Категории
Министерство

Месечен отчет за контролната дейност на РИОСВ - м. октомври 2021 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ

през месец октомври 2021 г.

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за месец октомври 2021 г. и резултати от извършената контролна дейност

През месец октомври 2021 г. от експертите на 15-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 1 724 проверки на 1 460 обекта. В рамките на осъществения контрол от РИОСВ са дадени 479 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на мерки.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 101 акта (АУАН), от които 20 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 89 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции на обща стойност 659 870 лв.

Наложени са и 12 санкции по реда на чл. 69 и следващи от ЗООС – за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води и въздух) на обща стойност 53 067 лв.

Постъпилите суми по наложени глоби и санкции са общо  167 149,40 лв.

За периода е приложена 1 принудителна административна мярка (ПАМ).

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно- наказателна дейност

  • Засилен контрол за спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове към него;
  • Контрол на емитерите на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност

            През месец октомври е осъществен засилен контрол за спазване на изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове към него.

За извършване на дейности с отпадъци без издаден разрешителен документ по реда на ЗУО, от РИОСВ Бургас е съставен АУАН на физическо лице, от РИОСВ Варна е наложена имуществена санкция, в размер на 7 000 лв., на „М.Н. Строй“ ООД, от РИОСВ Пазарджик с 1 4000 лв. е глобено физическо лице, от РИОСВ Плевен са съставени АУАН на 2 физически лица, от РИОСВ София физическо лице е глобено с 2 000 лв. и е наложена имуществена санкция, в размер на 7 000 лв., на „Софинвест“ ЕООД, от РИОСВ Стара Загора са глобени 2 физически лица, в общ размер 3 500 лв., и са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 7 000 лв., на „Стела Груп“ ООД (РИОСВ Велико Търново), „Иви Транс Плевен“ ЕООД (РИОСВ Монтана) и „Логистика НС“ ЕООД (РИОСВ Шумен).

            От РИОСВ Бургас са утвърдени 130 работни листи за класификация на отпадъците, а от РИОСВ Русе – 50.

            За нарушения на изискванията на ЗУО, от РИОСВ Плевен са наложени 3 имуществени санкции, в общ размер 9 000 лв., на „Индъстри Ресайклинг Груп“, от РИОСВ Стара Загора са съставени 3 АУАН на „Транстекс 3“ ЕООД, а от РИОСВ Варна е глобен кмета на община Варна, в общ размер 6 000 лв.

            За неводене отчетност на отпадъците, от РИОСВ София са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 2 000 лв., на „Автоком“ ООД и „РИОС 10“ ООД.

            За нерегламентирано изгаряне на отпадъци, от РИОСВ Русе е наложена имуществена санкция на „Супер лукс-84“ ЕООД (10 000 лв.), а от  РИОСВ Благоевград  - на „Палетен 24 – Балкан“ ЕООД (1 400 лв.).

За непредприемане на мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, от РИОСВ Бургас е съставен АУАН на кмета на община Айтос и кмета на община Средец е глобен с 10 000 лв., от РИОСВ Пазарджик с 3 000 лв. е глобен кмета на община Велинград, от РИОСВ София -          с 10 000 лв. кмета на община Кюстендил, от РИОСВ Благоевград са съставени АУАН на кметовете на общините Гърмен, Якоруда, Петрич и Кочериново и кмета на община Кресна е глобен с 3 000 лв., от РИОСВ Монтана е съставен АУАН на кмета на с. Владимирово и с по 1 400 лв. са глобени кметовете на селата Дреновец и Владимирово.

            През месеца е осъществен и засилен контрол на емитерите на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

            За заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без издадено разрешително по реда на Закона за водите, от РИОСВ Бургас са съставени АУАН на община Поморие, „ВАС-195”ООД и „НИК-СС”ЕООД и са наложени имуществени санкции на община Царево (5 000 лв.) и „ПСОВ Елените“ ЕООД (10 000 лв.), от РИОСВ Варна е съставен АУАН на „Фиш груп“ ЕООД, от РИОСВ Пловдив е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „Куминяно фрут“ ООД, от РИОСВ Русе е съставен АУАН на „Водоснабдяване Дунав” ЕООД, а от РИОСВ Велико Търново е съставен АУАН на ЕТ „Кали - Румен Романов“.

