Категории
Министерство

Наложени санкции_Архив 2010 г. - 2013 г.

Първо тримесечие (01.01.2010 г. – 31.03.2010 г.)

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл.69а, чл.69б и чл.69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения

За периода от 01.01.2010 г. до 31.03.2010 г. са издадени 55 броя Наказателни постановления и Заповеди за налагане или промяна на санкции на стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми от министъра на околната среда и от директорите на регионалните инспекции по околна среда и водите. От тях, са издадени 3 бр. Наказателни постановления за налагане на месечни и еднократни санкции и 3 бр. Заповеди за промяна на вече наложени санкции, с размер над 3000 лв. от министъра на околната среда и водите, а от директорите на РИОСВ – 49 бр., на обща стойност 28 331 лв. Постъпилите суми от санкции са 217 310 лв.,  от които 174 124 лв. са разпреселени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на МОСВ – РИОСВ

За периода от 01.01.2010 г. до 31.03.2010 г. са издадени 196 бр. Наказателни постановления на юридически лица и еднолични търговци за налагане на имуществени санкции и глоби на физически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони, на стойност 291 310 лв., от които 91 бр. са на юридически лица и еднолични търговци. За този период са изплатени 197 бр., на стойност 281 813 лв. и са обжалвани 12 Наказателни постановления, на стойност 75 800 лв.

Второ тримесечие (01.04.2010 г. – 30.06.2010 г.)

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл.69а, чл.69б и чл.69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения

За периода от 01.04.2010 г. до 30.06.2010 г. са издадени 79 броя Наказателни постановления и Заповеди за налагане или промяна на санкции на стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми от министъра на околната среда и от директорите на регионалните инспекции по околна среда и водите. От тях, са издадени 7 бр. Наказателни постановления за налагане на месечни и еднократни санкции и 3 бр. Заповеди за промяна на вече наложени санкции, с размер над 3000 лв. от министъра на околната среда и водите, а от директорите на РИОСВ – 69 бр., на обща стойност 172 396 лв. Постъпилите суми от санкции са 230 181 лв., от които 184 145 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти .

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на МОСВ – РИОСВ

За периода от 01.04.2010 г. до 30.06.2010 г. са издадени 167 бр. Наказателни постановления на юридически лица и еднолични търговци за налагане на имуществени санкции и глоби на физически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони, на стойност 366 287 лв., от които 77 бр. са на юридически лица и еднолични търговци. За този период са изплатени 87 бр., на стойност 157 941 лв. и са обжалвани 14 Наказателни постановления, на стойност 30 700 лв.

Трето тримесечие (01.07.2010 г – 30.09.2010 г.)

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл.69а, чл.69б и чл.69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения

За периода от 01.07.2010 г. до 30.09.2010 г. са издадени 101 броя Наказателни постановления и Заповеди за налагане или промяна на санкции на стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми от министъра на околната среда и от директорите на регионалните инспекции по околна среда и водите. От тях, са издадени 14 бр. Наказателни постановления за налагане на месечни и еднократни санкции, с размер над 3000 лв. от министъра на околната среда и водите, а от директорите на РИОСВ – 87 бр., на обща стойност 266 505 лв. Постъпилите суми от санкции са 682 481 лв., от които 545 984 лв. са разпределени и преведени на съответните общини , на чиято територия се намират санкционираните субекти.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на МОСВ – РИОСВ

За периода от 01.07.2010 г. до 30.09.2010 г. са издадени 211 бр. Наказателни постановления (НП) на юридически лица и еднолични търговци за налагане на имуществени санкции и глоби на физически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони, на стойност 427 110 лв., от които 77 бр. са на юридически лица и еднолични търговци. За този период са изплатени сумите по 133 бр. НП, на стойност 204 622 лв. и са обжалвани 15 Наказателни постановления, на стойност 72 700 лв.

Четвърто тримесечие (01.10.2010 г. – 31.12.2010 г.)

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл.69а, чл.69б и чл.69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения

За периода от 01.10.2010 г. до 31.12.2010 г. са издадени 92 броя Наказателни постановления и Заповеди за налагане или промяна на санкции на стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми от директорите на регионалните инспекции по околна среда и водите , на обща стойност 697 936 лв. Постъпилите суми от наложени санкции са 463 446 лв., от които 370 481 лв. са преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2010 г.

