Категории
Министерство

Месечен отчет за контролната дейност на РИОСВ - м. юни 2021 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ

през месец юни 2021 г.

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за месец юни 2021 г. и резултати от извършената контролна дейност

През месец юни 2021 г., от експертите на 15-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), са извършени 2 519 проверки на 2 093 обекта. В рамките на осъществения контрол от РИОСВ са дадени 512 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на мерки.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 130 акта (АУАН), от които 12 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 88 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции на обща стойност 245 400 лв.

Наложени са и 9 санкции по реда на чл. 69 от ЗООС – за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води и въздух) на обща стойност 5 524,22лв.

Постъпилите суми по наложени глоби и санкции са общо 242 441,29 лв.

За периода са приложени 3 принудителни административни мерки (ПАМ).

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно- наказателна дейност

  • Засилен контрол за спазване на определените режими в защитените територии и зони:
  • Контрол с цел опазване на водите на повърхностните водни обекти от замърсяване.

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност

            През месец юни е осъществен засилен контрол за спазване на определените режими в защитените територии и зони.

От РИОСВ Варна и РИОСВ Бургас са извършени 263 проверки на защитените територии и зони. За констатирани нарушения са съставени АУАН на 2 физически лица, на „Карвин Дизайн“ ЕООД и на „Черноморска брегова група“ ООД и на „Черноморска брегова група“ ООД са наложени 2 имуществени санкции, всяка в размер на 2 000 лв.

            За нарушаване на определените режими в защитените територии и зони, от РИОСВ София с по 100 лв. са глобени 7 физически лица и, с по 200 лв., са санкционирани „Бързанов Агротрейд“ ООД, „Строй Фермер“ ЕООД и „Ферма Ярлово“ ЕООД, а от РИОСВ Стара Загора е съставен АУАН на физическо лице.

От РИОСВ Благоевград е приложена ПАМ за спиране на археологическите проучвания на Групова археологическа недвижима културна ценност с национално значение „Античен град Хераклея Синтика с прилежащи некрополи“ в землището на с. Рупите.

От РИОСВ Враца са извършени 7 проверки на вековни дървета, находящи се в землищата на селата Борован, Манастирище, Михайлово и. Соколаре. Установено е, че част от дърветата са в добро физиологично състояние. Други (включени в група от няколко) са невъзстановимо увредени и за тях ще бъдат предприети съответните действия за заличаване от регистъра на вековните дървета. От РИОСВ Пловдив са извършени 6 проверки на вековни дървета в землището на с. Трилистник Същите са в добро фитосанитарно състояние и са маркирани с информационни табели.

В РИОСВ Бургас са постъпили общо 48 сигнала за бедстващи, ранени или мъртви екземпляри от животински видове, а в РИОСВ Русе - 24. На всички постъпили сигнали е реагирано своевременно и са предприети действия, включително и със съдействието на други компетентни органи.

От РИОСВ Смолян са извършени 19 проверки във връзка с получени сигнали за щети върху селскостопанско имущество или домашни животни, нанесени от мечка, в землищата на: гр. Девин (1 бр.), гр. Златоград (6 бр.), с. Страшимир (2 бр.), с. Лъка (1 бр.), с. Потока (1 бр.), с. Полковник Серафимово (1 бр.), с. Левочево (1 бр.), с. Сивино (1 бр.), с. Стойките (1 бр.), с. Сливка (1 бр.), с. Гълъбово (1 бр.), с. Здравец  (1 бр.), и с. Латинка (1 бр.). При проверките е установено, че щетите са нанесени от мечка.

От РИОСВ  Пловдив са глобени с по 100 лв. 2 физически лица за това, че в 15-дневен срок от придобиването на екземпляр по приложения А и В от Регламент 338/97 не са внесли в РИОСВ заявление за регистрация.

