Категории
Министерство

Наредба за изменение на Наредба №2 от 22 януари 2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, (Обн., ДВ, бр.10 от 05.02.2013 г.)

Проектът на  наредба е разработен във връзка с проведени срещи и семинари с бизнеса, представители на браншови организации и др. пряко засегнати от действието на Наредба 2 от 22 януари 2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (Наредба №2), на които се поставиха множество въпроси по прилагането на наредбата, както и бяха дадени предложения за изменение и допълване.
 
Основните промени са както следва: 
 
- разписани допълнителни алинеи към съществуващи членове за конкретизиране на съответните разпоредби;
- разписани допълнителни забележки към таблиците на образците на отчетните книги;
- променени заглавия на някои образци на годишни отчети и форми за регистрация
- отстранени текстове, тълкувани нееднозначно от задължените лица;
- въведен нов образец на годишен отчет за лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ.
 
Основната цел на тези промени и допълнения от една страна са да се намали административната тежест върху задължените лица, а от друга да се внесе яснота при тълкуването и прилагането на Наредба №2 както от задължените лица така и от отговорните институции.
 
Крайна дата за съгласуване: 19.08.2013 г.
 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: vroshleva@ееа.government.bg.
 
Пълният текст на проект на Наредба за изменение на Наредба №2 от 22 януари 2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри може да видите тук.