През 2010 г. общо за страната са наложени 327 бр. санкции за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми, на обща стойност 1 165 168 лв.. Разпределението по компоненти е както следва:
•    за замърсяване на водните обекти- 187 бр., на стойност 658 530 лв.
•    за замърсяване на атмосферния въздух- 132 бр., на стойност 411 878 лв.
•    за увреждане или замърсяване на земната повърхност и почвата-6 бр., на стойност 94 584 лв.
•    за шумово натоварване и наднормени електромагнитни полета- 2бр., на стойност 175 лв.

Постъпилите средства от наложени санкции за годината възлизат на 1 593 418 лв., от които 1 274 734 лв. са разпределени и преведени на 132 броя общини.

За периода от 01.10.2010 г. до 31.12.2010 г. са издадени 383 бр. Наказателни постановления на юридически лица и еднолични търговци за налагане на имуществени санкции и глоби на физически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони, на стойност 1 075 336 лв., от които 287 бр. са на юридически лица и еднолични търговци. За този период са изплатени 122 бр., на стойност 275 192 лв. и са обжалвани 57 бр. Наказателни постановления, на стойност 363 500 лв.

За 2010 г. издадените Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на МОСВ – РИОСВ са 958 броя , на обща стойност 2 160 043 лв. , разпределени както следва:
•    воден сектор (Закон за водите, ЗООС) –120 бр., на стойност 270 700лв.;
•    въздух (Закон за чистотата на атмосферния въздух, ЗООС)– 125 бр., на стойност 400 800лв.;
•    отпадъци (Закон за управление на отпадъците, Закон за административните нарушения и наказания, ЗООС) – 368 бр., на обща стойност 551 234 лв.;
•    биоразнообразие (Закон за лечебните растения, Закон за биологичното разнообразие, Закон за защитените територии, ЗООС) – 211 бр., на обща стойност 104 110лв.
•    други (Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, Закон за административните нарушения и наказания, Закон за подземните богатства, ЗООС и други закони, по които са вменени компетенции на контролните органи на МОСВ) – 134 бр., на обща стойност 833 198 лв.

През годината са изплатени 539 бр. имуществени санкции и глоби, на стойност 919 568 лв.. Към 31.12.2010 г. обжалваните административни актове възлизат на 98 бр., на стойност 542 700 лв.

 

 

Първо тримесечие (01.01.2011 г. – 31.03.2011 г.)

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл.69а, чл.69б и чл.69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения

За периода са издадени 45 броя наказателни постановления и заповеди за налагане или промяна на санкции на стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми от директорите на регионалните инспекции по околна среда и водите, на обща стойност 104 967 лв. Постъпилите суми от санкции са 418 100 лв., от които 334 480 лв. са разпределени и преведини на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти .

Най-много са наложените санкции за замърсяване на водните обекти-24 бр., за замърсяване на атмосферния въздух са 18 бр.и 3 бр. са за замърсяване на земната повърхност и почвите.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на МОСВ – РИОСВ

За периода са издадени 209 броя наказателни постановления на юридически лица и еднолични търговци за налагане на имуществени санкции и глоби на физически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони, на стойност 517 168 лв., от които 105 броя са на юридически лица и еднолични търговци. За този период са изплатени сумите по 134 броя наказателни постановления на стойност 334 846 лв. и са обжалвани 22 наказателни постановления на стойност 130 200 лв. Най- много Наказателни постановления са издадени за нарушаване на Закона за управление на отпадъците- 89 бр.; за нарушаване на законодателството, в областта на биоразнообразието, защитените територии и лечебните растения – 38 бр.; за нарушаване на Закона за опазване на околната среда и други закони- 37 бр.; за нарушаване на Закона за водите- 28 бр. и за нарушаване на Закона за чистотата на атмосферния въздух- 14 бр.

Второ тримесечие (01.04.2011 г. – 30.06.2011 г.)

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл.69а, чл.69б и чл.69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения

За периода са издадени 51 броя наказателни постановления и заповеди за налагане или промяна на санкции на стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми от директорите на регионалните инспекции по околна среда и водите, на обща стойност 230 004 лв.

За замърсяване на атмосферния въздух са наложени 28 бр. санкции, за замърсяване на водните обекти – 20 бр. санкции и за замърсяване на земната повърхност и почвите -3 бр. санкции.

Постъпилите суми, вкл. от наложени от предходни периоди санкции, са 454 877 лв., от които 363 901 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на МОСВ – РИОСВ

За периода са издадени 200 броя наказателни постановления на юридически лица и еднолични търговци за налагане на имуществени санкции и глоби на физически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони, на стойност 388 854 лв., от които 101 броя са на юридически лица и еднолични търговци.

