Категории
Министерство

Месечен отчет за контролната дейност на РИОСВ - м. септември 2023 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ

през месец септември 2023 г.

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за месец септември 2023 г. и резултати от извършената контролна дейност

През месец септември 2023 г. от експертите на 15-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 1 662 проверки на 1 393 обекта. В рамките на осъществения контрол от РИОСВ са дадени 463 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на мерки.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 83 акта (АУАН), от които 13 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 59 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции на обща стойност 361 860,00 лв.

Наложени са 5 санкции по реда на чл. 69 от ЗООС – за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води и въздух) на обща стойност 1 323,27 лв.

На основание разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), между наказващия орган и нарушителя, за периода, са сключени 21 споразумения на обща стойност 34 860,00 лв.

Постъпилите суми по наложени глоби, имуществени санкции и санкции по чл. 69 от ЗООС, включително по сключени по ЗАНН споразумения между наказващия орган и нарушителя, са в размер на 203 959,83 лв.

За периода са наложени 3 принудителни административни мерки (ПАМ).

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно- наказателна дейност

  • Засилен контрол на кметовете на общините и кметствата за изпълнение на задълженията им, регламентирани в Закона за управление на отпадъците (ЗУО);
  • Засилен контрол във връзка с качеството на атмосферния въздух

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност

През месец септември е осъществен засилен контрол на кметовете на общините и кметствата за изпълнение на задълженията им, регламентирани в ЗУО.

За непредприемане на мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, от РИОСВ-Благоевград са глобени с по 3 000 лв. кметовете на общините Гърмен, Кочериново, Якоруда и Белица и с по 6 000 лв. кметовете на общините Кресна и Симитли, от РИОСВ-Бургас е съставен АУАН на кмета на община Сунгурларе, от РИОСВ-Монтана са съставени АУАН на кметовете на община Берковица и на с. Замфирово и са глобени кметовете на с. Аспарухово (980 лв.), с. Славотин (980 лв.),  община Димово (3 000 лв.) и с. Горна Вереница (1 400 лв.), от РИОСВ-Русе с 3 000 лв. е глобен кмета на с. Желязковец, а от РИОСВ-София – в същия размер кмета на район „Панчарево“, Столична община.

За изхвърляне на отпадъци на неразрешено за това място, от РИОСВ-Благоевград са съставени АУАН на „Балканстрой КК“ ООД и „Брежан“ ЕООД.

За извършване на дейности с отпадъци без издаден разрешителен документ по реда на ЗУО, от РИОСВ-Бургас и РИОСВ-Стара Загора са съставени АУАН на 4 физически лица, от РИОСВ-Пловдив – на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, а от РИОСВ-София са санкционирани физическо лице (980 лв.) и „НАТУРА МАР” ЕООД (7 000 лв.).

За неизпълнение на условие от разрешителен документ, издаден по реда на ЗУО, от РИОСВ-Шумен са съставени 2 АУАН и е санкционирано с 4 900 лв. „Крис Ойл 97“ ЕООД.

За неводене отчетност на отпадъците в НИСО, от РИОСВ-Велико Търново са санкционирани „Ледър Трейдинг“ ООД (2 000 лв.) и, в размер на 1 400 лв., „ДЕНТУР“ ООД и „ПОДЕМ ГАБРОВО“ ЕООД, от РИОСВ-Русе е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „РУБИКОН ШИПИНГ“  ЕООД, от РИОСВ-Стара Загора са съставени АУАН на „Кибо-2“ ЕООД и „Бригада“ ЕООД, а от РИОСВ-Шумен е санкционирано с 1 400 лв. „Стройтранс Шумен“ ООД и за водене на невярна отчетност на отпадъците, от РИОСВ-Стара Загора са наложени 2 имуществени санкции, в общ размер на 6 000 лв., на „Енерджи - 2” ООД,  а от РИОСВ-Шумен – в размер на 2 000 лв., на „Сарк България“ АД.

За нерегламентирано изгаряне на отпадъци, от РИОСВ-Русе е наложена имуществена санкция, в размер на 7 000 лв., на община Силистра, а от РИОСВ-Шумен с 2 000 лв. е глобено физическо лице.

За извършване на разплащане не по банков път, от РИОСВ-Стара Загора е наложена имуществена санкция, в размер на 15 000 лв., на „Вторични суровини – Сливен“ ООД.

През месеца засилен контрол е осъществен във връзка с качеството на атмосферния въздух.

