Категории
Министерство

Месечен отчет за контролната дейност на РИОСВ - м. ноември 2022 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ

през месец ноември 2022 г.

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за месец ноември 2022 г. и резултати от извършената контролна дейност

През месец ноември 2022 г. от експертите на 15-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 1 890 проверки на 1 628 обекта. В рамките на осъществения контрол от РИОСВ са дадени 515 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на мерки.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 93 акта (АУАН), от които 6 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 101 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции на обща стойност 348 750,00 лв.

Наложени са и 19 санкции по реда на чл. 69 от ЗООС – за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води и въздух) на обща стойност  11 857,85 лв.

На основание разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), между наказващия орган и нарушителя, за периода, са сключени 41 споразумения на обща стойност 48 930,00 лв.

Постъпилите суми по наложени глоби и санкции (вкл. от еднократни и текущи санкции) са общо 154 467,73 лв. Постъпилите суми от сключени по ЗАНН споразумения между наказващия орган и нарушителя са в размер на 44 500,00 лв.

За периода e наложенa 1 принудителнаa административна мярка (ПАМ).

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно- наказателна дейност

  • Засилен контрол за изпълнение на условията, поставени в издадените разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, както и проверки по компонент „въздух“ и фактор „отпадъци“;
  • Последващ контрол за изпълнение на дадени предписания.

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност

            През месец ноември е осъществен засилен контрол за изпълнение на условията, поставени в издадените разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води.

За неизпълнение на условия от издаденото разрешително за заустване на отпадъчните води, от РИОСВ-Бургас е съставен АУАН на „ИФ ФАВОРИТ“ ООД, а от РИОСВ-Варна е съставен АУАН и е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД.

За превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване на отпадъчните води, са наложени текущи месечни санкции    от РИОСВ-Благоевград на „Евро мийт енд милк” ЕООД (250 лв.), от РИОСВ-Бургас – на община Созопол (26 лв.), „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД  (27 лв. и 2 171 лв.), от РИОСВ-Варна – на „Проучване и добив на нефт и газ“ АД (1 504 лв.), от РИОСВ-Враца - на „Бургозоне“ ЕООД (151, 34 лв.), от РИОСВ-Русе -на „Екопродукт“ ЕООД (274 лв.), „Фазерлес“ АД (3 778 лв.), „Борисов и син“ ООД (43 лв.) и община Исперих (309 лв.), а от РИОСВ-Шумен - на „Камаджиев Милк“ ЕООД (214,78 лв.). За същото нарушение, от РИОСВ-Благоевград е съставен АУАН на „Монца“ ООД и са наложени имуществени санкции на „Грома Холд“ ЕООД (1 500 лв.) и община Струмяни (1 000 лв.), от РИОСВ-Пазарджик е съставен АУАН на „ВКС“ЕООД и са санкционирани с по 2 000 лв. „Хрис“ООД и „ВКТВ“ ЕООД., от РИОСВ-Плевен е съставен АУАН на „Кондов Екопродукция“ ЕООД, от РИОСВ-Пловдив са съставени АУАН на „Новомес Комерс 1“ ЕООД и „ВМЗ“ ЕАД и са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 5 000 лв., на „Полидей-2“ ООД и „Бяла река – ВЕЦ“ ООД, от РИОСВ-София е санкционирано със 700 лв. SOS Детски селища, от РИОСВ-Стара Загора са съставени АУАН на „Арсенал“ АД (2 бр.), „В и К“ ЕООД, гр. Ямбол, ЕТ „Егроя-Н-Недялко Недялков“ и „В и К-Сливен“ ООД, от РИОСВ-Хасково е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на ,,Пашов Яр“ ЕООД, а от РИОСВ-Шумен е съставен АУАН на „ВиК“ ООД, гр. Търговище и са наложени 2 имуществени санкции, в общ размер 4 000 лв., на ,,Водоснабдяване и Канализация – Шумен‘‘ ООД.

            За неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на съоръжения, от РИОСВ-Благоевград е санкционирана с 1 200 лв. община Струмяни, от РИОСВ-София – с 350 лв. „ВЕРИЛА СЪРВИС“ АД, а от РИОСВ-Хасково е съставен АУАН на „Тера Тангра“ ООД.

От екоинспекциите в градовете Бургас и София са пломбирани савачни устройства на аварийни байпасни връзки на канализационната система „Созопол - Черноморец – Равадиново“, ТЕЦ София, ПСОВ Самоков и ПСБФВ Кремиковци.

От РИОСВ-Русе е приложена ПАМ спрямо „Оргахим“ АД - затапени и пломбирани са сифони в цех „Лаков“ на производствената площадка, стопанисвана от дружеството.

За заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без издадено разрешително по реда на Закона за водите, от РИОСВ-Благоевград са съставени АУАН на общините Симитли и Рила, от РИОСВ-Бургас е съставен АУАН на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД, гр. Бургас, от РИОСВ-Варна е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, от РИОСВ-Велико Търново е съставен АУАН на община Велико Търново, от РИОСВ-Пловдив с по 2 000 лв. са санкционирани община Стамболийски и „Елит - 2095 ЕООД, от РИОСВ-Смолян, в същия размер, е санкционирано „МТ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, а от РИОСВ-Стара Загора е съставен АУАН на ЕТ „Егроя-Н-Недялко Недялков“.

            През месеца е осъществен засилен последващ контрол за изпълнение на дадени предписания.

За неизпълнение на дадени предписания, от РИОСВ-Благоевград е глобен кмета на община Кочериново с 4 000 лв., от РИОСВ-Бургас е наложена имуществена санкция, в размер на 4 000 лв., на ЕТ „ТОНИТА - ТОНКА ПЕТРОВА“, от РИОСВ-Варна с 1 400 лв. е глобено физическо лице, от РИОСВ-Велико Търново е съставен АУАН на „ЦЕНТРАЛ БОЛКАН РИСАЙКЛИНГ“ ЕООД, от РИОСВ-Пловдив е съставен АУАН на „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив, от РИОСВ-София са санкционирани „Лимакс М“ ЕООД (2 000 лв.), кмета на община Радомир (3 000 лв.), „Джиев“ АД (в общ размер 4 000 лв.), „Елаците-мед“ АД (2 000 лв.) и „ БИ ЕЛ ОЙЛ “ ООД (5 000 лв.), от РИОСВ-Стара Загора е съставен АУАН на „Беленски“ ЕООД и са санкционирани кмета на община Ямбол (2 000 лв.), „Кардинал БГ“ ЕООД (в общ размер 11 000 лв.) и „Хлебозавод Хаджи Димитър“ ООД (в общ размер 15 300 лв.), от РИОСВ-Хасково са санкционирани ,,Динатрейд“ ЕООД (в общ размер 4 000 лв.), физическо лице (6 000 лв.), община Момчилград (2 000 лв.) и община Кърджали (3 000 лв.), а от РИОСВ-Шумен е съставен АУАН на „РВ-Метал“ ЕООД и са санкционирани с по 2 000 лв. 2 физически лица и „Джан-М 2014“ ЕООД.

            Контрол е осъществен и на емитерите на вредни вещества в атмосферния въздух.

От РИОСВ-Варна е извършена оценка на 15 доклада за резултати от извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух и на 21 доклада за резултати от извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, а от РИОСВ-Враца – на 6 доклада за резултати от извършени СНИ и на 22 доклада за резултатите от извършени СПИ.

За неизвършени СПИ на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от РИОСВ-Велико Търново е съставен АУАН на „МЕГАПЛАСТИКА“ ООД.

За превишаване на нормите за допустими емисии са наложени текущи месечни санкции от РИОСВ-Варна на „Екострой“ АД (81,41 лв. - еднократна), от РИОСВ-Пловдив – на „Прото“ ООД (120,86 лв.), а от РИОСВ-София – на „ЩРАБАГ“ ЕАД (119,52 лв.).

За изпускане на неорганизирани емисии в атмосферния въздух от РИОСВ-Смлян е наложена имуществена санкция, в размер на 500 лв., на „РАДИЕЛИ-07“ ЕООД.

            За извършване на дейности с отпадъци без издаден разрешителен документ по реда на Закона за управление на отпадъците, от РИОСВ-Бургас с 1 400 лв. е глобено физическо лице, от РИОСВ-Велико Търново е съставен АУАН и е глобено с 3 500 лв. физическо лице, от РИОСВ-София са глобени с 1 400 лв. 2 физически лица, друго физическо лице е глобено с 2 000 лв. и са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 7 000 лв., на „Краси Ауто“ ЕООД и „Ай Ви Ер Груп“ ЕООД, от РИОСВ-Стара Загора е съставен АУАН на физическо лице, 3 физически лица са глобени с по 1 400 лв. и е наложена имуществена санкция, в размер на 7 000 лв., на „Берк Февзиоглу“ ЕООД, от РИОСВ-Хасково със 7 000 лв. е санкционирано ,,ТОНИ 2004“ ЕООД, а от РИОСВ-Шумен с 1 400 лв. е глобено физическо лице.

За неводене отчетност на отпадъците в НИСО, от РИОСВ-Шумен са сътванени АУАН на „Вали-77“ ЕООД, „Соло текстил“ ООД и „Екофол“ АД и са санкционирани „Системстрой“ ЕООД.(2 000 лв.), ЕТ „Соня - 54 - Стефан Стоянов“ (1 400 лв.), „Си Ди Макс“ ЕООД (1 400 лв.) и „Милктрейд БГ“ ООД (1 400 лв.).

За нерегламенитрано изгаряне на отпадъци, от РИОСВ-Смолян е санкционирано с 1 400 лв. „РУБИС“ ООД и с 2 800 лв. „Линънс Текстил” ЕООД, а от РИОСВ-Шумен е санкционирано с 980 лв. „Андрей Кирилов“ ЕООД.

