Категории
Министерство

Месечен отчет за контролната дейност на РИОСВ - м. юни 2023 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ

през месец юни 2023 г.

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за месец юни 2023 г. и резултати от извършената контролна дейност

През месец юни 2023 г. от експертите на 15-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени проверки 2 417 на 2 140 обекта. В рамките на осъществения контрол от РИОСВ са дадени 687 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на мерки.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 127 акта (АУАН), от които 14 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 67 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции на обща стойност 178 640,00 лв.

Наложени са  13 санкции по реда на чл. 69 от ЗООС – за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води и въздух) на обща стойност 38 207,31 лв.

На основание разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), между наказващия орган и нарушителя, за периода, са сключени 44 споразумения на обща стойност 56 350,00 лв.

Постъпилите суми по наложени глоби и санкции (вкл. от еднократни и текущи санкции) са общо 245 590,90 лв. Постъпилите суми от сключени по ЗАНН споразумения между наказващия орган и нарушителя са в размер на 51 170,00 лв.

За периода е наложена 1 принудителна административна мярка (ПАМ).

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно- наказателна дейност

  • Засилен контрол за спазване на изискванията на Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове към него;
  • Контрол за спазване на изискванията на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и подзаконовите нормативни актове към него.

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност

          През месец юни е осъществен засилен контрол за спазване на изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него.

За заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без издадено разрешително по реда на ЗВ, от РИОСВ-Благоевград е санкционирано с 1 400 лв. „ВИНАРСКА ИЗБА ЛОГОДАЖ“ ООД, от РИОСВ-Варна е съставен АУАН на „Аквакултури Варна“ ООД, от РИОСВ-Пловдив е наложена имуществена санкция, в размер на 3 000 лв., на „Строймаш“ ЕООД, от РИСВ-Смолян – в размер на 2 000 лв., на „Лактена“ ООД, от РИОСВ-Стара Загора е съставен АУАН на кмета на община Сливен, а от РИОСВ-Шумен е съставен АУАН и е санкционирана с 2 800 лв. Земеделска кооперация за производство и услуги „Калакоч-92“.

За превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване на отпадъчните води, са наложени текущи месечни санкции от РИОСВ-Бургас на „Ависпал БГ“ ЕООД (609 лв.), от РИОСВ-Варна – на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД (311 лв.), от РИОСВ-Монтана         - на община Берковица (192,66 лв.), а от  РИОСВ-Шумен – на „Пип Трейд“ ООД (18,70 лв.) и  „Камаджииев Милк“ ЕООД (700, 79 лв.). За същото нарушение, от РИОСВ-Пазарджик е съставен АУАН на „Равногор“ ЕООД, от РИОСВ-Пловдив са съставени АУАН на „Санмина България“ ЕООД и „Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД и са наложени имуществени санкции на „Щром“ ЕООД (2 000 лв.) и „Полидей-2“ ООД (3 000 лв.), от РИОСВ-Смолян е наложена имуществена санкция, в размер на 1 000 лв., на „Перперикона” ООД, от РИОСВ-София са санкционирани „Опицвет Милк Трейд“ ЕООД (700 лв.), „Пантелей Тошев“ ООД (700 лв.),  „ВиК“ ООД ( 2 бр., в общ размер на 5 000 лв.) и на „Коул Енерджи“ ООД (1 000 лв.), от РИОСВ-Стара Загора с 2 000 лв. е санкционирано „МАЯМИ-ББ” ЕООД, а от РИСВ-Шумен са съставени АУАН на „ВиК-Търговище“ ООД и „Дайъри продъктс“ ЕООД.

За непроведен собствен мониторинг на отпадъчните води, от РИОСВ-Русе са съставени АУАН на „ЕЙЧ ЕНД ЕС ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ВИНАРСКИ СЪЮЗ“ АД и с 350 лв. е санкционирано „ЕЙЧ ЕНД ЕС ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

За неизградени и приети по установения ред пречиствателни съожръжения за отпадъчни води, от РИОСВ-Хасково са съставени АУАН на „В и К“ ООД, гр. Кърджали и „В и К“ ЕООД, гр. Хасково и е санкционирано с 350 лв. ,,В и К“ ЕООД, гр. Хасково, а за неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на съоръжения за отпадъчни води, от РИОСВ-Пловдив е наложена имуществена санкция, в размер на 600 лв., на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив.