Издадените наказателни постановления са, както следва:
•    за нарушаване на Закона за управление на отпадъците – 79 бр.;
•    за нарушаване на законодателството, в областта на биоразнообразието, защитените територии и лечебните растения – 48 бр.;
•    за нарушаване на Закона за опазване на околната среда и други закони – 30 бр.; за нарушаване на Закона за водите – 24 бр.;
•    за нарушаване на Закона за чистотата на атмосферния въздух – 19 бр.

Изплатени сумите по наказателни постановления (105 броя), вкл. от предходни периоди, са на стойност 134 170 лв.. Обжалвани са 12 наказателни постановления, на стойност 35 800 лв.

Трето тримесечие (01.07.2011 г. – 30.09.2011 г.)

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл.69а, чл.69б и чл.69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения

За периода са издадени 48 броя наказателни постановления и заповеди за налагане или промяна на санкции на стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми от директорите на регионалните инспекции по околна среда и водите, на обща стойност 159 291 лв.. Постъпилите суми от санкции са 248 795 лв., от които 199 035 са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

Най-много са наложените санкции за замърсяване на атмосферния въздух- 24 бр., за замърсяване на водните обекти- 23 бр. и 1 бр. за замърсяване на земната повърхност и почвите.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на МОСВ – РИОСВ

За периода са издадени 216 броя наказателни постановления на юридически лица и еднолични търговци за налагане на имуществени санкции и глоби на физически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони, на стойност 375 991 лв., от които 103 броя са на юридически лица и еднолични търговци. За този период са изплатени сумите по 128 броя наказателни постановления на стойност 184 261 лв. и са обжалвани 17 бр. наказателни постановления на стойност 49 800 лв.

Най- много Наказателни постановления са издадени за нарушаване на Закона за управление на отпадъците- 100 бр.; за нарушаване на законодателството, в областта на биоразнообразието, защитените територии и лечебните растения – 48 бр.; за нарушаване на Закона за водите- 26 бр.; за нарушаване на Закона за чистотата на атмосферния въздух- 24 бр. и за нарушаване на Закона за опазване на околната среда и други закони- 18 бр.

Четвърто тримесечие (01.10.2011 г. – 31.12.2011 г.)
Наложени санкции по реда на чл. 69, чл.69а, чл.69б и чл.69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 247/2011 г. за вида, размера и реда за налагане на санкции п при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения
За периода са издадени 207 бр. наказателни постановления и заповеди за налагане или промяна на санкции на стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми от директорите на регионалните инспекции по околна среда и водите, на обща стойност 296 383 лв.. Постъпилите суми от санкции са 452 976 лв., от които 362 381 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

За замърсяване на водните обекти са наложени 161 бр. санкции и за замърсяване на атмосферния въздух са наложени 46 бр. санкции.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на МОСВ – РИОСВ

За периода са издадени 236 бр. наказателни постановления на юридически лица и еднолични търговци за налагане на имуществени санкции и глоби на физически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони, на стойност 642 910 лв., от които 136 броя са на юридически лица и еднолични търговци. За този период са изплатени сумите по 236 броя наказателни постановления на стойност 118 700 лв. и са обжалвани 19 бр. наказателни постановления, на стойност 81 700 лв.

Най-много Наказателни постановления са издадени за нарушаване на Закона за управление на отпадъците- 122 бр.; за нарушаване на законодателството, в областта на биоразнообразието, защитените територии и лечебните растения – 38 бр.; за нарушаване на Закона за водите- 34 бр.; за нарушаване на Закона за опазване на околната среда и други закони- 28 бр. и за нарушаване на Закона за чистотата на атмосферния въздух- 14 бр.

 

 

Първо тримесечие (01.01.2012 г. – 31.03.2012 г.)

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл.69а, чл.69б и чл.69в от Закона за опазване на околната среда(ЗООС) и Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения (ПМС № 247/2011 г.)

За периода са издадени 55 бр. наказателни постановления и заповеди за налагане или промяна на санкции на стопански субекти на обща стойност 56 046 лв. Санкциите са наложени от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите за констатирани замърсявания на компонентите на околната среда над допустимите норми, като за замърсяване на водни обекти са наложени 29 бр. санкции, а за замърсяване на атмосферния въздух  – 26 бр. санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции са  552 718 лв.,  от които 442 174  лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на МОСВ – РИОСВ

За периода са издадени 150 бр. наказателни постановления, с които са наложени 93 имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 57 глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и другите секторни закони и са на стойност 380 686 лв.

Изплатени са сумите по 108 броя наказателни постановления на стойност 227 858 лв. и са обжалвани 4 бр. наказателни постановления, на стойност  55 000 лв.

