Категории
Министерство

Месечен отчет за контролната дейност на РИОСВ - м. май 2023 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ

през месец май 2023 г.

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за месец май 2023 г. и резултати от извършената контролна дейност

През месец май 2023 г. от експертите на 15-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 2 105 проверки на 1 822 обекта. В рамките на осъществения контрол от РИОСВ са дадени 532 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на мерки.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 107 акта (АУАН), от които 26 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 62 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции на обща стойност 195 870,00 лв.

Наложени са 10 санкции по реда на чл. 69 от ЗООС – за констатирани замърсявания на компонентите на околната среда (води и въздух) на обща стойност 1 468,07 лв.

На основание разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), между наказващия орган и нарушителя, за периода, са сключени 21 споразумения на обща стойност 27 755,00 лв.

Постъпилите суми по наложени глоби и санкции (вкл. от еднократни и текущи санкции) са общо 175 728,48 лв. Постъпилите суми от сключени по ЗАНН споразумения между наказващия орган и нарушителя са в размер на 21 525,00 лв.

За периода са наложени 3 принудителни административни мерки (ПАМ).

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно- наказателна дейност

  • Засилен контрол за спазване изискванията на ЗООС;
  • Контрол на кметовете на общините и кметствата във връзка с изпълнение на задълженията им за прилагане на мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места.

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност

          През месец май е осъществен засилен контрол за спазване на изискванията на ЗООС.

За реализация на инвестиционно предложение без влязъл в сила краен административен акт, издаден по реда на Глава шеста от ЗООС, от РИОСВ-Русе е наложена имуществена санкция, в размер на 5 000 лв., на „ЕЛИКА ЯРД“ ООД.

За  одобряване на ПУП-ПРЗ без влязъл в сила краен административен акт, издаден по реда на Глава шеста от ЗООС, от РИОСВ-Монтана е глобен с 140 лв. кмета на община Лом.

За неизпълнение на условие от административен акт, издаден по реда на Глава шеста от ЗООС, от РИОСВ- Велико Търново е съставен АУАН и е санкционирано с 1 400 лв. „БУЛ ЛЕС-2012“ ЕООД, а от РИОСВ-Монтана е съставен АУАН на „Хот пелет“ ООД.

За неизпълнение на условие от комплексното разрешително, от РИОСВ-Бургас е съставен АУАН на „ВИН.С Индустрийс“ ООД, от РИОСВ-Враца са съставени 2 АУАН на „Екопроект” ООД, от РИОСВ-Пловдив е съставен АУАН на „КЦМ“ АД, от РИОСВ-София е наложена имуществена санкция, в размер на 50 000 лв., на „Топлофикация - Перник“ АД, от РИОСВ-Стара Загора са съставени 2 АУАН на „Брикел“ ЕАД, а от РИОСВ- Хасково е наложена еднократна санкция, в размер на 285 лв., на „Горубсо – Кърджали“ АД.

От РИОСВ-Русе са оценени 63 годишни доклада по околна среда, а от РИОСВ-Стара Загора – 42.

За непредставяне на годишен доклад по околна среда, от РИОСВ-Русе са съставени АУАН на СД „МАРВАС-90-ФРЕНКЕВИ С-ИЕ“, „ФРИ-БГ“ ЕООД, „ЕЛ ДЖИ 15“ ЕООД и

„ЗО-ЗАМ“ ЕООД.

От РИОСВ-Русе е приложена ПАМ спрямо „Биовет“ АД, клон Разград, чрез пломбиране на съоръжения на складова база за съхранение на течни и прахообразни суровини, площадка гр. Разград.

          През месеца е осъществен засилен контрол на кметовете на общините е кметствата за изпълнение на задълженията им за прилагане на мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места.

От РИОСВ-Бургас са извършени 27 проверки за нерегламентирани замърсявания с отпадъци на населени места и землищата им, общинска пътна мрежа и републиканска пътна мрежа на общините Малко Търново, Карнобат, Сунгурларе, Поморие, Средец, Созопол, Айтос, Приморско и Несебър.