          През месеца засилен контрол е осъществен и за спазване на изискванията на ЗБР  и подзаконовите нормативни актове към него.

В РИОСВ-Бургас са постъпили 47 сигнала в обхвата на биологичното разнообразие, от които преобладаващи са за бедстващи, ранени или мъртви екземпляри от животински видове. На постъпилите сигнали е реагирано своевременно и са предприети действия, включително и със съдействието на други компетентни органи. От РИОСВ-Варна са извършени 13 проверки във връзка с постъпили сигнали за намерени бедстващи или мъртви екземпляри от защитени видове.

От РИОСВ-Велико Търново са извършени 5 проверки на защитени вековни дървета от видовете „Зимен дъб“, „Черница“ и „Благун“.

От РИОСВ-Велико Търново е взето участие в 15 проверки във връзка със сигнали  за щети, нанесени от кафява мечка върху селскостопанското имущество, а от РИОСВ-Смолян – в 16.

За разрушаване на щъркелово гнездо, от РИОСВ-Плевен е съставен АУАН и е глобено със 70 лв. физическо лице.

От инспекциите в градовете Благоевград, Варна, Пазарджик, Русе и Стара Загора са извършени 196 проверки за спазване на обявените режими в защитените територии и зони. За констатирани нарушения са съставени АУАН на физическо лице и EТ „ЛЮБОСЛАВ КОЮНДЖИЙСКИ – ВЕНИ.“

За нарушения на регламентираните режими в защитените територии и зони, от РИОСВ-Бургас е глобено с 200 лв. физическо лице, от РИОСВ-Велико Търново е съставен АУАН на физическо лице, а от РИОСВ-Шумен със 100 лв. е глобено физическо лице.

От РИОСВ-Варна са извършени 10 проверки на билкозаготвителни пунктове, при които не са констатирани нарушения.

          Контрол е осъществен във връзка с качеството на атмосферния въздух.

За превишаване но нормите за допустими емисии, от РИОСВ-Благоевград е наложена текуща месечна санкция, в размер на 152 лв., на „КОГЕН ЮЗИНА“ ЕООД.

За неорганизираното изпускане на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ-Велико Търново е наложена имуществена санкция, в размер на 5 000 лв., на „Топлофикация – Габрово” ЕАД.

От РИОСВ-Варна е извършена оценка на 15 доклада за резултати от извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и на 12 доклада за резултати от извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ-Враца – на 6 доклада за резултати от извършени СНИ и 11 доклада за резултатие от извършени СПИ.

За неизвършени СПИ на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ-Благоевград е санкционирано с 1 400 лв. „СЕА КАРС“ ЕООД, от РИОСВ-Бургас - „Маратан“ ЕООД (200 лв.), „Пи Ен Пи Ауто“ ЕООД (200 лв.), „Бова кар“ ООД (200 лв.) и „Стоилови” ООД (70 лв.), а от РИОСВ-Шумен – с 1 400 лв. „Булпор“ ЕООД.

За непредставяне на отчет за оборудването, заредено с флуорсъдържащи парникови газове, от РИОСВ-Варна са съставени АУАН на „Българска ябълка“ ЕООД, „Вълев 2017“ ЕООД, „Давс“ ООД, „Дивал“ ООД, ЕТ „Ивона-Димитър Ненчев“, „Еуратек Ауто“ ООД, „Чернев Клима Сервис“ ЕООД, „Метро Кеш Енд Кери България“ ООД, „Миг-Маркет“ ООД, „Ендием България“ ЕООД, „Рива Шуус“ ООД, „Рис“ ЕООД, „СБАЛ по детски болести-доктор Лисичкова“ ЕООД, „Старт“ АД, „Ученическо и столово хранене“ ЕАД, „Хриникс 2020“ ЕООД, „Явор“ АД, „Поларис продукт“ ООД, „Вимакс клима“ ООД и са санкционирани с по 700 лв. „Блейк сий пропърти консултинг“ ЕООД, „Българска ябълка“ ЕООД, „Вълев 2017“ ЕООД, „Дивал“ ООД, „Адрес недвижими имоти“ АД, „Балконф“ ЕООД, „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕТ „Ивона-Димитър Ненчев“, „Ендием България“ ЕООД, „Рис“ ЕООД, „Ученическо и столово хранене“ ЕАД, „Хриникс 2020“ ЕООД, „Старт“ АД, „Бриз-2“ АД и „Рива шуус“ ООД и с по 1 000 лв. „Давс“ ООД и „Еуратек Ауто“ ООД.

