Категории
Министерство

Месечен отчет за контролната дейнсот на РИОСВ - м. декември 2023 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ

през месец декември 2023 г.

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за месец декември 2023 г. и резултати от извършената контролна дейност

През месец декември 2023 г. от експертите на 15-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 984 проверки на 851 обекта. В рамките на осъществения контрол от РИОСВ са дадени 199 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на мерки.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 69 акта (АУАН), от които 11 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 70 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции на обща стойност 284 100,00 лв.

Наложени са 11 санкции по реда на чл. 69 от ЗООС – за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води и въздух) на обща стойност 15 615,48 лв.

На основание разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), между наказващия орган и нарушителя, за периода, са сключени 33 споразумения на обща стойност 33 850,00 лв.

Постъпилите суми по наложени глоби, имуществени санкции и санкции по чл. 69 от ЗООС, включително по сключени по ЗАНН споразумения между наказващия орган и нарушителя, са в размер на 256 532,46 лв.

За периода има наложени 4 принудителни административни мерки (ПАМ).

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно- наказателна дейност

  • Изпълнение на плана за контролната дейност за 2023 г.;
  • Засилен контрол за изпълнение на дадени предписания.

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност

          През отчетния период е осъществен засилен контрол за изпълнение на дадени предписания.

За неизпълнение на предписание, от РИОСВ-Велико Търново е съставени АУАН на „РОЗЕКС ИНК.“ АД, от РИОСВ-Враца с по 6 000 лв. са санкционирани „Царевец Енерджи“ ЕООД и „Малиновец Енерджи“ ЕООД, от РИОСВ-Монтана са съставени  АУАН на „РДО – Монтана“ ЕООД и на кмета на община Димово, от РИОСВ-Пловдив – на „КЦМ“ АД и „Сторидж ойл“ ЕАД, от РИОСВ-Русе е съставен АУАН на физическо лице и „Термолиз“  ЕООД е санкционирано с 2 000 лв., от РИОСВ-София са санкционирани „Бутитобест“ ЕООД (1 400 лв.), „Хийт Енерджи“ ЕООД (5 000 лв.), „Кондекс“ АД (2 000 лв.) и „Еуро Моторс 10“ ЕООД (5 000 лв.), от РИОСВ-Стара Загора са съставени АУАН на „Енерджи -2“ ЕООД и физическо лице, от РИОСВ-Хасково е съставен АУАН на „Хрисиада“ ЕООД и с 20 000 лв. е санкционирано ТЕЦ „Марица 3“ АД, а от РИОСВ-Шумен е съставен АУАН на „Им Пак“ ООД и „Никола 2016“ ЕООД е санкционирано с 2 000 лв.

          През месец декември е осъществен контрол за спазване на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове към него.

За превишаване на нормите за допустими емисиите от РИОСВ-Пловдив и РИОСВ-Шумен са наложени текущи месечни санкции на „Димитър Маджаров – 2“ ООД (32,48 лв.) и „Визия Папи“ ЕООД (50 лв.).

От РИОСВ-Варна са оценени 16 доклада за резултати от извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и на 18 доклада за резултати от извършени собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ-София – на 14 доклада за резултати от извършени СНИ и на 14 доклада за резултати от извършени СПИ, а от РИОСВ-Русе – на 2 доклада за резултати от извършени СНИ и на 15 доклада за резултати от извършени СПИ.

За неизвършени СПИ на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ-Благоевград е съставен АУАН на „ЕКО 5 ПЕЛЕТ“ ЕООД, а за непредставяне на доклад за резултати от извършени СПИ, от РИОСВ-Шумен е санкционирано с 1 400 лв. „Визия Папи“ ЕООД.

          През месеца е осъществен и контрол за спазване на изискванията на Закона за водите и подзаконовите актове към него.

За заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без издадено разрешително по реда на Закона за водите, от РИОСВ-Благоевград и РИОСВ-Врана са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 2 000 лв., на „ДИМКА“ ЕООД, „НИКОКОП БГ“ ЕООД и „Ненко 0202“ ЕООД, а от РИОСВ-София, в размер на 1 400 лв., на „Бутитобест“  ЕООД.