За непредприемане на мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места, от РИОСВ-Благоевград е съставен АУАН на кмета на община Гърмен, от РИОСВ-Монтана са съставени АУАН на кметовете на с. Мърчево и община Монтана и на кметския наместник на с. Воднянци и кметът на с. Мърчево е глобен с 980 лв., от РИОСВ-София с 3 000 лв. е глобен кмета на район „Връбница“, а от РИОСВ-Стара Загора са съставени 2 АУАН на кмета на община Сливен.

За извършване на дейности с отпадъци без издаден разрешителен документ по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), от РИОСВ-Бургас е глобено с 1 400 лв. физическо лице, от РИОСВ-Варна с по 2 000 лв. са глобени 2 физически лица, от РИОСВ-Пловдив е съставен АУАН на „Тансер 1“ ЕООД, от РИОСВ-Русе е съставен АУАН и е санкционирано с 4 900 лв. „НАДИН 22“ ЕООД, от РИОСВ-Смолян е глобено с 500 лв. физическо лице, от РИОСВ-София е наложена имуществена санкция, в размер на 7 000 лв., на „Хийт Енерджи“  ЕООД, от РИОСВ-Стара Загора е съставен АУАН на физическо лице и други 2 физически лица са глобени, всяко в размер на 1 400 лв., от РИОСВ-Хасково са глобени, в общ размер на 3 500 лв., 2 физически лица, а от РИОСВ-Шумен е глобено физическо лице с 210 лв.

          За неизпълнение на условие от разрешителен документ, издаден по реда на ЗУО, от РИОСВ-Русе е наложена имуществена санкция, в размер на 7 000 лв., на „КОМПАКТ ПАК“ ООД, а от РИОСВ-Шумен е санкционирано с 9 800 лв. „ВиК-Шумен“ ООД.

За нарушения на разпоредбите на ЗУО, от РИОСВ-София са наложени 2 имуществени санкции, в общ размер на 22 000 лв., на „Феникс ЕКО МС“  ЕООД.

          За неводене на отчетност на отпадъците в НИСО, от РИОСВ-Велико Търново са санкционирани, всяко с 1 400 лв., „БУЛКАРТО“ ЕООД и „ГРАНД ПРОДУКШЪН“ ООД, от РИОСВ-Русе е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „МЕЛИ“ ЕООД, а от РИОСВ- Стара Загора е съставен АУАН на „Екопласт Файбър“ АД.

За нерегламентирано изгаряне на отпадъци, от РИОСВ-Велико Търново са съставени АУАН на ЕТ „МЕДЖИК ДИЗАЙН - СВЕТОСЛАВ СТАЙКОВ“ и „ТЕРА- СИМ“ ООД.

От РИОСВ-Благоевград е приложена ПАМ спрямо физическо лице за екологосъобразно третиране на неопасни отпадъци.

За предизвикани вредни изменения на почвата, от РИОСВ-Враца са съставени АУАН на 4 физически лица.

Засилен контрол е осъществен и на емитерите на вредни вещества в атмосферния въздух.

За превишаване на нормите за допустими емисия на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ-Велико Търново е наложена текуща месечна санкция, в размер на 105.52 лв., на „БРАМА” ООД.

За отделяне на неорганизирани емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ-Варна е санкционирано с 350 лв. „Агрополихим“ АД.

От РИОСВ-Варна е извършена оценка на 15 доклада за резултати от извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и на 19 доклада за резултати от извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, а от РИОСВ-Враца – на 6 доклада за резултати от извършени СНИ и на 12 доклада за резултати от извършени СПИ.

За неизвършени СПИ на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ-Благоевград е съставен АУАН на „СЕА КАРС“ ЕООД, от РИОСВ-Бургас са съставени АУАН на „Вулкан Бургас“ ЕООД и „Стоилови“ ООД и с по 100 лв. са санкционирани „Индустриал Комерс Ко“ ЕАД и „Експрес Сервиз“ ООД, от РИОСВ-Хасково с по 200 лв. са санкционирани „Зайчев и син“ ООД и „Агро Омега“ ООД, а от РИОСВ-Шумен са съставени АУАН на „Родна Индустрия 91“ ООД и „Булпор“ ЕООД.