            През месеца е осъществен и засилен контрол с цел опазване на водите на повърхностните водни обекти от замърсяване

Във връзка с подаден сигнал за замърсяване на р. Въча в землище на гр. Девин, от експерти на РИОСВ Смолян е извършена проверка „на място“, при която е установено, че от дейността на ТМСИ, собственост на „Драма“ ЕООД, се заустват непречистени отпадъчни води в реката. Дадени са предписания за незабавно преустановяване заустването на непречистени отпадъчни води и въвеждане в нормален експлоатационен режим на пречиствателното съоръжение (утаител), които са изпълнени в срок. За констатирано нарушение на упрвавителя на дружеството е съставен АУАН.

За неизпълнение на условия от издадените разрешителни за заустване на отпадъчните води, от РИОСВ Бургас е съставен АУАН и е наложена имуществена санкция, в размер на 5 000 лв., на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас и е съставен АУАН на община Созопол.

За превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване на отпадъчни води, са наложени текущи месечни санкции от РИОСВ Бургас на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас (2 077 лв. и 152 лв.) и „Хелиос Милк“ ЕООД (30 лв.), от РИОСВ Варна  - на „Проучване и добив на нефт и газ“ АД (818 лв. и 1 760 лв.), от РИОСВ Хасково – на „Имерис Минералс България“ АД (120 лв.) и от РИОСВ Шумен - на „Пип Трейд“ ООД (21,22 лв.). За същото нарушение, от РИОСВ Пазарджик са съставени АУАН на „ВКС“ АД и на „Биовет“АД, от РИОСВ Русе е съставен АУАН на община Дулово, от РИОСВ Смолян е съставен АУАН на „Горубсо - Мадан“ АД, от РИОСВ София са наложени имуществени санкции на „АМС Имоти“ ЕООД (1 000 лв.) и на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД (2 000 лв.), а от РИОСВ Стара Загора са съставени по 2  АУАН на „Арсенал” АД и на „Мини Марица Изток” ЕАД.

За заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без изградени и приети по установения ред пречиствателни съоръжения, от РИОСВ Хасково е съставен АУАН на „В и К“ ООД, гр. Кърджали и на „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково са наложени 3  имуществени санкции, всяка в размер на 500 лв.

За заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без издадено разрешително по реда на Закона за водите, от РИОСВ Бургас е съставен АУАН на община Поморие и е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на община Камено, а от РИОСВ Шумен е съставен АУАН на „ХЦС“ АД.

            През месеца е осъществен контрол на емитерите на вредни вещества в атмосферния въздух.

От РИОСВ Варна е направена оценка на 16 доклада за извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, и на 18 доклада за извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани  в атмосферния въздух, а от РИОСВ София  - на 13 доклада за извършени СНИ и на 27 доклада за извършени СПИ.

За неизвършени СПИ, от РИОСВ Благоевград и РИОСВ Русе са наложени имуществени санкции на „РУБИН 08“ ООД (2 500 лв.) и на „Топлофикация Русе“ АД (1 000 лв.), а от РИОСВ Велико Търново е съставен АУАН  на „ХИМПРОДУКТ“ АД.

За непредставяне в срок на годишен отчет за веществата, които нарушават озоновия слой, и/или за флуорираните парникови газове, от РИОСВ Варна са съставени АУАН на „Света Петка Инвестмънт“ ООД, „Блек сий пропърти консултинг“ ЕООД, „СТХРЛ Щурче“, „Норма“ ООД, „Бирена къща Варна“ ООД, „Рибарница център“ ООД, „Ивве“ ЕООД и „Сиди-СД“ ЕООД и са наложени имуществени санкции, всяка в размер на  1 000 лв., на „Инхом-98“ ООД и „МН-Блейк Сий“ ООД, а от РИОСВ Шумен са наложени имуществени санкции, в същия размер, на „Алекса Стил“ ЕООД, „Ваком МП“ ООД и „Анона Трейд“ ЕООД.

За неподдържане на досие за стационарното климатично оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове, от РИОСВ Велико Търново са съставени АУАН на „МИРВАНА” ООД и на „БОН“ ЕООД и са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 1 000 лв., на „МИО“ ООД и на „МИРВАНА” ООД.

Осъществен е и контрол за спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове към него.