В РИОСВ-Русе са постъпили 546 сигнала за миризми в гр. Русе. Сигналите са регистрирани приблизително по едно и също време, в часовия интервал от 20:00 до 23:00 часа, и сутрин от 05:00 до 08:00 часа. Във връзка с постъпилите сигнали, от директора на РИОСВ-Русе са издадени заповеди за извършване на обходи (контролни проверки) от служители на РИОСВ-Русе след регламентираното работно време. Данните от пунктовете за качеството на атмосферния въздух в гр. Русе не отчитат превишения на органичните замърсители бензен, толуен, ксилен, метанови и неметанови органични вещества.

От РИОСВ-Варна са разгледани и оценени 16 доклада за резултати от извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и 15 доклада за резултати от извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, а от РИОСВ-Враца – 6 доклада за резултати от извършени СНИ и 17 доклада за резултати от извършени СПИ.

За неизвършени СПИ на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ-Бургас е санкционирано, в размер на 100 лв., „Мулти Випкар“ ООД, от РИОСВ-Русе – в размер на 70 лв., „ЛА КОМЕРЧИАЛЕ“ ЕООД, а от РИОСВ-Шумен – в размер на 2 000 лв., „АЛ и КО“ АД.

За непредставяне на отчет за оборудването, заредено с флуорсъдържащи парникови газове, от РИОСВ-Пловдив са съставени АУАН на „АВТОТРАНС 2000“ ООД и „Булгтенде“ ЕООД.

          Осъществен е и контрол за спазване на изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове към него.

За заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без издадено разрешително по реда на Закона за водите, от РИОСВ-Варна е съставен АУАН на „Албена“ АД, от РИОСВ-Смолян е съставен АУАН на „СМС СТРОЙ“ ЕООД и е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на „ДЕВИН“ ЕАД, а от РИОСВ-София е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „Кондекс“ ЕООД.

За неизпълнение на условия от разрешителното за заустване на отпадъчните води, от РИОСВ-Бургас е наложена имуществена санкция, в размер на 6 000 лв., на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, а от РИОСВ-Стара Загора са наложени 2 имуществени санкции, в общ размер на 4 000 лв., на „Арсенал“ АД.

За превишаване индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване на отпадъчните води, са наложени текущи месечни санкции: от РИОСВ- Бургас на „ИФ Фаворит“ ООД  (358 лв.), от РИОСВ-Варна на Консорциум по ЗЗД „ПСОВ Шкорпиловци“ (еднократна, 68 лв.), от РИОСВ-Русе на „Астра Грийнплант“ ЕООД (689 лв.), а от РИОСВ-Стара Загора на „В и К“ ЕООД, гр. Ямбол (еднократна, 194 лв.). За същото нарушение, от РИОСВ-Варна е съставен АУАН на община Аксаково, от РИОСВ-Пловдив  - на „КАТЕК Електроник България“ ЕООД и „АВИУС 2003“ ЕООД и е наложена имуществена санкция, в размер на 5 500 лв., на „Бяла река – ВЕЦ“, гр. Пловдив, а от РИОСВ-София са санкционирани със 700 лв. „Нира“ ЕООД и „АМС Имоти“ ЕООД и с 1 500 лв. община Дупница.

За неподдържане  в техническа и експлоатационна изправност пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, от РИОСВ-Русе е съставен АУАН на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ“ ЕООД, гр. Разград и е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на община Исперих, а от РИОСВ-Смолян е съставен АУАН на „Драма“ ЕООД

          Осъществен е планирания контрол на обектите с издадено комплексно разрешително.

За неизпълнение на условия от комплексното разрешително, от РИОСВ-Монтана е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на „Монбат“ АД, от РИОСВ-Русе е съставен АУАН на „Агро Инфра“ ЕООД, от РИОСВ-София са наложени имуществени санкции на „ТЕЦ-Бобов дол“ АД (100 000 лв.), община Перник (15 000 лв.) и „Топлофикация – София“ ЕАД (40 000 лв.), от РИОСВ-Шумен е съставен АУАН на Хибриден център по свиневъдство, а от РИОСВ-Хасково с 4 000 лв. е санкционирано ,,Неохим“АД.

За извършване на дейност без издадено комплексно разрешително, от РИОСВ-Стара Загора са съставени 2 АУАН на „Енерджи-2“ ООД.

От РИОСВ-Русе е приложена ПАМ чрез пломбиране на складове № 13 и № 19 в складова база „Долно Абланово“, стопанисвана от ,,Дунарит” АД, а от РИОСВ-Шумен е приложена ПАМ чрез пломбиране на склад № 24 в складова база „Смядово-Караш Инвест“.

За реализация на инвестиционно предложение без издаден краен административен акт по реда на ЗООС, от РИОСВ-Бургас са съставени АУАН на „Дък Фарм-В“ ЕООД и „Дък Фарм-ВМ“ЕООД и е наложена имуществена санкция, в размер на 5 000 лв., на „Дарс Инвест“ ЕООД и за неизпълнение на условие от решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС е съставен АУАН на „Ависпал БГ“ ЕООД.

