Категории
Министерство

Месечен отчет за контролната дейност на РИОСВ - м. ноември 2021 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ

през месец ноември 2021 г.

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за месец ноември 2021 г. и резултати от извършената контролна дейност

През месец ноември 2021 г. от експертите на 15-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 1 735 проверки на 1 523 обекта. В рамките на осъществения контрол от РИОСВ са дадени 418 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на мерки.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 105 акта (АУАН), от които 18 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 91 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции на обща стойност 342 300 лв.

Наложени са и 20 санкции по реда на чл. 69 от ЗООС – за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води и въздух) на обща стойност 31 136,43 лв.

Постъпилите суми по наложени глоби и санкции са общо 210 310,66 лв.

За периода е приложена 1 принудителна административна мярка (ПАМ).

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно- наказателна дейност

  • Засилен контрол на емитерите на вредни вещества в атмосферния въздух;
  • Контрол за спазване на изискванията на законодателството в областта на защитените територии и зони.

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност

            През месец ноември е осъществен засилен контрол на емитерите на вредни вещества в атмосферния въздух.

От РИОСВ Бургас е извършена оценка на 31 доклада с резултати от извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и 14 доклада за извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ Варна – на 16 доклада с резултати от извършени СНИ и 23 доклада с резултати от извършени СПИ, от РИОСВ Пловдив - на 14 доклада с резултати от извършени СПИ, а от РИОСВ София – на 13 доклада с резултати от извършени СНИ и 16 доклада с резултати от извършени СПИ.

За превишаване на нормите за допустими емисии са наложени текущи месечни санкции, от РИОСВ Плевен        на „ХЕДОН” ЕООД (1 835 лв.), от РИОСВ Русе - на „Органик ленд корпорейшън“ ООД (43 лв.), а от РИОСВ Шумен - на “Еко Транс” ЕООД (484,79 лв.).

За неизвършени СПИ, от РИОСВ Пловдив е наложена имуществена санкция, в размер на 500 лв., на „Драгиев и Ко“ ООД, а от РИОСВ Русе - в размер на 100 лв., на  „Скални материали“ АД.

За непредставяне на информация за оборудването, заредено с флуорсъдържащи парникови газове, от РИОСВ Русе са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 1 000 лв., на сдружение „Арт Русчук“, „Еуро и конт“ ЕООД, „Добрич фарма“ ЕООД и „Виктор 33“ ООД.

От РИОСВ Пловдив е наложена имуществена санкция, в размер на 5 000 лв., на „Виридекс“ ЕООД, за това, че през 2020 г. дружеството е пуснало на пазара на ЕС флуорвъглероди, като не е гарантирало спазване на определената квота.

За непредставяне на план за управление на разтворители, от РИОСВ София са наложени 2 имуществени санкции, всяка в размер на 15 000 лв., на „Мастърхуд“ ЕООД.

От РИОСВ Благоевград е приложена ПАМ чрез пломбиране на газотурбинен компресорен агрегат на площадката на Компресорна станция „Петрич“, стопанисвана от  „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД.

През месеца е осъществен и засилен контрол за спазване на изискванията на законодателството в областта на защитените територии и зони.

От екоинспекциите в гр. Бургас и гр. Варна са извършени 103 проверки в границите на защитени територии и зони. При проверките, за нарушения на определените режими в тях, са съставени АУАН на 10 физически лица, ГП „ДЛС-Ропотамо“ и „Модул“ ЕООД, 2 физически лица са глобени с по 50 лв. и са наложени имуществени санкции на  „Т-Арт Продакшън“ ООД (5 000 лв.) и на ЕТ „Геомат-Георги Данаилов“ (3 000 лв.).

            За нарушение на определените режими в защитените зони и територии, от РИОСВ Стара Загора са съставени АУАН на 3 физически лица, от РИОСВ Монтана са глобени, в общ размер 900 лв., 4 физически лица, а от РИОСВ Хасково са наложени имуществени санкции на ,,Еко нътс ООД (100 лв.) и на ,,Алмонд Ленд“ ООД (500 лв.).

            За неправомерно притежаване и предлагане за продажба на екземпляри от защитени животински видове, от РИОСВ Варна е глобено физическо лице със 100 лв., а от РИОСВ Пловдив е съставен АУАН на физическо лице.

Взето е участие в мониторинга на дивата коза.

