лице, от РИОСВ Пловдив е съставен АУАН на „Бебо-транс“ ЕООД и физическо лице е глобено с 1 400 лв., от РИОСВ София са наложени имуществени санкции на „Бг Капитал груп“ ООД (7 000 лв.) и на „Весел дом“ ЕООД (10 000 лв.), от РИОСВ Стара Загора са съставени АУАН на „ГЮНЕШ ЛОГИСТИК” ЕООД и на „Ефе Транспорт 2018” ЕООД, от РИОСВ Велико Търново е съставен АУАН на „Тексим“ ООД, от РИОСВ Благоевград с по 7 000 лв. са санкционирани „ДИТ ТРАНС 2018“ ЕООД и „ДРИЙМС ТРАНС“ ЕООД и физическо лице е глобено с 1 000 лв.

За неизпълнение на условия от издадени разрешителни документи за извършване на дейности с отпадъци, от РИОСВ Пловдив е наложена имуществена санкция, в размер на 7 000 лв., на „Елит-95“ ООД, а от РИОСВ Стара Загора е съставен АУАН на „Средна Гора“ АД.

За неводене отчетност на отпадъците, от РИОСВ Плевен с 2 000 лв. е санкционирано „Метаком СЛЗ Инвест“ АД, а от РИОСВ Шумен е съставен АУАН на „Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД.

За неподаване на уведомление за класификация по 103 от ЗООС, от РИОСВ Русе е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на „Сепме 2“ ЕООД.

За неизпълнение на условие от комплексното разрешително, от РИОСВ Бургас е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на „ВИН.С Индустрийс“ООД, от РИОСВ Пловдив е съставен АУАН на „Стомар Инвест” АД, от РИОСВ Русе са наложени имуществени санкции на „Емакс“ ООД (10 000 лв.) и на „АДМ Разград“ ЕАД (60 000 лв.),  от РИОСВ София са наложени имуществени санкции на „Стомана Индъстри“ АД (2 бр. в общ размер на 95 000 лв.), на „Топлофикация Перник“ АД (2 бр. в общ размер на 100 000 лв.) и на „ТЕЦ Бобов дол“ АД (2 бр. в общ размер на 220 000 лв.), от РИОСВ Стара Загора са наложени имуществени санкции на „Ей и Ес-3С Марица изток 1“ ЕООД (11 000 лв.), на

„Брикел“ ЕАД (4 бр. в общ размер на 44 000 лв.) и на „Арсенал“ АД (2 бр. в общ размер на 4 000 лв.), а от РИОСВ Хасково е съставен АУАН на ТЕЦ „Марица 3“ АД.

            През месеца засилен контрол е осъществен и за спазване на законодателството в областта на управление на водите.        

За заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без издадено разрешително по реда на Закона за водите, от РИОСВ Бургас са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 2 000 лв., на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, община Царево, община Поморие, „ВАС-195“ ООД, община Камено и „НИК-СС“ ЕООД и на „Нурсан Отомотив“ ЕООД (4 000 лв.), наложени са имуществени санкции, всяка в размер на 2 000 лв., на „Винарска изба Варна“ ООД и „Фиш груп“ ЕООД (РИОСВ Варна), на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД и община Ситово (РИОСВ Русе) и на община Гърмен (РИОСВ Благоевград), от РИОСВ Пловдив е съставен АУАН на община Раковски и с 2 000 лв. е санкционирано „Бул Фито Ойлс“ АД, а от РИОСВ Стара Загора е съставен АУАН и е наложена имуществена санкция, в размер на 3 000 лв., на „Беленски“ ЕООД,  и, в размер на 2 500 лв., на „Енерджи 2“ ООД.

            За неизпълнение на условие от разрешителното за заустване на отпадъчните води, от РИОСВ Бургас е съставен АУАН на „ГБС Инвест“ ЕАД и са санкционирани община Созопол (4 000 лв.) и „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас (2 000  лв.), от РИОСВ Варна е съставен АУАН на община Долни Чифлик, от РИОСВ Плевен е съставен АУАН на община Тетевен, от РИОСВ Стара Загора е наложена имуществена санкция, в размер на 2 200 лв., на „Колхида - Сливен“ АД, от РИОСВ-Монтана е съставен АУАН и е наложена имуществена санкция, в размер на 200 лв., на „В и К“ ООД, гр. Монтана и е санкционирано с 2 000 лв. „Пирин Трейд 2013“ ЕООД.

За превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване на отпадъчните води, са наложени текущи месечни санкции, от РИОСВ Бургас на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас  (338 лв., 457 лв. и 488 лв.) и на „М Инвест БГ“ ЕООД (71 лв.), от РИОСВ Варна – на „Агрополихим“ АД (342 лв.), от РИОСВ Плевен - на „Рафинерия Плама”АД (102 лв.), от РИОСВ Пловдив – на „Белла България“ АД (516,90 лв.) и от РИОСВ Благоевград – на „Евро мийт енд милк“ ЕООД (135 лв.). За същото нарушение, от РИОСВ Пазарджик са съставени АУАН на „ЗХ Белово“ АД и на „Елхим Искра“ АД и са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 2 000 лв., на „ВКС Пещера“ ЕООД, „Биовет“ АД и „Калуфрукт продакшън“ ООД, от РИОСВ Пловдив е съставен АУАН на „Щром“ ЕООД и са наложени имуществени санкции на „СК Тракиец“ ЕООД (3 000 лв.), „Полидей-2“ ООД (3 000 лв.), „Бяла река – ВЕЦ“ ООД (2 000 лв.) и, в размер на 1 000 лв., са санкционирани „ШЕЛ България“ ЕАД, „Новомес комерс 1“ ЕООД, „Деликатес-2“ ООД, „ВМЗ“ ЕАД, „ВП Брандс Интернешънъл“ АД и „Грийн дот“ ЕООД, от РИОСВ Русе е наложена имуществена санкция, в размер на 1 000 лв., на община Дулово, от РИОСВ София с 2 000 лв. е санкционирано „Екоинженеринг РМ“ ЕООД, от РИОСВ Стара Загора е съставен АУАН на община Гурково и е наложена имуществена санкция, в размер на 1 200 лв., на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, от РИОСВ Шумен е съставен АУАН на „ВиК“ ООД, гр. Търговище, а от РИОСВ Благоевград е наложена имуществена санкция, в размер на 1 500 лв., на „Грома Холд“ ЕООД.

За неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на съоръжения за третиране на отпадъчни води, от РИОСВ Пловдив е съставен АУАН и е наложена имуществена санкция, в размер на 500 лв., на „МПИ“ АД и с 2 000 лв. е санкционирана община Асеновград, от РИОСВ Хасково е съставен АУАН на „Хармони 2012“ ЕООД, от РИОСВ Благоевград са наложени имуществени санкции на „МАТАНД“ ЕООД (500 лв.) и на община Струмяни (1 000 лв.) и, в размер на 500 лв., са санкционирани „Минерал“ ЕООД и ЕТ „Красимир Терзиев-2000“ (РИОСВ Смолян) и общините Крумовград и Момчилград (РИОСВ Хасково).

От РИОСВ Стара Загора е извършено пломбиране на саваци на байпасни връзки на ГПСОВ Нова Загора и ГПСОВ Казанлък.

От РИОСВ Варна е извършена оценка на 16 доклада с резултати от проведени собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух и 26 доклада с резултати от проведени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, от РИОСВ Русе – на 20 доклада с резултати от проведени СПИ, а от РИОСВ София  - на 20 доклада с резултатите от проведени СНИ и на 35 доклада с резултати от проведени СПИ.

За непроведени СПИ на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, от РИОСВ Пловдив е съставен АУАН и е наложена имуществена санкция, в размер на 500 лв., на „МПИ“ АД.

За превишаване на нормите за допустими емисии са наложени текущи месечни санкции, от РИОСВ Плевен на „Растителни масла” ЕООД (134 лв.) и от РИОСВ Пловдив – на „Делтън“ ООД (393,64 лв.).

За неорганизирано емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух от РИОСВ Благоевград са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 500 лв., на „КАЛЪР БОКС“ ЕООД и „ПЕРУНСТРОЙ 2006“ ООД.

Контрол е осъществен за спазване на законодателството, свързано със защитените зони и територии. 

            От екоинспекциите в градовете Варна и Бургас са извършени 99 проверки в границите на защитени територии и зони за спазване на определените режими в тях. За констатирани при проверките нарушения са съставени АУАН на 12 физически лица, „КСК-1“ ЕООД (2 бр.), „Бургасцвет-90 Танев“ ЕООД, „Ташко Ламбов 66“ ЕООД и ЕТ „Хелиус-Валентин Паунов“, глобени са 13 физически лица в общ размер 1 650 лв., наложени са имуществени санкции на „Респект 73“ ЕООД (10 000 лв.), Държавно ловно стопанство „Ропотамо (1 000 лв.), „Корн“ ЕООД (100 лв.), „Модул“ ЕООД (100 лв.), „Ташко Ламбов 66“ ЕООД (300 лв.) и ЕТ „Хелиус-Валентин Паунов“ (300 лв.) и са приложени 2 ПАМ за спиране на дейности на територията на защитени зони, извършвани от община Добричка и ОД „Земеделие“, гр. Добрич.