За нарушение на условия от издаденото разрешително за заустване на отпадъчните води, от РИОСВ-Благоевград е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, от РИОСВ-Бургас – в размер на 6 000 лв., на „Хелд енд СПА Холидейс“ ООД, а от РИОСВ-Пловдив и РИОСВ-Варна са съставени АУАН  на „Кали – 98“ ЕООД и „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД.

За превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване на отпадъчните води, са наложени текущи месечни санкции, от РИОСВ-Бургас на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД, гр. Бургас (249 лв.), от РИОСВ-Варна – на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД (4 408 лв., 438 лв. и 144 лв.), от РИОСВ-Русе  - на „Биовет“ АД (7 796 лв.), он РИОСВ-Стара Загора – на „В и К“ ЕООД, гр. Ямбол (1 182,60 лв. – еднократна), За същото нарушение, от РИОСВ-Смолян е сътавен АУАН и е наложена имуществена санкция, в размер на 3 500 лв., на „Дюлгер“ ООД, от РИОСВ-София - на „ВиК Дупница“ ЕООД (1 200 лв.), „Екоинженеринг – РМ“ ЕООД (1 000 лв.) и „ВиК - София“ ЕООД (2 000 лв.), а от РИОСВ-Шумен – на община Опака (1 000 лв.).

От РИОСВ-Бургас е извършено пломбиране на савачно устройство към аварийна байпасна връзка на Канализационна помпена станция 3, а от РИОСВ-Русе  - на капак на шахта (в която е разположен спирателен кран към авариен колектор за отпадъчните води, заустен в ГПСОВ-Разград), стопанисван от „АДМ Разград“ ЕАД.

          Контрол е осъществен за спазване на законодателството в областта на управление нае отпадъците.

За извършване на дейности с отпадъци без издаден разрешителен документ по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), от РИОСВ-Русе е санкционирано с 980 лв. „Иванови груп 1999“ ЕООД, от РИОСВ- София -         с 1 4000 лв. физическо лице и със 7 000 лв. „Еуро Моторс 10“ ЕООД и „ВЕСИ ТРАНС 5“ ЕООД, от РИОСВ-Стара Загора са съставени АУАН на 3 физически лица и физическо лице е глобено с 1 400 лв., а от РИОСВ-Хасково са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 7 000 лв., на „Башев транс“ ЕООД, „Викторио“ ЕООД и „Старт ММ“ ЕООД.

За неизпълнение на условия от разрешителен документ, издаден по реда на ЗУО, от РИОСВ-Стара Загора е наложена имуществена санкция, в размер на 7 000 лв., на „Аглика Трейд“ ООД.

От РИОСВ-Плевен са утвърдени 41 работни листи за класификация на отпадъците.

За неводене на отчетност на отпадъците, от РИОСВ-Велико Търново са съставени АУАН на „ЛМ ИНСТАЛАЦИИ“ ЕООД и „Централ Болкан Рисайклинг“ ЕООД.

          Засилен контрол е осъществен и за спазване на определените режими в защитените територии и зони.

          От инспекциите в градовете Варна и Русе са извършени 90 проверки за спазване на определените режими в защитените територии и зони. За установено при извършените проверки нарушение е съставен АУАН на физическо лице.

За нарушение на определените режими в защитените територии и зони, от РИОСВ-Бургас са съставени АУАН на 12 физически лица и „Бозав“ ЕООД и с по 100 лв. са глобени 24 физически лица, от РИОСВ-Варна са съставени АУАН на 4 физически лица и „Бон Марин Холдинг“ АД и са глобени с по 70 лв. 12 физически лица и с по 100 лв. 2 физически лица и е санкционирано с 200 лв. „КАРИ-И“ ЕООД.

За неправомерно притежаване на екземпляри от защитени видове птици, от РИОСВ-Бургас е глобено с 500 лв. физическо лице и от РИОСВ-Пловдив е съставен АУАН на физическо лице.

