Категории
Министерство

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение,товарене или разтоварване и превоз на бензини (обн. ДВ, бр. 75 от 24 август 1999г.)

Проектът на наредба предвижда основно мерки за подобряване практическото прилагане на разпоредбите, които се отнасят до проверките на ефективността на улавяне на бензиновите пари на системите, съответстващи на Етап II на улавяне на бензиновите пари при зареждане на моторни превозни средства на бензиноколонките. Проверките на ефективността на улавяне на бензиновите пари се осъществява от Българския институт по метрология.
 
Крайна дата за съгласуване: 27.08. 2013 г.
 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: MihajlovG@moew.government.bg и yakimova@moew.government.bg.
 
Пълният текст на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини може да видите тук.