Категории
Министерство

Месечен отчет за контролната дейност на РИОСВ - м. септември 2022 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ

през месец септември 2022 г.

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за месец септември 2022 г. и резултати от извършената контролна дейност

През месец септември 2022 г. от експертите на 15-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 1 814 проверки на 1 524 обекта. В рамките на осъществения контрол от РИОСВ са дадени 494 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на мерки.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 92 акта (АУАН), от които 11 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 50 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции на обща стойност 186 300 лв.

Наложени са и 17 санкции по реда на чл. 69 от ЗООС – за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води и въздух) на обща стойност  610 763,34 лв.

На основание разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), между наказващия орган и нарушителя, за периода, са сключени 22 споразумения на обща стойност 24 150 лв.

Постъпилите суми по наложени глоби и санкции (вкл. от еднократни и текущи санкции) са общо 179 313,90 лв. Постъпилите суми от сключени по ЗАНН споразумения между наказващия орган и нарушителя са в размер на 23 860 лв.

За периода са наложени 3 принудителни административни мерки (ПАМ).

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно- наказателна дейност

  • Засилен контрол за спазване на определените режим в защитените територии и зони;
  • Контрол, с цел опазване на водите на повърхностните водни обекти от замърсяване.

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност

            През месец септември е осъществен засилен контрол за спазване на определените режим в защитените територии и зони.

От екоинспекциите в градовете Варна и Русе са извършени 102 проверки за спазване на определените режими в защитените територии и зони. За констатирано нарушение, от РИОСВ Варна е съставен АУАН и е санкционирано със 70 лв. „Акватек Трежър“ ЕООД.

            За нарушение на определените режими в защитените територии и зони, от РИОСВ Бургас са съставени АУАН на 4 физически лица, 3 физически лица са глобени в общ размер на 4 000 лв. и е наложена имуществена санкция, в размер на 8 000 лв., на „Мохито Смокиня” ЕООД, а от РИОСВ Пазарджик е съставен АУАН и е глобено с 350 лв. физическо лице.

От екоинспекцията в Плевен е наложена ПАМ на „Сортови семена 2002“ ЕООД за възстановяване на имоти с начин на трайно ползване „пасище“.

В РИОСВ Бургас са постъпили 29 сигнала в обхвата на биологичното разнообразие, от които преобладаващи са за бедстващи, ранени или мъртви животински видове. На всички постъпили сигнали е реагирано своевременно и са предприети действия, включително и със съдействието на други компетентни органи.

От РИОСВ Варна са извършени 17 проверки във връзка със сигнали за намерени мъртви или бедстващи екземпляри от защитени видове.

За незаконен улов на екземпляри от защитени животински видове, от РИОСВ Хасково с по 300 лв. са глобени 5 физически лица.

От РИОСВ Смолян са извършени 16 проверки във връзка с постъпили сигнали за нанесени щети върху селскостопанското имущество от кафява мечка.

            От екоинспекциите в градовете Велико Търново и Бургас са извършени 43 проверки на защитени вековни дървета, при които е установено, че 14 дървета са напълно изсъхнали и ще бъдат предложени за заличаване от регистрите.

            През месеца е осъществен и засилен контрол с цел опазване на водите на повърхностните водни обекти от замърсяване.

За заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без издадено разрешително по реда на Закона за водите, от РИОСВ Бургас е съставен АУАН на „ПСОВ Елените“ ЕООД, от РИОСВ Русе е съставен АУАН на „МТ Пласт“ ЕООД, от РИОСВ Смолян е съставен АУАН на „МТ Енерджи“ ЕООД, от РИОСВ Хасково е съставен АУАН на „Мусан-Н“ ООД, а от РИОСВ Шумен е съставен АУАН на „ПЕТКАН 86“ ЕООД. и с 1 400 лв. е санкциониран ЕТ „Бисер Митев-Сейко-Емил Митев-Нели Алдинова“.

