Категории
Министерство

Месечен отчет за контролната дейност на РИОСВ - м. ноември 2023 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ

през месец ноември 2023 г.

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за месец ноември 2023 г. и резултати от извършената контролна дейност

През месец ноември 2023 г. от експертите на 15-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 1 789 проверки на 1 541 обекта. В рамките на осъществения контрол от РИОСВ са дадени 449 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на мерки.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 99 акта (АУАН), от които 9 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 79 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции на обща стойност 476 070,00 лв.

Наложени са 12 санкции по реда на чл. 69 от ЗООС – за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води и въздух) на обща стойност 52 944,14 лв.

На основание разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), между наказващия орган и нарушителя, за периода, са сключени 26 споразумения на обща стойност 38 640,00 лв.

Постъпилите суми по наложени глоби, имуществени санкции и санкции по чл. 69 от ЗООС, включително по сключени по ЗАНН споразумения между наказващия орган и нарушителя, са в размер на 391 763,21 лв.

За периода има наложени 2 принудителни административни мерки (ПАМ).

 

Акценти от извършената месечна контролна и административнонаказателна дейност

  • Засилен контрол на обектите с издадено комплексно разрешително;
  • Контрол с цел опазване на защитените растителни и животински видове.

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност

          През месец ноември е осъществен засилен контрол на обектите с издадено комплексно разрешително.

За нарушение на условие от комплексното разрешително, от РИОСВ-Велико Търново са наложени две текущи месечни санкции, на обща стойност 1396,75 лв., на „Олива“ АД, от РИОСВ-Монтана е съставен АУАН на „РДО – Монтана“ ЕООД, от РИОСВ-Русе е съставен АУАН и е наложена имуществена санкция, в размер на 30 000 лв., на „Оргахим Резинс“ АД и „Линамар Лайтс Металс Русе“ ЕООД е санкционирано с 20 000 лв., от РИОСВ-София са наложени имуществени санкции на ,,ТЕЦ Бобов дол‘‘ АД  (в общ размер на 170 000 лв.), „Топлофикация-Перник‘‘ АД  (20 000 лв.) и кметът на община Земен е глобен с 2 000 лв., от РИОСВ-Стара Загора са съставени 2 АУАН и е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на „Брикел“ ЕАД, а от РИОСВ- Шумен са наложени имуществени санкции, на община Шумен (12 000 лв.) и „Бони Ферма Шумен“ АД (10 000 лв.).

От РИОСВ-Русе е приложена ПАМ за преустановяване ползването на байпасна канализационна връзка към ЛПСОВ на производствената площадка на „Оргахим Резинс“ АД.

За извършване на дейност без издадено комплексно разрешително, от РИОСВ-Русе е съставен АУАН на „Айлин Дизайн” ЕООД.

През месеца е осъществен и засилен контрол с цел опазване на защитените растителни и животински видове.

При извършена от РИОСВ-Русе проверка във връзка с постъпила информация за пратка, съдържаща паяци, в частен имот в с. Ясеновец е установено, че физическо лице е получило по погрешка пощенска пратка, съдържаща насекоми, Пакетът е съдържал 605 паяци от 42 вида, част от които защитени. Пратката е иззета и предадена на Регионален природонаучен музей- Пловдив. В МВР-Разград се води разследване по случая.

За неправомерно притежаване на екземпляри от защитен животински вид, от РИОСВ-Шумен е глобено с 1 000 лв. физическо лице.

За нерегламентирано притежаване на трофей от череп на мечка, от РИОСВ-Пазарджик е съставен АУАН на физическо лице.

Проведен е мониторинг на дивата коза.

От РИОСВ-Смолян са извършени 21 проверки по сигнали за щети върху селскостопанско имущество или домашни животни, нанесени от кафява мечка. При 4 от проверките не е могло да се потвърди, че щетите са нанесени от мечка.

От РИОСВ-Хасково са извършени 24 проверки във връзка с предложения за обявяване за защитени на 30 бр. дървета.

От РИОСВ-Варна е извършена проверка на ПР „Балтата“ във връзка с възникнала необходимост от аварийно възстановяване на преустановено естествено отичане на водното течение, формирано от течащите повърхностни води от територията на ПР „Балтата“, в резултат от ураганен вятър „Фредерик“. Констатирано е, че течащите повърхностни води, формирани от територията на ПР „Балтата“, образуват водно течение, което достига до най-южната точка на плаж „Албена“. В резултат на влошените метериологични условия в района на морски плаж „Батовски“ от бурното море е натрупано голямо количество пясък, Образувана е широка пясъчна ивица, която възпрепятства водите да се вливат в Черно море. От РИОСВ-Варна е съгласувано извършване на дейности за аварийно възстановяване естественото оттичане на течащите повърхностни води, формирани от територията на ПР „Балтата“, в Черно море.

