Категории
Министерство

Месечен отчет за контролната дейност на РИОСВ - м. юли 2023 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ

през месец юли 2023 г.

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за месец юли 2023 г. и резултати от извършената контролна дейност

През месец юли 2023 г. от експертите на 15-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 1 676 проверки на 1 439 обекта. В рамките на осъществения контрол от РИОСВ са дадени 492 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на мерки.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 86 акта (АУАН), от които 10 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 30 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции на обща стойност 79 400,00 лв.

Наложени са 12 санкции по реда на чл. 69 от ЗООС – за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води и въздух) на обща стойност 48 457,43 лв.

На основание разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), между наказващия орган и нарушителя, за периода, са сключени 25 споразумения на обща стойност 33 390,00 лв.

Постъпилите суми по наложени глоби и санкции (вкл. от еднократни и текущи санкции) са общо 147 890,60 лв. Постъпилите суми от сключени по ЗАНН споразумения между наказващия орган и нарушителя са в размер на 35 140,00 лв.

За периода са наложени 2 принудителни административни мерки (ПАМ).

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно- наказателна дейност

  • Засилен контрол на обектите с комплексно разрешително;
  • Засилен контрол, с цел опазване на защитените животински и растителни видове.

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност

През месец юли е осъществен засилен контрол на обектите с комплексно разрешително.

Във връзка с постъпил сигнал за неприятна миризма в гр. Стамболийски от дейността на Завода за производство на целулоза и хартия, стопанисван от „Монди Стамболийски“ ЕАД, от експерти на РИОСВ-Пловдив е извършена незабавна проверка, при която, органолептично, е усетена характерна за производствената дейност на завода миризма извън границите на площадката на обекта. На дружеството е изпратена покана за явяване в инспекцията за съставяне на АУАН.

За неизпълнение на условие от комплексното разрешително, от РИОСВ-Враца е съставен АУАН на „Холсим България“АД, от РИОСВ- Пловдив – на община Пловдив, от РИОСВ-София е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на община Перник, а от РИОСВ-Стара Загора са съставени 4 АУАН и е санкционирано с 20 000 лв. „Брикел“ ЕАД.

По искане на оператора, от РИОСВ-Пазарджик е извършено пломбиране на 2 бр. котли на производствената площадка на Инсталация, стопанисвана от „Ди Ес Смит България“ АД,

От РИОСВ-Пловдив е приложена ПАМ за спиране работата на Парогенератор № 3 и Турбогенератор № 2, стопанисвани от „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД.

През месеца е осъществен засилен контрол, с цел опазване на защитените животински и растителни видове.

В РИОСВ-Благоевград са постъпили 17 сигнала за бедстващи екземпляри от защитени животински видове, в РИОСВ-Бургас - 27, а в РИОСВ-Плевен – 16. На постъпилите сигнали е реагирано своевременно и са предприети действия, включително и със съдействието на други компетентни органи.

За неправомерно отглеждане на екземпляри от защитени животински видове, от РИОСВ-Монтана и РИОСВ-Шумен са съставени АУАН на две физически лица,

От РИОСВ-Велико Търново са извършени 22 проверки на защитени вековни дървета от видовете „Зимен дъб“, „Благун“, „Цер“, „Скоруша“, „Бук“, „Обикновен дъб“ и „Ясен“.

За непредставяне на позволително за изкупените и реализирани количества лечебни растения, от РИОСВ-Враца е глобено с 300 лв. физическо лице.

От РИОСВ-Смолян са извършени 22 проверки във връзка със сигнали за нанесени щети от кафява мечка върху селскостопанското имущество; При проверките е установено, че всички щети са нанесени от кафява мечка.

От инспекциите в градовете Варна, Русе и Стара Загора за извършени 133 проверки за спазване на определените режими в защитените територии и зони. За констатирани нарушения са съставени АУАН на 3 физически лица.

