Категории
Министерство

Месечен отчет за контролната дейност на РИОСВ - м. февруари 2023 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ

през месец февруари 2023 г.

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за месец февруари 2023 г. и резултати от извършената контролна дейност

През месец февруари 2023 г. от експертите на 15-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 1 157 проверки на 956 обекта. В рамките на осъществения контрол от РИОСВ са дадени 333 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на мерки.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 75 акта (АУАН), от които 22 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 57 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции на обща стойност 228 150,00 лв.

Наложени са 9 санкции по реда на чл. 69 от ЗООС – за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води, въздух и почви) на обща стойност 444 687,73 лв.

На основание разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), между наказващия орган и нарушителя, за периода, са сключени 22 споразумения на обща стойност 42 420,00 лв.

Постъпилите суми по наложени глоби и санкции (вкл. от еднократни и текущи санкции) са общо 534 790,49 лв. Постъпилите суми от сключени по ЗАНН споразумения между наказващия орган и нарушителя са в размер на 29 540,00 лв.

За периода са наложени 6 принудителни административни мерки (ПАМ).

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно- наказателна дейност

  • Засилен контрол за спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове към него;
  • Контрол на емитерите на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, както и на обектите с издадени комплексни разрешителни.

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност

През месец февруари е осъществен засилен контрол за спазване изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове към него.

За извършване на дейности с отпадъци без издаден разрешителен документ по реда на ЗУО, от РИОСВ-Варна са глобени с по 2 000 лв. 2 физически лица, от РИОСВ-Велико Търново е съставен АУАН на „ВИМ 79“ ЕООД и е глобено с 980 лв. физическо лице, от РИОСВ-Монтана е глобено с 1 400 лв. физическо лице, от РИОСВ-Плевен са съставени АУАН на „Сезони 18“ ЕООД и на физическо лице и е глобено с 2 000 лв. физическо лице, от РИОСВ-София са санкционирани „Омегатрък сървиз“ ЕООД (4 900 лв.) и „Венков Транс“ ООД (7 000 лв.), а от РИОСВ-Стара Загора са съставени АУАН на 5 физически лица и „Георги Груп“ ООД е санкционирано със 7 000 лв.

От РИОСВ-Бургас са утвърдени 32 работни листи за класификация на отпадъците, а от РИОСВ-Варна - 98.

За неизвършена класификация на отпадъците, от РИОСВ-Велико Търново е съставен АУАН на „МАБАК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

За неводене отчетност на отпадъците, от РИОСВ-Плевен е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „Любо Метал“ ЕООД, а от РИОСВ-Шумен са санкционирани, в същия размер, „Еко груп рисайклинг“ ООД и „Соло текстил“ ООД и, с 1 400 лв., „Трансмат Андреев“ ЕООД.

За смесване на различни видове опасни и неопасни отпадъци, от РИОСВ-Русе е наложена имуществена санкция, в размер на 15 000 лв., на „Оргахим“ АД.

За нерегламентирано изгаряне на отпадъци, от РИОСВ-Велико Търново е съставен АУАН и е санкционирано с 980 лв. „ХЕРАЛД“ ЕООД.

За неорганизиране на система за разделно събиране на МРО, от РИОСВ-Стара Загора са съставени АУАН на кметовете на общините Павел баня и Котел.

От РИОСВ-Бургас е наложена еднократна санкция, в размер на 439 171.20 лв., на „Лукойл-България” ЕООД за замърсяване на земна повърхност.

През месеца е осъществен и засилен контрол на емитерите на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

За ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води без издадено разрешително по реда на Закона за водите, от РИОСВ-Благоевград е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на община Рила, от РИОСВ-Бургас са наложени имуществени санкции на община Царево (2 бр., всяка в размер на 3 000 лв.) и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас (4 000 лв.), от РИОСВ-Велико Търново е съставен АУАН на ЕТ „Кали - Румен Романов“, а от РИОСВ-Стара Загора са съставени АУАН на „Стара Загора Проект“ ЕООД и „Шоко Тим“ ООД и е санкционирана община Твърдица с 2 000 лв.

За заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект с показатели, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване на отпадъчните води, са наложени текущи месечни санкции от РИОСВ-Бургас на община Поморие (32 лв.), от РИОСВ-Монтана – на „Компас“ ЕООД (102,42 лв.), от РИОСВ-Плевен - на община Тетевен (1 131 лв.), а от РИОСВ-Хасково – на ,,В и К“ ЕООД, гр. Хасково (1 931 лв. - еднократна). За същото нарушение, от РИОСВ-София са наложени имуществени санкции на Столична община  (2 000 лв.), „ВиК-София“ ЕООД (3 000 лв.) и „ВиК-Дупница“ ЕООД (9 000 лв.).

За неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на съоръжения, от РИОСВ-Благоевград е съставен е АУАН на „АГРОМАХ ПРОДАКШЪН“ EООД, а от РИОСВ-Пловдив – на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив.

За неизвършен собствен мониторинг на отпадъчните води, от РИОСВ-Благоевград е санкционирана с 500 лв. РИЛСКА СВ. ОБИТЕЛ – РИЛСКИ МАНАСТИР.

Извършен е планирания контрол на обектите с издадени комплексни разрешителни.

За неизпълнение на условие от комплексното разрешително, от РИОСВ-Пловдив е наложена имуществена санкция, в размер на 12 000 лв., на община Пловдив, от РИОСВ- Русе са наложени 3 имуществени санкции, в общ размер на 50 000 лв., на „Оргахим Резинс“ АД, от РИОСВ-София са съставени 2 АУАН на „ТЕЦ Бобов дол“ АД и е наложена имуществена санкция, в размер на 20 000 лв., на „Топлофикация Перник“ АД, от РИОСВ-Стара Загора е съставен АУАН на „Маями ББ“ ЕООД, а от РИОСВ-Шумен е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на „Родна индустрия – 91“ ЕООД.

За нарушения на ЗООС, от РИОСВ-Русе са наложени 2 имуществени санкции, в общ размер на 20 000 лв., на „Оргахим“ АД.

За реализация на инвестиционно предложение без проведена процедура по реда на Глава шеста от ЗООС, от РИОСВ-Русе са съставени 2 АУАН на физическо лице. За същото нарушение, от РИОСВ-Бургас са приложени 4 ПАМ, с които е спрян достъпа и ползването на обектите, реализирани в поземлени имоти с идентификатори 81178.50.68,  81178.50.69,  81178.50.55,  81178.50.56, 81178.50.70,  81178.50.71, 81178.50.57, 81178.50.58, 81178.50.65 и 81178.50.66 по КК на гр. Черноморец, стопанисвани от „Хитиком“ ЕООД, „Мартен груп“ ЕООД, „Бул акуа“ ЕООД и „Клише“ ЕООД.

За нарушаване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества и смеси, от РИОСВ-Велико Търново е съставен АУАН на „МИО“ ООД, а от РИОСВ-Пловдив - на „Галванотех“ ЕООД.

Осъществен е и контрол за спазване на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове към него.

За неорганизирано изпускане на емисии в атмосферния въздух, от РИОСВ-Велико Търново е съставен АУАН и е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „ТОПЛОФИКАЦИЯ – ГАБРОВО” ЕАД.

От РИОСВ-Варна е извършена оценка на 15 доклада за резултати от извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и на 20 доклада за резултати от извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ-Бургас – на 16 доклада за резултати от извършени СНИ и 8 доклада за резултати за извършени СПИ, а от РИОСВ-Враца – на 6 доклада да резултати от извършени СНИ и 12 доклада за резултати за извършени СПИ.

От РИОСВ-Пловдив са обработени 453 годишни отчета за флуосъдържащи парникови газове.

За неподдържане на досие на стационарното хладилно оборудване, заредено с флуосъдържащи парникови газове, от РИОСВ-Велико Търново е санкционирано със 700 лв. „МЕГАДОМ” ООД.

От РИОСВ-Благоевград е приложена ПАМ чрез запечатване на газотурбинен компресорен агрегат на площадката на Компресорна станция „Петрич“, експлоатиран от „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Контрол е осъществен за спазване на изискванията на Закона за защитените територии.

От инспекциите в градовете Благоевград, Варна, Пазарджик и Хасково са извършени 102 проверки за спазване на определените режими в защитените територии и зони. Съставен е АУАН на физическо лице и е приложена ПАМ за спиране на всички дейности, свързани с обработка на земята, с изключение на паша, косене и дейности за възстановяване на приоритетен за опазване тип природно местообитание 62C0* „Понто-Сарматски степи“, в територия, попадаща в границите на поземлени имоти в землището на с. Българево.