Най-много Наказателни постановления са издадени за нарушаване на Закона за управление на отпадъците- 59 бр.; за нарушаване на Закона за чистотата на атмосферния въздух- 30 бр.; за нарушаване на законодателството, в областта на биоразнообразието, защитените територии и лечебните растения – 26 бр.; за нарушаване на Закона за водите- 17 бр. и за нарушаване на Закона за опазване на околната среда и други закони- 18 бр.

Второ тримесечие (01.04.2012 г. – 30.06.2012 г.)

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл.69а, чл.69б и чл.69в от Закона за опазване на околната среда(ЗООС) и ПМС № 247/2011 г. за вида, размера и реда за налагане на санкции п при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения

За периода са издадени 71 бр. наказателни постановления и заповеди за налагане или промяна на санкции на стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми от директорите на регионалните инспекции по околна среда и водите, на обща стойност 97 544 лв..  Постъпилите суми от санкции са  659 605 лв.,  от които 527 683  лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

За замърсяване на водните обекти са наложени 28 бр. санкции и за замърсяване на атмосферния въздух  са наложени 43 бр. санкции.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на МОСВ – РИОСВ

За периода са издадени 133 бр. наказателни постановления на юридически лица и еднолични търговци за налагане на имуществени санкции и глоби на физически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони, на стойност 214 499 лв., от които 56 броя са на юридически лица и еднолични търговци. За този период са изплатени сумите по 84 броя наказателни постановления на стойност 162 118 лв. и са обжалвани 7 бр. наказателни постановления, на стойност  22 000 лв.

Най-много Наказателни постановления са издадени за нарушаване на законодателството, в областта на биоразнообразието, защитените територии и лечебните растения – 54 бр.;  за нарушаване на Закона за управление на отпадъците- 38 бр.; за нарушаване на Закона за водите- 17 бр.; за нарушаване на Закона за чистотата на атмосферния въздух- 12 бр. и за нарушаване на Закона за опазване на околната среда и други закони- 12 бр.

Трето тримесечие (01.07.2012 г. – 30.09.2012 г.)

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл.69а, чл.69б и чл.69в от Закона за опазване на околната среда(ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции п при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения

За периода от директорите на Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са издадени 55 наказателни постановления и заповеди за налагане или промяна на санкции на стопански субекти за констатирани замърсявания на компонентите на околната среда над допустимите норми. Общата стойност на наложените санкции е 209 895 лв.  Постъпилите суми от санкции са  874 303 лв.,  от които 699 442 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

За констатирано наднормено замърсяване на повърхностни водни обекти са наложени 30 санкции, а за замърсяване на атмосферния въздух – 25 санкции.

Издадени Наказателни постановления от РИОСВ за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за констатирани нарушения на разпоредбите на ЗООС и секторните закони.

За периода от директорите на РИОСВ са издадени 116 наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и глоби на еднолични търговци на стойност 437 521 лв., от които 67 са на юридически лица и еднолични търговци.

Най-много наказателни постановления (62) са издадени за нарушаване на Закона за управление на отпадъците.

Издадените наказателни постановления за нарушаване на законодателството в областта на биоразнообразието, защитените територии и лечебните растения са 21; за нарушаване на Закона за водите – 19; за нарушаване на Закона за чистотата на атмосферния въздух – 6 и за нарушаване на Закона за опазване на околната среда и други закони – 8.

За този период са изплатени сумите по 133 наказателни постановления на стойност 197 787 лв. и са обжалвани 12 наказателни постановления, на стойност  311 521 лв.

Четвърто тримесечие (01.10.2012 г. – 31.12.2012 г.)

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл.69а, чл.69б и чл.69в от Закона за опазване на околната среда(ЗООС) и ПМС № 247/2011 г. за вида, размера и реда за налагане на санкции п при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения

За периода, от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), са издадени общо 97 бр. наказателни постановления и заповеди за налагане или промяна на санкции на стопански обекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми –  за замърсяване на водните обекти са наложени 54 бр. санкции и за замърсяване на атмосферния въздух  са наложени 43 бр. санкции. Наложените санкции са в размер на 253 047 лв.  Постъпилите суми от санкции са  1 112 702 лв.,  от които 890 162 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на МОСВ – РИОСВ

За периода, от директорите на РИОСВ, са издадени 247 бр. наказателни постановления на стойност 472 850 лв., с които са наложени имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци (132 бр.) и глоби на физически лица (115 бр.). Наложените санкции и глоби са за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и другите секторни закони.

За този период са изплатени сумите по 108 бр. наказателни постановления на стойност 115 589 лв. и са обжалвани 18 бр. наказателни постановления, на стойност  43 000 лв.