За нарушения на определените режими в защитените територии и зони, от РИОСВ-Бургас са съставени АУАН на 6 физически лица и физическо лице е глобено с 500 лв.

Контрол е осъществен на емитерите на вредни вещества в атмосферния въздух.

Във връзка с постъпил сигнал за запрашаване от дейността на Цех за производство на пелети в гр. Благоевград от експерти на РИОСВ-Благоевград е извършена незабавна проверка на „Калър бокс“ ЕООД. При проверката е установено, че инсталацията за производство на пелети работи, като е нарушена целостта на въздуховода, отвеждащ емисиите след барабанната ротационна сушилня за допълнително пречистване преди изпускането им в атмосферния въздух. Въздуховодът е нарушен следствие на настъпила авария и по покривната конструкция на халето има отложени трици, предпоставка за отделяне на неорганизирани емисии в атмосферния въздух. На дружеството е дадено предписание за възстановяване целостта на въздуховода и са предприети действия по образуване на административнонаказателно производство срещу „Калър бокс“ ЕООД.

За превишаване на нормите за допустими емисии са наложени текущи месечни санкции от РИОСВ-Плевен на „ХЕДОН”ЕООД (439 лв.), от РИОСВ-Варна – на „Клас олио“ ЕАД (386 лв.), а от РИОСВ-Пловдив – на Кооперация „Симид 1000“ (96,90 лв.).

От РИОСВ-Бургас е извършена оценка на 21 доклада за резултати за извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и на 14 доклада за резултати за извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ-Варна – на 24 доклада за резултати от извършени СПИ и 16 доклада за резултати от извършени СНИ, а от РИОСВ-Враца – на 12 доклада за резултати от извършени СПИ и 6 доклада за резултати от извършени СНИ.

За неизвършени СПИ на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ-Бургас е наложена имуществена санкция, в размер на 200 лв., на „Милвест“ ООД, от РИОСВ-Русе е съставен АУАН на ЕТ „АГРОГАРД – ЯНКА САБАНОВА, а за непердставяне на доклад за резултатите от извършените СПИ от РИОСВ-Шумен е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „Родна Индустрия 91“ ООД.

За отделяне на неорганизирани емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ-Варна е съставен АУАН на „Екосейф“ ООД.

За непредставяне на отчет за оборудването, заредено с флуорсъдържащи парникови газове, от РИОСВ-Варна са съставени АУАН на „Сабросо 2012“ ООД, „Дивеста“ ЕООД, „Балкани 2019“ ЕООД и „СИМА“ ООД и са санкционирани, в размер на 700 лв., „Челнев Клима Сервис“ ЕООД, „Поларис Продукт“ ООД, „Вимакс клима“ ООД и „Специализирана болница за активно лечение по детски болести-доктор Лисичкова“ ЕООД и, в размер на 1 000 лв., „Миг-Маркет“ ООД, „Явор“ АД и „ВИД 2014“ ЕООД, от РИОСВ-Пловдив са съставени АУАН на „Лидер 96“ ООД и „АТИК“ ООД и е санкционирано с 1 000 лв. „Атик“ ООД, а от РИОСВ-Русе са санкционирани „ЕУРО & КОНТ“ ЕООД (2 000 лв.) и „БУЛМИЛК 1783“ ЕООД (700 лв.).

          Контрол е осъществен и за спазване на изискванията на законодателството в областта на управление на водите.

За ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води без разрешително, издадено по реда на Закона за водите, от РИОСВ-Пловдив е съставен АУАН  на „Елит-95” ООД, а от РИОСВ-Бургас е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на община Камено.

За неизпълнение на условия от издаденото разрешително за заустване на отпадъчните води, от РИОСВ-Бургас е съставен АУАН на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, от РИОСВ-Русе е санкционирано с 350 лв. „ВИНАРСКИ СЪЮЗ“ АД, а от РИОСВ-Шумен са наложени две имуществени санкции, в общ размер на 4 000 лв., на „Водоснабдяване и канализация Шумен“ ООД.