За извършване на дейности с отпадъци без издаден разрешителен документ по реда на ЗУО, от РИОСВ Благоевград е съставен АУАН на „ДИТ ТРАНС 2018“ ЕООД и е наложена имуществена санкция, в размер на 7 000 лв., на „ПИК 2003“ ЕООД, от РИОСВ Бургас са съставени АУАН на 3 физически лица и на „Кидара“ ЕООД е наложена имуществена санкция, в размер на 7 000 лв., от РИОСВ Варна са съставени на „Ивве“ ЕООД и „ДТХ“ ООД, от РИОСВ Велико Търново са съставени АУАН на „ТРАНСФАРМ-2004” ООД и на „ЕВРО КАТ 77“ ЕООД, от РИОСВ Монтана е съставен АУАН на „ИВИ ТРАНС ПЛЕВЕН“ ЕООД, от РИОСВ Пазарджик е съставен АУАН на физическо лице, от РИОСВ Плевен е глобено физическо лице с 1 400 лв., от РИОСВ Пловдив са съставени АУАН на „НП-Транс 05“ ЕООД и „Дон ауто комерс“ ЕООД и е наложена имуществена санкция, в размер на 7 000 лв., на „Шопов транспорт“ ООД, от РИОСВ София са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 7 000 лв., на „Бул-Авто-2“ ЕООД,  „Софинвест“ ЕООД,  „Артур-2003“ ООД и „Сторос-2002“ ЕООД и 2 физически лица са глобени с по 1 400 лв., а от РИОСВ Шумен е съставен АУАН на община Попово.

За нарушения на ЗУО, от РИОСВ Враца са съставени 2 АУАН и са наложени 2 имуществени санкции, всяка в размер на 4 000 лв., на „ЕВРО СТРОЙ КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД,

            За неводене отчетност на отпадъците, от РИОСВ Благоевград са съставени АУАН на „Кондев ауто" ЕООД и на „СМДЛ-РАМОС“ ООД, от РИОСВ Враца е съставен АУАН  и е наложена имуществена санкция, в размер на 4 000 лв., на „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД, от РИОСВ Русе е наложена имуществена санкция на „Метал фусион“ ЕООД (6 000 лв.), от РИОСВ София е наложена имуществена санкция на „Метал - Трейд 66“ ООД (2 000 лв.), от РИОСВ Шумен е съставен АУАН и е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „Бруаг ЕУ“ ЕООД, а, за водене на невярна отчетност на отпадъците, от РИОСВ Пловдив с 2 000 лв. е санкционирано „Мит и Ко“ ЕООД.

От РИОСВ Бургас са утвърдени 115 работни листи за класификация на отпадъците, от РИОСВ Плевен – 95, а от РИОСВ Монтана – 38. За неизвършена класификация на отпадъците, от РИОСВ Враца е съставен АУАН и е наложена имуществена санкция, в размер на 5 000 лв., на „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД, от РИОСВ Монтана е съставен АУАН на „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД, а от РИОСВ София е наложена имуществена санкция, в размер на 5 000 лв., на „М и М“ ООД.

Във връзка с постъпил сигнал за пожар на площадка за отпадъци в с. Калипетрово, от експерти на РИОСВ Русе е извършена проверка „на място“ . При проверката е констатирано, че „Супер лукс - 84“ ЕООД  (стопанисващо обекта) е нарушило разпоредбите за третиране на опасни отпадъци. За констатираното нарушение е съставен АУАН на управителя на дружеството.

От РИОСВ Благоевград е осъществен контрол за чистотата на населените места на територията на девет общини. На територията на общините Рила и Разлог не са констатирани замърсявания с отпадъци. На кметовете на 7 общини, за констатирани замърсявания с отпадъци, са дадени предписания за тяхното почистване. На кмета на община Петрич е изпратена покана за съставяне на АУАН.

От РИОСВ Русе е приложена ПАМ на „Мегахим“ АД чрез принудително извеждане от експлоатация и пломбиране на 14 броя съоръжения за съхранение в Складово стопанство за съхранение на течни суровини.

