Категории
Министерство

Месечен отчет за контролната дейност на РИОСВ - м. юли 2021 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ

през месец юли 2021 г.

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за месец юли 2021 г. и резултати от извършената контролна дейност

През месец юли 2021 г. от експертите на 15-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 1 937 проверки на 1 705 обекта. В рамките на осъществения контрол от РИОСВ са дадени 599 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на мерки.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 79 акта (АУАН), от които 10 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 101 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции на обща стойност 315 770 лв.

Наложени са и 13 санкции по реда на чл. 69 от ЗООС – за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води и въздух) на обща стойност 8 681,90 лв.

Постъпилите суми по наложени глоби и санкции са общо 124 646,28 лв.

За периода са приложени 4 принудителни административни мерки (ПАМ).

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно- наказателна дейност

  • Засилен контрол за спазване на изискванията на Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове към него;
  • Засилен контрол на кметовете на общини за изпълнение на задълженията им, определени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност

            През месец юли е осъществен засилен контрол за спазване на изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него.

За ползване на повърхностен воден обект без издадено разрешително по реда на ЗВ, от РИОСВ Бургас е съставен АУАН и е наложена имуществена санкция, в размер на 4 000 лв., на „ВиК” ЕАД, от РИОСВ София са наложени имуществени санкции на община Златица (2 000 лв.) и на община Перник (4 000 лв.), от РИОСВ Стара Загора е наложена имуществена санкция на „Пиги-2001” ООД (2 500 лв.), а от РИОСВ Благоевград е съставен АУАН на община Гърмен.

            За констатирано неизпълнение на условие от разрешителното за заустване на отпадъчните води, от РИОСВ Бургас са съставени АУАН на община Поморие, „Сис Индустрийс” ООД  и „ЗТВ” ЕООД (2 бр.) и е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „Сис Индустрийс” ООД, а от РИОСВ Благоевград е наложена имуществена санкция, в размер на 500 лв., на община Благоевград.

За превишаване на определените индивидуални емисионни ограничени са наложени текущи месечни санкции: от РИОСВ Бургас на „Водоснабдяване и Канализация” ЕАД, гр. Бургас (1 259 лв.) и на община Поморие (57 лв.),  от РИОСВ Русе  - на община Исперих (42 лв.), „Калатея“ ООД (4 756 лв.) и ЕТ „Верас 90-Алиш Хамид (24 лв.), от РИОСВ Монтана – на „Глориент Инвестмънт БГ“ ЕООД (146,58 лв.) и от РИОСВ Шумен – на „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД (119 лв.). За същото нарушение, са съставени 2 АУАН на  „ВиК“ ООД, гр. Перник. и са наложени имуществени санкции на „ВиК“ ЕООД, гр. София (4 000 лв.) и на „ОМВ България“ ООД (2 000 лв.), от РИОСВ Благоевград е съставен АУАН на „Грома холд“ ЕООД, от РИОСВ Шумен е съставен АУАН на "ВиК" ООД, гр. Търговище и е наложена имуществена санкция, в размер на 1 000 лв., на община Опака, от РИОСВ Монтана е наложена имуществена санкция, в размер на 200 лв., на „Пирин Трейд 2013“ ЕООД, а от РИОСВ Смолян са наложени имуществени санкции на „Драма” ЕООД (1 000 лв.) и на „Мадан” АД (2 500 лв.).

За заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без изградени и приети по установения ред пречиствателни съоръжения, от РИОСВ Хасково са наложени две имуществени санкции, всяка в размер на 500 лв., на ,,В и К“ ООД, гр. Кърджали.

От РИОСВ София е извършено пломбиране на саваци на СПСОВ „Кубратово“, ТЕЦ – София и „Интегра пластикс“ АД.

            През месеца е осъществен засилен контрол на кметовете на общини за изпълнение на задълженията им, определени в ЗУО.

От РИОСВ Бургас са извършени 14 проверки на територията на всички населени места и техните землища в Бургаска област (в общините Бургас, Средец, Камено, Малко Търново, Царево, Приморско, Созопол, Поморие, Несебър, Руен, Сунгурларе, Карнобат и Айтос и кметство Обзор) за наличие на нерегламентирани замърсявания с отпадъци. Констатирани са замърсявания на територията на общините Средец, Поморие, Царево и Сунгурларе. Образувани са административнонаказателни производства срещу кметовете на тези общини.

От РИОСВ Пазарджик са извършени 12 проверки за изпълнение на дадени предписания за почистване на замърсени терени с отпадъци и нерегламентирани сметища на територията на община Пазарджик, при които на кмета на община Пазарджик са дадени още четири предписания.