Във връзка с получен сигнал за заустване на непречистени отпадъчни води от ГПСОВ-Рудозем в р. Арда, от експерти от РИОСВ-Смолян е извършена проверка на място. При проверката не е установено замърсяване водите на реката или промяна в цвета й. Извършен е оглед на съоръженията на ПСОВ, като е констатирано, че част от тях не се експлоатират съобразно изискванията. Дадени са предписания на оператора на станцията за въвеждането на съоръженията в нормална експлоатационна готовност. За констатираното нарушение на управителя на „ВиК“ ЕООД гр. Смолян, стопанисващо ГПСОВ-Рудозем, е изпратена покана за явяване н инспекцията за съставяне на АУАН.

За превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване на отпадъчните води, са наложени текущи месечни санкции от РИОСВ-Благоевград на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград  (182   лв., еднократна), от РИОСВ-Бургас – на. „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД, гр. Бургас (991 лв.), от РИОСВ-Варна – на община Долни чифлик (11 489 лв. и 33 807 лв.) и „Алфа лонг бийч“ ООД (69,63 лв., еднократна), от РИОСВ-Монтана – на община Вълчедръм (246,06 лв.), а от РИОСВ-Велико Търново - на „Аркус“ АД (384,80 лв.) и „Милки Лукс” ЕООД (11.23 лв., еднократна). За същото нарушение, от РИОСВ-Благоевград са съставени АУАН на „АГРОМАХ ПРОДАКШЪН“ EООД и община Сандански, от РИОСВ-Пазарджик – на „ВКС“ ЕООД, от РИОСВ-Русе – на община Ситово, от РИОСВ-Смолян – на „Персенски“ ООД, от РИОСВ-София е наложена имуществена санкция, в размер на 6 000 лв., на „ВиК-Дупница“ ООД, от РИОСВ-Хасково е съставен АУАН на „Еко Антрацит“ ЕАД, а от РИОСВ-Шумен са съставени АУАН на „Дайъри продъктс“ ЕООД, „ВиК-Шумен“ ООД и „ВиК-Търговище“ ООД.

От РИОСВ-Бургас е извършено пломбиране на савачно устройство към аварийна байпасна връзка на Канализационна помпена станция 3, част от канализационната система на гр. Поморие.

През месеца засилен контрол е осъществен за спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове към него.

За извършване на дейности с отпадъци без издаден разрешителен документ по реда на ЗУО, от РИОСВ-Велико Търново са съставени АУАН на две физически лица и „Бавария партс“ ЕООД и физическо лице и „Бавария партс“ ЕООД са санкционирани, всяко в размер на 980 лв., от РИОСВ-Пловдив е глобено с 1 500 лв. физическо лице, а от РИОСВ-София е съставен АУАН на физическо лица,

За неизпълнение на условие от разрешителен документ, издаден по реда на ЗУО, от РИОСВ-Стара Загора е съставен АУАН на „Аглика Трейд“ ООД.

От РИОСВ-Варна са утвърдени 69 работни листи за класификация на отпадъците, а от РИОСВ-Плевен – 61.

За неизвършена класификация на отпадъците, от РИОСВ-Русе е наложена имуществена санкция, в размер на 5 000 лв., на „Бурдин сервиз“ ЕООД.

За неводене отчетност на отпадъците в НИСО, от РИОСВ-Велико Търново са съставени АУАН на „Юръпиън Бединг Къмпани“ ЕАД, „Ледър Трейдинг“ ООД и „Гремиера“ ЕООД и са санкционирани „ТОПЛОФИКАЦИЯ – ГАБРОВО” ЕАД (2 000 лв.), „Юръпиън Бединг Къмпани“ ЕАД (1 400 лв.) и „Гремиера“ ЕООД (1 400 лв.), от РИОСВ-Русе са съставени АУАН на „КРАСИ - АВТОСЕРВИЗ“ ЕООД и „Борка 13“ ЕООД, а за водене на невярна отчетност на отпадъците, от РИОСВ-Стара Загора е съставен АУАН на „Енерджи-2“ ООД и от РИОСВ-Хасково е санкционирано с 1 400 лв. ,,Феникс гама“ АД.