От РИОСВ-Велико Търново е приложена ПАМ спрямо Общинска служба по земеделие-Павликени да не процедира и одобрява промяна на начина на трайно ползване „ливада“ на земеделски имоти от кадастрален масив 27, местност „Ливадите“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на с. Патреш, община Павликени и са приложени ПАМ спрямо „АГРОПОЛ-ГРУП“ ЕООД, „РАЧЕВ-2-АГРО“ ЕООД и ЕТ „ВЕГА – КЛИМЕНТ КЛИМЕНТОВ“ да не извършва почвена обработка, засаждане и отглеждане на всякакъв вид земеделски култури в притежаваните и/или ползваните земеделски имоти от кадастрален масив 27, местност „Ливадите“ по КККР на землището на с. Патреш, община Павликени.

За неизпълнение на условие от комплексното разрешително, от РИОСВ-Благоевград е съставен АУАН на община Петрич, от РИОСВ-Бургас и РИОСВ-Велико Търново – на „Кроношпан България“ ЕООД, от РИОСВ-Пловдив - на община Пловдив и е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на „Монди Стамболийски“ ЕАД, от РИОСВ-София са наложени имуществени санкции на „ТЕЦ-Бобов дол“ АД (в общ размер на 100 000 лв.) и община Перник (20 000 лв.), от РИОСВ-Стара Загора са съставени 4 АУАН на „Брикел“ ЕАД, а от РИОСВ-Хасково е наложена еднократна санкция, в размер на 291 лв., на „Горубсо-Кърджали“ АД и е съставен АУАН на община Хасково.

За извършено преустройство и модернизация без издаден кроен административен акт по реда на Глава шеста от ЗООС, от РИОСВ-Бургас е съставен АУАН на „Бозав“ ЕООД и от РИОСВ-Хасково е санкционирано с 5 000 лв. „Интегра“ ЕООД, а за неизпълнение на условие от издадено решение по реда на Глава шеста от ЗООС, от РИОСВ-Монтана е съставен АУАН на  ЕТ „Митко Боев“.

         

Ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността

Качеството на заустваните в повърхностен воден обект отпадъчни води, формиращи се от канализационна система „Царево“ и от дейността на млекопреработвателно предприятие в с. Дъбравка, е приведено в съответствие с изискванията.

Извършено е почистване на дъждовно-отводнителен канал в с. Ракево.

Ремонтирани са покривните конструкции на складовете за съхранение на продукти за растителна защита с изтекъл срок на годност в селата Устрен, Долно Ботево и Сеноклас.

Почистени са замърсени терени с отпадъци в землищата на селата Малки Вършец, Момина Клисура, Габровица, Главиница, Севар, Костанденец, Сваленик, Ровино, Вълчан, Стамболово, Голям извор, Долно Ботево, Силен, Пътниково, Царева поляна, Срединка, Енчец, Пеньово, Дъждовница, Пъдарци, Ненково, Седловина, Широко поле, Скалище, Плешинци, Нановица, Чайка, Карамфил, Звездел, Кременец, Соколино, Чуково, Багрянка, Добрич, Свирачи, Узунджово, Георги Добрево, Вишеград и Сива река и градовете  Вълчедръм, Велинград, Трън, Симеоновград, Кърджали, Момчилград, Ивайловград и Тополовград

Преустановено е извършването на нерегламентирани дейности с отпадъци на площадката на Регионалното депо за неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново.

Екземпляри от защитените видове „Черношипа ветрушка“, „Обикновен мишелов“,  „Бухал“ и „Ястреб“ са настанени в спасителни центрове за диви животни. По един екземпляр от видовете „Обикновен мишелов“, „Щиглец“ и „Елшова скати“ са пуснати на свобода. Един екземпляр от вида „Ястреб“ е предоставен за препариране на Регионален исторически музей, гр. Русе.

Финализирани са всички дейности по проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в Поддържан резерват „Сребърна”, изпълняван от РИОСВ-Русе.

Отбелязвана е годишнината от обявяването на Резерват „Мантарица“.