            За неизпълнение на условия от издаденото разрешително за заустване на отпадъчните води, от РИОСВ Бургас са съставени АУАН на „Парадайз Бийч“ ЕАД и „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас и са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 2 000 лв., на община Поморие и „Хелт енд спа холидейз“ ЕООД (2 бр.), а от РИОСВ София е съставен АУАН на община Пирдоп.

За превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване на отпадъчните води, са наложени текущи месечни санкции: от РИОСВ Бургас на       „Хелиос Милк“ ЕООД (576 лв.), „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас (75 лв. и 7 096 лв.), община Бургас (63 лв. и 186 лв.), „ВИН.С Индустрийс“ ООД (1 595 лв.) и община Малко Търново (137 лв. и 16 лв.), а от РИОСВ Русе - на „Екогалваник“ ЕООД (41 312 лв.) и „Водстрой“ АД (130 лв.). За същото нарушение, от РИОСВ Пазарджик е съставен АУАН на „Калуфрукт продакшън” ООД, от РИОСВ Пловдив са съставени АУАН на „СК Тракиец“ ООД и „Грийн дот“ ЕООД, от РИОСВ София са съставени АУАН на „ВиК“ ЕООД, гр. София, „Стомана Индъстри“ АД и „Ди Ви Би“ ООД и са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 1 000 лв., на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София и „Елаците-мед“ АД, от  РИОСВ Стара Загора е съставен АУАН на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, от РИОСВ Смолян е наложена имуществена санкция, в размер на 500 лв., на ЕТ „Минчо Карнобатев“, а от РИОСВ Шумен с 1 000 лв. е санкционирано „ВиК“ ООД, гр. Търговище.

            За неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на пречиствателни съоръжения, от РИОСВ Пловдив е съставен АУАН на община Асеновград, а от РИОСВ Хасково - на община Крумовград.

За непредставяне на доклад за изпълнение на условията в издадено разрешително за заустване на отпадъчните води, от РИОСВ Русе са санкционирани с по 500 лв. „Изома – Русе“ ЕООД, „Уай джи уай лоджистик“ ЕООД и „Заводски строежи-ПС-Силистра“ АД.

От РИОСВ Пловдив са поставени пломби на саваци на байпасни връзки на ГПСОВ Стамболийски и ЛПСОВ към Манипулационен пункт за преработка на плодове и зеленчуци в с. Катуница.

От РИОСВ Варна е извършена оценка на 16 доклада с резултати от проведени собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух и 22 доклада с резултати от проведени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, а от РИОСВ София – на 13 доклада с резултати от проведени СНИ и 44 доклада с резултати от проведени СПИ.

За неизвършени СПИ на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ Пловдив е съставен АУАН и е наложена имуществена санкция, в размер на  500 лв., на „Елит консерв 33“ ООД и е съставен АУАН на „Драгиев и Ко“ ООД.

            За превишаване на нормите за допустими емисии са наложени текущи месечни санкции: от РИОСВ Плевен на „Хедон”ЕООД (1 835 лв.) и от РИОСВ Благоевград на „Перунстрой” ООД (46 лв.).

            Извършен е планирания контрол на обектите с издадени комплексни разрешителни.

            За неизпълнение на условия от комплексното разрешително, от РИОСВ Пловдив са наложени имуществени санкции на община Пловдив (12 000 лв.) и „Би Ей Глас България“ АД (12 000 лв.), от РИОСВ  Русе е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на „Енсан 95“ ЕООД, от РИОСВ София са съставени АУАН на община Перник и на „Топлофикация Перник“ АД и са наложени имуществени санкции на „Топлофикация Перник“ АД (50 000 лв.) и на „ТЕЦ Бобов дол“ АД (2 бр., всяка в размер на 110 000 лв.), от РИОСВ Стара Загора са съставени АУАН на „Брикел” ЕАД и на „Арсенал“ АД и са наложени 2 имуществени санкции, всяка в размер на 11 000 лв., на „Брикел“ ЕАД, от РИОСВ Хасково е съставен АУАН и е наложена имуществена санкция, в размер на 30 000 лв., на „ТЕЦ Марица 3” АД, а от РИОСВ Велико Търново са наложени 2 имуществени санкции, всяка в размер на 10 000 лв., на „Кроношпан България“ ЕООД,