За непредприемане на действия за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места, от РИОСВ Монтана е съставен АУАН на кметския наместник на с. Тополовец и е глобен с 1 400 лв. кметския наместник на с. Белотинци, а от РИОСВ Хасково, в същия размер, са глобени кметовете на общините Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград и Момчилград.

За извършване на дейности с отпадъци без издаден разрешителен документ по реда на ЗУО, от РИОСВ Варна е съставен АУАН и е глобено с 1 500 лв. физическо лице, наложени са имуществени санкции, всяка в размер на 7 000 лв., от РИОСВ Пловдив на „НП-Транс 05“ ЕООД и от  РИОСВ София - на „Гари Транс Груп“ ЕООД, „ДриймТранс“ ЕООД, „Ар Ес Ей - Транспорт“ ЕООД, „Метком - Йотови“ ЕООД и „ТТ Тони Транс“ ЕООД, от РИОСВ Велико Търново са съставени АУАН на „СТЕЛА ГРУП“ ООД и на „Виктория Транс 13“ ЕООД и са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 7 000 лв., на „ТРАНСФАРМ-2004” ООД и „ЕВРО КАТ 77“ ЕООД, от РИОСВ Монтана е съставен  АУАН на „Лагермакс Спедицио България“ ЕООД, от РИОСВ Шумен е съставен АУАН на „Логистика НС“ ЕООД, от РИОСВ Пазарджик е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на „Пи Ар Би Рисайклинг България“ ЕООД, а от РИОСВ Стара Загора е съставен АУАН на „Съни КО” ООД. За извършване на дейности с отпадъци без регистрация по Търговския закон, от РИОСВ Стара Загора са съставени АУАН на 6 физически лица, от РИОСВ Смолян с 3 000 лв. е глобено физическо лице, а от РИОСВ Шумен физическо лице е глобено с 1 400 лв.

От РИОСВ Плевен са утвърдени  50 работни листи за класификация на отпадъци, а от РИОСВ Русе -70. За неизвършена класификация на генерираните отпадъци, от РИОСВ Монтана е санкционирано с 5 000 лв. „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД.

            Осъществен е планирания контрол на обектите с издадени комплексни разрешителни (КР).

За неизпълнение на условия от издаденото КР, от РИОСВ Бургас е съставен АУАН на „ВИН. С. Индустрийс” ЕООД, от РИОСВ Варна с по 10 000 лв. са санкционирани общините Добрич и Аксаково, от РИОСВ Пазарджик и РИОСВ Шумен са съставени АУАН на „Людон транс” ЕООС и община Шумен, от РИОСВ София са съставени АУАН на „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД, „Аурубис България“ АД, „Огняново К“ АД и „Мина Станянци“ АД и са наложени имуществени санкции на „Топлофикация Перник“ АД (2 бр. на обща стойност 30 000 лв.) и на „Стомана Индъстри“ АД (50 000 лв.), а от РИОСВ Стара Загора са наложени имуществени санкции на „Репродуктор по свиневъдство“ АД (1 000 лв.) и на „Арсенал“ АД (2 бр., всяка в размер на 1 500 лв.).

От РИОСВ Плевен са приложени 2 ПАМ за извеждане от експлоатация чрез пломбиране на 48 резервоари, разположени на територията на „Рафинерия Плама“ АД.

От РИОСВ Варна е извършена оценка на 16 доклада за извършени собствени непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух и на 26 доклада за извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух.

За неизвършване на СПИ на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ Русе е съставен АУАН на „Скални материали“ АД и е наложена имуществена санкция, в размер на 100 лв., на „Жити“ АД, от РИОСВ Бургас са наложени имуществени санкции на ЕТ„Цонвес-90-Цоню Душев –Пламен Душев (200 лв.), „Стратеджия“ ЕООД (100 лв.), „Нит ойл“ ООД (300 лв.), „Милвест“ ООД (200 лв.) и „Мулти Вип Кар“ ООД (200 лв.), а от РИОСВ Благоевград е наложена имуществена санкция, в размер на 4 000 лв., на „Топлофикация Петрич“ ЕАД.

За превишаване на нормите за допустими емисии, са наложени текущи месечни санкции, от РИОСВ Варна на „Клас олио“ АД (306 лв. и 381 лв.), от РИОСВ Пловдив - на ЕТ „Плеяди-Никола Гунчев“ (53,82 лв.), на „Джи Ен Си“ ООД (149,43 лв.) и на „Биона газ“ (121 лв.),  а от РИОСВ Монтана – на „Олимекс“ ООД (1 267,08 лв.).