От експерти на РИОСВ Русе е извършена проверка/обход на дере в района на гр. Разград. Установено е замърсяване (наличие на отлагания с бял цвят) на дерето, в участък, определен като точката на заустване (ТЗ) на отпадъчните води, формиращи се от дейността на „Водстрой“  АД. По време на огледа е наблюдаван отток на отпадъчни води. Дружеството експлоатира бетонов възел, който, към момента на проверката, не функционира. От РЛ Русе са взети проби отпадъчни води от ТЗ. Резултатите от анализа на взетите проби са показали превишения на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в издаденото разрешително за заустване на отпадъчните води от обекта. За установеното нарушение на „Водстрой“  АД предстои да бъде наложена текуща месечна санкция по реда на чл. 69 и следващи от ЗООС. Извършена е проверка и на новоизградено предприятие за обработка на стъкло, стопанисвано от „МТ-пласт“ ЕООД, разположено на площадката, собственост на „Водстрой“ АД. Предприятието за стъкло е в тестов период на настройки и, към момента, не е въведено в редовна експлоатация. Констатирано е, че към линията за обработка на стъкло е монтирана ЛПСОВ, която също е в тестов период. Отпадъчните води от измиване на обработеното стъкло (без пречистване), посредством тръбопровод, се отвеждат и заустват в дерето в ТЗ, разрешена на „Водстрой“ АД. За установеното нерегламентирано заустване на отпадъчни води без необходимото разрешително за ползване на повърхностен воден обект, на управителя на дружеството е връчена покана за явяване в РИОСВ Русе за съставяне на АУАН. Дадено е предписание за незабавно демонтиране на отвеждащия тръбопровод.

За нарушения на условия от издаденото разрешително за заустване на отпадъчните води, от екоинспекциите в градовете Варна и Пловдив са съставени АУАН на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич, и на „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив.

За превишаване на ИЕО, определени в разрешителното за заустване на отпадъчните води, са наложени текущи месечни санкции, от РИОСВ Благоевград на „Екорепласт“ ЕООД (20 556 лв.), от РИОСВ Бургас - на „ИФ Фаворит” ООД (3 016 лв.) и на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД (39  лв. и 4 065 лв.), от РИОСВ Варна – на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД (22 290 лв., 93 лв. и 741 лв.) и на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД (180 лв.), от РИОСВ Русе – на „Интер ЕС 2000“ ЕООД (33 лв.), а от РИОСВ Шумен – на „Херти“ АД (81,90 лв.), „Автомагистрали Черно море“ АД  (33,10 лв.) и на „Милктрейд-БГ“ ООД (20,46 лв.). За същото нарушение, от РИОСВ Благоевград са съставени 3 АУАН на община Благоевград, съставен е АУАН на община Струмяни и е санкционирано със 700 лв. „Оникс 2014“ ЕООД, от РИОСВ Пазарджик са съставени АУАН на „Калуфрукт продакшън“ ООД и „ВКТВ“ ЕООД, от РИОСВ Пловдив са съставени АУАН на „Лукойл“ ЕООД и на „Бендойл“ ООД, от РИОСВ  Смолян със 700 лв. е санкционирано „Дюлгер” ООД, от РИОСВ Хасково е съставен АУАН на „Пашов-ЯР“ ЕООД и е санкционирано със 700 лв.  „Еко Антрацит“ ЕАД, а от РИОСВ Шумен са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 1 000 лв., на  „ВиК-Шумен“ ООД и „ВиК-Търговище“ ООД.

За неизвършен собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, от РИОСВ Хасково е съставен АУАН на „В и К“ ЕООД, гр. Хасково.

За неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на пречиствателно съоръжение, от РИОСВ Смолян е съставен АУАН на „Драма“ ЕООД и е наложена имуществена санкция, в размер на 2 500 лв., на „Перперикона” ООД, а от РИОСВ Хасково е съставен АУАН и е санкционирано с 350 лв. „Стелман“ ООД.

От РИОСВ Русе е наложена ПАМ на „Мартен мес“ ООД за ограничаване на дейността на стопанисваното от дружеството млекопреработвателно предприятие.

От РИОСВ е извършено пломбиране на савак на аварийната байпасна връзка на КПС3 към канализационната система на гр. Поморие, а от РИОСВ София – на авариен савак на СПСОВ Кубратово.

            Осъществен е контрол на емитерите на вредни вещества в атмосферния въздух.

От РИОСВ Смолян е извършена проверка на Цех за производство на пелети в гр. Лъки, стопанисван от „Радиели-07“ ЕООД. Констатирано е, че от аспирационните системи на пелет пресата и сушилната инсталация, неорганизирано, се изпускат прахообразни вещества в атмосферния въздух. За констатираното нарушение са дадени. предписания и на управителя на дружеството е изпратена покана за явяване в екоинспекцията за съставяне на АУАН.

