Категории
Министерство

Обща информация за програмата

Видове финансиране

В съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1293/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 декември 2013 година за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007 (LIFE Регламента) и Многогодишната работна програма (MAWP), определяща насоките на ежегодните покани, програма LIFE предвижда различни видове финансиране, измежду които важни за българските бенефициенти са безвъзмездното съфинансиране на проекти (action grants) и финансовите инструменти.

Безвъзмездно финансиране на проекти (action grants)

To е предназначено за няколко категории проекти:

"Традиционни" проекти

Съгласно Покана 2016 г., за тези проекти се предвижда финасиране между 60 и 75%. избраните проекти стартират от 1 юли 2017 г, продължителността им може да бъде между 2 и 5 години. Традиционните проекти обхващат:

 • Подпрограма за околната среда: • LIFE Природа & Биоразнообразие • LIFE Околна среда & ефективност на ресурсите • LIFE управление на околната среда и информация
 • Подпрограма за действия по климата: • LIFE смекчаване на климатичните промени • LIFE адаптиране на изменението на климата  • LIFE  управление на климата и информация

 “Традиционните" видове проекти са:

 •  "пилотни проекти"  - прилагат техника или метод, който не е бил прилоган или тестван, предлага потенциални предимства за околната среда или климата и може да се приложи в по-голям мащаб;
 •  "демонстрационни проекти" - проекти, които се прилагат на практика, тестват, оценяват и разпространяват общовалидни действия, методологии или подходи, които са нови или непознати в специфичния контекст на проекта, като географски, екологични, социално-икономически контекст;
 •  "проекти за добри практики" - проекти, които прилагат подходящи и рентабилни, най-съвременни техники, методи и подходи;
 • "проекти за разпространение на информация и повишаване на капацитет" - проекти, насочени към подкрепа на комуникация, разпространение на информация и повишаване на осведомеността в областта на подпрограмите за околната среда и действията по климата.

Подготвителни проекти

Подготвителните проекти целят да отговорят на специфичните нужди за развитие и прилагане на политиката и законодателството на Съюза по околна среда или климата. Конкретните теми са:

 1. Мониторинг на биоразнообразието във фермерските ландшафти;
 2. Оценка на условията в полу-естествените пасища;
 3. Създаване на европейска мрежа  за опазване на частните земи;
 4. Предпроектно проучване за изграждане на зелен списък на Натура 2000 мрежата;
 5. Подкрепа за местен и регионален мониторинг на качеството на въздуха;
 6. Информираност и образование за почвата;

Интегрирани проекти

Интегрираните проекти (ИП) по подпрограмата за околната среда са проекти за изпълнение в голям териториален мащаб (регионални, мулти-регионални, национални или транс-национални) екологични планове или стратегии произтичащи от специфичното законодателство на ЕС по околната среда, разработени в съответствие с други актове на Съюза или разработени от органите на държавите-членки, най-вече в областта на природата (Натура 2000 управление на мрежата), вода, отпадъци и въздух, като същевременно се гарантира участието на заинтересованите страни и насърчаване на координирането с и участието на най-малко един друг европейски източник, национално или частно финансиране. ИП трябва да включват:

 • Приоритетни действия в съответствие с член 8 от Директивата за местообитанията;
 • Планове за управление на отпадъците в съответствие с член 28 от Рамковата директива за отпадъците;
 • Планове за управление на речните басейни, съгласно приложение VII към Рамковата директива за водите;
 • Планове за качеството на въздуха в съответствие с Директивата за качеството на въздуха.

 

Финансови инструменти

Финансовите инструменти предоставят възмездно финансиране, които:

 • Облекчават достъпа до капитал за изпълнение на проекти
 • Управляват се съвместно от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка

Съгласно Регламент (EC) No 1293/2013 част от бюджета на програма LIFE се предоставя чрез два финансови инструмента:

 • Механизъм за финансиране на природен капитал (NCFF). Той предоставя:
  • Консервационно финансиране
   • Инвестриции за дългосрочно опазване на екосистемите
   • Парични потоци се генерират от устойчиви продукти и услуги.
  • Реставрационно финансиране
   • Инвестиции за възстановяване на историческата стойност на екосистемите.
   • Възвръщаемост за сметка на увеличената стойност на активите след края на проекта.
  • Офсетни (компенсаторни) плащания
  • Консервация, възстановяване или създаване на нови екосистемни активи, които да се използват за компенсаторни плащания
 • Инструменти за частно финансиране на енергийна ефективност (PF4EE). Той финансира:
  • Устойчиви механизми на заемно финансиране за енергийна ефективност, разглеждана като пазарен сегмент
  • Предоставяне на дългово финансиране за допустими инвестиции в енергийна ефективност

Оше за финансовите инструменти можете да прочетете както следва: NCFF ; PF4EE