Категории
Министерство

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства на МОСВ за 2020 г.