Категории
Министерство

Месечен отчет за контролната дейност на РИОСВ - м. септември 2021 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ

през месец септември 2021 г.

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за месец септември 2021 г. и резултати от извършената контролна дейност

През месец септември 2021 г. от експертите на 15-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 1 835 проверки на 1 566 обекта. В рамките на осъществения контрол от РИОСВ са дадени 499 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на мерки.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 80 акта (АУАН), от които 9 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 64 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции на обща стойност 340 300 лв.

Наложени са и 18 санкции по реда на чл. 69 и следващи от ЗООС – за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води и въздух) на обща стойност 1 590 860,65 лв.

Постъпилите суми по наложени глоби и санкции са общо 193 024,57 лв.

За периода е приложена 1 принудителна административна мярка (ПАМ).

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно- наказателна дейност

  • Засилен контрол за спазване на условията, поставени в издадените разрешителни за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води;
  • Последващ контрол за изпълнение на дадени предписания.

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност

            През месец септември е осъществен засилен контрол по спазване на условията, поставени в издадените разрешителни за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води.

            За установено превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване на отпадъчните води, са наложени текущи месечни санкции, от: РИОСВ Бургас на „ВиК“ ЕАД, гр.  Бургас (2 623 лв. и 5 563 лв.), на „Хелт енд  Спа Холидейс” ЕООД (397 лв.), на „Идън Девелъпментс“ АД (46 лв.) и на „ПСОВ Елените“ ЕООД (нарастваща санкция за срок от 12 месеца, в общ размер 1 578 108 лв.); РИОСВ Плевен - на „ВиК” ЕООД, гр. Плевен (2 002,16 лв.); РИОСВ София - на „Мин Индъстри“ ЕООД (361,52 лв.); РИОСВ Хасково – на „Устра - Бетон“ ООД (175 лв.); РИОСВ Велико Търново - на „МАТ-2001“ ООД (460,86 лв.); РИОСВ Монтана - на „Кариана“ ЕООД (163,96 лв.). и  от РИОСВ Шумен – на „Млечни продукти“ ООД (41,91 лв.), на „Строителни изделия“ АД (12,89 лв.), на ДП  „Кабиюк“ (55,21 лв.) и на „Клара АВС“ ЕООД (204,88 лв.). За същото нарушение, от РИОСВ Пловдив са съставени АУАН на „Новомес Комерс - 1“ ООД, „Деликатес-2“ ООД, „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД и „ВП Брандс интернешънъл“ АД, от РИОСВ София са съставени АУАН на община Ковачевци и „Екоинженеринг РМ“ ЕООД и е санкционирано „В и К“ ООД, в общ размер 2 000 лв., а от РИОСВ Смолян е съставен АУАН на ЕТ „Минчо Карнобатев“ и е наложена имуществена санкция, в размер на 1 000 лв., на „Перперикона” ООД.

От РИОСВ Монтана е наложена имуществена санкция, в размер на 500 лв., на „В и К“ ООД, гр. Монтана за неподдържане на пречиствателни съоръжения в техническа и експлоатационна изправност, а за неизпълнение на условия от разрешителното за заустване на отпадъчните води, от РИОСВ Бургас са съставени 2 АУАН на „Хелт енд Спа Холидейс“ ЕООД.

            Във връзка с постъпил сигнал за изтичане на тъмна течност в р. Дунав от колектор на „Българска хлебна мая“ ЕООД от експерти на РИОСВ Русе е извършена проверка „на място“. Констатирано е изтичане на меласов разтвор, който не е попаднал във водите на реката, поради ниското ниво на водите в р. Дунав. За констатираното нарушение е съставен АУАН на управителя на дружеството.

За ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води без издадено разрешително по реда на Закона за водите, от РИОСВ Бургас са съставени АУАН на „ПСОВ Елените“ ЕООД, община Царево (2 бр.) и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и на община Поморие е наложена имуществена санкция, в размер на 5 000 лв., от РИОСВ Варна е съставен АУАН на „Винарска изба Варна“ АД, а от РИОСВ Смолян са наложени имуществени санкции на „Лактена“ ООД (5 500 лв.) и на „Калвърт“ ЕООД (2 000 лв.).

