Категории
Министерство

Месечен отчет за контролната дейност на РИОСВ - м. юли 2022 г.

 

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ

през месец юли 2022 г.

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за месец юли 2022 г. и резултати от извършената контролна дейност

През месец юли 2022 г. от експертите на 15-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 1 741 проверки на 1 466 обекта. В рамките на осъществения контрол от РИОСВ са дадени 482 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на мерки.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 99 акта (АУАН), от които 11 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 61 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции на обща стойност 437 950 лв.

Наложени са и 9 санкции по реда на чл. 69 от ЗООС – за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води и въздух) на обща стойност 5 245,65 лв.

На основание разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), между наказващия орган и нарушителя, за периода, са сключени 24  споразумения на обща стойност 31 570 лв.

Постъпилите суми по наложени глоби и санкции (вкл. от еднократни и текущи санкции) са общо 174 373,78 лв. Постъпилите суми от сключени по ЗАНН споразумения между наказващия орган и нарушителя са в размер на 29 995 лв.

За периода са наложени 4 принудителни административни мерки (ПАМ).

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно- наказателна дейност

  • Засилен контрол за спазване на разпоредбите на ЗООС;
  • Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни документи по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО)

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност

            През месец юли е осъществен засилен контрол за спазване на разпоредбите на ЗООС.

За реализация на инвестиционно предложение без проведена процедура по реда на ЗООС, от РИОСВ Бургас са приложени ПАМ на “ЕКО КЕМП ПАРАДАЙС“ ЕАД и ЕТ „Тонита-Тонка Петрова“ и е съставен АУАН на „ЕКО КЕМП ПАРАДАЙС” ЕАД, от РИОСВ Варна е съставен АУАН на „Алфа 1 Секюритис“ ЕАД, а от РИОСВ Пазарджик е наложена имуществена санкция, в размер на 5 000 лв., на „Инфра кариери България“ ЕООД.

От РИОСВ Смолян е наложена имуществена санкция, в размер на 3 000 лв., на ЕТ „Кафадарци – Елхан Кафадаров“ за неизпълнение на условие от издадено решение по ОВОС.

За неизпълнение на условие от комплексното разрешително, от РИОСВ Враца е съставен АУАН и е санкционирано със 7 000 лв. ,,Холсим (България)” АД, от РИОСВ Пловдив са съставени АУАН на общините Пловдив и Карлово, от РИОСВ София са наложени 2 имуществени санкции, всяка в размер на 100 000 лв., на „ТЕЦ - Бобов дол“ АД, от РИОСВ Стара Загора са съставени 3 АУАН на „Брикел“ ЕАД, от РИОСВ Хасково е наложена имуществена санкция, в размер на 60 000 лв., на „ТЕЦ Марица 3“ АД, а от РИОСВ Шумен е съставен АУАН на „Ново стъкло“ ЕАД и е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на община Шумен.

От РИОСВ Стара Загора е приложена ПАМ за спиране на производствената дейност на „Брикел” ЕАД

За неизпълнение на предписания, от РИОСВ Варна е санкционирано с 1 400 лв. „Варна сторидж“ ЕООД, от РИОСВ Велико Търново са съставени АУАН на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ГАБРОВО“ ЕАД и „ОЛИВА“ АД, от РИОСВ Пловдив е съставен АУАН на кмета на община Първомай, от РИОСВ Русе е съставен АУАН на физическо лице и са наложени имуществени санкции на „Унипак – В“ ЕООД (4 000 лв.) и „Свинекомплекс Голямо Враново инвест“ АД (2 000 лв.), от РИОСВ София са наложени имуществени санкции на „Бией Глас България“ ЕАД (2 000 лв.), „УОН“ ЕООД (2 000 лв.), „ТОП ЕКО ПЕЛЕТ“ ООД (3 500 лв.), „Унитрейд Еко“ АД (2 000 лв.), „Калцит“ ЕООД (2 000 лв.) и „Екобулсорт“ ЕАД (2 000 лв.), от РИОСВ Хасково е съставен АУАН на кмета на община Хасково и са санкционирани община Симеоновград (4 000 лв.), община Хасково (3 000 лв.) и ,,Устра холдинг“ АД (5 000 лв.) и от РИОСВ Шумен са съставени АУАН на 3 физически лица и на „Родна индустрия 91“ ЕООД. и „Виктор Вичев“ ЕООД..

            През месеца е осъществен и засилен контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни документи по реда на ЗУО.

За неизпълнение на условия от разрешителните документи, издадени по реда на  ЗУО, от РИОСВ Бургас е съставен АУАН на „ЕВРО ИМПЕКС – БУРГАС“ ЕООД, а от РИОСВ Стара Загора е наложена имуществена санкция, в размер на 7 000 лв., на „Енерджи-2“ ООД.