За нарушаване на определените режими в защитените територии и зони, от РИОСВ-Бургас е съставен АУАН на ТП „ДЛС-Несебър“ и с по 100 лв. са глобени 7 физически лица, от РИОСВ-Монтана с 200 лв. е глобено физическо лице, от РИОСВ-Пазарджик е съставен АУАН на Южноцентрално държавно предприятие–Смолян, от РИОСВ-Пловдив с 2 000 лв. е глобено физическо лице, от РИОСВ-Стара Загора с по 300 лв. са глобени 2 физически лица, а от РИОСВ-Шумен, в същия размер, е глобено физическо лице.

За неправомерно притежаване на екземпляри от защитени животински видове, от РИОСВ-Пловдив със 100 лв. е глобено физическо лице.

От РИОСВ-Плевен са извършени проверки на 12 защитени дървета от видовете „Летен дъб“ и „Полски бряст“.

За събиране на лечебни растения без издадено позволително по реда на Закона за лечебните растения, от РИОСВ-Враца са глобени едно физическо лице със 100 лв., а друго – с 200 лв.

За непредставяне на отчет за добитите количества от лечебни растения за 2022 г., от РИОСВ- Шумен са съставени по едни АУАН на ДЗЗД „Хербавис“ и „Панко 67“ ЕООД и 6 АУАН на 5 физически лица и ДЗЗД „Хербавис“ е санкционирано с 210 лв.

За неизпълнение на предписания, от РИОСВ-Бургас е санкциониран с 1 400 лв. ЕТ „Бажо-Наско Атанасов“, от РИОСВ-Варна са съставени АУАН на „Екофлуид“ ЕООД (2 бр.), „Съншайн Холидейс“ ЕАД, „Долче Вита 2007“ АД и „Делта Палас Прим“ ЕООД, от РИОСВ-Велико Търново е съставен АУАН на „ТОПЛОФИКАЦИЯ – ГАБРОВО” ЕАД, от РИОСВ-Плевен – на „Костов Мега Металс“ ЕООД, община Луковит, физическо лице и Кооперация „Зора“ и община Угърчин е санкционирана с 1 400 лв., от РИОСВ-Русе са съставени АУАН на ,,Ивиоˮ ЕООД, „БОРЕАЛИС Л.А.Т. БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и физическо лице, от РИОСВ-София е глобен кмета на община Кюстендил, в общ размер на 20 000 лв., и физическо лице с 2 000 лв., от РИОСВ-Хасково са съставени АУАН на ВИ „Малката звезда“ ООД и общините Симеоновград и Хасково, а от РИОСВ-Шумен са съставени АУАН на „Био Енигма“ ЕООД, „Генезис Юръп“ ЕООД и „Хан Омуртаг“ АД и „РВ МЕТАЛ“ ЕООД е санкционирано с 2 000 лв.

 

Ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността

Качеството на заустваните в повърхностни водни обекти отпадъчни води от канализационните системи на селата Граматиково и Бръшлян, на Лесопарк „Росенец“ (Зона Хижи) и на Винарна „Шато Сунгурларе“ и от месопреработвателно предприятие в с. Ерден, е приведено в съответствие с изискванията.

Преустановено е изтичането на отпадъчни води от кравеферми в селата Змеица и Крепост.

Почистени са замърсени с отпадъци терени в землищата на селата Злокучене, Свобода, Бойно, Кьосево, Върбен, Островец, Бенковски, Бленика, Пенево и Перперек и на градовете Смолян, София, Кърджали и Хасково.

Екземпляри от защитените животински видове „Горска ушата сова“, „Мишелов“,  „Ястреб“, „Горска улулица“, „Сова“, „Керкенез“, „Бухал“ и „Орел“ са настанени в спасителни центрове за диви животни. Екземпляр от вида „Малък ястреб“ е освободен в подходящ за вида район. Екземпляр от вида „Средиземноморско прилепче“ е предоставен за препариране на Регионален исторически музей, гр. Русе.

Отбелязан е Световния ден на влажните зони (2 февруари).