За превишаване на нормата за общи емисии на летливи органични съединения, от РИОСВ-Варна е наложена имуществена санкция, в размер на 5 000 лв., на „Агро Плант Инвест“ ЕООД, а за непредставяне на отчет за оборудването, заредено с флуорсъдържащи парникови газове, са съставени АУАН на „Адрес недвижими имоти“ АД, „Балконф“ ЕООД, „Блейк сий пропърти консултинг“ ЕООД, „Бриз-2“ АД, „Бул аква фиш“ ЕООД и „ВИД 2014“ ЕООД.

          Осъществен е контрол за спазване на изискванията на Закона за водите.

За заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без издадено разрешително по реда на Закона за водите, от РИОСВ-Благоевград е съставен АУАН на  „Винарска изба - Логодаж“ ООД, от РИОСВ-Бургас −  на община Камено и „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД, гр. Бургас, а от РИОСВ-Пловдив – на „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

За неизпълнение на условие от разрешителното за заустване на отпадъчните води, от РИОСВ-Бургас е съставен АУАН на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, от РИОСВ-Пловдив са наложени имуществени санкции на „ВП Брандс Интернешънъл“ АД (2 000 лв.), „ТЕР-М“ ООД (2 000 лв.) и „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД (3 000 лв.), от РИОСВ- Шумен е съставен АУАН  на „ВиК-Шумен“ ООД, а от от РИОСВ-София е санкционирано с 1 000 лв. „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД.

          За превишаване на нормите за съдържание на вредни вещества в заустваните в повърхностен воден обект отпадъчни води са наложени текущи месечни санкции, от РИОСВ-Бургас на „Хелиос Милк“ ЕООД (46 лв.), от РИОСВ-Монтана – на СД „Лаф – Велизаров и Сие“ (148.68 лв.) от РИОСВ-Русе - на „Водоснабдяване и канализация“ ООД (164 лв.), „Имдо“ ООД (206 лв.), от РИОСВ-Хасково - на „Пашов-ЯР“ ЕООД (266 лв.- еднократна), а от РИОСВ-Шумен – на „Милктрейд-БГ“ ООД (26.87 лв.). За същото нарушение, от РИОСВ-Благоевград е наложена имуществена санкция, в размер на 1 000 лв., на „СГРАДОСТРОЕНЕ“ ООД, от РИОСВ-Монтана е санкционирана община Кула със 700 лв., от РИОСВ-Пазарджик е съставен АУАН на „Хрис“ ООД, от РИОСВ-Пловдив –  на „ВМЗ“ ЕАД, а от РИОСВ-Смолян – на „Перперикона“ ООД.

За нарушения на разпоредбите на Закона за водите, от РИОСВ-Хасково са съставени 2 АУАН и е санкционирано, в общ размер на 700 лв., „В и К“ ООД.

Осъществен е и контрол за спазване на изискванията на Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии.

В РИОСВ-Бургас са постъпили 25 сигнала в обхвата на биологичното разнообразие, от които преобладават за бедстващи, ранени или мъртви видове. На постъпилите сигнали е реагирано своевременно и са предприети действия, в т.ч. и със съдействието на други компетентни органи.

От РИОСВ-Смолян са извършени 24 проверки във връзка със сигнали за нанесени щети от кафява мечка върху селскостопанското имущество. При проверките е установено, че всички щети са нанесени от кафява мечка.

За извършване на нерегламентирани дейности с лечебни растения, от РИОСВ-Русе е съставен АУАН на физическо лице.

За непредставяне на информация за изкупените, реализираните и наличните количества лечебни растения, от РИОСВ-Плевен със 100 лв. е глобено физическо лице, от РИОСВ-Русе, в същия размер, са глобени 2 физически лица, а от РИОСВ-Шумен е санкционирано с 300 лв. „Панко 67“ ЕООД и 5 физически лица, в общ размер на 950 лв.

          От инспекциите в градовете Варна и Русе са извършени 108 проверки за спазване на определените режими в защитените територии и зони.

          За нарушения на определените режим в защитените територии и зони, от РИОСВ-Бургас са съставени АУАН на 2 физически лица, „Джедар“ ЕООД и „Панорама-2000“ ЕООД (2 бр.), а от РИОСВ-Монтана са съставени АУАН на 4 физически лица и 4 физически лица са глобени, в общ размер на 870 лв.