От РИОСВ-Варна са извършени 56 проверки за спазване на определените режими в защитените територии и зони. За констатирано нарушение е съставен АУАН и е глобено с 50 лв. физическо лице.. Във връзка с нарушения, установени през предходни периоди, са съставени АУАН на 7 физически лица.

За нарушения на определените режими в защитените територии и зони, от РИОСВ- Бургас са съставени АУАН на 21 физически лица и 12 физически лица са глобени, в общ размер на 1 200 лв., а от РИОСВ-Шумен е сътавен АУАН и е санкционирано с 140 лв. „Кристера-Агро“ ЕООД.

От РИОСВ-Велико Търново е приложена ПАМ спрямо община Свищов с цел спазване на въведената забрана за „движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии в границите на Защитена зона „Студена река“. Дадено е и предписание да се постави постоянна обозначителна табела, съдържаща забранителен текст за навлизане и движение на всякакъв вид МПС, велосипеди, селскостопанска и строителна подвижна техника в поземлен имот с идентификатор 77013.43.7 в землището на с. Хаджидимитрово.

          Осъществен е контрол на емитерите на вредни вещества в атмосферния въздух.

От РИОСВ-Варна са оценени 16 доклада за резултати от извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и на 35 доклада за резултати от извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ-Враца – на 6 доклада за резултати от извършени СНИ и на 20 доклада за резултати от извършени СПИ, а от РИОСВ-София – на 13 доклада за резултати от извършени СНИ и на 14 доклада за резултати от извършени СПИ.

За неизвършени СПИ на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от инспекциите в градовете Велико Търново и Пловдив са съставени АУАН на ,,Розекс Инк.“ АД и„КОГРИЙН“ ООД, а за непредставяне на доклади за извършените СПИ на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ-Шумен са съставени АУАН на „Визия Папи“ ЕООД и „Хадад Милк“ ЕООД. и на „Хадад Милк“ ЕООД е наложена имуществена санкция, в размер на 1 400 лв.

За неподдържане на досие на хладилното оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове, от РИОСВ-Велико Търново са съставени АУАН и са санкционирани с по 700 лв. „НОВЕ ХОЛД” ЕООД и „ДЕНИМЕС” ЕООД

От РИОСВ-Русе е глобен с 5 000 лв. кмета на община Русе за неизпълнение на мерките по чл. 27, ал. 1 от Закона за чистата на атмосферния въздух, в резултата на което не е постигнато намаление на броя на превишенията на нормите за вредни вещества в атмосферния въздух в гр. Русе.

          Засилен контрол е осъществен за спазване на изискванията на законодателството в областта на управлението на водите.

За заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без издадено разрешително по реда на Закона за водите, от РИОСВ-Благоевград са наложени 2 имуществени санкции, в общ размер на 4 400 лв., на „БОЖАНОВ ГРУП“ ЕООД, от РИОСВ-Варна е санкционирано с 2 000 лв. „Албена“ АД, от РИОСВ-Плевен е съставен АУАН на „Алфарезорт Палас“ ООД, а от инспекциите в градовете Пловдив и София са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 2 000 лв., на „Анелийка“ ЕООД, „Метро кеш енд кери“ ЕООД и „Джиев‘‘ АД.

За неизпълнение на условие от разрешителното за заустване на отпадъчните води, от РИОСВ-Бургас е съставен АУАН и е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, от РИОСВ-Варна е наложена имуществена санкция, в същия размер, на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД, от РИОСВ-Велико Търново е санкционирано с 1 400 лв. „ЧЕХ - ЙОСИФ НОВОСАД“ ООД, а от РИОСВ-Пловдив е съставен АУАН на „Ретро – М“ ООД.

Във връзка с постъпил сигнал от РИОСВ-Враца е извършен обход на участък от Главен път Е 79, както и на р. Малата. Констатирано е, че следствие на извършваните с тежка техника строително-ремонтни дейности в коритото на реката са паднали отломки от камъни и скални късове. На изпълнителя на обекта е дадено предписание след приключване на дейностите в участъка да бъде почистено речното корито от камъни и скали и да се осигури нормална проводимост на реката.

