Категории
Министерство

Месечни отчети за контролната дейност на РИОСВ - м. май 2021 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ

през месец май 2021 г.

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за месец май 2021 г. и резултати от извършената контролна дейност

През месец май 2021 г. от експертите на 15-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 1 594 проверки на 1 377 обекта. В рамките на осъществения контрол от РИОСВ са дадени 413 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на мерки.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 117 акта (АУАН), от които 5 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 111 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции на обща стойност 259 050 лв.

Наложени са и 28 санкции по реда на чл. 69 от ЗООС – за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води и въздух) на обща стойност 109 754,65 лв.

Постъпилите суми по наложени глоби и санкции са общо 149 866,53 лв.

За периода са приложени 4 принудителни административни мерки (ПАМ).

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно- наказателна дейност

  • Засилен контрол за спазване на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и подзаконовите нормативни актове към него;
  • Контрол за спазване на изискванията на законодателството в областта на управление на отпадъците.

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност

            През месец май е осъществен засилен контрол за спазване на изискванията ЗЧАВ и подзаконовите нормативни актове към него.

За превишаване на нормите за допустими емисии, от РИОСВ Варна е наложена еднократна санкция на „Солвей соди“ АД (26 671 лв.) и е наложена имуществена санкция на „Агро Плант Инвест“ ЕООД (5 000 лв.), от РИОСВ Пловдив е наложена текуща месечна санкция на Кооперация „Симид-1000 (22,05 лв.), от РИОСВ София са наложени 11 текущи месечни санкции, на обща стойност 57 199,95 лв., на „Топлофикация София“ ЕАД, а от РИОСВ Враца е наложена еднократна санкция на „Холсим България“ АД (8 770, 64 лв.).

За неизвършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, от РИОСВ Бургас е съставен АУАН на „Мулти Вип Кар“ ООД, от РИОСВ Русе  - на „Алимет“ ООД, а от РИОСВ София е наложена имуществена санкция на „Топ Еко Пелет“ ООД (2 000 лв.).

За непредставяне в срок на отчет за 2020 г. за оборудването, заредено с флуорсъдържащи парникови газове, от РИОСВ Варна са съставени АУАН на „Берьозка-България“ ООД, „Карком“ ООД, „Кукера 69“ ООД, „Сисофт“ ООД „Добричфарма“ ЕООД, „Медишоп“ ООД, „Черневафарма“ ЕООД, „Акера“ ЕООД, „Трейд Естейтс България“ ЕАД, „Кепитъл Инвент-ВА“ ЕООД, „Инхом-98“ ООД, „Оркид мулти комплекс-Варна“ ЕООД, „Адрес недвижими имоти“ АД, „МН-Блейк Сий“ ООД, „Сийсайд хотел мениджмънт“ ООД и кметство Разделна и са наложени имуществени санции, всяка в размер на 1 000 лв., на „Джамбо ЕС.Б“ ЕООД, „Дриймодит“ ЕООД, „Климавента“ ЕООД, „Джи Ви Ви“ АД, „Естрея“ ООД, „Диамант-09“ ООД, „Дива Варна“ ЕООД, „Билборд“ АД, „Денислав“ ЕАД, община Дългопол, „Ченсфилд-55“ ЕООД, Търговско-производствена кооперация „Бриз“, „Май Чикън“ ЕООД, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почевно дело“, „Карком“ ООД, „Кукера 69“ ООД, „Черневафарма“ ЕООД, „Сийсайд Хотел Мениджмънт“ ООД, „Добричфарма“ ЕООД, „Сисофт“ ООД, „Берьозка-България“ ООД, „Акера“ ЕООД, „Трейд Естейтс България“ ЕАД, „Оркид Мулти Комплекс-Варна“ ЕООД, „Кепитъл Инвент-ВА“ ЕООД и „Адрес недвижими имоти“ АД  и са съставени АУАН на „О скари” ООД (РИОСВ Плевен) и на  ЕТ „Верас-90-Амин Хамид“, „Голдън уест сийд България“ ООД, „Дженерал трейдинг анд пръдакшън“ ООД, „Моника 871“ ЕООД, „Ве енд Ве инвест“ ООД, „Карпекс П“ АД, „Джеси“ ООД,  РЗИ Силистра, „Балканфарма - Разград“ АД, „Мегадом“ ООД, „Джамбо ЕС.Б“ ЕООД, „Добрич фарма“ ЕООД, „Еуро и конт“ ЕООД и Сдружение „Арт Русчук“ (РИОСВ Русе).

            През месеца засилен контрол е осъществен и за спазване на изискванията на законодателството в областта на управление на отпадъците.