          От РИОСВ-Велико Търново е приложена ПАМ спрямо община Горна Оряховица да не се издават позволителни за сеч и да не се извършва сеч в горски подотдел 226-щ1 по действащата инвентаризация на горите в община Горна Оряховица до края на периода на действие на Горскостопанския план на горските територии и земеделските територии, придобили характеристика на гора, собственост на общината.

За неизпълнение на предписания, от РИОСВ-Благоевград е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „ТОТИ 88“ ЕООД, от РИОСВ-Варна е съставен АУАН  на кмета на община Долни Чифлик, от РИОСВ-Велико Търново с 2 000 лв. е санкционирано „Кроношпан България“ ЕООД, от РИОСВ-Враца са съставени АУАН на общините Враца, Козлодуй и Борован и община Враца е санкционирано с 2 000 лв., от РИОСВ-Монтана са съставени АУАН на кметовете на общините Бойчиновци (2 бр.), Берковица, Димово и Вършец и на „Гло Брокер“ ЕООД, от РИОСВ-Русе са съставени АУАН на „ОРГАХИМ РЕЗИНС“ АД, „ИНЕРТ“ ООД и „ТОНИ-М-2021“ ЕООД, от РИОСВ-Стара Загора са съставени 4 АУАН на „Евротекстил“ ООД, от РИОСВ-Хасково са съставени АУАН на физическо лице и на община Кърджали и са санкционирани „ВИ Малката звезда" ООД (1 000 лв.) и община Хасково (2 000 лв.), а от РИОСВ-Шумен са съставени АУАН на физическо лице, „Генезес Юръп“ ЕООД (3 бр.), „Водоснабдяване и Канализация Шумен“ ООД, кмета на община Омуртаг, община Омуртаг и кмета на община Антоново и са санкционирани „Генезис Юръп“ ЕООД (3 000 лв.), „Био Енигма“ ЕООД (2 000 лв.) и физическо лице  (2 000 лв.).

 

Ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността

Преустановено е замърсяването на атмосферния въздух от дейността на „Прото“ ООД.

Преустановено е изтичането на отпадъчни води в р. Дервишка в урбанизираната част на гр. Велики Преслав.

Качеството на заустваните в повърхностни водни обекти отпадъчни води от канализационните системи на селата Граматиково и Бръшлян, от месопреработвателно предприятие в с. Ситово и от Винарна с хотелски комплекс в с. Лесковец е приведено в съответствие с изискванията.

Извършено е  пломбиране на аварийния савак на вход на ПСОВ на гр. Вършец.

Почистени са замърсени терени с отпадъци в землищата на селата Драганово, Хаджидимитрово, Морава, Царевец, Алендарово, Калугерово, Росен, Чифлик, Крепост,. Пропаст и Житница и на градовете Долна Оряховица, Велинград, Костандово, Пазарджик, Панагюрище и Хасково. Почистени са замърсени площи с отпадъци в сервитутите на пътищата от републиканска пътна мрежа на територията на общините Лъки, Сатовча и Смолян.

Възстановена е хидроизолацията на Б – Б кубове, в които се съхраняват продукти за растителна защита с изтекъл срок на годност, на площадка в гр. Бойчиновци. 

Екземпляри от защитените животински видове „Таралеж“, „Обикновена кукумявка“, „Бял щъркел“, „Горска ушата сова“, „Чухал“, „Домашна червеноопашка“, „Керкенез“, „Бързолет“, „Папуняк“, „Белоопашат мишелов“, „Голям пъстър кълвач“, „Малък воден бик“, „Бухал“, и „Осояд“ са настанени в спасителни центрове за диви животни, Екземпляри от видовете „Домашна кукумявка“ и  „Бързолет“ са пуснати на свобода, в подходящ за вида район. Екземпляр от вида „Средиземноморско прилепче“ е предоставен за препариране на Регионален исторически музей, гр. Русе.

Извършено е обозначаване на границите и поставяне на указателни табели в ПЗ „Пещера Лястовица“.

Отбелязани са Европейския ден на „Натура 2000“, Международния ден на биологичното разнообразие и Световния ден на пчелите.