През месеца е осъществен засилен последващ контрол за изпълнение на дадени предписания.

За неизпълнение на дадени предписания са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 2 000 лв., на община Поморие (РИОСВ Бургас), община Враца (РИОСВ Враца) и „Акация Трейд“ ЕООД (РИОСВ Шумен), от РИОСВ Варна са съставени АУАН на общините Провадия и Аксаково, от РИОСВ Пловдив е съставен АУАН на „Цима-99“ ООД, от РИОСВ София е санкционирано с 5 000 лв. „В и К“ ООД, от РИОСВ Стара Загора е съставен АУАН на физическо лице, от РИОСВ Велико Търново е съставен АУАН на физическо лице и е наложена имуществена санкция, в размер на 5 000 лв., на „БОН“ ЕООД, от РИОСВ  Хасково е съставен АУАН на физическо лице, а от РИОСВ Смолян е наложена имуществена санкция, в размер на 500 лв., на „Секвоя“ ЕООД.

От екоинспекциите е осъществен контрол и по компонент „въздух“, като:

От РИОСВ Варна е направена оценка на 17 доклада за извършени собствени непрекъснати измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, и на 26 доклада за извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. От РИОСВ Русе е наложена имуществена санкция, в размер на 500 лв., на „Алимет“ ООД за неизвършени СПИ на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.

За неподдържане на досие на оборудването, заредено с флуорсъдържащи парникови газове, от РИОСВ Велико Търново е съставен АУАН и е наложена имуществена санкция, в размер на 1 000 лв., на „ТОТАЛ ВИНИ – гр. Лясковец“ ООД, а за непредставяне в срок на информация за оборудването, заредено с флуорсъдържащи парникови газове, от РИОСВ Благоевград, в същия размер, е санкционирано „България Холидейз“ ООД.

За извършване на дейности с отпадъци без издаден разрешителен документ по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), от РИОСВ Бургас са съставени АУАН на „Елвайс“ ООД, „Неоспед“ ЕООД и физическо лице и са санкционирани „Мина Черно море-Бургас” ЕАД (7 000 лв.) и 2 физически лица с по 1 400 лв., от РИОСВ Варна е съставен АУАН на „М.Н. Строй“ ООД, от РИОСВ Плевен е глобено физическо лице с 1 400 лв., от РИОСВ София е наложена имуществена санкция, в размер на 7 000 лв., на „ГО-ФОР-КАТ“ ООД, от РИОСВ Монтана е съставен АУАН на „Рикавъри Грийн“ ООД, от РИОСВ Хасково е съставен АУАН на физическо лице, а от РИОСВ Шумен с 7 000 лв. е санкционирана община Попово.

За извършване на дейности с отпадъци без регистрация по Търговския закон, от РИОСВ Стара Загора са съставени АУАН на 2 физически лица, а други 2 физически лица са глобени, в общ размер на 3 500 лв.

От РИОСВ Русе са утвърдени 80 работни листи за класификация на отпадъците.

От РИОСВ Пазарджик е съставен АУАН на „Би транс 2018“ ЕООД за неизпълнение на условие от разрешително за дейности с отпадъци.

За нарушения на изискванията на ЗУО, от РИОСВ Русе са наложени 2 имуществени санкции, всяка в размер на 7 000 лв., на „Европак рециклинг“ АД.

За неводене отчетност на отпадъците, от РИОСВ София са наложени имуществени санкции на „Хийт Енерджи“ ЕООД (4 000 лв.) и на  ЕТ „Димитър Димитров - Мидима - Д“ (2 000 лв.).

За неизвършена класификация на отпадъците, от РИОСВ Стара Загора е съставен АУАН на „Златна Белка – Иванов и СИЕ” ООД.

За непредприемане на мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешено за това място, от РИОСВ  Бургас са съставени АУАН на кметовете на общините Средец и Царево, а от РИОСВ Пловдив  - на кмета на община Първомай, от РИОСВ София е глобен с 10 000 лв. кмета на община Кюстендил, от РИОСВ Враца е съставен АУАН на кмета на с. Рогозен, а от РИОСВ Монтана е съставен АУАН на кмета на с. Дреновец и кмета на община Вършец е глобен с 5 000 лв.