            Контрол е осъществен и на емитерите на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

За заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без издадено разрешително по реда на Закона за водите, от РИОСВ Бургас са съставени АУАН на „Нурсан Отомотив“ ЕООД и община Камено, от РИОСВ Пловдив е съставен АУАН на „Бул Фито Ойлс“ АД и е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „Анелийка“ ЕООД, от РИОСВ Русе е съставен АУАН на община Ситово, а от РИОСВ Велико Търново с 2 000 лв. е санкциониран ЕТ „Кали - Румен Романов“.

За неизпълнение на условия от издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води, от РИОСВ Бургас са съставени АУАН на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД, гр. Бургас и община Созопол и е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „Парадайз Бийч“ ЕАД, а от РИОСВ Шумен е съставен АУАН на „ВиК-Шумен“ ООД.

За превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване на отпадъчни води, са наложени текущи месечни санкции, от РИОСВ Бургас на община Поморие (2 575 лв.) и на община Бургас (1 837 лв.), от РИОСВ Варна - на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ АД (10 164 лв.) и на „Проучване и добив на нефт и газ“ АД (19 лв.), от РИОСВ Плевен - на „АСТАРТА” ООД (45 лв.), от РИОСВ Русе - на „Биовет“ АД (1 683 лв.), „Фазерлес“ АД (4 410 лв.), община Исперих (748 лв.), „Ейч енд Ес Транспорт България“ ЕООД (1 505 лв.) и „Жити“ АД (171 лв.), от РИОСВ Велико Търново - на „Драгажен Флот – Истър“ АД (2 535,79 лв.) и от РИОСВ Монтана - на община Берковица (16,19 лв.). За същото нарушение, от РИОСВ Русе е съставен АУАН на община Дулово, от РИОСВ София са съставени АУАН на СД „Асро-ЕМ-Асенови с-ие“ и на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, от РИОСВ Шумен с 1 000 лв. е санкционирано „ВиК-Шумен“ ООД, а от РИОСВ Пазарджик е съставен АУАН на „Инерт груп-Септември“ ЕООД.

            За неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на съоръжения, от РИОСВ Благоевград са съставени АУАН на община Струмяни и на „Матанд“  ЕООД, от РИОСВ Смолян - на ЕТ „Красимир Терзиев 2000“ и на „Минерал“ ЕООД, а от РИОСВ Хасково – на община Харманли, ЕТ „Роал – Росен Мусов“ и „Винивел“ ООД.

От РИОСВ Стара Загора е извършено пломбиране на савак на байпасна връзка на ПСОВ Нова Загора.

За извършване на дейности с отпадъци без издаден разрешителен документ по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), от РИОСВ Плевен са съставени АУАН на 3 физически лица, от РИОСВ Пловдив – на „Бавария А и С“ ЕООД и на физическо лице, от РИОСВ Стара Загора са съставени АУАН на ЕТ „Марсилия – Петър Петров“ и на „И Г Сървис“ ЕООД и е наложена имуществена санкция, в размер на 7 300 лв., на „СЪНИ КО“ ООД, от РИОСВ София е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на  „Интерпласт БГ“ ЕООД“, от РИОСВ Благоевград е съставен АУАН на „Дриймс транс“ ЕООД, а от РИОСВ Шумен е съставен АУАН на „НСП-АТ” ЕООД.

За извършване на дейности с отпадъци без регистрация по Търговския закон, от РИОСВ Стара Загора са глобени 6 физически лица, в общ размер 11 300 лв.

            За неизпълнение на условия от издаден разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци, са наложени имуществени санкции, от РИОСВ Бургас на „Феникс Гарант“ ЕООД (7 000 лв.), от РИОСВ Стара Загора - на „ТОМЕКС-СПЕД“ ЕООД (7 300 лв.), а от РИОСВ Шумен - на „Голдън Фийлд“ ООД (7 000лв.).

            За нарушения на ЗУО, от РИОСВ София са наложени 4 имуществени санкции, в общ размер 32 000 лв., на „Екома“ ЕООД.

За неводене на отчетност на отпадъците, от РИОСВ София са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 2 000 лв., на „Кредо Груп“ ЕООД и на „Макс Рисайклинг“ ООД, от РИОСВ Благоевград е съставен АУАН на „ЕН ВИ ГРУП 2“ ЕООД и е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „КОНДЕВ АУТО“ ЕООД, а от РИОСВ Смолян с 2 000 лв. е санкционирано „ГИА“ ЕООД.

