Категории
Министерство

Месечен отчет за контролната дейност на РИОСВ - м. октомври 2023 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ

през месец октомври 2023 г.

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за месец октомври 2023 г. и резултати от извършената контролна дейност

През месец октомври 2023 г. от експертите на 15-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 1 791 проверки на 1 530 обекта. В рамките на осъществения контрол от РИОСВ са дадени 568 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на мерки.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 118 акта (АУАН), от които 14 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 72 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции на обща стойност 261 220,00 лв.

Наложени са 15 санкции по реда на чл. 69 от ЗООС – за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води и въздух) на обща стойност 1 967 501,19 лв.

На основание разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), между наказващия орган и нарушителя, за периода, са сключени 20 споразумения на обща стойност 35 525,00 лв.

Постъпилите суми по наложени глоби, имуществени санкции и санкции по чл. 69 от ЗООС, включително по сключени по ЗАНН споразумения между наказващия орган и нарушителя, са в размер на 269 506,85 лв.

За периода има наложени 2 принудителни административни мерки (ПАМ).

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно- наказателна дейност

  • Засилен контрол за спазване на условията в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води;
  • Контрол за спазване на условията в издадените разрешителни документи за извършване на дейности с отпадъци.

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност

          През месец септември е осъществен засилен контрол за спазване на условията в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води.

За неизпълнение на условия от разрешителното за заустване на отпадъчните води, от РИОСВ-Благоевград е съставен    АУАН на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, от РИОСВ-Бургас – на „Хелд енд СПА Холидейс“ ООД, от РИОСВ-Варна е наложена имуществена санкция, в размер на 4 000 лв., на „Водоснабдяване и канализация-Добрич“ АД, от РИОСВ-Велико Търново е съставен АУАН на „Чех - Йосиф Новосад“ ООД, а от РИОСВ-Стара Загора е съставен АУАН на „Арсенал“ АД.

          За превишаване на емисионните норми за съдържание на вредни вещества в заустваните отпадъчни води са наложени текущи месечни санкции, от РИОСВ-Бургас на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД, гр. Бургас, (6 бр., в общ размер на 12 396 лв.) и на „ПСОВ ЕЛЕНИТЕ“ ЕООД (еднократна санкция, в размер на 1 953 864 лв.), от РИОСВ-Враца – на „Техкерамик - М“ АД (347,90 лв.), а от РИОСВ-Монтана – на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана (390,34 лв.) и „Водоснабдяване и Канализация - Видин“ ООД (119,24 лв.), а от РИОСВ-Русе – на община Исперих (336 лв.). За същото нарушение, от РИОСВ-Варна е санкционирана община Аксаково с 1 000 лв., от РИОСВ-Русе са съставени АУАН на община Дулово и „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, от РИОСВ-Смолян е съставени. АУАН на „Родопи Еко Проджектс“ ЕООД и е наложена имуществена санкция, в размер на 3 500 лв., на „Горубсо-Мадан“ АД, от РИОСВ-София са наложени имуществени санкции на „ВиК-Чамкория“ ЕООД (3 000 лв.), „ВиК-София“ ЕООД (3 000 лв.) и „Екоинженеринг – РМ“ ЕООД (1 000 лв.), от РИОСВ-Стара Загора е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на община Тунджа, а от РИОСВ-Шумен са наложени имуществени санкции на „Дайъри продъктс“ ЕООД (2 бр., в общ размер на 4 000 лв.), „ВиК-Шумен“ ООД. (1 000 лв.) и „ВиК-Търговище“ ООД (2 бр., в общ размер на 2 000 лв.).

За неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на пречиствателно съоръжение, от РИОСВ-Русе е санкционирано с 2 000 лв. „Водоснабдяване Дунав“  ЕООД, от РИОСВ-Смолян – с 1 000 лв. „Драма“ ЕООД, а от РИОСВ-Хасково са съставени АУАН за ПСОВ, с. Бисер и на „Катаржина естейт“ ЕООД.

За заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без издадено разрешително по реда на Закона за водите, от РИОСВ-Благоевград са съставени АУАН на „Пропърти кларк“ EООД, „Димка 19“ EООД и „Никокоп БГ“ EООД, от РИОСВ-Бургас  - на община Царево (3 бр.) и „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас и са наложени имуществени санкции на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас (6 000 лв.), „Млечна промишленост Маноя“ ООД (10 000 лв.), „Ависпал БГ“ ЕООД (5 000 лв.), „ПСОВ Елените“ ЕООД (10 000 лв.) и „Дък Фарм“ ЕООД (5 000 лв.), от РИОСВ-Варна е съставени АУАН на „Ненко 0202“ ЕООД. от РИОСВ-Пловдив е съставен АУАН на „Строймаш“ ЕООД и е наложена имуществена санкция, в размер на 3 000 лв., на „Елит-95“ ООД, а от РИОСВ-Смолян е санкционирано с 1 400 лв. „СМС СТРОЙ“ ЕООД.