          Засилен контрол е осъществен за спазване на разпоредбите на законодателството в областта на управление на отпадъците.

За извършване на дейности с отпадъци без издаден разрешителен документ по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), от РИОСВ-Бургас е съставен АУАН на „УОН“ ЕООД, от РИОСВ-Велико Търново, РИОСВ-Плевен и РИОСВ-Пловдив са съставени АУАН на 5 физически лица, от РИОСВ-Русе са съставени АУАН на физическо лице, „АВТОМОРГА СПАРТАК“ ЕООД и „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, гр. Русе и физическо лице е глобено с 3 000 лв., от РИОСВ-София е съставен АУАН на физическо лице и е наложена имуществена санкция, в размер на 20 000 лв., на „Софинвест“ ЕАД, а от РИОСВ-Стара Загора е съставен АУАН на физическо лице, а друго физическо лице е глобено с 2 000 лв.

За неизпълнение на условия от разрешителен документ, издаден по реда ЗУО, от РИОСВ-Благоевград е наложена имуществена санкция, в раземер на 7 000 лв., на „Ти Ем Инженеринг“ ЕООД.

От РИОСВ-Бургас са утвърдени 73 работни листи за класификация на отпадъци, от РИОСВ-Варна - на 49, а от РИОСВ-Плевен – на 30.

За неводене на отчетност на отпадъците, от РИОСВ-Благоевград е съставен АУАН на „Меркез“ ООД, а от РИОСВ-Велико Търново – на „ТОПЛОФИКАЦИЯ – ГАБРОВО” ЕАД, „Би Си Си Хандел“ ООД и „ВиК“ ООД, а за водене на невярна отчетност на отпадъците, от РИОСВ-Благоевград е съставен АУАН на „ЕЛЕНА-92-И“ ЕООД, от РИОСВ-Велико Търново е съставен АУАН на „AК ПЛАСТРОНИК” АД и е наложена имуществена санкция, в размер на 1 400 лв., на „АК Пластроник“ АД и от РИОСВ-Шумен е съставен АУАН на „Сарк България“ АД.

За нерегламентирано изгаряне на отпадъци, от РИОСВ-Велико Търново са санкционирани, всяко в размер на 980 лв., „ТЕРА- СИМ“ ООД и ЕТ „МЕДЖИК ДИЗАЙН – СВЕТОСЛАВ СТАЙКОВ“, от РИОСВ-Русе е съставен АУАН и е санкционирано с 980 лв. „МИНЧЕВ АУТО“ ООД, а от РИОСВ-Шумен е съставен АУАН на физическо лице.

За непредприемане на мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места. от РИОСВ-Благоевград са съставени АУАН на кметовете на общините Кочериново, Якоруда, Симитли и Кресна, от РИОСВ-Бургас  - на кметовете на общините Сунгурларе и Средец, от РИОСВ-Велико Търново – на кметовете на кметства с. Драганово и с. Петко Славейков, от РИОСВ-Враца – на кмета на кметство с. Краводер, от РИОСВ-Монтана - на кметовете на община Медковец и кметство с. Расово и са глобени кметския наместник на с. Воднянци (1 400 лв.) и кметовете на община Монтана (10 000 лв.) и на кметство с. Расово (4 000 лв.), от РИОСВ-Хасково е съставен АУАН на кмета на община Ивайловград, а от РИОСВ-Шумен с 6 300 лв. е глобен кмета на община Антоново.

За предизвикани вредни изменения в почвата, от РИОСВ-Враца с по 200 лв. са глобени 4 физически лица.

За неизпълнение на условие от комплексното разрешително, от РИОСВ-Бургас е съставен АУАН на „ВИН.С Индустрийс“ ООД, от РИОСВ-Варна са наложени 2 еднократни санкции, в общ размер на 25 853 лв., на „Солвей Соди“ АД, от РИОСВ-Монтана са съставени АУАН на „Свинекомплекс Дунавци“ ЕООД и „Монбат“ ЕООД, от РИОСВ-Пловдив е съставен АУАН на „МОНДИ Стамболийски“ ЕАД и е наложена имуществена санкция, в размер на 11 000 лв., на „КЦМ“ АД, от РИОСВ-Русе е наложена еднократна санкция, в размер на 9 719 лв., на „Топлофикация Русе“ АД, от РИОСВ-Стара Загора е съставен АУАН на „Брикел“ ЕАД, а от РИОСВ-Шумен е съставен АУАН и е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на община Шумен.

