Категории
Министерство

Месечен отчет за контролната дейност на РИОСВ - м. януари 2023 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ

през месец януари 2023 г.

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за месец януари 2023 г. и резултати от извършената контролна дейност

През месец януари 2023 г. от експертите на 15-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 751 проверки на 580 обекта. В рамките на осъществения контрол от РИОСВ са дадени 193 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на мерки.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 65 акта (АУАН), от които 10 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 72 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции на обща стойност 80 681 400,00 лв.

Наложени са 7 санкции по реда на чл. 69 от ЗООС – за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води и въздух) на обща стойност 28 994,41  лв.

На основание разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), между наказващия орган и нарушителя, за периода, са сключени 17 споразумения на обща стойност 23 070,00 лв.

Постъпилите суми по наложени глоби и санкции (вкл. от еднократни и текущи санкции) са общо 244 402,41 лв. Постъпилите суми от сключени по ЗАНН споразумения между наказващия орган и нарушителя са в размер на 25 240,00 лв.

За периода са наложени 14 принудителни административни мерки (ПАМ).

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно- наказателна дейност

  • Засилен контрол за спазване изискванията на ЗООС;
  • Контрол на емитерите на вредни вещества в атмосферния въздух, както и по фактор „отпадъци“.

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност

През месец януари е осъществен засилен контрол за спазване изискванията на ЗООС.

За реализация на инвестиционно предложение без издаден краен административен акт по реда на ЗООС, от РИОСВ-Бургас са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 5 000 лв., на ЕТ „ТОНИТА – ТОНКА ПЕТРОВА” и „ХИТИКОМ“ ЕООД, от РИОСВ-Русе е санкционирано, в същия размер, „ТМ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД, от РИОСВ-София е наложена имуществена санкция, в размер на 15 000 лв., на „Гес трейдинг“ ООД, а от РИОСВ-Хасково е санкциониран с 500 лв. кмета на община Харманли, затова, че е одобрил ПУП без проведена процедура по реда ЗООС.

За неизпълнение на условия от комплексното разрешително, от РИОСВ-Пазарджик е санкционирано със 7 000 лв. „Екобулхарт“ ЕООД, от РИОСВ-Русе са наложени имуществени санкции на „Екопродукт“ ЕООД (10 000 лв.) и „Оргахим Резинс“ АД (20 000 лв.), от РИОСВ-София са санкционирани „ТЕЦ - Бобов дол“ АД (в общ размер 130 000 лв.) и „Топлофикация Перник“ АД (90 000 лв.), от РИОСВ-Стара Загора са съставени 3 АУАН на „Брикел” ЕАД, от РИОСВ-Хасково е наложена текуща месечна санкция, в размер на 4 547 лв., на ,,Неохим“ АД, а от РИОСВ-Шумен е съставен АУАН на община Шумен.

От РИОСВ-София е наложена имуществена санкция, в размер на 15 000 лв., на „Топлофикация Перник“ АД за неосигуряване на система за видеонаблюдение и контрол.

            През месеца засилен контрол е осъществен и на емитерите на вредни вещества в атмосферния въздух.

За превишаване на нормите за допустими емисии са наложени текущи месечни санкции от РИОСВ- Варна на „Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД (1 110 лв. и 2 327 лв.), от РИОСВ-Велико Търново – на „КЕХЛИБАР” ЕООД (101,62 лв.) и „БРАМА” ООД (89,08 лв.) и от РИОСВ-Враца – на „Олимекс“ ООД (104,81 лв.).

От РИОСВ-Бургас е извършена оценка на 19 доклада за резултати за извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и 12 доклада за резултати за извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ-Варна – на 28 доклада за резултати за извършени СПИ и 15 доклада за резултати за извършени СНИ, а от РИОСВ-Велико Търново - на 16 доклада за резултати за извършени СПИ и 4 доклада за резултати за извършени СНИ.

За неподдържане на досие за стационарното хладилно оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове, от РИОСВ-Велико Търново е съставен АУАН на „МЕГАДОМ” ООД.

От РИОСВ-Пловдив са обработени 145 годишни отчета за 2022 г. за флуосъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества.