Във връзка с постъпил сигнал, от РИОСВ Смолян е извършена проверка „на място“, при която е установено, че в хале, намиращо се на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали, собственост на „Рудомет Груп“ ЕООД, в печка за твърдо гориво се извършва нерегламентирано третиране на отпадъци (ротори и статори от електродвигатели) чрез изгаряне. За констатираното нарушение на управителя на дружеството е съставен АУАН.

За нерегламентирано изгаряне на опасни отпадъци, от РИОСВ София е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на „Булдекор “ ЕООД.

От експерти от РИОСВ Враца е извършена проверка на „Камибо“ ЕООД, във връзка с проследяване и контрол на дейностите по обезвреждане на наличния серовъглерод на площадката на „Камибо“ ООД – ТП „Хименерго“. Констатирано е, че се извършва неутрализация на серовъглерода по химичен метод, чрез натриева основа до получаване на краен продукт натриев карбонат, като процесът по обезвреждане не е приключен. На дружеството е наложена имуществена санкция, в размер на 20 000 лв., за неспазване на определения срок, в който е следвало серовъглеродът да бъде обезвреден.

За извършване на дейности с отпадъци без издаден разрешителен документ по реда на ЗУО, от РИОСВ Бургас е съставен АУАН на физическо лице и е наложена имуществена санкция, в размер на 16 000 лв., на „Мина Черно Море-Бургас” ЕАД, от РИОСВ Велико Търново е наложена имуществена санкция, в размер на 4 900 лв., на „Ауто Квалитет“ ЕООД и с 210 лв. е глобено физическо лице, от РИОСВ Пазарджик е глобено с 1 400 лв. физическо лице, от РИОСВ Плевен е съставен АУАН на физическо лице, от РИОСВ Пловдив е наложена имуществена санкция, в размер на 7 000 лв., на „Транс лоджик груп“ ЕООД, от РИОСВ Русе е съставен АУАН на „Карко логисткс“ ЕООД и е наложена имуществена санкция, в размер на 7 000 лв., на „Брадърс Ауто 22“ ЕООД, от РИОСВ София са глобени с по 980 лв. 3 физически лица, от РИОСВ Стара Загора са съставени АУАН на физическо лице и „Красимир Стефанов 888“ ЕООД и от РИОСВ Шумен с 300 лв. са глобени 2 физически лица и е съставен АУАН на „Метарекс“ ООД.

За непредприемане на мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешено за това място, от РИОСВ Бургас са съставени АУАН на кметовете на общите Карнобат и Сунгурларе, от РИОСВ Русе е съставен АУАН и с 3 000 лв. е глобен кмета на с. Дянково, а от РИОСВ Шумен е глобен кмета на с. Голямо Ново с 1 400 лв.

            Осъществен е планирания контрол на обектите, емитери на вредни вещества в атмосферния въздух.

От РИОСВ Бургас е извършена оценка на 19 доклада за резултати от извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и на 14 доклада за резултати от извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емсии на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ Варна – на 17 доклада за резултати от извършени СПИ и на 16 доклада за резултати от СНИ, а от РИОСВ Враца – на 14 доклада за резултати от извършени СПИ и 6 доклада за резултати от извършени СНИ.

За превишаване на нормите за допустими емисии, от РИОСВ Русе е наложена текуща месечна санкция, в размер на 94 лв., на „Органик ленд корпорейшън“ ЕООД.

За непредставяне на отчет за оборудването, заредено с флуорсъдържащи парникови газове, са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 1 000 лв., на „Бул Аква Фиш“ ЕООД (РИОСВ Варна) и на „Еуро енд Конт“ ЕООД (РИОСВ Русе).

            За неподдържане на досие на стационарното хладилно, климатично и противопожарно оборудване, от РИОСВ Благоевград са санкциониран с по 700 лв. „КЕН СЪПЛАЙ“ ООД и „РИЛАНА“ ЕАД..

            Осъществен е и засилен контрол за спазване на изискванията на законодателството в областта на управление на водите.

За заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без издадено разрешително по реда на Закона за водите са съставени АУАН на община Камено (РИОСВ Бургас) и на „Куминяно фрут“ ООД и „Канализационна система и ПСОВ на село Кочево“, с. Кочево (РИОСВ Пловдив).

