Категории
Министерство

Месечен отчет за контролната дейност на РИОСВ - м. октомври 2022 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ

през месец октомври 2022 г.

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за месец октомври 2022 г. и резултати от извършената контролна дейност

През месец октомври 2022 г. от експертите на 15-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 1 739 проверки на 1 428 обекта. В рамките на осъществения контрол от РИОСВ са дадени 589 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на мерки.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 125 акта (АУАН), от които 8 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 60 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции на обща стойност 748 700,00 лв.

Наложени са и 10 санкции по реда на чл. 69 от ЗООС – за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води и въздух) на обща стойност  1 616 092,34 лв.

На основание разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), между наказващия орган и нарушителя, за периода, са сключени 23 споразумения на обща стойност 24 810,00 лв.

Постъпилите суми по наложени глоби и санкции (вкл. от еднократни и текущи санкции) са общо 197 163,68 лв. Постъпилите суми от сключени по ЗАНН споразумения между наказващия орган и нарушителя са в размер на 19 110,00 лв.

За периода са наложени 3 принудителни административни мерки (ПАМ).

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно- наказателна дейност

  • Засилен контрол на обектите с издадено комплексно разрешително;
  • Контрол на кметовете на общините и кметствата за изпълнение на задълженията им, регламентирани в Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност

            През месец октомври е осъществен засилен контрол на обектите с издадено комплексно разрешително.

За нарушение на условия от комплексното разрешително, от РИОСВ Бургас е съставен АУАН на „ВИН.С. Индустрийс” ООД, от РИОСВ Велико Търново - на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, от РИОСВ Пазарджик - на „Панагюрска медна компания“ АД, от РИОСВ Русе – на „Оргахим Резинс“ АД, от РИОСВ София са съставени 3 АУАН и са наложени 4 имуществени санкции, в общ размер 290 000 лв., на „ТЕЦ Бобов дол“ АД и 2, в общ размер на 70 000 лв., на „Топлофикация - Перник“ АД, от РИОСВ Стара Загора са съставени АУАН на „Брикел“ ЕАД (13 бр.), „Ей И ЕС 3С Марица Изток 1“ ЕООД и „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД и са наложени 13 имуществени санкции, в общ размер 260 000 лв., от РИОСВ Хасково са съставени АУАН на община Хасково и „ТЕЦ Марица 3" АД, от РИОСВ Шумен е съставен АУАН на „Гужер комерс“ ЕООД и е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на „Ново стъкло“ ЕАД, а от РИОСВ Благоевград е наложена текуща месечна санкция, в размер на 30 лв., на община Благоевград.

За извършване на дейности без издадено комплексно разрешително по реда на ЗООС, от РИОСВ Стара Загора е съставен АУАН на „Енерджи-2“ ООД.

От РИОСВ Монтана е приложена ПАМ за спиране на производствената дейност на част от Инсталация за отглеждане на птици – пилета бройлери в 8-ми център на Птицекомбинат „Върголия“ в с. Вълчек, стопанисван от „Чилик Фарм“ ЕООД.

            През месеца засилен контрол е осъществен на кметовете на общините и кметствата за изпълнение на задълженията им, регламентирани в ЗУО.     

За непредприемане на мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, от РИОСВ Благоевград с 3 500 лв. е глобен кметът на община Петрич, от РИОСВ Бургас е съставен АУАН  на кмета на община Сунгурларе и са глобени кметовете на общините Карнобат (3 000 лв.) и Средец (10 000 лв.), от РИОСВ Монтана е съставен АУАН  на кметския наместник на с. Дондуково, от РИОСВ София е глобен с 10 000 лв. кметът на община Кюстендил, от РИОСВ Хасково са съставени АУАН на кметовете на общините Кърджали, Момчилград, Крумовград, Кирково, Ардино и Ивайловград, а от РИОСВ Шумен – на кмета на с. Черноглавци.

За извършване на дейности с отпадъци без издаден разрешителен документ по реда на ЗУО, от РИОСВ Русе са съставени АУАН на 2 физически лица.

От РИОСВ Варна са процедирани 79 работни листове за класификация на отпадъците.

За нарушени ня изискванията на ЗУО, от РИОСВ Русе са съставени 2 АУАН на „Мартен мес“ ООД.

За неводене отчетност на отпадъците в НИСО, от РИОСВ Шумен са съставени АУАН на „Оки“ ЕООД, „Табс Ойл Фруп“ ЕООД, „Диавена“ ООД, ЕТ „Соня - 54 - Стефан Стоянов“, „Милктрейд БГ“ ООД и „Си Ди Макс“ ЕООД и е санкционирано с 1 400 лв. „Рок 7“ ЕООД.

За нерегламентирано изгаряне на отпадъци, от РИОСВ Смолян са съставени АУАН на „Линънс Текстил“ ЕООД  и „Рубис“ ООД.

            Контрол е осъществен и на емитерите на вредни вещества в атмосферния въздух.

