Категории
Министерство

Месечен отчет за контролната дейност на РИОСВ - м. март 2023 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ

през месец март 2023 г.

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за месец март 2023 г. и резултати от извършената контролна дейност

През месец март 2023 г. от експертите на 15-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 1 881 проверки на 1 625 обекта. В рамките на осъществения контрол от РИОСВ са дадени 810 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на мерки.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 112 акта (АУАН), от които 9 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 53 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции на обща стойност 296 800,00 лв.

Наложени са 8 санкции по реда на чл. 69 от ЗООС – за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води и въздух) на обща стойност 1 689,64 лв.

На основание разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), между наказващия орган и нарушителя, за периода, са сключени 27 споразумения на обща стойност 50 610,00 лв.

Постъпилите суми по наложени глоби и санкции (вкл. от еднократни и текущи санкции) са общо 130 178,14 лв. Постъпилите суми от сключени по ЗАНН споразумения между наказващия орган и нарушителя са в размер на 43 400,00 лв.

За периода са наложени 3 принудителни административни мерки (ПАМ).

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно- наказателна дейност

  • Засилен контрол за спазване на определените режими в защитените територии и зони, както и по компонент „води“;
  • Последващ контрол за изпълнение на дадени предписания

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност

През месец март е осъществен засилен контрол за спазване на определените режими в защитените територии и зони,

От инспекциите в градовете Благоевград, Варна, Пазарджик и Русе са извършени 148 проверки за спазване на определените режими в защитени територии и зони. За констатирани нарушения е съставен АУАН на „Б-104“ ЕООД, „Мертур“ АД е санкционирано с 500 лв. и 2 физически лица са глобени с по 100 лв.

За нарушения на определените режими в защитените територии и зони, от РИОСВ-Бургас са съставени по 2 АУАН на 2 физически лице, по 1 АУАН на 3 физически лица, 2 физически лица са глобени с по 100 лв. и „ЕКСПРЕС СТРОЙ 82“ ООД е санкционирано с 2 000 лв.

От РИОСВ-Плевен са извършени 6 проверки на защитени дървета от видовете „Бяла черница“, „Цер“, „Летен дъб“ и „Бяла топола“.

От РИОСВ-Смолян са извършени 9 проверки по сигнали за нанесени щети върху селскостопанско имущество или домашни животни от кафява мечка При проверките е установено че 8 от щетите са нанесени от кафява мечка, а за 1 брой щета не може да потвърди, че е нанесена от мечка.

За не представяне на отчет за добитите количества от лечебни растения, от РИОСВ- Плевен е съставен АУАН  на физическо лице, а от РИОСВ-Шумен са съставени АУАН на ЕТ „Самодива - Димка Ненова“, „СЕФА - 2016“ ЕООД, „Алтея - 2017“ ЕООД, „СОНЧЕС“ ЕООД, ЕТ „Мелек – Фердун Хамид“, ЕТ „Алина Христова-2008-ПХ“, „Агро Органик Трейд“ ЕООД и на 21 физически лица, 3 физически лица са глобени с по 100 лв. и 1 със 700 лв.

През месеца е засилен последващия контрол за изпълнение на дадени предписания.

За неизпълнение на предписания, от РИОСВ-Бургас е съставен АУАН на „Пятница 13“ ЕООД, от РИОСВ-Варна са санкционирани с по 1 400 лв. „Съншайн Холидейс“ ЕАД, „Долче Вита 2007“ АД, „Делта Палас Прим“ ЕООД и „Екострой“ АД и с по 2 000 лв. „Екофлуид“ ЕООД и „Транс Кат“ ЕООД, от РИОСВ- Велико Търново е съставен АУАН на „Кроношпан България“ ЕООД, от РИОСВ-Враца – на кмета на община Бяла Слатина, от РИОСВ-Русе са санкционирани „ИВИО“ ЕООД (2 000 лв.) и „БОРЕАЛИС Л.А.Т. БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (1 400 лв.), от РИОСВ-Стара Загора са наложени 2 имуществени санкции, в общ размер на 5 300 лв., на „Беленски“ ЕООД, а от РИОСВ- София са санкционирани „Венкова Транс“ ООД (5 000 лв.), кмета на община Кюстендил (10 000 лв.), „Хамър Груп“ ООД (5 000 лв.) и „Еко Тръст България“ ООД (2 000 лв.).

Засилен контрол е осъществен и по компонент „води“.

За ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води без издадено разрешително по реда на Закона за водите, от РИОСВ-Благоевград е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на община Симитли, от РИОСВ-Велико Търново е санкционирано с 1 400 лв. „ЗОРНИЦА - КОМЕРС“ ООД, а от РИОСВ-Пловдив е съткаъвен АУАН на „Строймаш“ ЕООД.

За неизпълнение на условие от издаденото разрешително за заустване на отпадъчните води, от РИОСВ-Бургас е наложена имуществена санкция, в размер на 2 500 лв., на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, а от РИОСВ-Стара Загора са санкционирани с по 1 400 лв., „Шоко Тим“ ООД и „Стара Загора Проект“ ЕООД.

За превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване на отпадъчните води, са наложени текущи месечни санкции от РИОСВ-Бургас на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД, гр. Бургас (126 лв., 31 лв. и 99 лв.) и на община Бургас (11 лв.), от РИОСВ-Монтана – на „Кариана“ ЕООД (344,92 лв.) и на „Аркус“ АД (340,72 лв.), от РИОСВ-Русе - на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД (613 лв.), а от РИОСВ-Смолян – на община  Рудозем (124 лв.). За същото нарушение, от РИОСВ-Бургас е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, от РИОСВ-Монтана е съставен АУАН на община Кула, от РИОСВ-Пловдив са съставени АУАН на „Нова трейд“ ЕООД, „Бяла река - ВЕЦ“ ООД, „Галус-2004“ ЕООД и „ИТД“ ЕООД и е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „Новомес комерс 1“ ЕООД, от РИОСВ-Смолян е съставен АУАН на „Родопи Еко Проджект“ ЕООД, а от РИОСВ-София е наложена имуществена санкция, в размер на 1 700 лв., на „Ди Ви Би“ ООД.

За неподдържане на съоръжения в техническа и експлоатационна изправност, от РИОСВ-Монтана е съставен АУАН на „Компас“ ЕООД.

За заустване на отпадъчни води без същите да са пречистени в изградени и приети по установения ред ПСОВ, от РИОСВ-Хасково са санкционирани „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково, в общ размер на 1 050 лв., и община Кърджали, в размер на 7 000 лв.

 Контрол е осъществен за спазване на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове към него.

От РИОСВ-Бургас е извършена оценка на 27 доклада за резултати за извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и 26 доклада за резултати за извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ-Варна  - на 16 доклада за резултати от извършени СПИ и 30 доклада за резултати от извършени СНИ, а от РИОСВ-София – 30 доклада за резултати от извършени СПИ и 25 доклада за резултати от извършени СНИ.

За не извършени СПИ на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ-Благоевград е съставен АУАН на „ТОПИК 2012” ЕООД, от РИОСВ-Велико Търново – на ,,Топлофикация-Габрово“ ЕАД, а от РИОСВ-Русе – на „ДЕЙЗИ ДИЗАЙН“ ЕООД.

За изпускане на неорганизирани емисии в атмосферния въздух, от РИОСВ-Варна е съставен АУАН на „Агрополихим“ АД.

От РИОСВ-Пловдив е извършен анализ на 167 годишни отчета за флуосъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества.

От РИОСВ-Велико Търново е приложена ПАМ за спиране производствената дейност на котлоагрегат на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД.

Контрол е осъществен и за спазване на законодателството в областта на управление на отпадъците.

За извършване на дейности с отпадъци без издаден разрешителен документ по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), от РИОСВ-Благоевград са съставени АУАН на ЕТ „АТАНАС СЕКУЛОВ И СИНОВЕ“ и „ТОПИК 2012” ЕООД, от РИОСВ-Варна е санкционирано с 4 900 лв. „Кресметал“ ЕООД, от РИОСВ-Велико Търново - „ВИМ 79“ ЕООД с 980 лв., от РИОСВ-Монтана е съставен АУАН и е санкционирано с 4 900 лв. „ДГ Скрап“ ЕООД, от РИОСВ-Плевен е съставен АУАН на физическо лице, от РИОСВ-Стара Загора са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 7 000 лв., на „Драголов Ауто“ ЕООД и „Биг-Фрукт“ ЕООД, от РИОСВ-София е наложена имуществена санкция, в същия размер, на „МК ТРАНС 2010“ ЕООД, от РИОСВ-Хасково е съставен АУАН на физическо лице, а от РИОСВ-Шумен – на „СТОРМ ТРАНСПОРТ“ ЕООД

От РИОСВ-Бургас са утвърдени 62 работни листи за класификация на отпадъците.