          През месеца засилен контрол е осъществен за спазване на условията в издадените разрешителни документи за извършване на дейности с отпадъци.

За неизпълнение на условия от разрешителен документ, издадено по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), от РИОСВ-Пловдив е съставен АУАН  на „Булгарстрой изкопи“ ЕООД, от РИОСВ-Стара Загора - на община Казанлък, а от РИОСВ-Шумен е санкционирано с 4 900 лв. „Крика Скрап“ ЕООД.

От РИОСВ-Бургас са утвърдени 71 работни листи за класификация на отпадъците на 27 дружества.

За неводене на отчетност на отпадъците в НИСО, от РИОСВ-Велико Търново е съставен АУАН на „БОН“ ООД и е санкционирано с 1 400 лв. „Гепард“ ООД, от РИОСВ-Русе е съставен АУАН на „Пътно строителство“ АД, от РИОСВ-Шумен – на „Генезис Юръп“ ЕООД, а за возене на невярна отчетност на отпадъците, от РИОСВ-Стара Загора са съставени 4 АУАН на „Енерджи-2“ ООД.

За извършване на дейности с отпадъци без издаден разрешителен документ по реда на ЗУО, от РИОСВ-Плевен с 2 000 лв. е глобено физическо лице, от РИОСВ-Пловдив е съставен АУАН. на „Нетком“ ООД и със 7 000 лв. е санкционирано Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, а от РИОСВ-Русе са съставени АУАН на „Химкомерс 2009“ ЕООД, „Венидан“ ЕООД и „Меги Транс“ ЕООД.

За неприлагане на мерки за недопускане изхвърлянето на отпадъци на неразрешено място, от РИОСВ-Монтана са глобени кметовете на община Берковица (3 000 лв.) и на с. Замфирово (1 400 лв.), а от РИОСВ-Пловдив е глобен с 3 000 лв. кмета на община Първомай.

За нарушения на изискванията на Регламент (ЕО) №1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, от РИОСВ-Бургас са съставени АУАН на „Арчи 4“ ЕООД и „ЕКО ТЕРА ИНВЕСТ“ ЕООД, а от РИОСВ-София със 7 000 лв. е санкционирано „Контакт Т“ ООД.

          Осъществен е планирания контрол на обектите с издадени комплексни разрешителни.

За неизпълнение на условие от комплексното разрешително, от РИОСВ-Пловдив са наложени имуществени санкции на „Монди Стамболийски“ ЕАД (10 000 лв.) и „КЦМ“ АД (12 000 лв.), от РИОСВ-Русе е съставен АУАН на „Линамар Лайт Металс“ ЕООД, от РИОСВ- Стара Загора са съставени 3 АУАН и са наложени 4 имуществени санкции, в общ размер на 80 000 лв., на „Брикел“ ЕАД и е съставен АУАН на „Арсенал“ АД, а от РИОСВ-Шумен е съставен АУАН и е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на община Шумен.

За неспазване на мерките, заложени в Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии, от РИОСВ-Пловдив е съставен АУАН на „Сторидж ойл“ ЕАД.

За реализация на инвестиционно предложение без издаден краен административен акт по реда на Глава шеста от ЗООС, от РИОСВ-Враца е съставен АУАН на „Астеф – Т“ ЕООД, а от РИОСВ-Хасково – на „Интегра“ ЕООД.

          Засилен контрол е осъществен за спазване на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите административни актове към него.

Във връзка с постъпили сигнали и издадени от директора на РИОСВ-Русе заповеди за извършване на обходи/контролни проверки след работно време от служители на РИОСВ-Русе, от експерти на РИОСВ-Русе са извършили 15 проверки/обходи в различни райони на територията на гр. Русе в тъмната част на денонощието, при които наличие на миризми с промишлен характер на територията на жилищните квартали на града не са установени.

За превишаване на нормите за допустими емисии, от РИОСВ-Пловдив е наложена текуща месечна санкция, в размер от 30,71 лв., на „Филипополис - РК“ ООД.

За неорганизирано изпускане на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ- Благоевград е санкционирано с 350 лв. „КАЛЪР БОКС“ ЕООД.

От РИОСВ-Варна е извършена оценка на 16 доклада за резултати от извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и на 13 доклада за резултати от извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, а от РИОСВ-Враца – на 6 доклада за резултатие от извършени СНИ и на 9 доклада с резултати от извършени СПИ.

За неизвършени СПИ на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ-Шумен е санкциониран със 700 лв. земеделски производител.

За нарушение на въведените забрани с Регламент 1005/2009 за озоноразрушаващи вещества, от РИОСВ-Варна е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на „Техновент инженеринг“ ЕООД.

