Категории
Министерство

Месечен отчет за контролната дейност на РИОСВ - м. януари и февруари 2024 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ

през месеци януари и февруари 2024 г.

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за месеци януари и февруари 2024 г. и резултати от извършената контролна дейност

През месеци януари и февруари 2024 г. от експертите на 15-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 1 948 проверки на 1 533 обекта. В рамките на осъществения контрол от РИОСВ са дадени 700 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на мерки.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 220 акта (АУАН), от които 24 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 126 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции на обща стойност 9 425 750, 00 лв.

Наложени са 10 санкции по реда на чл. 69 от ЗООС – за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води и въздух) на обща стойност 13 636,19 лв.

На основание разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), между наказващия орган и нарушителя, за периода, са сключени 59 споразумения на обща стойност 99 470,00 лв.

Постъпилите суми по наложени глоби, имуществени санкции и санкции по чл. 69 от ЗООС, включително по сключени по ЗАНН споразумения между наказващия орган и нарушителя, са в размер на 1 037 383,90 лв.

За периода има наложени 2 принудителни административни мерки (ПАМ).

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно- наказателна дейност

  • Засилен контрол за спазване на разпоредбите на Глава шеста от ЗООС;
  • Контрол за спазване на изискванията на законодателството в областта за комплексните разрешителни.

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност

          През месеци януари и февруари е осъществен засилен контрол за спазване на разпоредбите на Глава шеста от ЗООС.

За реализация на инвестиционни предложения без влязъл в сила краен административен акт по реда на Глава шеста от ЗООС от РИОСВ-Бургас са санкционирани с 4 000 лв. физическо лице, други 2 физически лица с по 200 лв. и с по 5 000 лв. „Виа Понтика БГ“ ЕООД, „Дък Фарм-В“ ЕООД и „Дък Фарм-ВМ“ ЕООД, от РИОСВ-Варна е съставен АУАН и е санкционирано с 3 500 лв. „Форест Клуб Варна“ ООД, а за неизпълнение на условие от административен акт, издаден по реда на Глава шеста от ЗООС, от РИОСВ-Монтана са санкционирани с по 1 400 лв. „Павлолес“ ЕООД и ЕТ „Митко Боев“.

          От РИОСВ-Благоевград е приложена ПАМ за спиране изпълнението на дейности по извършване на строително-монтажни работи в имоти с НТП „Ливада“, находящи се в землище на с. Горна Брезница, до влизане в сила на административен акт, издаден по реда на Глава шеста от ЗООС.

          През двата месеца засилен контрол е осъществен за спазване на изискванията на законодателството в областта за комплексните разрешителни.

За извършване на дейност без издадено комплексно разрешително от РИОСВ-Пловдив е съставен АУАН и е наложена имуществена санкция, в размер на 50 000 лв., на „Стомар Инвест” АД.

За неизпълнение на условие от комплексното разрешително от РИОСВ-Бургас е съставен АУАН на „ВИН. С Индустрийс“ ООД и е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на „Кроношпан България“ ЕООД, от РИОСВ-Велико Търново е съставен АУАН и е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на „Кроношпан България“ ЕООД, от РИОСВ-Пловдив са съставени АУАН на „Би Ей Глас България“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД и са санкционирани община Пловдив (27 000 лв.) и „Монди Стамболийски“ ЕАД (11 000 лв.), от РИОСВ-София са наложени 3 имуществени санкции, в общ размер на 85 000 лв., на ,,Топлофикация Перник“ АД, от РИОСВ-Стара Загора са съставени АУАН на „Енерджи-2“ ООД, „Брикел“ ЕАД и „Феролекс Ресайкъл“ ЕООД,  като на „Брикел” ЕАД са наложени 2 имуществени санкции, в общ размер на 25 000 лв., от РИОСВ-Хасково са съставени АУАН на „Хидролиа“ АД и община Хасково и е санкционирано със 700 лв. „Хидролиа“ АД, а от РИОСВ-Шумен е наложена имуществена санкция, в размер на 13 000 лв., на община Шумен.

От РИСВ-Русе са дадени предписания за обследване на производствените площадки за наличие на източници на миризми и изготвяне на план – програми с мерки за ограничаване емитирането на миризми на оператори с издадени комплексни разрешителни на територията на градовете Русе и Разград.