За извършване на дейности с отпадъци без издаден разрешителен документ по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), от РИОСВ Бургас е съставен          АУАН на физическо лице, а друго физическо лице е глобено с 1 400 лв., а от РИОСВ Велико Търново и РИОСВ Хасково са глобени 2 физически лица с по 2 000 лв.

За извършване на дейности с отпадъци без регистрация по Търговския закон, от РИОСВ Стара Загора са съставени АУАН на 5 физически лица и, за неизпълнение на условия от издадените разрешителни документи по реда на ЗУО, са наложени имуществени санкции на „НАГИ ТРАНС 1” ЕООД (7 200 лв.) и „Бозав” ЕООД (7 500 лв.).

За констатирани нарушения на изискванията на ЗУО, от РИОСВ Пазарджик са съставени 5 АУАН и са приложени 3 ПАМ на „Карскат” ЕООД, а от РИОСВ Русе са наложени 3 имуществени санкции, на обща стойност 16 000 лв., на „Сид грийн“ ЕООД.

            За нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци, от РИОСВ Русе е съставен АУАН на „Кимтекст“ ЕООД, а от РИОСВ Благоевград е санкционирано „МОДЕЛО“ ЕООД с 1 500 лв.

За непредприемане на действия за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места, от РИОСВ  Бургас с 3 000 лв. е глобен кмета на община Средец, от РИОСВ Пазарджик е съставен АУАН на кмета на община Велинград и от РИОСВ Пловдив е съставен АУАН на кмета на община Кричим, а за изхвърляне на неопасни отпадъци на неразрешени за това места, от РИОСВ Хасково са съставени АУАН на общините Крумовград, Джебел, Ардино, Ивайловград, Кирково и Момчилград.

            Извършен е планирания контрол на обектите с издадени комплексни разрешителни (КР).

От РИОСВ Стара Загора са разгледани и одобрени 46 годишни доклада по околна среда на оператори с издадени КР, а от РИОСВ Русе  - 45 бр.

За неизпълнение на условия от КР, от РИОСВ София са наложени 2 имуществени санкции, в общ рамер на 90 000 лв., на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД, от РИОСВ Стара Загора са съставени АУАН на „Брикел” ЕАД (3 бр.) и на „Контур Глобал Марица Изток 3” АД, от РИОСВ Монтана – на „Берг Монтана Фитинги“ ЕАД, а от РИОСВ Велико Търново е наложена еднократна санкция, в размер на 1 356,92 лв., на „Свилоза“ АД.

За неизвършени СПИ на шума, излъчван в околната среда, от РИОСВ Бургас са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 500 лв., на „Стратеджия“ ЕООД, „Милвест“ ООД и „Вулкан Бургас“ ЕООД.

За заустване на отпадъчните води в повърхностен воден обект без издадено разрешително по реда на Закона за водите, от РИОСВ Бургас е съставен АУАН на община Камено, от РИОСВ Пловдив са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 2 000 лв., на физическо лице и на „Фригопан“ ООД, от РИОСВ София е наложена имуществена санкци в същия размер, на „Софбау“ ЕООД, и са съставени АУАН на ЕТ „Костадин Бойчев” 1977 и на ЕТ „Кирил Шилев - 1985” (РИОСВ Стара Загора) и на „Лактена“ ООД (РИОСВ Смолян).

За неизпълнение на условия от разрешителното за заустване на отпадъчните води, от РИОСВ Бургас е съставен АУАН на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД и са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 2 000 лв., на общините Малко Търново и Айтос и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД.

За заустване на отпадъчни води без изградени и приети по установения ред пречиствателни съоръжения, от РИОСВ Хасково са съставени АУАН на „ВиК“ ЕООД, гр.Хасково (3 бр.) и на „ВиК“ ООД, гр.Кърджали.

За превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване на отпадъчни води, са наложени текущи месечни санкции, от РИОСВ Бургас на община Малко Търново (208 лв. и 229 лв.) и на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД (117 лв.), от РИОСВ Варна – на „Агрополихим“ АД (7 612 лв.), от РИОСВ Плевен – на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.Плевен (5 472 лв.), от РИОСВ Русе  - за отпадъчните води след ГПСОВ Лозница (1 233 лв.), от РИОСВ Монтана - на „Ел Би Булгарикум“ ЕООД (41,48 лв.) и на „Кнауф България“ ЕООД (180,66 лв.), от РИОСВ Смолян – на „Пашов - ЯР“ ЕООД (298 лв.), от РИОСВ Шумен – на „Клара АВС“ ЕООД (46 лв.), „Херти“ АД (26 лв.) и „Рока България“ АД (17 лв.). За същото нарушение, от РИОСВ София са наложени имуществени санкции на „Ди Ви Би“ ООД (1 000 лв.) и на  „Опицвет милк“ АД (4 000 лв.), от РИОСВ Стара Загора  - на „ВиК Ямбол“ ЕООД (1 500 лв.), на „Конекс-Тива” АД (1 500 лв.) и на „Мини Марица Изток” ЕАД (2 500 лв.), от РИОСВ Монтана е съставен АУАН на „Пирин Трейд 2013“ ЕООД, а от РИОСВ Шумен - на „ВиК-Шумен“ ООД.