За неизвършена класификация на отпадъците, от РИОСВ Русе е санкционирано с 2 000 лв. „Сид грийн“ ООД.

            За неприлагане на мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, са глобени с по 3 000 лв. кметовете на: община Първомай (РИОСВ Пловдив); община Кубрат и селата Беловец и Бисерци (РИОСВ Русе) и район „Банкя“, гр. София, и община Бобошево (РИОСВ София), от РИОСВ Монтана е съставен АУАН на кмета на община Видин, от РИОСВ Шумен е съставен АУАН на кмета на община Нови пазар, а от РИОСВ Враца с 2 000 лв. е глобен кмета на с. Рогозен.

            През месеца е осъществен планирания контрол на обектите с издадени комплексни разрешителни.

За неизпълнение на условие от комплексното разрешително, от РИОСВ Бургас е съставен АУАН на „ВИН.С Индустрийс” ООД, от РИОСВ Русе – на „АДМ Разград“ ЕАД, от РИОСВ Стара Загора са наложени 4 имуществени санкции, в общ размер 44 500 лв., на „Брикел“ ЕАД, от РИОСВ София е наложена имуществена санкция, в размер на 20 000 лв., на „ТЕЦ Бобов дол“ АД, от РИОСВ Хасково са съставени 2 АУАН на „ТЕЦ Марица 3“ АД, от РИОСВ Шумен е наложена имуществена санкция, в размер на 1 000 лв., на „Алкомет” АД, а от РИОСВ Благоевград е наложена текуща месечна санкция, в размер на 506 лв., на община Благоевград.

За неизпълнение на дадени предписания, от РИОСВ Бургас е съставен АУАН на „Климати-Холидей“ ООД, от РИОСВ Пазарджик - на кмета на община Пазарджик, от РИОСВ Плевен – на физическо лице, от РИОСВ Пловдив на кметовете на общините Стамболийски и Раковски, от РИОСВ Русе – на „Полисан“ АД, „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД и физическо лице, от РИОСВ Стара Загора – на „Свежест” ЕООД, физическо лице и „Енерджи-2“ ООД, от РИОСВ Благоевград - на кмета на община Благоевград, от РИОСВ София са съставени АУАН на община Пирдоп и на „ТЕЦ Бобов дол“ АД и кмета на община Кюстендил е глобен с 9 000 лв., от РИОСВ Велико Търново е съставен АУАН на „ГАРФИКОНСУЛТ“ ЕООД, физическо лице е глобено с 2 000 лв. и, в същия размер, е санкционирано „Мегапорт“ ЕООД. От РИОСВ Монтана с по 2 000 лв. са глобени кмета на община Грамада и кмета на община Вършец; от РИОСВ Хасково е съставен АУАН на „Интерпласт 2020“ ЕООД и кмета на община Любимец е глобен с 2 000 лв., от РИОСВ Шумен са съставени АУАН на „ВиК-Шумен“ ООД и на община Опака и „Еко-Транс“ ЕООД е санкционирано с 2 000 лв., а от РИОСВ Смолян, в същия размер, са санкционирани „Сара Транс 60“ ЕООД и „Екомилк Борино“ ООД.

 

Ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността

Преустановено е замърсяването на атмосферен въздух от асфалтови база, разположени в гр. Асеновград и с. Михилци.

Преустановено е замърсяването на повърхностни водни обекти с отпадъчни води от канализационните мрежи на с. Граматиково и градовете Обзор, Поморие и Лозница, от  цех за производство на пелети в с. Беласица и от „Екогалваник“ ЕООД.

Почистени от отпадъци са терени в землищата на селата Априлци, Калугерово и Грашево и градовете Септември, Пазарджик, Стрелча, Пещера, Ракитово и Русе.

Почистен от препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност е склад в с. Ракита.

Екземпляри от защитените видове „Обикновен мишелов“, „Горска ушата сова“, „Голям пъстър кълвач“, „Малък ястреб“ и „Ням лебед“ са настанени в спасителни центрове за диви животни, а по един екземпляр от видовете „Домашна кукумявка“, „Папуняк“ и „Таралеж“ са предадени на Регионален исторически музей Русе за препариране.

В землищата на с. Алеко Константиново и гр. Септември са монтирани гнездови платформи за бял щъркел.

Отбелязана е Европейската седмица за намаляване на отпадъците (20-28 ноември).

Проведен е III-ти Национален конкурс за рисунка и приложно творчество „Моите приятели котките и другите животни“.