За непредприемане на мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, от РИОСВ-Благоевград с по 3 000 лв. са глобени кметовете на общините Банско и Рила, от РИОСВ-Варна с 5 000 лв. е глобен кмета на община Варна, от РИОСВ-Монтана са съставени АУАН на кметските наместници на селата Сливовик и Горно Озирово и са глобени с по 980 лв. кметските наместници на селата Дондуково и Сливовик, а от РИОСВ-София с 10 000 лв. е глобен кмета на община Кюстендил.

За натрупване на неопасни отпадъци на неразрешено място (в землището на с. Вишеград), от РИОСВ-Хасково с по 1 400 лв. са санкционирани общините Кърджали, Ивайловград, Момчилград, Крумовград, Джебел и Ардино.

За нарушения на условия от комплексното разрешително, от РИОСВ-Велико Търново е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на „ЕКСПО-ХК“ ЕООД, от РИОСВ-Пловдив са съставени АУАН на „Калцит“ АД и „КЦМ“ АД, от РИОСВ-Русе – на „Екопродукт“ ЕООД, от РИОСВ-София е наложена имуществена санкция, в размер на 110 000 лв., на „ТЕЦ - Бобов дол“ АД, от РИОСВ-Стара Загора са съставени 8 АУАН на „Брикел“ ЕАД и със 7 000 лв. е санкционирано „Ей И ЕС – 3С Марица Изток 1“ ЕООД, от РИОСВ-Шумен е съставен АУАН на „Родна индустрия 91“ ЕООД и са санкционирани „Хан Омуртаг“ АД. (10 000 лв.) и „Гужер комерс“ ЕООД. (7 000 лв.), а от РИОСВ-Пазарджик е съставен АУАН на „Ди Ес Смит България“АД.

През месеца е осъществен контрол и за спазване на определените режими в защитените територии и зони.

От екоинспекциите в градовете Варна и Стара Загора са извършени 113 проверки за спазване на определените режими в защитени територии и зони. За констатирани нарушения са съставени АУАН на 11 физически лица и на „Мертур“ АД (2 бр.) и 3 физически лица са глобени с 50 лв.

            За нарушения на определените режими в защитените територии и зони, от РИОСВ-Бургас са съставени АУАН на 5 физически лица, физическо лице е глобено с 300 лв., 2 физическо лице са глобени със 100 лв., физическо лице е глобено със 700 лв. и са наложени 3 имуществени санкции, всяка в размер на 200 лв., на „Близнак 2008“ ООД, от РИОСВ-Монтана са съставени АУАН на 3 физически лица и на „Алексия 2002“ ООД и 3 физически лица са глобени, в общ размер на 650 лв., от РИОСВ-Пловдив е наложена имуществена санкция, в размер на 1 000 лв., на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, а от РИОСВ-Шумен са съставени АУАН на физическо лице и на Земеделска кооперация „Овчарово“.

Във връзка с постъпил в РИОСВ-Враца сигнал за отрязани вековни дървета (2 бр. от вида „Благун“ и 2 бр. от вида „Цер“) в землището на гр. Криводол, от експерти на екоинспекцията е извършена проверка „на място“. Установено е, че четирите дървета са невъзстановимо увредени. На нарушителя са съставени 4 АУАН.

Взето е участие в мониторинг на дива коза.

От РИОСВ-Смолян са извършени 16 проверки във връзка с постъпили сигнали за нанесени щети върху селскостопанското имущество от кафява мечка.  При проверките е установено, че всички щети са нанесени от кафява мечка.

 

Ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността

Преустановено е замърсяването на повърхностни водни обекти с отпадъчни води от канализационните системи на с. Лозенец и гр. Каблешково от предприятие за производство на месни консерви в с. Комарево, от млекопреработвателно предприятие в с Кошава и от предприятие за производство на гипс фазерни плоскости в гр. Видин.

Монтирано е пречиствателно съоръжение (циклон) за улавяне на фини прахови частици от 3 бр. аспиратори към Цех за производство на пелети в гр. Лъки.

Почистени са замърсени с отпадъци терени в землищата на селата. Охрид, Добровница, Пищигово, Долни Романци, Мещица, Радиево, Стамболово, Голям извор, Долно Ботево, Царева поляна, Славяново, Иваново, Болярски извор, Перперек, Бял извор, Триград и Богутево и на градовете Пазарджик, Сапарева баня, Трън, Кърджали и Харманли, както и почистени от отпадъци са общински път с. Елшица – с. Левски и общински път с. Елшица – с. Калугерово.

Почистени от растителност са шлюзове в ПР „Персински блата“. Премахнати са каравани, разположени в границите на ПЗ „Пясъчни дюни между къмпингите „Златна Рибка“ и „Градина“.

Екземпляри от видовете „Нощна чапла“, „Малък ястреб“, „Обикновен мишелов“, „Ръждив вечерник“, „Малък пъстър кълвач“ и „Бял щъркел“ са настанени в спасителни центрове за диви животни, а екземпляр от вида „Малък ястреб“ е освободен в подходящо за вида местообитание.