Категории
Министерство

Месечен отчет за контролната дейност на РИОСВ - м. март 2024 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ

през месец март 2024 г.

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за месец март 2024 г. и резултати от извършената контролна дейност

През месец март 2024 г. от експертите на 15-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 1 623 проверки на 1 362 обекта. В рамките на осъществения контрол от РИОСВ са дадени 542 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на мерки.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 83 акта (АУАН), от които 5 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 38 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции на обща стойност 411 510,00 лв.

Наложени са 12 санкции по реда на чл. 69 от ЗООС – за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води и въздух) на обща стойност 23 950,54 лв.

На основание разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), между наказващия орган и нарушителя, за периода, са сключени 16 споразумения на обща стойност 28 560,00 лв.

Постъпилите суми по наложени глоби, имуществени санкции и санкции по чл. 69 от ЗООС, включително по сключени по ЗАНН споразумения между наказващия орган и нарушителя, са в размер на 391 877,71 лв.

За периода има наложени 3 принудителни административна мерки (ПАМ).

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно- наказателна дейност

  • Засилен контрол на емитерите на вредни вещества в атмосферния въздух;
  • Контрол за спазване на изискванията на законодателството в областта за управление на водите.

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност

          През месец март е осъществен засилен контрол на емитерите на вредни вещества в атмосферния въздух.         

За превишаване на нормите за допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух са наложени текущи месечни санкции от РИОСВ-Пловдив на „Джи Ен Си“ ООД (183,55 лв.) и ЕТ „Плеяди-Никола Гунчев (124,26 лв.), а от РИОСВ-Русе  - на „Маккена - 08“ ООД (82 лв.).

От РИОСВ-Бургас са оценени 11 доклада за резултати за извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и 28 доклада за резултати за извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ-Варна – на 15 доклада за резултати от извършени СПИ и 28 доклада за резултати от извършени СНИ, а от РИОСВ-София – на 16 доклада за резултати от извършени СПИ и 13 доклада за резултати от извършени СНИ.

За неизвършени СПИ на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от РИОСВ-Благоевград е санкционирано с 1 400 лв. „ФУРНИР ПЛАСТ“ ЕООД, от РИОСВ- Велико Търново - с 2 000 лв. „Розекс Инк.“ АД, а от РИОСВ-Русе е съставен АУАН на „МТМ“ ООД.

От РИОСВ-Велико Търново е приложена ПАМ - спиране на производствената дейност на парен котел, стопанисван от „Олива“ АД.

От РИОСВ-Пловдив са обработени 260 годишни отчета за използваните количества флуорсъдържащи парникови газове, а от РИОСВ-Русе – 319.

          През месеца засилен контрол е осъществен за спазване на изискванията на законодателството в областта за управление на водите.

За заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без издадено разрешително по реда на Закона за водите от РИОСВ-Благоевград е съставен АУАН на община Банско, от РИОСВ-Смолян – на „Рубелла Бюти“ АД, а от РИОСВ-Шумен – на „Милк про БГ“ ЕООД.

За неизпълнение на условие, поставено в разрешителното за заустване на отпадъчните води, от РИОСВ-Варна и РИОСВ-Пловдив с по 2 000 лв. са санкционирани „Водоснабдяване и канализация Варна“ ООД, „Ретро-М“ ООД и „Грийн Дот“ ЕООД, а от РИОСВ-Шумен – с 350 лв. „Тракиявин“ ООД.

За превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване на отпадъчните води, са наложени текущи месечни санкции от РИОСВ-Бургас на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД, гр. Бургас (429 лв.) и на община Малко Търново (90 лв.), а от РИОСВ-Монтана – на община Грамада (44,26 лв.). За същото нарушение, от РИОСВ-Пловдив са съставени АУАН на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД и „Атик“ ООД, от РИОСВ-Смолян е санкционирано с 2 500 лв. „Горубсо-Мадан“ АД, от РИОСВ-София са наложени имуществени санкции на ,,Водоснабдяване и канализация‘‘ ООД, гр. Перник (2 500 лв.) и ,,Опицвет Милк Трейд‘‘ ЕООД (3 000 лв.), от РИОСВ-Стара Загора са съставени АУАН на „ВиК Сливен“ ООД и община Стара Загора, а от РИОСВ-Шумен – на „ВиК-Шумен“ ООД.

За неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, от РИОСВ-Смолян е съставен АУАН и е наложена имуществена санкция, в размер на 350 лв., на „ДТС СТРИЙМ ПАМПОРОВО“ ООД.

За неизградени пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, от РИОСВ-Хасково са съставени 4 АУАН и е наложена имуществена санкция, в размер на 500 лв., на „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково.

От РИОСВ-Шумен е приложена ПАМ за спиране на производствената дейност по смесване, разфасоване, опаковане и складиране на течни торове на площадка в с. Надарево, стопанисвана „Генезис Юръп“ ЕООД.

          Контрол е осъществен във връзка с екологосъобразното управление на отпадъците.

За извършване на дейности с отпадъци без издаден разрешителен документ по реда на Закона за управление на отпадъците от РИОСВ-Велико Търново е глобено физическо лице с 980 лв., от РИОСВ-Пловдив е съставен АУАН на физическо лице, от РИОСВ-Русе е наложена имуществена санкция, в размер на 20 000 лв., на „Автоморга Спартак“ ЕООД, от РИОСВ-София е наложена имуществена санкция, в размер на 7 000 лв., на ,,Недко Логистик“ ЕООД, от РИОСВ-Стара Загора са съставени АУАН на 3 физически лица, а от РИОСВ-Хасково – на физическо лице.

За неводене на отчетност на отпадъците в НИСО от РИОСВ-Монтана е съставен АУАН на „ЗАИ“ АД и с 1 4000 лв. е санкционирано ОМ „Комунални дейности, а от РИОСВ-Шумен е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв. на „Генезис Юръп“ ЕООД.

От РИОСВ-Бургас са утвърдени 56 работни листи за класификация на отпадъците, от РИОСВ-Варна - 49, от РИОСВ-Велико Търново – 67, а от РИОСВ-Плевен – 70.

За неизвършена класификация на отпадъците от РИОСВ-София е наложена имуществена санкция, в размер на 5 000 лв., на ,,МААРУФ 72‘‘ ЕООД.

За нерегламентирано изгаряне на отпадъци, от РИОСВ-Благоевград е съставен АУАН на „М-Индекоп“ ЕООД, от РИОСВ-Русе е наложена имуществена санкция, в размер на 7 000 лв., на „Берус“ ООД, а от РИОСВ-Шумен – в размер на 1 400 лв., на „Кента“ АД.

За неприлагане на мерки за недопускане изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места от РИОСВ-Монтана е глобен с 980 лв. кмета на с. Сумер.

          Осъществен е планирания контрол на обекти с издадени комплексни разрешителни.

За неизпълнение на условие от комплексното разрешително, от РИОСВ-Благоевград е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на община Петрич, от РИОСВ-Пловдив са съставени АУАН на „Монди Стамболийски“ ЕАД, община Карлово и „ИНСА ОЙЛ” ЕООД, от РИОСВ-София са наложени имуществени санкции на ,,Топлофикация Перник“ АД (30 000 лв.) и ,,ТЕЦ Бобов дол“ АД (120 000 лв.), от РИОСВ-Стара Загора е съставен АУАН и е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на „Брикел“ ЕАД, от РИОСВ-Хасково са съставени АУАН на „ТЕЦ Марица 3“АД и община Хасково и е санкционирана община Хасково с 1 500 лв.

За извършване на дейност без издадено комплексно разрешително, от РИОСВ-Пловдив е наложена имуществена санкция, в размер на 50 000 лв., на „Стомар Инвест“ АД, а от РИОСВ-Стара Загора – на „Енерджи 2” ООД (2 бр., всяка в размер на 50 000 лв.).

          Засилен контрол е осъществен на защитените територии и зони.

От РИОСВ-Варна, РИОСВ-Пазарджик и РИОСВ-Русе са извършени 131 проверки за спазване на определените режими в защитените територии и зони.

От РИОСВ-Бургас са дадени 28 предписания за премахване на обекти в границите на ПЗ „Пясъчни дюни между къмпингите „Златна рибка“ и „Градина“.