За монтаж на апаратура без сертификат за извършване на дейности с флуорсъдържащи парникови газове, от РИОСВ-София е наложена имуществена санкция, в размер на 15 000 лв., на „Микс 2000 М“ ЕООД, а за непредставяне на план за управление на разтворители, в същия размер, на „Токо Фреш Клийн“ ЕООД.

За непредаване в срок на определения брой квоти, равняващи се на общото количество емисии, отделени от инсталацията през предходната година, от РИОСВ-София са наложени имуществени санкции на „ТЕЦ Варна“ ЕАД (79 431 000 лв.) и „Завод за хартия - Белово“ АД (767 800 лв.).

            Контрол е осъществен и за спазване на изискванията на законодателството в областта на управление на отпадъците.

За извършване на дейности с отпадъци без издаден разрешителен документ по реда на Закона за управление на отпадъците, от РИОСВ-Варна са съставени АУАН на 2 физически лица, от РИОСВ-Велико Търново са съставени АУАН на физическо лице и „НОВА ТРАНС – 10“ ООД, от РИОСВ-Монтана е глобено с 1 400 лв. физическо лице, от РИОСВ-Пловдив е съставен АУАН на „Джевизов и син“ ООД, от РИОСВ-Русе са санкционирани с по 2 000 лв. физическо лице и „Еко Русе Уейст Кълекшън“ ООД и 2 физически лица са глобени с по 980 лв., от РИОСВ-София са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 7 000 лв., на „К. В. 1980“ ЕООД, „ДЛВ“ ЕООД (2 бр.) и „ДАРИ 12“ ЕООД (2 бр.), а от РИОСВ-Стара Загора е съставен АУАН на физическо лице.

За неводене в НИСО на отчетна книга за отпадъците, от РИОСВ-Русе са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 2 000 лв., на „Мартен Мес“ ООД и „Зорница С“ ЕООД, от РИОСВ-Стара Загора е съставен АУАН на „Наталия“ АД, а от РИОСВ- Шумен е съставен АУАН на „Трансмат Андреев“ ЕООД и с 1 400 лв. е санкционирано „Пробленд“ ООД.

За  неизпълнение на изискванията за обхващане на население от системите за разделно събиране на отпадъци, от РИОСВ-София е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на „Еко Партнърс България“ АД.

За непредприемане на мерки за недопускане изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места, от РИОСВ-Монтана е глобен с 1 400 лв. кмета на с. Градец.

За неизпълнение на изискванията за съхранение на опасни химични вещества и смеси, от РИОСВ-Пловдив е съставен АУАН на „Галванотех“ ЕООД, а от РИОСВ-Русе е санкционирано с 1 000 лв. „Ивио“ ЕООД.

Осъществен е контрол за спазване на изискванията на Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове към него

За ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води без издадено разрешително по реда на ЗВ, от РИОСВ-Бургас е съставен АУАН на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, от РИОСВ-Варна е санкционирано с 1 400 лв. „Сердика Добрич“ АД, от РИОСВ-Велико Търново е съставен АУАН на „ЗОРНИЦА - КОМЕРС“ ООД, а от РИОСВ-Русе е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „Пътперфект“ ЕАД.

За неизпълнение на условия от разрешителното за заустване на отпадъчните води, от РИОСВ-Бургас е съставен АУАН на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас и е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „ИФ ФАВОРИТ“ ООД.

За превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване на отпадъчните води от РИОСВ-Велико Търново е наложена еднократна санкция на „Захарни заводи“ АД (20 714,90 лв.). За същото нарушение, от РИОСВ-Благоевград е съставен АУАН на „Сградостроене“ ООД, от РИОСВ-Пазарджик са санкционирани „Ди Ес Смит България” АД (2 000 лв.) и ППП Пловдив към „БДЖ-ПП“ ЕООД (700 лв.), от РИОСВ-Пловдив са съставени АУАН на „Полидей 2“ ООД, „Балкантабако“ ЕООД и „ВП Брандс Интернешънъл“ АД и са наложени имуществени санкции на „ВП Брандс Интернешънъл“ АД (3 500 лв.), „Даун Криейтърс“ АД (2 000 лв.) и „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД (3 500 лв.).

            Контрол е осъществен и за спазване на определените режими в защитените територии и зони.

