Категории
Министерство

Месечен отчет за контролната дейност на РИОСВ - м. декември 2022 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ

през месец декември 2022 г.

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за месец декември 2022 г. и резултати от извършената контролна дейност

През месец декември 2022 г. от експертите на 15-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 1 132 проверки на 1 007 обекта. В рамките на осъществения контрол от РИОСВ са дадени 206 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на мерки.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 96 акта (АУАН), от които 11 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 94 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции на обща стойност 455 950 лв.

Наложени са и 16 санкции по реда на чл. 69 от ЗООС – за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води и въздух) на обща стойност 15 684,09 лв.

На основание разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), между наказващия орган и нарушителя, за периода, са сключени 25 споразумения на обща стойност 38 275 лв.

Постъпилите суми по наложени глоби и санкции (вкл. от еднократни и текущи санкции) са общо 251 040,51 лв. Постъпилите суми от сключени по ЗАНН споразумения между наказващия орган и нарушителя са в размер на 45 535 лв.

За периода са наложени 2 принудителни административни мерки (ПАМ).

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно- наказателна дейност

  • Изпълнение на годишните планове за контролната дейност на РИОСВ през 2022 г.;
  • Засилен контрол за спазване на изискванията на Закона за чистота на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и подзаконовите нормативни актове към него, както и по компонент „води“.

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност

            През месеч декември е осъществен засилен контрол за спазване на изискванията на ЗЧАВ и подзаконовите нормативни актове към него.

От РИОСВ-Бургас е извършена оценка на           16 доклада за резултати от извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и на 12 доклада за извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ-Варна – на 19 доклада за резултати от извършени СПИ и на 15 доклада за резултати от извършени СНИ, а от РИОСВ-Враца - на 22 доклада за резултати от извършени СПИ на 6 доклада за резултати от извършени СНИ.

За неизвършени СПИ на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ-Русе с по 70 лв. са санкционирани „Химпрес РГ“ ООД и „Евростарс“ ООД, а от РИОСВ-Велико Търново е съставен АУАН и е санкционирано с 1 400 лв. „АПОЛОН - 95“ ЕООД.

За превишаване на нормите за допустими емисии са наложени еднократни санкции от РИОСВ-Благоевград на „Калър Бокс” ЕООД (148,91 лв.), а от РИОСВ-Пловдив – на „Атмосфаер“ ЕООД (28,49 лв.) и „ВП Брандс Интернешънъл“ АД (4 560,45 лв.).

За неорганизирано изпускане на емисии в атмосферния въздух, от РИОСВ-София е наложена имуществена санкция, в размер на 4 000 лв., на „Гес трейдинг“ ООД.

През месеца засилен контрол е осъществен и за спазване на изискванията на законодателството в областта на управление на водите.

За заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без издадено разрешително по реда на Закона за водите, от РИОСВ-Варна е съставен АУАН на „Сердика Добрич“ АД, от РИОСВ-Велико Търново е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на община Велико Търново, от РИОСВ-Пловдив са наложени имуществени санкции на „Куминяно Фрут“ ООД (3 000 лв.) и община Садово (2 000 лв.), от РИОСВ-Русе са санкционирани „Мартен мес“ ООД (3 000 лв.) и „МТ Пласт“ ЕООД (1 400 лв.), от РИОСВ-Смолян е съставен АУАН и е санкциониран с 1 400 лв. ЕТ „Реми 90-Меди Лошев“, от РИОСВ-София е наложена имуществена санкция, в размер на 3 000 лв., на община Перник, от РИОСВ-Стара Загора са съставени 2 АУАН на община Котел и е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на  „Беленски“ ЕООД, а от РИОСВ-Шумен, в същия размер, е санкционирано „Петкан 86“ ЕООД.

Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на водите на р. Камчия в участъка, където р. Дервишка се влива в р. Камчия (на входа на гр. Велики Преслав), от експерти на РИОСВ-Шумен, съвместно с представители на БДЧР и РЛ-Шумен, е извършена проверка, при която е установено заустване на отпадъчни води с кафеникав цвят, изтичащи от отводнителна канализация за повърхностни води (заустваща в реката). Взети са водни проби за анализ от точката на заустване на отпадъчните води и от водите в реката (преди, при и след точка на заустване). Дадено е предписание за преустановяване на заустването на непречистени отпадъчни води в р. Дервишка и е съставен АУАН на оператора - „ВиК-Шумен“ ООД.

За неизпълнение на условия от разрешителното за заустване на отпадъчните води, от РИОСВ-Варна и РИОСВ-Пловдив са санкционирани „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД (2 000 лв.) и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив (3 000 лв.).

За превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване на отпадъчните води, са наложени текущи месечни санкции, от РИОСВ-Благоевград на „Фабрика Хамефа” ЕООД (477 лв. – еднократна), от РИОСВ-Бургас - на „Агровин“ ООД (25 лв.), „Хелиос Милк“ ЕООД (114 лв.) и „Ависпал БГ“ ЕООД (39 лв.), от РИОСВ-Велико Търново - на „ВСК Кентавър – ИЗ Динамика“ ООД (15,11 лв.) и „МАТ-2001“ ООД (672,71 лв.), от РИОСВ-Монтана – на „Пирин Трейд 2013“ ЕООД (155,13 лв.), от РИОСВ-Пловдив - на „Белла България“ АД (2 441,29 лв.) и за Месопреработвателно предприятие в с. Костиево (2 441,29 лв.), от РИОСВ-Русе - на „Калатея“ ООД (453 лв.), „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД (201 лв.), „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД (1 417 лв.) и „Биовет“ АД (4 708 лв.). За същото нарушение, от РИОСВ-Благоевград със 700 лв. е санкционирано „МОНЦА“ ООД, от РИОСВ-Пазарджик е съставен АУАН на „Локомотивно депо“ ЕООД, от РИОСВ-Пловдив са съставени АУАН на „ТЕР М“ ООД, „ВМЗ“ ЕАД и „Щром“ ЕООД        и са наложени имуществени санкции на „Силвър Стар Ритейл“ ЕАД (2 000 лв.), „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД (3 000 лв.) и „Лукойл-България“ ЕООД (1 000 лв.), от РИОСВ- София е наложена имуществена санкция, в размер на 1 500 лв., на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, от РИОСВ-Стара Загора с по 2 000 лв. са санкционирани община Тунджа, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол и „Мини Марица Изток“ ЕАД, от РИОСВ- Хасково е съставен АУАН и е санкционирано със 700 лв. „Еко Антрацит“ ЕАД, а от РИОСВ-Шумен е наложена имущестнвена санкция, в размер на 1 000 лв., на „ВиК“ ООД.

За неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на съоръжения, от РИОСВ-Пловдив е наложена имуществена санкция, в размер на 1 000 лв., на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, от РИОСВ-Хасково са санкционирани с по 500 лв. „Тера Тангра“ ООД и община Харманли и, в същия размер, ВИ „Малката звезда“ ЕООД за извършване на дейност без изградени и приети по установения ред пречиствателни съоръжения.

Извършено е пломбиране на савачни устройства на аварийната връзка на КПС 3 към канализационната система на гр. Поморие и на колектора за производствени и битово-фекални отпадъчни води към канализационната система на Консервна фабрика „Гълъбец“.

Осъществен е контрол по фактор „отпадъци“.