За нарушаване на определените режими в защитените територии и зони, от РИОСВ-Бургас са съставени АУАН на 3 физически лица и са санкционирани, в размер на 3 000 лв., Българска фондация „Биоразнообразие“ и „Черноморски солници“ АД и, в размер на 100 лв., 2 физически лица, от РИОСВ-Варна са съставени АУАН на 2 физически лица и „Хоризонт Иванов“ ЕООД, а от РИОСВ-Хасково са глобени, всяко в размер на 100 лв.,  2 физически лица.

От РИОСВ-Велико Търново е приложена ПАМ за спиране от ЕТ „КАЛИ 89 – РУМЕН РОМАНОВ“ добива на инертни материали от речното легло на р. Дунав, в землището на с. Вардим, в границите на Защитена зона „Остров Вардим“.

От РИОСВ-Плевен са извършени 14 проверки на защитени вековни дървета от видовете „Летен дъб“, „Полски клен“, „Дива круша“, „Благун“, „Цер“, „Космат дъб“, „Черна топола“ и „Гледичия“. Установено е, че дърво от вида „Гледичия“ е увредено. За установеното нарушение предстои да бъде съставен АУАН на извършителя.

От РИОСВ-Бургас е съставен АУАН на физическо за неправомерно отглеждана на екземпляри от защитени видове птици.

За непредставяне на информация за изкупените, реализирани и налични количества билки за предходната година, от РИОСВ-Плевен са съставени АУАН на 5 физически лица, от РИОСВ-Русе – на физическо лица, а от РИОСВ-Шумен е съставен АУАН на физическо лице и ,,Герила 2012“ ЕООД е санкционирано с 210 лв.

За неизпълнение на дадено предписание, от РИОСВ-Бургас е съставен АУАН на „Бултравел“ ЕООД, от РИОСВ-Велико Търново е съставен АУАН на „ЕЛ ЗЕТ ВАРНА“ ЕООД и са наложени 2 имуществени санкции, в общ размер на 5 000 лв., на „Розекс Инк.“ АД, от РИОС-Монтана е съставен АУАН на кмет на община Берковица, от РИОСВ-Плевен е глобено с 2 000 лв. физическо лице, от РИОСВ-Пловдив е наложена имуществена санкция, в размер на 5 000 лв., на „Харис 2006“ ЕООД, от РИОСВ-Русе е съставен АУАН на „Оргахим“ АД, от РИОСВ-Стара Загора е наложена имуществена снакция, в размер на 3 000 лв., на „Динас” АД, от РИОСВ-Хасково с 2 500 лв. е санкционирано ,,ДИ ЕН ЕС 2020” ЕООД, а от РИОСВ-Шумен е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „Генезис Юръп“ ЕООД.

 

Ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността

Преустановено е замърсяването на атмосферния въздух от дейността на „МУЛТИТРУП” ООД и „Органик Ленд Корпорейщън“ ЕООД.

Качеството на заустваните в повърхностен воден обект отпадъчни води, формиращи се от канализационните системи на с. Пирне, гр. Малко Търново и с. Веселие и от дейността на „Пирин Трейд 2013“ ЕООД и „Биовет“ АД, е приведено в съответствие с изискванията.

Извършено е почистване на отводнителен канал на автомивка, разположена на АМ Тракия, в района на с. Гелеменово.

Почистени са замърсени с отпадъци терени в землищата на селата Върбовка, Арбанаси, Балван, Раданово, Гара Орешец, Огняново, Лозен, Лесичово, Грохотно, Змеица, Боровица, Бял извор, Вишеград и Кошничари, градовете Кърджали и Габрово и КК „Пампорово“.

Екземпляри от защитените животински видове „Сова“, „Градска лястовица“, „Голям ястреб“, „Обикновена ветрушка“, „Бял щъркел“ и „Малък ястреб“ са настанени в спасителни центрове за диви животни. Екземпляр от вида „Таралеж“ е освободен в подходяща за вида среда.

Поставени са информационни табели на защитено вековно дърво в землището на с. Остър камък.

Отбелязани са Световния ден на водата, Световния ден на рециклирането, Световния ден на врабчето и 55 годишнината от обявяването на Резерват „Мантарица“.