За нерегламентирано изгаряне на отпадъци, от РИОСВ-Пловдив е съставен АУАН на „Фригопан“ ЕООД.

За неприлагане на мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, от РИОСВ-Благоевград е съставен АУАН на кмета на община Белица, от РИОСВ-Монтана е съставен АУАН на кмета на с. Крива бара и са глобени кметовете на община Медковец, (4 000 лв.) и на с. Крива бара (1 400 лв.), а от РИОСВ- Пловдив е съставен АУАН на кмета на община Първомай.

За констатирано неизпълнение на дадени предписания, от РИОСВ-Варна е санкциониран с 1 400 лв. кмета на община Вълчи дол, от РИОСВ-Монтана са глобени: с 3 000 лв. кмета на община Вършец и с 2 000 лв. .кмета на община Берковица и е наложена имуществена санкция, в размер на 500 лв., на „Гло Брокер“ ЕООД, от РИОСВ-Плевен са съставени АУАН на две физически лица, от РИОСВ-Русе са съставени АУАН на „ЕКОН 91“ ООД и „КЛМ ЕКО“ ЕООД (2 бр.) и „АВТОМАН“ ЕООД е санкционирано с 1 400 лв., от РИОСВ-София е съставен АУАН на „Бутитобес“ ЕООД и са санкционирани „Давит ЕК“ ЕООД (3 500 лв.) и „ОБЕДИНЕНА СЛАДОЛЕДЕНА КОМПАНИЯ“ ООД (2 000 лв.), от РИОСВ- Стара Загора е съставен АУАН на физическо лице и е санкционирано с 3 500 лв. „Делиция – 2002” ЕООД, от РИОСВ-Хасково е съставен АУАН на „Грата Комерс“ ЕООД, от РИОСВ- Шумен е съставен АУАН на Земеделски производител  и, в размер на 1 000 лв., са санкционирани „Генезес Юръп“ ЕООД и „Водоснабдяване и канализация Шумен“ ООД, а от РИОСВ-Бургас е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „Пятница 13“ ЕООД.

 

Ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността

Качеството на заустваните в повърхностни водни обекти отпадъчни води, формиращи се от дейността на „Хелиос Милк“ ЕООД, „Аркус“ АД, „Водстрой“ АД, и „Имдо“ ООД, е приведено в съответствие с изискванията.

Преустановено е изпускането на отпадъчни води от две кравеферми в с. Скалище и замърсяването на водоем.

Почистени са замърсени с отпадъци терени в землищата на селата Върбовка, Димча, Обединение, Раданово, Върбица, Писарево, Поликраище, Червена, Попинци, Огняново, Юндола, Юнаците, Хаджиево, Елшица, Нова махала, Забърдо, Дрангово и. Джерово и на градовете Плачковци, Трявна, Враца, Девин и Кърджали.

Екземпляри от защитените животински видове „Горска ушата сова“, „Бял щъркел“, „Бързолет“, „Домашна кукумявка“, „Черен кълвач“, „Таралеж“, „Сова“, „Обикновена кукумявка“, „Чухал“, „Сокол Орко“, „Черешарка“, „Градска лястовица“, „Черношипа ветрушка“, „Кафява мечка“, „Костенурка“, „Сокол“, и „Сойка“ са настанени в спасителни центрове за диви животни. Екземпляри от видовете „Щъркел“, „Сова“ и „Шипоопашата костенурка“ са освободени в подходяща за тях среда. Екземпляр от вида „Средиземноморско прилепче“ е предоставен за препариране на Регионален исторически музей, гр. Русе.