За неизпълнение на условия от комплексното разрешително, от РИОСВ Варна са съставени АУАН на общините Аксаково и Добрич, от РИОСВ Монтана е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на „Берг Монтана Фитинги“ ЕАД, от РИОСВ Пазарджик е съставен АУАН на „Людон Транс“ ЕООД, от РИОСВ Русе са съставени АУАН на „Емакс“ ООД и „Енсан 95“ ЕООД, от РИОСВ София са съставени АУАН на „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД (2 бр.) и на „Стомана Индъстри“ АД и са наложени имуществени санкции на „Топлофикация Перник“ АД (50 000 лв.) и „Стомана Индъстри“ АД (10 000 лв.), а от РИОСВ Стара Загора са съставени 2 АУАН на „Брикел” ЕАД.

Осъществен е засилен последващ контрол за изпълнението на дадени предписания.

            За неизпълнение на дадени предписания, от РИОСВ Благоевград са глобени кметовете на общините Кочериново и Симитли с по 2 000 лв., от РИОСВ Бургас е съставен АУАН на физическо лице, от РИОСВ Велико Търново е съставен АУАН на община Велико Търново, от РИОСВ Пловдив е съставен АУАН на „Джамбо ЕС. Б“ ЕООД, от РИОСВ София е глобен кмета на община Ихтиман с 2 000 лв., от РИОСВ Стара Загора са съставени АУАН на физическо лице и на „Златна белка – Иванов и СИЕ” ООД, от РИОСВ Хасково е съставен АУАН на община Свиленград, от РИОСВ Шумен са съставени 3 АУАН на „Акация Трейд“ ЕООД.

 

Ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността

Преустановено е замърсяването на повърхностни водни обекти с отпадъчни води от канализационната система на с. Пирне, от строителна площадка на СПА хотел в гр. Велинград и от кравеферма в с. Татарево.

Поставени са информационна табела и ограничителен знак за навлизане в Природна забележителност „Пясъчни дюни в района на ММЦ“.

Екземпляри от видовете „Зелен кълвач“, „Кукумявка“, „Бял щъркел“, „Бързолет“, „Сива чапла“, „Костенурка“, „Горска улулица“, „Керкенез“, „Сирийски пъстър кълвач“, „Обикновен мишелов“, „Сокол“, „Чухал“, „Горска ушата сова“, „Таралеж“, „Малък пъстър кълвач“, „Мечка“, „Лястовица“, „Сойка“, „Ветрушка“, „Щиглец“, „Голям пъстър кълвач“ и „Бухал“ са настанени в спасителни центрове за диви животни. 20 млади екземпляри от вида „Червен ангъч“ и екземпляр от вида „Шипоопашата костенурка“ са освободени в подходящи за вида райони. Екземпляр от вида „Домашна кукумявка“ е предаден на Регионален исторически музей Русе за препариране.

Почистения са замърсявания с отпадъци в землищата на селата Бряговица, Царски извор, Климентово, Раданово, Обединение, Райновци-Думници, Скалско, Караиванца, Маноя, Радевци, Черновръх, Сарая, Сбор, Величково, Сестримо, Дорково, Драгиново, Кръстава, Грашево, Говедаре, Исперихово, Смилян, Могилица, Сусам, Долно Брястово, Горно Брястово, Горно Сираково, Боян Ботево, Троян, Дряново, Тянево, Звънарка, Скалак, Кандилка, Токачка, Полковник Желязово, Горно Кирково, Кремен, Джерово, Чакаларово, Фотиново, Бенковски, Добромирци, Стамболово, Орешник, Драгоево и Ивански и в градовете Стражица, Габрово, Трявна, Ракитово,. Костандово,. Велинград, Кърджали и Тополовград. Предприети са мерки за укрепване на депото и подобряване устойчивостта срещу свличане на отпадъците, депонирани на Общинско депо в ликвидация на община Лъки. Възстановена е оградата на площадката за съхранение на отпадъци в с. Средногорци.

            Експерти от РИОСВ Враца са участвали в учение на тема „Гасене на горски пожар и осигуряване на необходимите водни количества чрез верижно водоснабдяване в гумени резервоари за вода“ в местността „Бутов дол“, гр. Враца.

Отбелязани са Световния ден на околната среда (5 юни) и Деня на река Дунав (29 юни).