От РИОСВ Бургас е извършена оценка на 20 доклада за резултати от извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и на 12 доклада за резултати от извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ Варна – на 16 доклада за резултати от извършени СНИ и на 11 доклада за резултати от извършени СПИ, а от РИОСВ Враца – на 6 доклада за резултати от извършени СНИ и на 10 доклада за резултати от извършени СПИ.

            За неизвършени СПИ на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ Русе е съставен АУАН на „Химпрес РГ“ ООД, от РИОСВ София е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „Еко Тръст България“ ООД, а от РИОСВ Шумен е санкционирано с 1 400 лв. „Драгомир Ценков“ ЕООД.

За превишаване на нормите за допустими емисии, от РИОСВ София са наложени 5 еднократни санкции, в общ размер на 559 614. 88 лв., на „Топлофикация София“ ЕАД.

За неорганизирано изпускане на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ Благоевград е съставен АУАН на „АЛБРЕК“ ЕООД.

От РИОСВ Пловдив с 5 000 лв. е глобен кмета на община Куклен за неизпълнение на задължението за предприеме на мерки за намаляване броя на превишенията на нормите за вредни вещества в атмосферния въздух.

За нарушения на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, от РИОСВ Благоевград са санкционирани, всяко с по 1 4000 лв., „Треска“ ЕООД и „ГЕХАРД“ ЕООД.

За неизвършване на проверка за течове на оборудването, заредено с флуорсъдържащите парникови газове, от РИОСВ Велико Търново е съставен АУАН на „СТЕФАНОВ – ИВАН СТЕФАНОВ-04” ЕООД.

От РИОСВ Варна е извършена оценка на 13 доклада за резултати от проведени СПИ на нивата на шума, излъчван в околната среда от промишлени източници.

За извършване на дейности с отпадъци без издаден разрешителен документ по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), от РИОСВ Варна е съставен АУАН на „Ниг - Ауто“ ЕООД, от РИОСВ Плевен е съставен АУАН на физическо лице, от РИОСВ Пловдив е съставен АУАН на физическо лице и  са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 7 000 лв., на „Толи“ ЕООД и на „МММ Ауто Партс“ ЕООД, от РИОСВ Смолян и РИОСВ Стара Загора са глобени с по 1 400 лв. 5 физически лица, а от РИОСВ Шумен е наложена имуществена санкция, в размер на 7 000 лв., на „Родна индустрия - 91“ ЕООД.

За извършен трансграничен превоз на отпадъци без да бъде уведомена РИОСВ, от РИОСВ Монтана е санкционирано с 1 400 лв. „Вида Металс рисайклинг“ ООД, а от РИОСВ Стара Загора са съставени 2 АУАН на „Анхрима" ООД.

От РИОСВ Варна са обработени 89 работни листи за класификация на отпадъците.

За нарушения на ЗУО, от РИОСВ Враца е съставен АУАН и е глобено с 500 лв. физическо лице, а от РИОСВ София е глобено физическо лице в общ размер на 30 000 лв. и са наложени 2 имуществени санкции, в общ размер на 7 000 лв., на „Еко Тръст България“ ООД.

            За неводене на отчетност на отпадъците, от РИОСВ Русе са съставени АУАН на „Стрийм Пауър“ ЕООД и „Зорница - С“ ЕООД, а от РИОСВ Шумен е съставен АУАН на „Рок 7“ ЕООД и е санкционирано с 1 400 лв. „СМДЛ Микробиостил“ ЕООД.

Във връзка с постъпил сигнал за изгаряне на текстилни отпадъци от шивашки цех в с. Фъргово, стопанисван от „Линънс текстил“ ЕООД, от експерти на РИОСВ Смолян е извършена проверка „на място“. Констатирано е, че отоплението на една от сградите е чрез парно – локална инсталация с водогреен котел за твърдо гориво. При проверката, освен твърдо гориво (дърва), в котела са се изгаряли и текстилни отпадъци, което е преустановено незабавно. Дадени са предписания за недопускане нерегламентирано изгаряне или друга форма на нерегламентирано третиране на отпадъци и да се представи в РИОСВ Смолян актуален договор за предаване на текстилните отпадъци. За констатираното нарушение на управителя на дружеството е изпратена покана за явяване в екоинспекцията за съставяне на АУАН.

За нерегламентирано изгаряне на отпадъци, от РИОСВ Варна с 980 лв. е санкционирано „Консорциум Хербал Ойл Кали-акра“ ООД.