            Контрол е осъществен и за спазване на законодателството в областта на биологичното разнообразие и защитените територии.

От РИОСВ Варна са извършени 69 проверки за спазване на определените режими в защитените територии и зони. За констатирани нарушения са изпратени 4 покани за явяване в екоинспекцията за съставяне на АУАН, съставен е АУАН на физическо лице, едно физическо лице е глобено със 100 лв. и друго – с 500 лв.

            От РИОСВ Пловдив са извършени 21 проверки на защитени територии и зони, при които не са установени нарушения.

За констатирани нарушения на определените режими в защитените територии и зони, от РИОСВ Монтана е наложена имуществена санкция на ЕТ „КРАСИМИРА КОСТОВА – МИРА“ (200 лв.), от РИОСВ Шумен е глобено физическо лице със 100 лв., а от РИОСВ Велико Търново е наложена ПАМ за спиране извършването на дейности на територията на защитена зона.

През месеца от РИОСВ Варна са извършени 15 проверки във връзка със сигнали за намерени бедстващи екземпляри от защитени видове.

За нерегламентирано притежаване и търговия с екземпляри от защитени животински видове, от РИОСВ Пловдив са съставени 2 бр. АУАН на физическо лице и друго физическо лице е глобено със 100 лв., а от РИОСВ София е глобено, в същия размер, физическо лице.

За нерегламентирано събиране и превоз на самардала, от РИОСВ Бургас, с по 100 лв., са глобени 13 физически лица.

            За непредставяне в срок на обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните през предходната година билки, от РИОСВ Русе с по 100 лв. са глобени 2 физически лица, от РИОСВ Враца, в същия размер, е глобено физическо лице, от РИОСВ Шумен са глобени, със 100 лв., 4 физически лица, със 150 лв., физическо лице, с 200 лв., 2 физически лица и, с 500 лв., физическо лице и са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 300 лв., на „Херб Парадайс“ ЕООД, ЕТ „Фея-Ахмед Хърльов“ и ЕТ „Липа-Иван Стефанов“.

За неизпълнение на предписание, от РИОСВ Варна е съставен АУАН на физическо лице, от РИОСВ София са наложени имуществени санкции на: община Перник (2 000 лв.), „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД (10 000 лв.), „Ледър Тренд“ ЕООД (5 000 лв.) и „Гло Бал Строй“ ООД (5 000 лв.) и е глобен кмета на община Кюстендил в общ размер на 15 000 лв., от РИОСВ Стара Загора са съставени АУАН на „ДС 2017“ АД и „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД, от РИОСВ Монтана е съставен АУАН и е глобено с 500 лв. физическо лице, от РИОСВ Велико Търново е глобено с 2 000 лв. физическо лице, от РИОСВ Хасково е наложена имуществена санкция на „Ерко метал Инвест“ ЕООД (4 000 лв.), а от РИОСВ Шумен, с по 2 000 лв., са санкционирани физическо лице и „Акация Трейд“ ЕООД.

 

Ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността

Преустановено е замърсването на повърхностни водни обекти с отпадъчни води от канализационните системи на с. Заберново, консервна фабрика „Гълъбец“ и гр. Разград. Въведена е в редовна експлоатация ГПСОВ Тутракан.

Почистени са замърсени с отпадъци терени по републиканска и общинска пътна мрежа на територията на община Белово; по речните легла и прилежащата територия на р. Крива река (в землище на с. Сестримо, община Белово) и на р. Мареш; в гр. Панагюрище; в с. Лесичово и в гр. Ловеч.

Екземпляри от защитените видове „Бял щъркел“, „Домашна кукумявка“ и „Шипоопашата костенурка“ са настанени в спасителни центрове за диви животни.  Един екземпляр от вида „Бял щъркел“ и един екземпляр от вида „Малко кафяво прилепче“ са предадени на Регионален исторически музей Русе за препариране.

Осигурена е многофункционална самоходна машина (амфибия), с която ще се  извършва отстраняване на плаващи тръстикови острови (кочки), тиня и детрит (биогенни елементи) и косене на тръстика на територията на Поддържан резерват „Сребърна“.

Отбелязан е Деня на биологичното разнообразие (22 май).