За превишаване на регламентираните нормите за качеството на заустваните отпадъчни води са наложени текущи месечни санкции: от РИОСВ-Благоевград на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград (173 лв. – еднократна), от РИОСВ-Бургас - на „Ависпал БГ“ ЕООД (621 лв.), от РИОСВ-Варна – на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД (4 715 лв.), „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД (2 015 лв. и 23 лв.), от РИОСВ-Русе – на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра (123 лв.) и „Водоснабдянаве Дунав“ ЕООД (42 358 лв.). За същото нарушение, от РИОСВ-Благоевград е наложена имуществена санкция, в размер на 1 000 лв., на община Сандански, от РИОСВ-Пловдив е съставен АУАН на „МОТО ПФОЕ“ ЕООД, от РИОСВ-Русе са санкционирани „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД (5 000 лв.) и община Дулово (700 лв.), от РИОСВ-Смолян е наложена имуществена санкция, в размер на 3 500 лв., на „Родопи Еко Проджектс” ЕООД, от РИОСВ-София е наложена имуществена санкция на ,,Водоснабдяване и канализация‘‘ ООД, гр. Перник (2 000 лв.), а от РИОСВ-Хасково е съставен АУАН и е санкционирано със 700 лв. „Еко Антрацит“ ЕАД.

          Контрол е осъществен и за спазване на изискванията на нормативната уредба в областта на управление на отпадъците.

За извършване на дейности с отпадъци без издаден разрешителен документ по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) от инспекциите в градовете Варна и Бургас са наложени имуществени санкции, всяка  в размер на 7 000 лв., на „Горски път 22“ ЕООД и „УОН“ ЕООД, от РИОСВ-Бургас са глобени с по 1 400 лв. 2 физически лица, от РИОСВ-Варна са съставени АУАН на „Ремо-2013“ ЕООД и „Тедива“ ООД, от РИОСВ-Пловдив - на „Ем транзит“ ЕООД, от РИОСВ-Русе – на „Иванови груп 1999“ ЕООД, а от РИОСВ-Стара Загора - на „Туна Алуминиум “ ООД и физическо лице е глобено с 3 000 лв.

За извършен трансграничен превоз на отпадъци без превозът да е придружен с всички изискуеми документи, от РИОСВ-Благоевград са наложени 3 имуществени санкции, в общ размер на 6 000 лв., на „Мери Хрис“ ЕООД.

За нарушения на ЗУО, от РИОСВ-Стара Загора са съставени 5 АУАН на „Бозав“ ЕООД.

От РИОСВ-Бургас са утвърдени 40 работни листи за класификация на отпадъците, а от РИОСВ-Шумен – 31.

За неводене на отчетност в НИСО, от инспекциите в градовете Велико Търново и Русе са санкционирани с по 1 400 лв. „БОН“ ООД и „Пътно строителство“ АД, а за водене на невярна отчетност на отпадъците, от РИОСВ-Шумен е съставен АУАН на „Метарекс“ ООД.

От РИОСВ-Пазарджик са извършени проверки на общините: Брацигово, Пазарджик, Велинград, Ракитово, Сърница, Лесичово, Стрелча, Пещера, Панагюрище и Септември относно въвеждане на система за разделно събиране и оползотворяване на текстилни отпадъци, генерирани от домакинствата. При проверките е констатирано, че в общините Пазарджик, Панагюрище, Брацигово, Стрелча и Велинград е въведена такава система и на територията им са разположени контейнери за събиране на текстилни отпадъци.

За непредприемане на мерки за недопускане на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, от РИОСВ-Бургас е глобен кмета на община Сунгурларе с 3 000 лв.

За осъществил внос на химично вещество без извършена регистрация в Европейската агенция по химикали, от РИОСВ-Бургас са наложени имуществени санкции на „АРМ Бг“ ООД (10 000 лв.) и „Дунарит“ АД (20 000 лв.), а от РИОСВ-Пловдив е съставен АУАН на „Наргиле шоп 2019“ ЕООД.

За неизпълнение на условие от издадено решение по реда на Глава шеста от ЗООС, от РИОСВ-Бургас е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на „Ависпал БГ“ЕООД, а от РИОСВ-Монтана е съставен АУАН на „Павлолес“ ЕООД.