За извършване на дейности с отпадъци без издаден разрешителен документ по реда на Закона за управление на отпадъците, от РИОСВ-Варна са съставени АУАН на „Кресметал“ ЕООД  и физическо лице (2 бр.) и е наложена имуществена санкция, в размер на 7 000 лв., на „Ниг-Ауто“ ЕООД, от РИОСВ-Велико Търново е глобено с 300 лв. физическо лице, от РИОСВ-Монтана е съставен АУАН на физическо лице, от РИОСВ-Русе са съставени АУАН на „Еко Русе Уейст Колекшън“ ЕООД и 2 физически лица и е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на „Карко логистик“ ЕООД, от РИОСВ-София са санкционирани „Аифорос България“ ЕАД (10 000 лв.), „Веселин-1“ ЕООД (3 000 лв.), физическо лице (1 400 лв.) и „БатПел“ ЕООД (7 000 лв.), от РИОСВ- Стара Загора са съставени АУАН на 10 физически лица и „Аглика Трейд“ ООД, физическо лице е глобено с 1 400 лв. и друго физическо лице - с 1 500 лв.,  

За неводене на отчетност на отпадъците в НИСО, от РИОСВ-Шумен са сътавени АУАН на „Аутолего“ ЕООД, „Еко Груп Рисайклинг“ ООД, „Пробленд“ ООД и са санкционирани с по 1 400 лв. „Диавена“ ООД, „Екофол“ АД, „Вали-77“ ЕООД и „Ауто Оки“ ЕООД.

От РИОСВ-Варна са процедирани 137 работни листи за класификация на отпадъците, а от РИОСВ-Плевен – 47.

За непредприемане на мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, от РИОСВ-Бургас с 3 000 лв. е глобен кмета на община Сунгурларе, от РИОСВ-Монтана е съставен АУАН на кмета на с. Градец и е санкциониран с 980 лв. кметския наместник на с. Горно Озирово, от РИОСВ-София е глобен, в общ размер на 30 000 лв., кмета на община Кюстендил, а от РИОСВ-Хасково с 3 000 лв. е глобен кмета на община Симеоновград.

            Засилен контрол е осъществен за спазване на изискванията на ЗООС.

За реализация на инвестиционно предложение без издаден краен административен акт по реда на ЗООС, от РИОСВ-Бургас са съставени АУАН на 2 физическо лице и е наложена имуществена санкция, в размер на 3 500 лв., на „АВИСПАЛ-БГ“ ЕООД, от РИОСВ- Русе са съставени АУАН на „Оргахим“ АД, „ТМ Технолоджи“ АД и физическо лице е глобено със 140 лв. и от РИОСВ-Хасково е глобено с 1 000 лв. физическо лице, а за

неуведомяване на компетентния орган за настъпили изменения относно процедирано инвестиционно предложение, от РИОСВ-Варна е наложена имуществена санкция, в размер на 5 000 лв., на „Алфа 1 Секюритис“ ЕАД.

За нарушение на условие от комплексното разрешително, от РИОСВ-Велико Търново е наложена имуществена санкция, в размер на 20 000 лв., на „Кроношпан България“ ЕООД, от РИОСВ-Пазарджик е съставен АУАН на „Екобулхарт“ ЕООД, от РИОСВ-Пловдив са съставени АУАН на „ВП Брандс Интернешънъл“ АД и община Пловдив и е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на „КЦМ“ АД, от РИОСВ-Русе са съставени АУАН на „Оргахим Резинс“ АД (3 бр.) и „Новал 1“ ЕООД, от РИОСВ-София е наложена имуществена санкция, в размер на 150 000 лв., на „ТЕЦ - Бобов дол“ АД, от РИОСВ-Стара Загора е съставен АУАН на „Брикел“ ЕАД и е санкционирано с 10 000 лв. „ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД, от РИОСВ-Хасково са наложени имуществени санкции на общините Хасково (1 500 лв.) и Кърджали (1 000 лв.), а от РИОСВ-Шумен е санкционирана с 10 000 лв. община Шумен.

От РИОСВ-Пазарджик е извършено пломбиране на пещ на „ПФБ Пресо Фондал България“ ЕООД, с цел поддържане капацитета на инсталацията под регламентираните прагове, изискващи наличие на комплексно разрешително.