За непредставяне в срок на отчет за оборудването, заредено с флуорсъдържащи парникови газове, с по 1 000 лв. са санкционирани кметство Разделна, „Блек сий пропърти консултинг“ ЕООД, „Рибарница център“ ООД, „Бирена къща Варна“ ООД, „Сиди-СД“ ЕООД, „Норма“ ООД, „Света Петка Инвестмънт“ ООД и Сдружение за творчество и халмонично развитие на личността „Щурче“ (РИОСВ Варна), „О скари“ ООД (РИОСВ Плевен) и „Джамбо ЕС.Б“ ЕООД (РИОСВ Русе).

Засилен контрол е осъществен за спазване на изискванията на Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии.

В екоинспекциите в градовете Бургас, Варна и Пазарджик са постъпили 122 сигнала в обхвата на биологичното разнообразие, повечето от които са за бедстващи или мъртви видове. На всички постъпили сигнали е реагирано своевременно и са предприети действия, включително и със съдействието на други компетентни органи.

За неправомерно притежаване или предлагане за продажба на живи или препарирани екземпляри от защитени животински видове, от екоинспекциите в градовете Пазарджик,  Русе, София и Стара Загора с по 100 лв. са глобени 3 физически лица, в общ размер 1 200 лв., а на други 2 са съставени АУАН.

От РИОСВ Враца е съставен АУАН на физическо лице за разрушаване на щъркелово гнездо.

За непредставяне в срок на отчет за изкупени, обработени и реализирани лечебни растения, от РИОСВ Русе е глобено физическо лице със 100 лв. и е санкционирано „Оркиде-2010“ ООД с 300 лв., а от РИОСВ Шумен 2 физически лица са глобени, в общ размер 600 лв.

            От РИОСВ Варна са извършени 81 проверки в защитени територии и зони. За констатирани нарушения на определените в тях режими е съставен АУАН и е глобено с 50 лв. физически лице и друго физическо лице е глобено с 70 лв.

            За нарушаване на определените режими в защитени територии и зони, от РИОСВ Бургас и РИОСВ Благоевград са съставени АУАН на 4 физически лица.

            От РИОСВ Плевен е приложена ПАМ спрямо кмета на община Никопол за спиране на дейности на територията на Защитена зона „Персина“.

За неизпълнение на дадени предписания, от РИОСВ Бургас са съставени АУАН на „Инвестстрой ” ЕООД (2 бр.), „Водолей 13” АД и физическо лице е глобено с 2 000 лв., от РИОСВ Пазарджик, в същия размер, е санкционирано „Лифт груп Аспект 1” ЕООД,  от РИОСВ Плевен е съставен АУАН и е глобено с 500 лв. физическо лице, от РИОСВ Русе е съставен АУАН на „Метал амбалаж“ ЕООД, от РИОСВ София е съставен АУАН на „СММ - Комерс“ ООД, кмета на община Дупница е глобен с 2 000 лв. и са наложени имуществени санкции на „Топ Еко Пелет“ ООД (2 500 лв.) и на „Пюрити Био“ ЕООД (2 000 лв.), от РИОСВ Стара Загора са съставени АУАН на 2 физически лица, физическо лице е глобено с 2 100 лв. и са наложени имуществени санкции на „Балкан Черис” ЕООД (2 500 лв.), „ТРАНСТЕКС 3” ЕООД (2 бр., всяка в размер на 5 200 лв.) и на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД, гр. Сливен (5 200 лв.), от РИОСВ Благоевград е съставен АУАН на „Грома холд“ ЕООД и кмета на община Рила е глобен с 2 000 лв., от РИОСВ  Хасково е съставен АУАН на кмета на община Ивайловград, от РИОСВ Велико Търново е глобен кмета на община Велико Търново с 5 000 лв., а от РИОСВ Шумен са санкционирани, в размер на 2 000 лв., „Максима България“ ЕООД и „Екомакс Вторични суровини“ ЕООД.

 

Ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността

Преустановено е замърсяването на повърхностен воден обект с отпадъчните води от дейността на „Калър бокс” ЕООД.

Почистени от замърсяване с отпадъци са терени в землищата на селата Елшица, Левски, Попинци, Драгиново, Мененкьово, Мирянци, Сарая, Ивайло, Синитово, Огняново и Голямо Враново, на гр. Сърница и на територията на общините Смолян, Девин и Чепеларе.

Екземпляри от видовете „Бял щъркел“, „Домашна кукумявка“, „Сокол“, „Горска ушата сова“, „Бързолет“, „Таралеж“, „Чухал“, „Щиглец“, „Зеленика“, „Малък воден бик“, „Сухоземна костенурка“, „Кукумявка“ и „Ветрушка“ са настанени в спасителни центрове за диви животни, а един екземпляр от вида „Щиглец“ е върнат в природата. Един екземпляр от вида „Голям пъстър кълвач“ е предаден на Регионален исторически музей Русе за препариране.