От РИОСВ-Русе е приложена ПАМ чрез пломбиране на съоръжения на площадка в гр. Разград, собственост на „Биовет“ АД.

За реализация на инвестиционно предложение без издаден кроен административен акт по реда на ЗООС, от РИОСВ-Бургас е съставен АУАН на „ДАРС ИНВЕСТ“ ЕООД и 2 физически лица са глобени с по 200 лв., а за неизпълнение на условие от издаден административен акт по реда на Глава шеста от ЗООС, от РИОСВ-Монтана е наложена имуществена санкция, в размер на 5 000 лв., на „Хот Пелет“ ООД.

          За неизпълнение на предписания, от РИОСВ-Бургас е съставен АУАН на „Хийт енерджи“ ЕООД, от РИОСВ-Варна – на 2 физически лица, от РИОСВ-Велико Търново е наложена имуществена санкция, в размер на 5 000 лв., на „Топлофикация – Габрово” ЕАД, от РИОСВ-Враца е санкционирана с 2 000 лв. община Борован, от РИОСВ-Монтана с по 2 000 лв. са глобени кметовете на общините Белоградчик, Бойчиновци и Димово, от РИОСВ-Пазарджик е съставен АУАН на „Еко антрацит“ ЕООД, от РИОСВ-Пловдив са съставени 2 АУАН на кмета на община Стамболийски, от РИОСВ-Русе е съставен АУАН на „АВТОМАН“ ЕООД и са санкционирани областния управител на област Русе (2 000 лв.), „ТОНИ-М-2022“ ЕООД (5 000 лв.) и „ИНЕРТ“ ООД (1 400 лв.), от РИОСВ-София е съставен АУАН на кмета на община Кюстендил и са глобени кметовете на общините Кюстендил (10 000 лв.) и Земен (2 000 лв.), от РИОСВ-Хасково са санкционирани физическо лице (2 000 лв.), община Симеоновград (4 000 лв.) и община Кърджали (1 400 лв.), а от РИОСВ-Шумен – „Хан Омуртаг“ АД (2 000 лв.), „Трейдфарма“ ЕООД (4 000 лв.) и 2 физически лица, всяко в размер на 2 000 лв.

 

Ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността

Качеството на заустваните в повърхностни водни обекти отпадъчни води, формиращи се от дейността на „Ависпал БГ“ ЕООД, „Бургозоне“ ЕООД, „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, „Интер ЕС 2000“ ЕООД, „АДМ Разград” ЕАД и от млекопреработвателно предприятие в с. Кутела е приведено в съответствие с изискванията.

Почистени са замърсени с отпадъци терени в землищата на селата Пушево, Леденик, Кесарево, Боровци, Ветрен дол, Мененкьово, Аканджиево, Голямо Белово, Калугерово, Динката, Овчеполци, Свобода, Мокрище, Главиница, Звъничево, Долна Дъбева, Всемирци, Магерово, Всемирци, Дорково, Върбина, Ябълково, Бленика, Брод и Царева поляна и градовете Велико Търново, Дряново, Септември, Белово, Пещера, Стрелча, Ракитово, Костандово, Хасково, Ивайловград и Симеоновград.

          Екземпляри от защитените видове „Щъркел“, „Кукумявка“, „Костенурка“, „Мишелов“, „Черен бързолет“, „Керкенез“, „Кълвач“, „Горска ушата сова“, „Син синигер“, „Обикновен скорец“, „Таралеж“, „Черношипа ветрушка“, „Лястовица“, „Пчелояд“ и „Сврачка“ са настанени в спасителни центрове за диви животни. Екземпляри от вида „Костенурка“ са освободени в подходящ за вида район. Екземпляри от видовете „Домашна кукумявка“, „Градска лястовица“, „Смок-стрелец“ и „Поен дрозд“ са предоставени за препариране на Регионален исторически музей, гр. Русе.

Отбелязани са Световния ден на околната среда, Деня на река Дунав и 90 години от обявяването на Резерват „Силкосия“.