От инспекциите в градовете Варна и Стара Загора са извършени 86 проверки за спазване на определените режими в защитените територии и зони. За констатирани нарушения са санкционирани „Мертур“ АД със 700 лв. и 4 физически лица, в общ размер 740 лв.

            За нарушения на определените режими в защитените територии и зони, от РИОСВ-Бургас са съставени АУАН на 9 физически лица, „Ауто фактор“ ЕООД и „СИС 2012“ ЕООД, 12 физически лица са глобени с по 100 лв. и е санкционирано с 200 лв. „Близнак 2008“ ООД, от РИОСВ-Велико Търново с по 200 лв. са глобени 2 физически лица, а от РИОСВ-Пазарджик с по 1 000 лв. са глобени 2 физически лица.

От РИОСВ-София, във връзка с констатирано от Държавен фонд „Земеделие” неспазване по кампания 2021 г. на забраната за разораване на площи, попадащи в обхвата на „Екологично чувствителни постоянно затревени площи“, от РИОСВ – София на кандидатите за подпомагане за имотите, попадащи на територията на защитени зони от екологична мрежа „Натура 2000“ с издадени заповеди за обявяване и забрани за разораване на ливади, пасища и мери, са наложени 14 ПАМ за преустановяване ползването на имоти като обработваеми земи.

Взето е участие в  среднозимното преброяване на водолюбивите птици.

За неправомерно притежаване на препарирани екземпляри от защитени животински видове, от РИОСВ-Враца е съставен АУАН на физическо лице.

От РИОСВ-Смолян са извършени 5 проверки по сигнали на нанесени щети върху селскостопанско имущество или домашни животни от кафява мечка. При проверките е установено, че 3 от щетите са нанесени от кафява мечка, а за 2 не може да се потвърди, че щетите са нанесени от мечка.

От РИОСВ-Плевен са извършени 6 проверки на защитени дървета от видовете „Летен дъб“, „Космат дъб“, „Цер“ и „Орех“. Нарушения не са установени.

През месеца е осъществен последащ контрол за изпълнение на дадени предписания.

За неизпълнение на предписания, от РИОСВ-Благоевград е съставен АУАН на „ТОТИ 88“ ЕООД, от РИОСВ-Бургас е съставен АУАН на ЕТ „Бажо-Наско Атанасов“, от РИОСВ-Варна е съставен АУАН на „Транс-Кат“ ЕООД, от РИОСВ-Велико Търново с 3 500 лв. е санкционирано „ЦЕНТРАЛ БОЛКАН РИСАЙКЛИНГ“ ЕООД, от РИОСВ-Пазарджик с 2 000 лв. е глобен кмета на община Пазарджик, от РИОСВ-Плевен са съставени АУАН на 3 физически лица, от РИОСВ-Пловдив е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, от РИОСВ-Русе са санкционирани 2 физически лица, в общ размер 2 200 лв., и „Екон-91“ ООД с 2 000 лв., от РИОСВ-София е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „София Мед“ АД, от РИОСВ-Хасково е санкционирано с 1 000 лв. ,,Бест Козметикс‘‘ ЕООД, а от РИОСВ-Шумен са съставени АУАН на СД „Добромир Йорданов-Огнян Илиев-Езокс“, „ДСК“ ЕООД и „Трейдфарма“ ЕООД и е санкционирано с 1 400 лв. „ДСК“ ЕООД.

 

Ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността

Качеството на заустваните в повърхностни водни обекти отпадъчни води от канализационните системи на гр. Каблешково, консервна фабрика „Гълъбец“ и механо–монтажен завод „Симпто“ е приведено в съответствие с изискванията.

Извършено е почистване на замърсени с отпадъци терени в землищата на селата Градец, Виноградец, Црънча, Света Петка, Горна Биркова, Мечо корито, Чолаково, Бирково, Грашево, Долно Ряхово, Клокотница, Книжовник, Габрово, Минерални бани и градовете Ветово, Кърджали, Тополовград и Шумен.

Екземпляри от защитените животински видове „Малък ястреб“, „Обикновен мишелов“, „Бял щъркел“ и „Горска ушата сова“ са настанени в спасителни центрове за диви животни. Екземпляр от вида „Кафявоглава потапница“ е предоставен за препариране на Регионален исторически музей, гр. Русе.