Най-много наказателни постановления са издадени за нарушаване на Закона за управление на отпадъците – 77 бр.; за нарушаване на законодателството, в областта на биоразнообразието, защитените територии и лечебните растения – 62 бр.; за нарушаване на Закона за водите – 46 бр.; за нарушаване на Закона за опазване на околната среда и други закони – 35 бр. и за нарушаване на Закона за чистотата на атмосферния въздух- 27 бр.

 

 

Първо тримесечие (01.01.2013 г. – 31.03.2013 г.)

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл.69а, чл.69б и чл.69в от Закона за опазване на околната среда(ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции п при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За периода са издадени 76 бр. наказателни постановления и заповеди за налагане или промяна на санкции на стопански субекти на обща стойност 219 691 лв..  Санкциите са наложени от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите за констатирано замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми, като за замърсяване на водните обекти са наложени 40 бр. санкции и за замърсяване на атмосферния въздух  са наложени 36 бр. санкции .

Постъпилите суми от наложени санкции са 937 056 лв., от които 749 645 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти .

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на МОСВ – РИОСВ

За периода са издадени 185 бр. наказателни постановления, с които са наложени имуществени санкции на 69 юридически лица и еднолични търговци и 116 глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони и са на стойност 577 375 лв.

Изплатени са сумите по 91 броя наказателни постановления на стойност 190 932 лв. и са обжалвани 15 бр. наказателни постановления, на стойност  72 400 лв.

Най-много Наказателни постановления са издадени за нарушаване на Закона за управление на отпадъците – 52 бр. и за нарушаване на законодателството в областта на биоразнообразието, защитените територии и лечебните растения – 37 бр.

Второ тримесечие (01.04.2013 г. – 30.06.2013 г.)

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл.69а, чл.69б и чл.69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции п при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За периода са издадени 64 бр. наказателни постановления и заповеди за налагане или промяна на санкции на стопански обекти на обща стойност 361 539 лв.  Санкциите са наложени от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите за констатирано замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми.

Постъпилите суми от наложени санкции са 1 117 091 лв., 80% от които са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти .

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на МОСВ – РИОСВ

За периода са съставени 254 бр. акта и са издадени 286 бр. наказателни постановления, с които са наложени имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони и са на обща стойност 521 740  лв.

Трето тримесечие (01.07.2013 г. – 30.09.2013 г.)

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл.69а, чл.69б и чл.69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции п при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За отчетеният период са издадени 65 бр. наказателни постановления и заповеди за налагане или промяна на санкции на стопански обекти на обща стойност 808 597,98 лв.  Санкциите са наложени за констатирано замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на МОСВ – РИОСВ

За третото тримесечие на 2013 г. са съставени 224 бр. акта и са издадени 164 бр. наказателни постановления, с които са наложени имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони и са на обща стойност 594 620 лв.

Постъпилите суми от наложени санкции през трето тримесечие на 2013 г. са 930 865,97 лв.

ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2013 г. (ОБОБЩЕНА СПРАВКА)

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл.69а, чл.69б и чл.69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции п при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За отчетната 2013 г. са издадени 276 бр. наказателни постановления за налагане на санкции на обща стойност 1,527,457 лв. и 435 бр. заповеди за промяна на наложени санкции на стопански субекти. Санкциите са наложени от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите за констатирано замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми, като за замърсяване на водните обекти са наложени 169 бр.,  за замърсяване на атмосферния въздух  са наложени 103 бр., за замърсяване на почвите са наложени 2 бр. и за неприятни миризми са наложени 2 бр.

Постъпилите суми от наложени санкции са 3,417,842 лв., предадени на НАП са 31 бр. наказателни постановления за налагане на санкции на обща стойност 1,053,911 лв.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на МОСВ – РИОСВ

За отчетната 2013 г. са издадени 815 броя наказателни постановления, с които са наложени имуществени санкции на 455 юридически лица и еднолични търговци и 360 глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони и са на стойност  7 853 495 лв.

Изплатените суми от наложените наказателни постановления са на стойност 782 462 лв., същевременно през отчетната година  са обжалвани 231 броя наказателни постановления на стойност  7 089 460 лв.

Най-много Наказателни постановления през 2013 г. са издадени за нарушаване на Закона за управление на отпадъците – 294 броя; Закона за опазване на околната среда – 101 броя; Закона за лечебните растения – 127 броя; Закона за биологичното разнообразие – 73 броя и за нарушаване на Закона за чистота на атмосферния въздух – 59 броя.