За неспазване на мерки за предотвратяване на големи аварии от РИОСВ-Пловдив е наложена имуществена санкция, в размер на 15 000 лв., на „Сторидж ойл“ ЕАД.

За неизпълнение на оздравителна мярка по реда на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети от РИОСВ-София е санкционирано с 30 000 лв. ,,Топлофикация Перник‘‘ АД.

          Контрол е осъществен за спазване на изискванията на законодателството в областта на управление на отпадъците.

За извършване на дейности с отпадъци без издаден разрешителен документ по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) от РИОСВ-Варна е съставен АУАН на „Драгомир Кючуков“ ЕООД  и са санкционирани „Ремо-2013“ ЕООД (4 900 лв.), „Тедива“ ООД (7 000 лв.) и „Драгомир Кючуков“ ЕООД (7 000 лв.), от РИОСВ-Велико Търново са  съставени АУАН на 2 физически лица и други 2 физически лица са глобени в общ размер на 2 980 лв., от РИОСВ-Плевен е съставен АУАН на физическо лице, от РИОСВ-Пловдив са съставени АУАН на „РЕНТ ИНДЪСТРИЙС“ ЕООД, „ТИА ГРУП“ ЕООД и „Монди Стамболийски“ ЕАД и е наложена имуществена санкция, в размер на 7 000 лв., на „Ем транзит“ ЕООД, от РИОСВ-Русе е съставен АУАН на „Автоморга Спартак“ ЕООД, от РИОСВ-София със 7 000 лв. е санкционирано ,,ПОПОВ АУТО ПАРТС“ ЕООД, от РИОСВ- Стара Загора са съставени АУАН на 5 физически лица и на „Мария Логистик 2015“ ЕООД и „Дева Спед-13“ ЕООД, от РИОСВ-Хасково са санкционирани „Ел Ес Транс“ ЕООД (7 000 лв.) и „Алфафарм“ ООД (4 900 лв.), а от РИОСВ-Шумен са глобени с по 1 400 лв. 2 физически лица.

За непредоставяне на информация за извършен трансграничен превоз на отпадъци в регламентирания срок, от РИОСВ-Пловдив са съставени АУАН на „КЦМ“ АД (4 бр.), „Дибиди Пласт“ ЕООД, „Полимер“ ООД (4 бр.) и „Монди Стамболийски“ ЕАД.

За нарушения на разпоредбите на ЗУО от РИОСВ-Стара Загора са съставени 5 АУАН и са наложени 2 имуществени санкции, в общ размер на 15 500 лв., на „Бозав“ ЕООД.

За неводене на отчетност на отпадъците в НИСО от РИОСВ-Благоевград са съставени АУАН на „Строител-2001“ ЕООД, „Ултрахим“ ЕООД, „Енергоремонт“ АД и „Вранещица“ ЕООД, от РИОСВ-Велико Търново е съставен АУАН на „СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ“ АД и са санкционирани „Бон“ ООД (2 000 лв.), „ЦЕНТРАЛ БОЛКАН РИСАЙКЛИНГ“ ЕООД (1 400 лв.), „ЛМ ИНСТАЛАЦИИ“ ЕООД (1 400 лв.) и „СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ“ АД (1 400 лв.), от РИОСВ-Монтана е съставен АУАН на ОМ „Комунални дейности“, гр. Берковица, от РИОСВ-София е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на ,,Весел дом‘‘ ЕООД, от РИОСВ-Стара Загора е съставен АУАН на „Ес Ер Технолоджис“ ООД и са санкционирани с по 2 000 лв. „Кибо-2“ ЕООД  и „Бригада“ ЕООД, а от РИОСВ-Шумен с 4 200 лв. е санкционирано „Метарекс“ ООД.

От РИОСВ-Плевен са утвърдени 75 работни листи за класификация на отпадъците, а от РИОСВ-Бургас – 73.

За неизвършена класификация на отпадъците от РИОСВ-Благоевград са съставени АУАН на „Био органик България“ ЕООД и „Каро трейдинг“ ООД, а от РИОСВ-Велико Търново е съставен АУАН и е санкционирано с 3 500 лв. „СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ“ АД.