            За нарушаване на определените режими в защитените зони и територии, от РИОСВ

Русе е съставен АУАН на физическо лице, от РИОСВ София е глобено физическо лице със 100 лв., от РИОСВ Стара Загора е съставен АУАН на физическо лице и с по 150 лв. са глобени 3 физически лица, от РИОСВ Благоевград са съставени АУАН на 2 физически лица, от РИОСВ Велико Търново е съставен АУАН на „АРКУС АГРО“ ООД и физическо лице е глобено със 100 лв., от РИОСВ Монтана е съставен АУАН на физическо лице и друго физическо лице е глобено с 200 лв., от РИОСВ Шумен са съставени АУАН на Земеделска кооперация „Овчарово“ и на физическо лице, а от РИОСВ Благоевград 4 физически лица са глобени в общ размер на 600 лв. и е наложена имуществена санкция, в размер на 200 лв., на „ПРИМА ИНВЕСТ БГ“ ООД. От РИОСВ София са приложени 15 ПАМ за забрана за извършване на дейности в границите на защитени зони.

За неправомерно притежаване, извършване на улов и продажба на екземпляри от защитени животински видове, от РИОСВ Бургас са съставени АУАН и са глобени с по 100 лв. 2 физически лица, от РИОСВ Пловдив е глобено физическо лице със 100 лв., а от РИОСВ Русе е глобено с 50 лв. физическо лице.

За неизпълнение на дадени предписания, от РИОСВ Бургас са съставени АУАН на община Созопол и „РенВал“ ЕООД и са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 2 000 лв., на „Вромос.Ком“ ЕООД, „Благоустройствени строежи“ ЕООД, община Поморие и община Созопол и физическо лице е глобено с 4 000 лв., от РИОСВ Варна са съставени АУАН на община Варна, ИА „Морска администрация“ и „АСМ“ ЕООД и са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 2 000 лв., на община Аксаково, ИА „Морска администрация“, „АСМ“ ЕООД и община Варна, от РИОСВ Пазарджик са съставени АУАН на кметовете на общините Стрелча и Септември, от РИОСВ Плевен е наложена имуществена санкция, в размер на 7 000 лв., на „Слънчев дар“ АД, от РИОСВ Пловдив е съставен АУАН на „Стархо со“ ЕООД и са санкционирани с 2 000 лв. „Елит-95“ ООД и кметовете на общините Стамболийски и Раковски, от РИОСВ Русе с по 2 000 лв. са санкционирани „Аполо 35“ ЕООД, „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД и физическо лице, от РИОСВ София са санкционирани кмета на община Самоков (2 000 лв.), „Радомир Метали“ АД (2 000 лв.), кмета на община Радомир (3 000 лв.), „Топлофикация Перник“ АД (10 000 лв.), „СММ Комерс“ ООД (2 000 лв.) и физическо лице е глобено с 2 000 лв., от РИОСВ Стара Загора е наложена имуществена санкция, в размер на 2 500 лв., на „Беленски“ ЕООД, от РИОСВ Шумен са съставени АУАН на „ВиК-Шумен“ ООД и на кмета на община Омуртаг (2 бр.), от РИОСВ Велико Търново е съставен АУАН на „БИ СИ СИ ХАНДЕЛ“ ООД, от РИОСВ Враца е съставен АУАН на община Бяла Слатина, от РИОСВ Монтана са съставени 2 АУАН и са наложени 2 имуществени санкции, в общ размер на 4 000 лв., на „Геопеча“ АД, от РИОСВ Благоевград с по 2 000 лв. са санкционирани кмета на община Благоевград и „Грома Холд“ ЕООД, а от РИОСВ Хасково са наложени имуществени санкции на „ТЕЦ Марица 3“ АД (4 000 лв.) и „ТЕЦ ,Хасково“АД (2 500 лв.) и физическо лице е глобено с 5 000 лв.

 

 

 

Ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността

Преустановено е замърсяването на водите на повърхностни водни обекти с отпадъчни води от канализационните системи на селата Граматиково, Бръшлян и Маринка и от дейността на „Астра Биоплант“ ЕООД и „Аркус“ АД.

Преустановено е замърсяването на атмосферния въздух от дейността на „Елит-95“ ООД и на „Делтън“ ООД.

Почистени са замърсявания с отпадъци в землищата на градовете Пазарджик Стрелча и на селата Виноградец, Огняново, Братаница и Величково.

Екземпляри от защитените видове „Горска ушата сова“, „Горска улулица“ и „Обикновен мишелов“ са настанени в спасителни центрове за диви животни.

Отбелязан е Международния ден на планините (11 декември).