За неизпълнение на дадени предписания, от РИОСВ-Русе са съставени АУАН на физическо лице, „Де Ес Бе – ледър“ ЕООД и „Екон – 91“ ООД и физическо лице е глобено с 5 000 лв., от РИОСВ-София са наложени 2 имуществени санкции, всяка в размер на 5 000 лв., на „Еуро Мотърс 10“ ЕООД, от РИОСВ-Стара Загора са съставени по 2 АУАН на „Беленски“ ЕООД и община Мъглиж и са санкционирани „Беленски“ ЕООД (2 000лв.), Земеделски институт – Стара Загора (2 000 лв.) и физическо лице (4 400 лв.), от РИОСВ-Хасково са съставени АУАН на община Симеоновград и „Бест Козметикс“ ЕООД и е глобен кмета на община Хасково с 2 300 лв., а от РИОСВ-Шумен е съставен АУАН на физическо лице и е санкционирано с 2 000 лв. „Гроугрийн България“ ООД.

Контрол е осъществен и за спазване на определените режими в защитените територии и зони.

От РИОСВ-Варна са извършени 45 проверки за спазване на определените режими в защитените територии и зони. За констатирано наршуние е съставен АУАН на физическо лице. Приложени са и ПАМ на общините Провадия и Крушари за спиране на дейности, свързани с обработка на земята на териториите на защитени зони.

За нарушения на определените режими в защитените територии и зони, от РИОСВ-Бургас са съставени АУАН на 4 физически лица, наложена е имуществена санкция, в размер на 1 000 лв., на „Планета 89“ ЕООД и физическо лице е глобено с 500 лв., от РИОСВ-Велико Търново са съставени АУАН на 2 физически лица, от РИОСВ-Монтана са глобени 2 физически лица, в общ размер на 800 лв., от РИОСВ-Пазарджик са съставени АУАН на 2 физически лица, от РИОСВ-София са глобени 2 физически лица, в общ размер на 3 000 лв., от РИОСВ-Хасково със 100 лв. е глобено физическо лице, а от РИОСВ-Шумен е съставен АУАН на физическо лице, физическо лице е глобено със 150 лв. и е санкционирана с 400 лв. Земеделска кооперация „Овчарово“.

За неправомерно притежаване на екземпляри от защитени животински видове, от РИОСВ-Пловдив са съставени АУАН на 2 физически лица и от РИОСВ-Хасково с по 50 лв. са глобени 2 физически лица, а за неправомерно притежаване на препарирани екземпляри от защитени животински видове, от РИОСВ-Смолян са глобени 2 физически лица, в общ размер на 500 лв.

            За съхранението на билки в билкозаготвителен пункт без издадено позволително, от РИОСВ-Враца са съставени АУАН на 2 физически лица.

 

Ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността

Качеството на заустваните в повърхностни водни обекти отпадъчни води от канализационните системи на селата Манолич и Вълково и от дейността на „ВИН.С Индустрийс“ ООД е приведено в съответствие с изискванията.

Възстановена е нормалната работа на ПСОВ-Борино, ПСОВ-Ваклиново и ПСОВ-Жижево.

Преустановено е задимяването и замърсяването на атмосферния въздуха в района на временна площадка за ТБО, в землището на с. Вишеград.

Почистени са замърсени с отпадъци терени в землищата на селата Сливовик, Дондуково, Симеоновец, Мирянци, Кочан, Узунджово, Железник, Габрово, Комунига Горски извор, Скобелево, Брод, Бряст, Странско, Александрово, Скалак, Бараци, Сърница, Татарево, Долно Сираково, Караманци, Сусам и Бисер и на градовете Велинград, Пазарджик, Батановци, Сапарева баня, Хасково и Димитровград.

Екземпляри от защитените животински видове „Ястреб“, „Черношипа ветрушка“,  „Обикновен мишелов“ и „Ням лебед“ са настанени в спасителни центрове за диви животни. По един екземпляр от видовете „Кафяво прилепче“ и „Обикновен мишелов“ са освободени в подходящ за вида район.

Приключено е изпълнението на дейности по Програмата „Младежи за околната среда“.

Отбелязан е Деня на планината (11 декември).