За нерегламентирано изгаряне на отпадъци от РИОСВ-Благоевград, РИОСВ-Русе и РИОСВ-Шумен са съставени АУАН на „Фурнир пласт“ ЕООД, „Берус“ ООД и

„Кента“ АД.

За непредприемане на мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места от РИОСВ-Монтана е съставен АУАН на кмета на с. Сумер, а от РИОСВ-София са глобени с по 3 000 лв. кметовете на  общините Горна Малина, Радомир и Дупница.

          Осъществен е контрол на емитерите на вредни вещества в атмосферния въздух.

От РИОСВ-Бургас са оценени 49 доклада за резултати за извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и на 12 доклада за извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ-Варна – на 43 доклада за резултати от извършени СПИ и 32 доклада за резултати от извършени СНИ, от РИОСВ-Враца – 24 доклада за резултати от извършени СПИ и 12 доклада за резултати от извършени СНИ, а от РИОСВ-Плевен – на 19 доклади за извършени СПИ и 13 доклада за резултати от извършени СНИ.

За неизвършени СПИ, от РИОСВ-Благоевград е съставен АУАН на „ФУРНИР ПЛАСТ“ ЕООД.

За неподдържане на досие на климатичното оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове, от РИОСВ-Велико Търново е съставен АУАН на „ЕЙ ДЖИ АЙ - БИ АР И ПАРТИСИПЕЙШЪНС 3“ ЕООД.

За непредаване в срок на определения брой квоти, равняващи се на общото количество емисии, отделени от инсталацията през предходната година, от РИОСВ-София са наложени имуществени санкции на „ТЕЦ Варна“ ЕАД (8 764 000 лв.) и ,,РОДНА ИНДУСТРИЯ-91“ ЕООД (114 400 лв.).

          Осъществен е и контрол за спазване на изискванията на законодателството в областта на управление на водите.

За ползване на повърхностен воден обект без издадено разрешително по реда на Закона за водите от РИОСВ-Благоевград са съставени АУАН на „БОЖАНОВ ГРУП“ EООД (2 бр.) и „Никокоп БГ“ EООД, от РИОСВ-Бургас са съставени АУАН на „Бозав“ ЕООД и „ПСОВ Елените“ ЕООД и са наложени 2 имуществени санкции, на обща стойност 9 000 лв. на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, от РИОСВ-Варна е съставен АУАН на „Булярд Корабостроителна Индустрия“ ЕАД, от РИОСВ-Велико Търново е съставен АУАН и е санкционирано с 1 400 лв. „Ферма Горна Росица“ ЕООД, от РИОСВ-Пловдив е съставен АУАН и е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв. на „Елит-2095“ ЕООД, от РИОСВ- София е санкционирано с 1 400 лв. ,,Волво Груп България‘‘ ЕООД, от РИОСВ-Стара Загора са съставени АУАН на община Котел (2 бр.) и „Ива Крис“ ООД и е наложена имуществена санкция, в размер на 3 000 лв., на „Млечен свят 2003“ ООД.

Във връзка с подаден сигнал за замърсяване на р. Дунав от експерти на РИОСВ-Русе е направен оглед на реката при корабно място № 7 на „Порт Булмаркет“ ЕАД. Констатирано е наличие на две петна с кафяв цвят близо до брега. Вероятната причина за петната е отмиване на отлагания от площадковата канализация на ДИЗ „Тегра“ във връзка с повишаване нивото на реката. Извършено е почистване на замърсяването.

За нарушение на условие от разрешителното за заустване на отпадъчните води, от РИОСВ-Благоевград е съставен АУАН на „Екорепласт“ ЕООД, от РИОСВ-Бургас е съставен АУАН на община Поморие и са санкционирани „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас (6 000 лв.) и община Поморие (1 400 лв.), а от РИОСВ-Шумен е съставен АУАН на ,,Клара АВС“ ЕООД.