За непредприемане на мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, от РИОСВ Благоевград са глобени кметовете на общините Симитли (3 000 лв.), Струмяни (3 000 лв.) и Хаджидимово (6 000 лв.), от РИОСВ Варна е съставен АУАН на кмета на община Варна, а от РИОСВ Пловдив с 3 000 лв. е глобен кмета на община Стамболийски.

За неизпълнение на условия от комплексното разрешително, от РИОСВ Велико Търново е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, а от РИОСВ Стара Загора – в размер на 11 000 лв., на „Брикел” ЕАД.

За нарушение на ЗООС, от РИОСВ Бургас е глобено с 1 000 лв. физическо лице, а от РИОСВ Пловдив са наложени 2 имуществени санкции, всяка в размер на 10 000 лв., на „Сарс 12“ ООД.

От РИОСВ Пазарджик е наложена ПАМ на „Кариери Пазарджик“ ООД да не се извършва добивна дейност в находище „Изток“, в землището на с. Мирянци, извън рамките на участъка, разрешен със съгласувания годишен работен проект за добив и първична преработка за 2022 г.

За неизпълнение на предписания, от РИОСВ Бургас е съставен АУАН на ЕТ „Тонита-Тонка Петрова“ и е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на Агенция „Пътна инфраструктура” ЕАД, от РИОСВ Велико Търново е съставен АУАН на община Велико Търново и е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „ОЛИВА” АД, от РИОСВ Пазарджик е съставен АУАН на кмета на община Пазарджик, от РИОСВ Пловдив са санкционирано с по 5 000 лв. „Спарк А и М“ ЕООД и „Маримпекс“ ООД, от РИОСВ София са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 2 000 лв., на „Калцит“ ЕООД и „Еко Тръст България“ ООД, от РИОСВ Стара Загора е глобено с 1 400 лв. физическо лице, от РИОСВ Хасково са съставени АУАН на кметовете на общините Симеоновград, Момчилград и Кърджали и на физическо лице,  а от РИОСВ Шумен е съставен АУАН на „КВИНС-АРГО“ ЕООД и са санкционирани „М4 ХОЛИДЕЙ“ ЕООД (1 000 лв.), „Олимпия Шумен“ ООД (1 400 лв.) и „Март 313“ ЕООД (1 400 лв.).

 

Ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността

Преустановено е замърсяването на водите на повърхностен воден обект с отпадъчни води от канализационната система на с. Горно Драглище, от спортен комплекс „Аугуста“ в гр. Монтана и от млекопреработвателно предприятие в с. Борино.

Преустановено е замърсяването на атмосферния въздух от дейността на „Випом“ АД. Удължено е изпускателното устройство (комин) към сушилня за дървесен чипс, разположена в Цех за производство на пелети в гр. Смолян.

Приключено е обезвреждането на серовъглерода, съхраняван на площадката на „Камибо“ ООД – ТП „Хименерго“ в гр. Враца Всички 11 цистерни са нарязани и предадени на лицензирани фирми за скрап. Извършено е обезвреждане на водата от басейните, където са се съхранявали цистерните със серовъглерод.

Почистена от отпадъци са замърсени терени в землищата на градовете Ракитово, Девин, Кърджали и Хасково, на селата Мало Конаре, Априлци, Нова махала, Борино, Бял извор, Яхиново, Бленика, Дянково и Орешец, по пътя с. Книжовник - с. Долно Войводово, на територията на ДГС „Пещера“. Почистени от отпадъци са площадките на „Сид грийн“ ЕООД и ЕТ „Джамбастика – Кадир Кадир“.

Екземпляри от защитените видове „Морски орел“, „Голям ястреб“, „Червеногърба сврачка“, „Сокол“, „Тръстиков блатар“, Бял щъркел“, „Домашна кукумявка“, „Обикновен мишелов“, „Бухал“, „Сова“, „Прилеп“ и „Чухъл“ са настанени в центрове за диви животни.. Екземпляр от вида „Таралеж“ е предаден на Регионален исторически музей, гр. Русе за препариране, а препариран екземпляр от вида „Сиамски крокодил“ е предаден на Природонаучен музей, гр. Варна.

Взето е участие в инициативата „Да почистим България заедно“ (17 септември).

Отбелязана е Европейската седмица на мобилността (16-22 септември).

На 7 септември в РИОСВ Пловдив е проведен Ден на отворените врати.