          Засилен контрол е осъществен в областта на биологичното разнообразие и защитените територии.

          От инспекциите в градовете Варна, Пазарджик, Русе и Стара Загора са извършени 168 проверка за спазване на определените режими в защитените територии и зони.

          За нарушения на определените режими в защитените територии и зони, от РИОСВ-Бургас са съставени АУАН на 21 физически лица, от РИОСВ-Варна - на 3 физически лица и 3 физически лица са глобени с по 20 лв., а от РИОСВ-Русе е съставен АУАН на физическо лице.

От РИОСВ-Велико Търново  е приложена ПАМ на „ЕЙ ЕНД ДИ 1“ ЕООД, с цел предотвратяване на непосредствена опасност от увреждане или унищожаване на част от природно местообитание 6520 – Планински сенокосни ливади в защитени зони „Централен Балкан Буфер“ за опазване на дивите птици и „Централен Балкан – буфер” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

От РИОСВ-Велико Търново са извършени 9 проверки на защитени вековни дървета от видовете „Обикновен бук“, „Космат дъб“, „Махалебка“, „Полски бряст“, „Турска леска“ и „Клен“.

От РИОСВ-Смолян са извършени 52 проверки във връзка със сигнали за нанесени щети върху селскостопанско имущество от кафява мечка.

За неправомерно притежаване на екземпляри от защитени животниски видове, от РИОСВ-Плевен е съставен АУАН на физическо лице, а от РИОСВ-Русе с 5 000 лв. е глобено физическо лице.

          За неизпълнение на предписания, от РИОСВ-Варна с 2 000 лв. е глобен кмета на община Долни чифлик, от РИОСВ-Велико Търново е съставен АУАН на „ЕКО - ТИТАН ГРУП“ АД, от РИОСВ-Враца е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на „Еко Ре“ ЕООД, от РИОСВ-Монтана е съставен АУАН на „Свинекомплекс Дунавци“ ЕООД и кмета на община Медковец е глобен с 3 000 лв., от РИОСВ-Пловдив са съставени АУАН на „Напоителни системи“ ЕАД и „Грийнс“ ООД, от РИОСВ-Русе са съставени 6 АУАН на „ЛОРТЕКС“ ЕООД и кмета на община Дулово е санкциониран с 2 000 лв., от РИОСВ-София с 10 000 лв. е санкциониран кмета на община Кюстендил, от РИОСВ-Стара Загора са съставени АУАН на „Брикел“ ЕАД и „Еконекст“ ЕООД (2 бр.) и физическо лице е глобено с 3 000 лв., от РИОСВ-Хасково с по 2 000 лв. са санкционирани община Ивайловград и ,,Троянов и син“ ЕООД, а от РИОСВ-Шумен е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на „Водоснабдяване и Канализация Шумен“ ООД.

 

Ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността

Преустановено е изтичането на непречистени отпадъчни води в р. Черна, вследствие възстановяване на тръбна връзка на канализационен клон по ул. „Васил Райдовски“, кв. „Устово“, гр. Смолян.

Почистени са замърсени с отпадъци терени в землищата на селата Спанчевци, Крива бара, Мърчево, Жребичко, Змеица и Сапарево и на градовете Сапарева баня, Кърджали, Симеоновград, Сухиндол, Ракитово, Велинград, Пазарджик, Лъки и Перник.

Възстановена е земно-насипната дига на вход Хвостохранилище „Лъки-1 и е монтирана оросителна инсталация от мястото на изземване на осушен хвостов пясък от чашата на Хвостохранилище „Лъки-2 комплекс“ до мястото на депонирането на същия.

Екземпляри от защитените животински видове „Орел змияр“, „Кълвач“, „Кукумявка“, „Бял щъркел“, „Осояд“, „Чухал“, „Авлига“, „Сова“, „Бързолет“, „Ветрушка“ и „Шипобедрена костенурка“ са настанени в спасителни центрове за диви животни. Екземпляри от видовете „Щъркел“ и „Авлига“ са освободени в подходяща среда. По един екземпляр от видовете „Черен щъркел“, „Малка бяла чапла“ и „Средиземноморско прилепче“ са предоставени за препариране на Регионален исторически музей, гр. Русе.

Преместено е щъркелово гнездо върху метален стълб в гр. Русе, което е било изградено върху стрелата на багер.

Отбелязани са Европейската седмица на мобилността и Международния ден на чистия въздух и е взето участие в Националната кампания „Да изчистим България заедно“ и Кампанията „Европейска нощ на учените 2023 г.“.