          Контрол е осъществен и с цел опазването на защитените видове.

В РИОСВ-Бургас са постъпили 23 сигнала в обхвата на биологичното разнообразие, от които преобладаващи са за бедстващи, ранени или мъртви екземпляри от животински видове. На всички постъпили сигнали е реагирано своевременно и са предприети действия, включително и със съдействието на други компетентни органи.

Взето е участие в ежегодния мониторинг на кафявата мечка.

От РИОСВ-Смолян са извършени 39 проверки във връзка с постъпили сигнали за нанесени щети върху селскостопанско имущество от кафява мечка и 1 във връзка със сигнал за присъствие на кафява мечка в населено място.

От РИОСВ-Враца са извършени 9 проверки на защитени вековни дървета от видовете „Летен дъб“ и „Полски ясен“.

От инспекциите в градовете Варна, Русе и Стара Загора са извършени 110 проверки за спазване на определените режими в защитените територии и зони. За констатирано нарушение при извършените проверки е съставен АУАН на физическо лице.

          За нарушения на определените режими в защитените територии и зони, от РИОСВ-

Бургас са съставени АУАН на 16 физически лица, „Блек Сий Бийч“ ЕООД, „Орко Бийч“ ЕООД, Българска фондация „Биоразнообразие“, Сдружение „Българско дружество за защита на птиците“, „Черноморски солници“ АД, Сдружение „Заедно 2011“ АД, „Алфа Дилея“ ООД и „Стенопис” ЕООД и 20 физически лица са глобени с по 100 лв., от РИОСВ-Варна са съставени 11 АУАН на 10 физически лица и е съставен АУАН на „КАРИ-И“ ЕООД, от РИОСВ-Велико Търново - на ОППК „ПОБЕДА-93“ ЕООД, от РИОСВ-Русе е глобено със 70 лв. физическо лице, а от РИОСВ-Хасково е глобено със 100 лв. физическо лице.

          Осъществен е засилен последващ контрол за изпълнение на дадени предписания.

За неизпълнение на предписание, от РИОСВ-Благоевград е съставен АУАН на „Майтекс-13“ ЕООД, от РИОСВ-Бургас са съставени АУАН на физическо лице и кмета на община Царево, от РИОСВ-Варна са санкционирани кмета на община Долни чифлик (2 000 лв.) и „Агро сип“ ООД (5 000 лв.), от РИОСВ-Монтана с 2 000 лв. е глобен кмета на община Белоградчик, от РИОСВ-Плевен – в същия размер, кмета на с. Славовица, от РИОСВ-Пловдив са съставени АУАН на СД „Тотал Пловдив - Татаров и си-е“ и „Термолиз“ ЕООД, от РИОСВ-София е наложена имуществена санкция, в размер на 5 000 лв., на „Софавто“ ООД, от РИОСВ-Стара Загора са съставени АУАН на „Енерджи 2“ ООД и са наложени 3 имуществени санкции, в общ размер на 14 500 лв., на „Евротекстил” ООД, от РИОСВ-Хасково са санкционирани „ТЕЦ Марица 3“АД (20 000 лв.), „Грата Комерс“ ЕООД (2 000 лв.) и община Кърджали (1 400 лв.), а от РИОСВ-Шумен са съставени АУАН на „Никола-2012“ ЕООД, „Агро-Найл“ ООД и „Генезис Юръп“ ЕООД и са санкционирани „Карко Логистикс“  ЕООД (2 000 лв.) и земеделски производител (700 лв.).

 

Ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността

Качеството на заустваните в повърхностен воден обект отпадъчни води, формиращи се от дейността на .„М Инвест БГ“ ООД, е приведено в съответствие с изискванията.

Преустановено е изтичането на течна торова фаза от животновъден обект, находящ се в с. Бял извор, в дере - ляв приток на р. Бялизворска.

Възстановена е нормалната работа на ПСОВ-Жижево.

Преустановено е емитирането на твърди частици (трици) в атмосферния въздух от Цех за производство на пелети в с. Сатовча.

Почистени са замърсени с отпадъци терени в землищата на селата Върбица, Попинци, Говедаре, Мирянци, Кандюва, Рохлева, Света Петка и Влахово и на градовете Велинград, Кърджали, Септември и Костандово.

Екземпляри от защитените животниски видове „Бързолет“, „Щъркел“, „Сокол“, „Кукумявка“, „Черношипа ветрушка“, „Обикновен мишелов“, „Горска улулица“, „Голям ястреб“, „Орел“, „Ястреб“, „Бухал“ и „Розов пеликан“ са настанени в спасителни центрове за диви животни. Черен бързолет, костенурки и таралежи са освободени в подходящ за вида район.

Отбелязани са Европейските дни на птиците и Международния ден на Черно море.