От РИОСВ Варна са оценени на 21 доклада за резултати от извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и на 15 доклада за резултати от извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ Бургас – на 15.доклада за резултати от извършени СПИ и на 12 доклада за резултати от извършени СНИ, а от РИОСВ Враца – на 9 доклада за резултати от извършени СПИ и на 6 доклада за резултати от извършени СНИ.

За неизвършени СПИ, от РИОСВ Пловдив са съставени АУАН на „Леона 7“ ООД, „Интерстейт“ ООД и „КРИЧИМФРУКТ“ ООД, от РИОСВ Русе – на „Евро старс“ ЕООД, а от РИОСВ Шумен са санкционирани „Земя-96“ ООД (2 000 лв.) и „Био Ароматик“ ЕООД  (70 лв.).

За неорганизирано изпускане на замърсяващи вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ Смолян е съставен АУАН на „Радиели-07“ ЕООД, а от РИОСВ София е наложена имуществена санкция, в размер на 3 500 лв., на „Барит Майнинг“ ЕООД.

При извършена от експерти на РИОСВ Русе проверка на бетонов възел в гр. Силистра, стопанисван от „Пътперфект - Т“ ЕАД, е констатирано, че дружеството зауства отпадъчни води в повърхностен воден обект (сухо дере) без да притежава разрешителен документ, издаден по реда на Закона за водите (ЗВ). На оператора на обекта е съставен АУАН. Приложена е и ПАМ чрез пломбиране на незаконното заустване на отпадъчни води.

За заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без издадено разрешително по реда на ЗВ, от РИОСВ Варна е съставен АУАН на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД и е санкционирано с 1 400 лв. „Блексирама“ АД, а от РИОСВ Хасково, в същия размер1 е санкционирано ,,Мусан Н“ООД.

За неизпълнение на условия от издаденото разрешително за заустване на отпадъчните води, от РИОСВ Бургас са наложени имуществени санкции на „Парадайз Бийч“ ЕАД (2 000 лв.) и „ВиК“ ЕАД (4 000 лв.).

За превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване на отпадъчните води, са наложени текущи месечни санкции, от РИОСВ Бургас на „Водоснабдяване и Канализация” ЕАД, гр. Бургас (16 437 лв.), „Хелт енд СПА Холидейс” ЕООД (1 420 лв.) и „ПСОВ ЕЛЕНИТЕ” ЕООД  (1 597 656 лв. - еднократна), от РИОСВ Варна – на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД (236 лв.), от РИОСВ Монтана – на „Компас“ ЕООД (24,95 лв.), от РИОСВ Русе - на „Имдо“ ООД (83 лв.), от РИОСВ Смолян – на община Сатовча (30 лв. и 125 лв.), от РИОСВ Хасково – на ,,Леги“ ЕООД (60 лв.). За същото нарушение, от РИОСВ Благоевград с по 3 000 лв. са санкционирани община Петрич и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, от РИОСВ Варна са санкционирани „Исторически Парк“ АД (700 лв.) и „Макс 79“ ЕООД (1 000 лв.), от РИОСВ Пазарджик са съставени АУАН на „Интер Д“ ООД и „Гео-Марк 2020“ ЕООД, от РИОСВ Пловдив са съставени АУАН на „РИНГ-П“ ООД, „Мотокар сервиз - Терзиеви и Узунов“ ООД и „Виноград“ АД, от РИОСВ София е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „ВиК“ ЕООД, а от РИОСВ Шумен са съставени 2 АУАН на „ВиК-Шумен“ ООД.

За неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на пречиствателно съоръжение, от РИОСВ Благоевград е наложена имуществена санкция, в размер на 500 лв., на община Петрич, а от РИОСВ Хасково е съставен АУАН на община Харманли и община Момчилград е санкционирана с 500 лв.

От РИОСВ-Бургас е приложена ПАМ за спиране  извършваните дейности по добив на строителни материали от находище „Дъскотна“, участъци „Северен“ и „Южен“, в землищата на селата Вишна и Дъскотна и дейността на промивно-пресевна инсталация за преработка на пясък в с. Дъскотна, извършвани от „Билдинг Зах“ ЕООД.

            Контрол е осъществен за спазване на изискванията на законодателството в областта на биологичното разнообразие и защитените територии.

В РИОСВ-Бургас са постъпили 21 сигнала в обхвата на биологичното разнообразие, от които преобладаващи са за бедстващи, ранени или мъртви екземпляри от животински видове. На сигналите е реагирано своевременно и са предприети действия, включително и със съдействието на други компетентни органи.

От РИОСВ Варна са извършени 11 проверки във връзка със сигнали за намерени мъртви или бедстващи екземпляри от животински видове.

Взето е участие в ежегодния мониторинг на кафявата мечка.

От РИОСВ Смолян са извършени 33 проверки във връзка с постъпили сигнали за щети, нанесени от кафява мечка.

От РИОСВ Хасково са извършени 12 проверки на защитени вековни дървета.

За неправомерно притежаване на препарирани екземпляри от защитения животински вид „Дива коза“, от РИОСВ Смолян са съставени АУАН на 2 физически лица.