За превшаване на индивидуалните емисионни ограничения, опрелени в разрешителното за заустване на отпадъчните води, са наложени текущи месечни санкции, от РИОСВ Бургас на „ИФ ФАВОРИТ“ ООД (1 649 лв.) и „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД (746 лв.), от РИОСВ Варна – на „Алфа лонг бийч“ ООД (111 лв.), „Проучване и добив на нефт и газ“ АД (362 лв.) и „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД (153 лв.), от РИОСВ Монтана - на „Пирин Трейд 2013“ ЕООД (8,65 лв.), а от РИОСВ Русе - на „АДМ Разград“ ЕАД (2 115 лв.). За същото нарушение, от РИОСВ Благоевград е съставен АУАН на „Бистрица“ ООД, от РИОСВ Пазарджик е съставен АУАН на „Хрис“ ООД и е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „ЗХ-Белово“ АД, от РИОСВ Пловдив са съставени АУАН на „Водоснабдяване и канализация и ПСОВ“, гр. Кричим и „Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД, от РИОСВ Смолян са налоени имуществени санкции на „БКС” ЕООД (1 000 лв.) и „Лъки Инвест - Джурково” ЕООД (5 000 лв.), от РИОСВ Стара Загора са съставени АУАН на „Сирона“ АД, „Биоланд-България“ ЕООД, „Вигалекс“ ООД и „ММИ“ ЕАД и е санкционирано със 700 лв. „Геострой-Инженеринг“ ЕООД.

За неподдържане в техническа и експлоатационна изправност пречиствателни съоръжения, от РИОСВ Русе е наложена имуществена санкция, в размер на 1 000 лв., на „Рамарис“ ЕООД, а от РИОСВ Смолян са съставени АУАН на „Перперикона“ ООД и „Скорпион-21“ ООД.

В РИОСВ Бургас са постъпили 66 сигнали в обхвата на биологичното разнообразие, от които преобладават за бедстващи, ранени или мъртви видове. На всички постъпили сигнали е реагирано своевременно и са предприети действия, включително и със съдействието на други компетентни органи.

От РИОСВ Хасково са извършени 23 проверки във връзка с постъпили сигнали за изпаднали в безпомощно състояние индивиди от защитени видове.

За нерегламентиран притежаване на екземпляри от защитени видове, от РИОСВ Пловдив са съставени 3 АУАН на „АКВА ЗОНА 2“ ЕООД, а от РИОСВ София е глобено със 70 лв. физическо лице за унищожаване на защитен вид растение.

От РИОСВ Смолян са извършени 24 проверки за установяване на щети върху селскостопанско имущество или домашни животни, нанесени от кафява мечка. При проверките е установено, че всички щети са нанесени от кафява мечка.

 За непредставяне на обобщена информация за изкупените, обработените, реализираните и налични количества билки, от екоинспекциите в градовете Русе и Шумен с по 100 лв. са глобени 4 физически лица.

От РИОСВ Варна са извършени 64 проверки за спазване на опредените режими в защитените територии и зони. За констатирани нарушения са съставени АУАН на 3 физически лица.

            За нарушения на определените режими в защитените територии и зони, от РИОСВ Бургас са съставени АУАН на „Съни бийч Инвест 98” ЕООД, „Мохито Смокиня” ЕООД, 6 физически лица и „ПИ ДЖЕЙ ЕНЕРЖИ” ООД (2 бр.) и са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 5 000 лв., на „Ди ен трейд” ЕООД, Агенция „Пътна инфраструктура” ЕАД и „Съни бийч Инвест 98” ЕООД, от РИОСВ Пазарджик са санкционирани „Енергия“ ООД (100 лв.), „Лагеко“ ЕООД (100 лв.), „Еко-Хидро 90“ ООД (200 лв.) и физическо лице (1 000 лв.), от РИОСВ Русе е санкционирана с 3 500 лв. ППК „Бръшлен“, а от РИОСВ Хасково с 300 лв. е глобено физическо лице и други 2 – с по 100 лв.

 

Ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността

Преустановено е замърсяването на атмосферния въздух от дейността на „Перунстрой 2006“ ООД.

Преустановено е замърсяването на водите на повърхностни водни обекти с отпадъчни води от канализационните мрежи на жилищен комплекс „Райска градина“, гр. Св. Влас, и на гр. Каблешково и от дейността на „Жити“ АД, от два животновъдни обекта и от „Сарк България“ АД.

                   Прекратено е изтичането на хвост (от аварирал хвостопровод) на левия бряг на р. Арда..

                   Почистени са замърсени с отпадъци терени в землищата на селата Янтра, Кръстава, Динката, Ивайло, Синитово, Елшица, Забърдо, Долно Войводино, Широко поле и Опълченско и градовете Кърджали, Дряново, Видин, Велинград, Ракитово, Костандово,  Пещера, Перник и Харманли.

                   Поставени са указателни табели на обявени за защитени дървета в гр. Пазарджик и с. Паталеница.

                   Екземпляри от защитените видове „Щъркел“, „Осояд“, „Градска лястовица“,  „Домашна червеноопашка“, „Бързолет“, „Сова“, „Кукумявка“, „Кълвач“, „Черношипа ветрушка“, „Костенурка“, „Бухал“, „Таралеж“ и „Мишелов“. Два екземпляра от вида „Черношипа ветрушка“ и един екземпляр от вида „Домашна кукумявка“ са предадени на Регионален исторически музей Русе за препариране. Екземпляри от видовете „Бял щъркел“ и „Бухал“ са пуснати на свобода в подходящ за вида район.