За нарушения на ЗУО, от РИОСВ-Стара Загора са съставени 2 АУАН и е санкционирано, в общ размер на 6 300 лв., „Стара Загора Проект“ ЕООД.

За не извършена класификация на отпадъците, от РИОСВ-Велико Търново е наложени имуществена санкция, в размер на 1 400 лв., на „МАБАК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, а за нерегламентирано изгаряне на отпадъци е съставен АУАН на „Проджект България Агро Груп“ ООД.

За не прилагане на мерки за недопускане на изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места, от РИОСВ-Монтана е съставен АУАН и е глобен с 980 лв. кмета на с. Боровци.

От РИОСВ-Пловдив е приложена ПАМ чрез пломбиране на съоръжения за третиране на отпадъци, стопанисвани от „Унитрейд ПВ“ ООД.

От РИОСВ-Враца е съставен АУАН и е наложена имуществена санкция, в размер на 12 000 лв., на „Тошел Агро“ ООД за причинено вредно изменение на почвата.

За нарушение на изискванията за съхранение на опасни химични вещества и смеси, от РИОСВ-Велико Търново е санкционирано с 1 000 лв. „МИО“ ООД.

За реализация на инвестиционно предложение без проведена процедура по реда на ЗООС, от РИОСВ-Бургас е съставен АУАН на физически лица, а от РИОСВ-Русе - на „ЕЛИКА ЯРД“ ООД, а за реализация на изменение на  инвестиционно предложение без да бъде уведомена РИОСВ-Русе, от инспекцията в гр. Русе е съставен АУАН на „ФЕРМАТЪ“ ООД.

От РИОСВ–Монтана е приложена ПАМ за спиране прилагането на ПУП ПЗ за смяна предназначението на Поземлен имот с идентификатор 44238.219.1 по КККР на гр. Лом.

През месеца е извършен планирания контрол на обектите с издадени комплексни разрешителни.

За неизпълнение на условия от комплексното разрешително, от РИОСВ-Варна е съставен АУАН на „Агро сип“ ООД, от РИОСВ-Стара Загора са съставени 5 АУАН на „Брикел“ ЕАД и са наложени имуществени санкции на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД (10 000 лв.) и на „Брикел” ЕАД ( 4 бр., всяка в размер на 10 000 лв.), а от РИОСВ-Хасково са съставени АУАН на „ТЕЦ Марица 3“ АД (2 бр.) и на община Кърджали.

От РИОСВ-София са извършени 5 проверки на „ТЕЦ Бобов дол“ АД. За изпускане на неорганизирани емисии в атмосферния въздух от дейността на обекта, на дружеството е съставен АУАН и са дадени 2 предписания.

 

Ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността

Качеството на заустваните в р. Бели Лом отпадъчни води след ГПСОВ-Разград е приведено в съответствие с изискванията.

Осъществено е превключването към ГПСОВ на водите от Градски колектор „Трети март“, (събиращ промишлените отпадъчни води от Западна промишлена зона на гр. Русе), като е преустановено изпускането на непречистени отпадъчни води в р. Русенски Лом.

Преустановено е изтичането на течна торова фаза в повърхностни водни обекти от животновъдни обекти в гр. Смолян и в с. Славяново.

Почистени са замърсени терени с отпадъци в землищата на селата Леденик, Самоводене, Лозен, Раданово, Караисен, Батак, Сломер, Добромирка, Петко Славейков, Първомайци, Воднянци, Алендарово, Света Петка, Жижево, Кочан, Сатовча, Брягово, Женда, Миладиново, Васил Друмево и Берковски и на градовете Разлог, Велико Търново, Севлиево, Златарица, Лясковец, Дунавци, Септември и. Кърджали и в района на гара Цветино.

Екземпляри от защитените животински видове „Малък ястреб“, „Костенурка“, „Забулена сова“, „Пъстър кълвач“, „Таралеж“ и „Щъркел“ са настанени в спасителни центрове за диви животни.

Върху метални платформи на електрически стълбове са преместени 4 гнезда на щъркели в с. Крушовица и 1 щъркелово гнездо в с. Ъглен.

Взето е участие в Кампанията на МОСВ под мотото „Да сложим точка на замърсяването“.

Отбелязан е Световния ден на водата.