От РИОСВ Варна е приложена ПАМ спрямо „Екосейф“ ООД за спиране на дейностите по обезвреждане (изгаряне) на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност.

За неизпълнение на условия от комплексното разрешително, от РИОСВ Бургас е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на „ВИНС. С. Индустрийс“ ООД и тещуща месечна санкция, в размер на 145 лв., на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, от РИОСВ Пловдив е съставен АУАН на “Би Ей Глас България” ЕАД, от РИОСВ София са съставени 2 АУАН на ТЕЦ „Бобов дол“ АД, наложени са имуществени санкции на „Топлофикация Перник“ АД (2 бр., всяка в размер на 20 000 лв.), на „ТЕЦ Бобов дол“ АД (80 000 лв.) и на община Перник (10 000 лв.) и е наложена еднократна санкция, в размер на 411,31 лв., на „Топлофикация София“ ЕАД, от РИОСВ Велико Търново са съставени 2 АУАН и е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на „Кроношпан България“ ЕООД, от РИОСВ Шумен е съставеният АУАН и е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на „Демирташ“ ООД и е наложена имуществена санкция, в размер на 1 000 лв., на община Шумен.

За неизпълнение на приложена ПАМ, от РИОСВ София е съставен АУАН и е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на „ТЕЦ Бобов дол“ АД.

За експлоатация на инсталация без издадено комплексно разрешително по реда на ЗООС, от РИОСВ Варна е съставен АУАН на „Екосейф“ ООД.

            Контрол е осъществен и за спазване на изискванията на законодателството в областта на биологичното разнообразие и защитените територии.

От експерти на РИОСВ Русе, във връзка с установено преливане на канализационни води от канализационната система на с. Сребърна към езеро Сребърна е извършена проверка. При направения обход е констатирано наличие на 3 броя открити шахти, частично запълнени с вода. От едната шахта са изтичали канализационни води към езерото Сребърна. Останалите две шахти са били частично запълнени с вода, но не са преливали. Дадени са предписания на кмета на община Силистра за недопускане на преливане на шахтите, изпомпване на наличните в тях води и извършване на обезопасяване на шахтите.

От РИОСВ Варна са извършени 82 проверки в защитени територии и зони. За констатирани нарушения са съставени АУАН на 3 физически лица и на „Елена Ауто“ ООД и 2 физически лица са глобени с по 50 лв.

            За нарушение на определените режими в защитените територии и зони, от РИОСВ Бургас са санкционирани физическо лица (1 000 лв.) и „Т-АРТ Продакшън” ООД (5 000 лв.), а от РИОСВ Монтана е съставен АУАН и е глобено с 1 000 лв. физическо лице.

От РИОСВ Стара Загора със 100 лв. е глобено физическо лице за неправомерно отглеждане на шипоопашата костенурка. Със същата сума от РИОСВ Враца е глобено физическо лице за разрушаване на щъркелово гнездо.

 

Ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността

Преустановено е замърсяването на водите на повърхностен воден обект с отпадъчните води от млекопреработвателно предприятие в с. Белица.

Почистени от отпадъци са терени в землищата на селата Узунджово и Карабунар и на градовете Пещера, Стрелча, Мартен и Русе.

Заровени препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност на брега на р. Марица са транспортирани до склад (на територията на община Пазарджик) и същите са препакетирани.

Извършено е маркиране на границата на Защитена местност „Китката“ и е извършено премахване на паднали сухи клони и части от стволове на дървета в природна забележителност „Марата“.

Екземпляри от защитените видове „Розов пеликан“, „Голям ястреб“, „Керкенез“, „Кълвач“ и „Сокол“ са настанени в спасителни центрове за диви животни, а екземпляр от вида „Шипобедрена костенурка“ е освободен в подходящо за вида място.

Отбелязани са Европейска седмица на мобилността и Международния ден на чистия въздух.