За неизпълнение на дадени предписания, от РИОСВ-Благоевград е съставен АУАН на „ТИМБЪРУУД ЕКШЪН“ ООД, от инспекциите в градовете Бургас и Велико Търново са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 5 000 лв., на „Феникс гарант“ ЕООД и „ЕКО – ТИТАН ГРУП“ АД, от РИОСВ-Враца са съставени АУАН на „Царевец Енерджи“ ЕООД, „Малиновец Енерджи“ ЕООД и община Козлодуй, от РИОСВ-Плевен – на физическо лице, от РИОСВ-Пловдив е санкциониран, в общ размер на 4 000 лв. кмета на община Стамболийски, от РИОСВ-Русе са наложени имуществени санкции на „ДЕНИСЕА ГЪДА ВЕ ТЕМИЗЛИК ЮРЮНЛЕРИ ДЪШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТ“ КЧТ (5 000 лв.), „Лортекс“  ЕООД  (в общ размер на 25 000 лв.) и физическо лице е санкционирано с 400 лв., от РИОСВ-София са санкционирани кметовете на общините Сапарева баня (2 000 лв.), Кюстендил (в общ размер на 9 000 лв.) и Ботевград (2 000 лв.) и ,,ВОЛФ И МЮЛЕР МИНЕРАЛС БЪЛГАРИЯ‘‘ ООД (2 000 лв.), от РИОСВ-Стара Загора – „Търговска компания Алма” ЕООД (5 000 лв.), от РИОСВ-Хасково -  „Меркез Груп“ ЕООД (1 000 лв.) и община Кърджали (в общ размер на 2 800 лв.), а от РИОСВ-Шумен е съставен АУАН на „Пиканини“ ЕАД, земеделски производител е глобен с 1 000 лв. и са санкционирани „Генезис Юръп“ ЕООД (в общ размер на 8 000 лв.), кмета на община Омуртаг (2 000 лв.) и „Карко Логистикс“ ЕООД (3 000 лв.).

         

Ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността

Качеството на заустваните в повърхностен воден обект отпадъчни води от канализационните системи на с. Маринка,  с. Лозенец, гр. Тутракан и Лесопарк Росенец (зона „Хижи“) и от дейността на „Ренвал“ ЕООД, „Астра Грийплант“ ЕООД, „Фазерлес“ АД, „Астра грийнплант“ ЕООД и „Добруджа КИТ“ ООД е приведено в съответствие с изискванията.

Преустановено е изпускането на непречистени отпадъчни води в повърхностен воден обект от байпасната връзка, изградена на вход на ПСОВ на Регистрационно-приемателен център в гр. Харманли, и от кравеферма в с. Александрово.

Монтирана е потопяема помпа в долно езеро (язовир) на Хвостохранилище „Лъки-2 комплекс“ и е почистен въздушния откос на земно-насипната стена на Хвостохранилище „Рудозем 2“.

Почистени са замърсени терени с отпадъци в землищата на градовете Берковица, Ракитово, Велинград, Глоджево, Крумовград, Хасково, Димитровград и Кърджали и на селата Грашево, Добровница, Всемирци, Драгиново, Св. Петка, Магерово, Синитево, Срацимир, Баните, Четирци, Дрянова глава, Могиляне, Кремен, Тополово, Поточница, Вранско, Полковник, Желязово, Войводово, Гарваново, Корен, Книжовник, Узунджово, Мандра, Бряст, Странско, Брод, Злато поле, Горски извор, Сърница, Караманци, Габрово, Комунига, Нови пазар, Бисер и Славяново.

Възстановена е целостта на хидроизолацията на „Б-Б“ кубове, съдържащи препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, разположени на площадка в с. Игнатово.

Екземпляри от защитените животински видове „Горска улулица“, „Черношипа ветрушка“, „Керкенез“, „Сова“ и „Ням лебед“ са настанени в спасителни центрове за диви животни. Екземпляр от вида „Жълтоглаво кралче“ е освободен в подходящ за вида район. По един екземпляр от видовете „Бухал“ и „Черношипа ветрушка“ са предоставени за препариране на Регионален исторически музей–Русе.

В границите на Поддържан резерват „Изгорялото гюне“ са реализирани дейности по възстановяване популацията на дървовидната хвойна (предмет на опазване в резервата) – извършено е засаждане на млади екземпляри от вида.

Поставени са информационни табели в ЗМ „Дъбето“ и ПЗ „Скален масив Белингташ“.

Приключени са строителните работи на обект „Западен канал с преливник“. С изграждането на съоръжението е финализиран проекта „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”, изпълняван от РИОСВ-Русе.

Отбелязан е Международен ден на биосферните паркове.