За неспазване на приложена ПАМ, от РИОСВ  София  са наложени 6 имуществени санкции, всяка в размер на 10 000 лв., на „ТЕЦ Бобов дол“ АД.

За нарушаване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества и смеси, от РИОСВ Пловдив е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „Дива-691“ ЕООД, а от РИОСВ Русе е съставен АУАН на „Семпе 2” OOД.

            Осъществен е контрол за спазване на изискванията на законодателството в областта на защитените територии и зони.

            От екоинспекциите в град Бургас и Варна са извършени 98 проверки в границите на защитени територии и зони. За констатирани (при проверките) нарушения на определените в тях режими са съставени АУАН на: физическо лице, „Ибрафуут“ ЕООД, Сдружение спортен клуб „Лъвско сърце”, ЕТ „Геомат-Георги Данаилов“ и „Корн“ ЕООД и са санкционирани, в размер на 80 лв., 3 физически лица и „Елена Ауто“ ООД.

            За нарушения на определените режими в защитени зони и територии, от РИОСВ Велико Търново е съставен АУАН на физическо лице, а от РИОСВ Монтана - на 5 физически лица.

Взето е участие в мониторинг на кафявата мечка.

За неправомерно предлагане за продажба на екземпляри от защитени животински видове, от РИОСВ Пловдив и РИОСВ София са глобени, с по 100 лв., 3 физически лица.

За неизпълнение на дадени предписания, от РИОСВ Бургас са съставени АУАН на „Вромос.Ком“ ЕООД, физическо лице, „Благоустройствени строежи” ЕООД и община Поморие, от РИОСВ Варна е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на община Провадия, от РИОСВ Пазарджик е съставен АУАН на община Септември, от РИОСВ Пловдив е съставен АУАН на „Елит-95“ ООД и е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „Цима-99“ ООД, от РИОСВ Русе е съставен АУАН на „Аполо 35“ ЕООД и е наложена имуществена санкция, в размер на 5 000 лв., на „Метал амбалаж“ ЕООД, от РИОСВ София са санкционирани община Невестино (2 000 лв.) и кмета на община Радомир (3 000 лв.), от РИОСВ Стара Загора са съставени АУАН на физическо лице (2 бр.) и на „Трейс БГ“ ЕАД, от РИОСВ Велико Търново е съставен АУАН на „Мегапорт“ ЕООД, от РИОСВ Враца  - на „Камибо“ ЕООД, от РИОСВ Монтана  - на кмета на община Вършец, от РИОСВ Хасково  - на „ТЕЦ Марица 3” АД, на „ТЕЦ Хасково“ АД и на ,,Ай Си Джи Би“ АД.

 

Ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността

Преустановено е замърсяването на повърхностни водни обекти с отпадъчни води от канализационната мрежа на жилищен комплекс „Райска градина“, от Цех за обработка на отпадъчни пластмаси в с. Капатово и от ТМСИ 1 в с. Покровник и е преустановено замърсяването на водите на р. Бели Лом.

Почистени от отпадъци са терени в селата Юнаците, Черногорово, Динката и Памидово и градовете Пещера и Стрелча.

Екземпляри от защитените видове „Орко“, „Ястреб“, „Горска улулица“, „Белоглав лешояд“ и „Черен бързолет“ са настанени в спасителни центрове за диви животни, а екземпляр от вида „Полски блатар“ е предаден на Регионален исторически музей Русе за препариране.

Отбелязани са Европейските дни на птиците (5-6 октомври).

От РИОСВ Пловдив са организирани и проведени инициативи, целящи повишаване на нивото на екологичните знания на младите хора.