За превишаване на регламентираните норми за съдържание на вредни вещества в заустваните в повърхностен воден обект отпадъчни води са наложени текущи месечни санкции от РИОСВ-Благоевград на „Екорепласт“ ЕООД (2 899 лв., еднократна), от РИОСВ-Бургас – на община Малко Търново (886 лв.), „Хелиос Милк“ ЕООД (132 лв.), „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас (504 лв. и 97 лв.), от РИОСВ-Плевен – на община Тетевен (256 лв.), от РИОСВ-Русе – на „Биовет“ АД (8 672 лв.). За същото нарушение от РИОСВ-Благоевград е съставен АУАН на „АГРОМАХ ПРОДАКШЪН“ EООД, от РИОСВ-Пловдив са съставени АУАН на „Елит-2095“ ЕООД, „ГРИЙН ДОТ“ ЕООД и „Галус 2004“ ЕООД и са наложени имуществени санкции на „Деликатес-2“ ООД (2 000 лв.) и „Елит-2095“ ЕООД (1 000 лв.), от РИОСВ-Смолян е съставен АУАН на „Горубсо - Мадан“ АД, от РИОСВ-София са санкционирани ,,ПАРАДАЙЗ ГРУП“ ЕООД (700 лв.), ,,ДИ ВИ БИ‘‘ ООД (1 800 лв.), община Бобошево (1 000 лв.), ,,Екоинженеринг-РМ‘‘ ЕООД (4 000 лв.) и община Дупница (1 400 лв.), от РИОСВ-Стара Загора е съставен АУАН на ИК “Наталия“ ООД, а от РИОСВ-Шумен е съставен АУАН на „ВиК-Шумен“ ООД.

          Засилен контрол е осъществен за спазване на изискванията на законодателството в областта на биологичното разнообразие и защитените територии.

От инспекциите в градовете Варна, Русе и Стара Загора за извършени 225 проверки за спазване на определените режими в защитените територии и зони. За констатирано при тях нарушение е съставен АУАН на физическо лице.

          За нарушение на определените режими в защитените територии и зони от РИОСВ-Благоевград е съставен АУАН и е санкциониран със 140 лв. „БЛ ФИНАНСОВА ГРУПА“ ЕАД, от РИОСВ-Бургас са съставени АУАН на 13 физически лица и с по 100 лв. са глобени 17 физически лица, от РИОСВ-Варна са съставени АУАН на 19 физически лица и „Сектрон Варна“ ООД, „Хауратон България“ ЕООД и „Контролекс“ ЕООД и 4 физически лица са глобени в общ размер на 540 лв., от РИОСВ-Велико Търново е съставен АУАН на физическо лице и със 140 лв. е санкционирано ОППК „ПОБЕДА-93“ ЕООД, а от РИОСВ-Пазарджик е съставен АУАН на физическо лице.

В РИОСВ-Бургас са подадени 19 сигнала в обхвата на биологичното разнообразие, от които преобладаващи са за бедстващи, ранени или мъртви екземпляри от животински видове. На сигналите е реагирано своевременно и са предприети действия, включително и със съдействието на други компетентни органи.

От РИОСВ-Плевен са извършени 5 проверки на вековни дървета от видовете „Цер“, „Космат дъб“ и „Летен дъб“, при които нарушения не са установени.

Взето е участие в Среднозимно преброяване на водолюбивите птици.

За неправомерно притежаване на екземпляри от защитени животински видове от РИОСВ-Пловдив са съставени АУАН на 2 физически лица.

От РИОСВ-Враца е съставен АУАН на физическо лице за убито влечуго от защитен вид - смок мишкар.

За неправомерно излагане с търговска цел препарирани екземпляри от защитени животински видове от РИОСВ-Плевен е съставен АУАН на физическо лице.

От РИОСВ-Хасково с по 100 лв. са глобени 2 физически лица за незаконно събиране на таралежи от природата.

За нарушение на изискванията на Закона за лечебните растения, от РИОСВ-Шумен са съставени АУАН на 26 физически лица, „Хербал и КО – Органик“ ЕООД, „Хербал и Ко“ ООД, „Рамстаф“ ЕООД, „Герила 2012“ ЕООД, „Алтея-2017“ ЕООД, „СЕФА-2016“ ЕООД, „СОНЧЕС“ ЕООД, „Ваклев и Синове 2015“ ООД, „Агро Органик Трейд“ ЕООД и ЕТ „Алина Христова 2008-ПХ“ и са санкционирани с по 210 лв. „Хербал и Ко-Органик“ ЕООД и „Хербал и Ко“ ООД.

През месеца е осъществен и последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.