За констатирани нарушения в пункт за изкупуване на охлюви в с. Михайлово, от РИОСВ Враца със 100 лв. е глобено физическо лице.

По време на обход в Резерват „Купена“, от служители на РИОСВ-Пазарджик е установено, че дърво от вида „Бук“, растящо в границите на Резервата, изкоренено от силен вятър, неправомерно е нарязано, а цепениците са складирани край съществуващ горски път (в границите на Резервата). Извършено е маркиране на дървесината, като същата е оставена на място. Предстои извършването на извънредна ревизия на Резервата (в района на нарушението) и предприемане на последващи действия по установяване и санкциониране на нарушителя.

От екоинспекциите в градовете Варна и Стара Загора са извършени 98 проверки за спазване на определените режими в защитените територии и зони. За констатирани нарушения са съставени АУАН на 3 физически лица.

За нарушения на определените режими в защитените територии и зони, от РИОСВ Бургас са съставени АУАН на „Планета 89“ ЕООД, „Алфа Дилеа“ ООД, физическо лице (7 бр.), друго физическо лице (3 бр.), други 3 физически лица, „Близнак 2008“ ООД (4 бр.) и „Солей Дор“ ООД, на „Пи Джей Енерджи“ ООД е наложена имуществена санкция, в размер на 1 000 лв., и 2 физически лица са глобени с по 100 лв., от РИОСВ Монтана са съставени АУАН на 2 физически лица, от РИОСВ Пловдив е съставен АУАН на физическо лице, а от РИОСВ Хасково със 100 лв. е глобено физическо лице.

            За реализация на инвестиционно предложение без проведена процедура по реда на Глава шеста от ЗООС, от РИОСВ Бургас е съставен АУАН на „Глобъл Футуеър Индъстри“ ЕООД и е наложена имуществена санкция, в размер на 5 000 лв., на „Грийнлайф Резортс“ ЕАД, от РИОСВ Русе е съставен АУАН на физическо лице, а от РИОСВ София са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 5 000 лв., на „Тети 90“ ЕООД и „Кей Био Индъстри България“ ЕООД. За неизпълнение на условие от решение, издадено по реда на Глава шеста от ЗООС, от РИОСВ Бургас е наложена имуществена санкция, в размер на 3 000 лв., на ЕТ „ТОНИТА - ТОНКА ПЕТРОВА“.

За неизпълнение на дадени предписания, от РИОСВ Велико Търново е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на община Велико Търново, от РИОСВ Монтана е съставен АУАН и е глобен с 1 400 лв. кметът на община Ново село, от РИОСВ Плевен са съставени АУАН на кметовете на общините Пордим, Луковит и Белене, от РИОСВ Пловдив е наложена имуществена санкция, в размер на 4 000 лв., на „Евро строй кънстракшън" ЕООД, от РИОСВ София са санкционирани „Софбутрейд 16“ ЕООД (2 000 лв.) и кметът на община Елин Пелин (в общ размер на 7 000 лв.), от РИОСВ Стара Загора е съставен АУАН на „Феникс Груп 34 АБ“ ЕООД и е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „Загора Ойл“ ООД, от РИОСВ Шумен са санкционирани „Виктор Вичев“ ЕООД (6 000 лв.), физическо лице (2 000 лв.) и „Квинс-Арго“ ЕООД (1 400 лв.), а от РИОСВ Варна е съставен АУАН на физическо лице.

 

Ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността

Преустановено е замърсяването на водите на повърхностни водни обекти с отпадъчни води от канализационните системи на гр. Карнобат, с. Маринка и агломерация „Обзор-Бяла” и с торов отпад водите на р. Неделинска.

Преустановено е замърсяването на атмосферния въздух от дейността на „Астра Биоплант“ ЕООД.

Преустановено е изгарянето на производствени отпадъци в котелната инсталация на хотел „Рубис“ в гр. Рудозем.

Почистени са замърсени с отпадъци терени в землищата на селата Миндя, Ново село, Радилово, Елшица, Драгор, Хаджиево, Николово, Веселец, Кочан, Бял извор, Узунджово, Вишеград, Длъгнево и Скобелево и градовете Сърница и Берковица.

Поставена е информационна табела в Защитена местност „Находище за ружевидна поветица“ с указани режими за ползване.

Извършено е прочистване на път в Поддържан резерват „Патлейна“.

Екземпляри от защитените животински видове „Малък ястреб“, „Бял щъркел“, „Сокол Орко“, „Мишелов“, „Голям ястреб“, „Ням лебед“, „Бързолет“, „Земеродно рибарче“ и „Бухал“ са настанени в спасителни центрове за диви животни. По един екземпляр от видовете „Черен бързолет“ и „Сова“ са освободени в подходящи за вида райони. Екземпляр от вида „Средиземноморско прилепче“ е предаден на Регионален исторически музей, гр. Русе за препариране.

Отбелязани са Европейските дни на птиците (5-6 октомври) и Международния ден на Черно море (31 октомври).

Проведени са инициативи, свързани с Програмата „Младежи за околна среда“.