За неизпълнение на дадени предписания от РИОСВ-Благоевград са санкционирани  „ТИМБЪРУУД ЕКШЪН“ ООД (70 лв.) и „МАЙТЕКС-13“ ЕООД (5 000 лв.), от РИОСВ-Бургас са съставени АУАН на Агенция „Пътна инфраструктора“ ЕАД, „Солей Дор“ ЕООД и физическо лице , като едно физическо лице е глобено с 2 000 лв., от РИОСВ-Варна са съставени АУАН на „КС Тръкс“ ООД и „Съмъртийм“ ЕООД и е санкционирано с 1 400 лв. „КС Тръкс“ ООД, от РИОСВ-Велико Търново са съставени АУАН на „Розекс Инк.“ АД и „ЕКО ВАРНА“ АД, от РИОСВ-Враца е санкционирана с 5 000 лв. община Козлодуй, от РИОСВ-Монтана са санкционирано с по 1 400 лв. „РДО – Монтана“ ЕООД и кмета на община Димово, от РИОСВ-Плевен е глобено с 500 лв. физическо лице, от РИОСВ-Пловдив е съставен АУАН на „ХАРИС-2006“ ЕООД и са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 2 000 лв., на „КЦМ“ АД и „Напоителни системи“ ЕАД, от РИОСВ-Русе са съставени АУАН на „Автоморга Спартак“ ЕООД и „Сириус стар БГ“ ЕООД и са санкционирани физическо лице (2 000 лв.) и „Сириус стар бг“ ЕООД (10 000 лв.), от РИОСВ- София са санкционирани ,,Бекастрой‘‘ ЕАД (1 400 лв.), ,,Венид Гео“ ЕООД (2 000 лв.), ,,ВИДИРА- БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (2 000 лв.), ,,Топлофикация Перник“ АД (10 000 лв.), ,,ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ“ АД (2 000 лв.), ,,Обединена сладоледена компания“ ООД (4 000 лв.), кмета на Земен (2 000 лв.) и ,,Изола Петров“ ООД (6 000 лв.), от РИОСВ-Стара Загора са съставени АУАН на „Динас“ АД и „Екор“ ЕООД и физическо лице е глобено с 2 000 лв., от РИОСВ-Хасково са съставени АУАН на „ПИМК Кариери“ ЕООД и „Ди Ен Ес 2020“ ЕООД и „ПИМК Кариери“ ЕООД е санкционирано с 1 400 лв., а от РИОСВ-Шумен са съставени АУАН на „Кента“ АД и „МОУШЪН“ ЕООД и са санкционирани „Генезис Юръп“ ЕООД (1 300 лв.), физическо лице (6 000 лв.), „Агро-Найл“ ООД (2 000 лв.), „Пиканини“ ЕАД (2 000 лв.) и ,,Клара АВС“ ЕООД (350 лв.).

 

Ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността

Преустановено е замърсяването на атмосферния въздух от дейността на Цех за производство на пелети, находящ се гр. Разлог.

Качеството на заустваните в повърхностен воден обект отпадъчни води, формиращи се от канализационните системи на градовете Каблешково и Вълчедръм и от дейността на „ОЛИВА“ АД, е приведено в съответствие с изискванията.

Преустановено е изтичането на непречистени отпадъчни води във „Водното огледало“ на гр. Кърджали.

Почистени са замърсени терени с отпадъци в землищата на селата Самоводене, Елшица, Бял извор, Ябълково, Звездел, Чифлик, Широко поле, Салманово и градовете Габрово, Вълчедръм, Пазарджик, Смолян; Девин, Димитровград, Хасково и Попово.

Екземпляри от защитените животниски видове „Обикновен мишелов“, „Бял щъркел“, „Кукумявка“, „Горска ушата сова“, „Бухал“, „Кос“, „Сокол“, „Ястреб“ и „Горска улулица“ са настанени в спасителни центрове за диви животни. Екземпляри от видовете „Мишелов“, „Щиглец“, „Конопарче“, „Елшова скатия“, „Диво канарче“ и „Розов пеликан“ са пуснати в природата в подходящ за вида район. По един екземпляр от видовете „Къдроглав пеликан“, „Домашна кукумявка“ и „Обикновен мишелов“ са предоставени за препариране на Регионален исторически музей, гр. Русе.

От РИОСВ-Пазарджик са предоставени чрез договори за безвъзмездно ползване електропастири на частни стопани.

Отбелязан е Световния ден на влажните зони.